KQUERY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/KQUERY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =300000;
    maxQ  =2*trunc(1e5);
 
type  arr1  =array[1..maxN] of longint;
var   n, q  :longint;
    a, csa :arr1;
    x,y,k,csk,pos,kq  :arr1;
    T    :arr1;
 
Procedure hv(var a,b:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=a;a:=b;b:=tg;
end;
 
Procedure QS1(l,r:longint);
var   i, j, tg, xx  :longint;
begin
    i:=l;
    j:=r;
    xx:=a[(i+j) div 2];
    repeat
        while a[i]<xx do inc(i);
        while a[j]>xx do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                hv(a[i],a[j]);
                hv(csa[i],csa[j]);
                inc(i);
                dec(j);
            end;
    until i>j;
    if l<j then QS1(l,j);
    if i<r then QS1(i,r);
end;
 
Procedure QS2(l,r:longint);
var   i, j, tg, xx  :longint;
begin
    i:=l;
    j:=r;
    xx:=k[(i+j) div 2];
    repeat
        while k[i]<xx do inc(i);
        while k[j]>xx do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                hv(k[i],k[j]);
                hv(csk[i],csk[j]);
                hv(x[i],x[j]);
                hv(y[i],y[j]);
                inc(i);
                dec(j);
            end;
    until i>j;
    if l<j then QS2(l,j);
    if i<r then QS2(i,r);
end;
 
Procedure Update(x,v:longint);
begin
    while x<=maxn do
        begin
            T[x]:=T[x]+v;
            x:=x+x and (-x);
        end;
end;
 
Function Get(x:longint):longint;
begin
    Get:=0;
    while x>0 do
        begin
            Get:=Get+t[x];
            x:=x-x and (-x);
        end;
end;
 
Procedure xuly;
var   i, j  :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(a[i]);
            csa[i]:=i;
        end;
    readln(q);
    for i:=1 to q do
        begin
            readln(x[i],y[i],k[i]);
            csk[i]:=i;
        end;
    QS1(1,n);
    QS2(1,q);
    for i:=1 to n do Update(i,1);
    j:=1;
    a[n+1]:=high(longint);
    for i:=1 to q do
        begin
            while a[j]<=k[i] do
                begin
                    update(csa[j],-1);
                    inc(j);
                end;
            if j<=n then
                kq[csk[i]]:=Get(y[i])-Get(x[i]-1)
            else kq[csk[i]]:=0;
        end;
    for i:=1 to q do writeln(kq[i]);
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    xuly;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*