CRECT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CRECT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =400;
 
var
    c    :Array[0..oo,0..oo] of char;
    l,h,dem:array[0..oo+1] of int64;
    m, n ,k  :longint;
    f    :array['A'..'E'] of int64;
    ans   :int64;
Function Calc(x,y,z:char):int64;
var   ans  :int64;
	i, j:longint;
begin
    fillchar(h, sizeof(h),0);
    fillchar(dem,sizeof(dem),0);
    fillchar(l,sizeof(l),0);
    ans:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    if (c[i,j]=x) or (c[i,j]=y) or (c[i,j]=z) then begin
                    l[j]:=j;
                    h[j]:=h[j]+1;
                    while h[l[j]-1]>h[j] do
                        l[j]:=l[l[j]-1];
                    dem[j]:=h[j]*(j-l[j]+1)+dem[l[j]-1];
                    ans:=ans+dem[j];
                    end
                    else begin
                        dem[j]:=0;
                        l[j]:=0;
                        h[j]:=0;
                    end;
 
                end;
 
        end;
    exit(ans);
end;
 
procedure run;
var   i, j, tg  :longint;
    s    :ansistring;
    x, y, z :char;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(m, n);
    ans:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(s);
            for j:=1 to n do
                c[i,j]:=s[j];
        end;
    for x:='A' to 'E' do
        f[x]:=Calc(x,x,x);
    for x:='A' to 'E' do
        for y:=succ(x) to 'E' do
            for z:=succ(y) to 'E' do
                ans:=ans+Calc(x,y,z)-Calc(x,x,y)-Calc(y,y,z)
                    -Calc(z,z,x)
                    +f[x]+f[y]+f[z];
    writeln(ans);
    close(input);close(output);
 
end;
 
begin
    run;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. ad có thể chứng minh cho e không.

 2. ledacthuongvq says:

  :)))) <3

Speak Your Mind

*