MESSAGE – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MESSAGE/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng tư tưởng thuật toán sắp xếp Topo. Bạn có thể tham khảo thêm trong sách của thầy Lê Minh Hoàng

Code:

const
 fi='';//stov.inp';
 fo='';//stov.out';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm= trunc(1e6);
var
 n,m,i,j,dem,u,v,count : longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 id : array[1..maxn] of longint;
 topo : boolean;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v : longint;
 begin
  cx[u] :=false;
  i := head[u];
  while i<>0 do
   begin
    v:= ke[i];
    if cx[v] then
     dfs(v);
    i := link[i];
   end;
  if topo then
   begin
    inc(count);
    id[count] := u;
   end;
 end;
procedure init;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  count := 0;
 end;
procedure process;
 var i,j : longint;
 begin
  init;
  topo := true;
  for i:=1 to n do
   if cx[i] then
    dfs(i);
  init;
  dem := 0; topo :=false;
  for i:= n downto 1 do
   if cx[id[i]] then
    begin
     inc(dem);
     dfs(id[i]);
    end;
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 
 readln(n,m); dem := 0; 
 for i:=1 to m do
  begin
    read(u,v);
    add(i,u,v);
  end;
 
  process;
  writeln(dem);
 
 close(output);close(input);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*