REFORM – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

  Đề trên SPOJ bị thiếu, bài này có giới hạn n<=10^5, m<=2*10^5.

  Ta có thể phát biểu bài toán dưới dạng đồ thị như sau:

  Cho Một đồ thị vô hướng với n đỉnh và m cạnh, mục tiêu của ta là đếm số
  cách khác nhau để thực hiện 2 bước sau:

  • Loại bỏ một cạnh trong m cạnh của đồ thị
  • Thêm một cạnh mới vào đồ thị (cạnh này phải khác m cạnh lúc đầu) sao cho
   đồ thị mới đảm bảo tính liên thông.

  Ta có nhận xét là do chỉ có thể thêm một cạnh vào đồ thị, do đó số lượng
  thành phần liên thông của đồ thị chỉ có thể tối đa là 2. Ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp: Đồ thị gồm 1 thành phần liên thông và đồ thị gồm
  2 thành phần liên thông.

  Trường hợp thứ nhất – trường hợp đơn giản hơn: Đồ thị gồm 2 thành phần liên thông

  Giả sử 2 thành phần liên thông của đồ thị có số đỉnh lần lượt là C1 và C2
  (tất nhiên C1 = n – C2). Do đồ thị có 2 thành phần liên thông, cạnh ta
  thêm vào phải là cạnh từ thành phần liên thông này sang thành phần liên
  thông kia, có nghĩa là có C1 * C2 cách thêm cạnh, và các cạnh này chắc
  chắn khác với m cạnh lúc đầu. Tuy nhiên ta có thêm nhận xét là cạnh bị
  loại đi không được phép là cầu. Từ đó, giả sử số cầu của đồ thị là c,
  kết quả của ta là (m-c) * C1 * C2.

  Trường hợp thứ hai: Đồ thị có duy nhất một thành phần liên thông

  Cố định cạnh bỏ đi (xét từng cạnh trong m cạnh của đồ t), ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp:

  Trường hợp đầu tiên: cạnh bỏ đi không phải là cầu, khi đó đồ thị vẫn tiếp
  tục liên thông. Tức là ta có thể thêm bất cứ cạnh nào miễn sau cạnh đó khác
  m cạnh lúc đầu là được, như vậy lúc này ta có n(n-1) / 2 – m cách thêm
  cạnh mới.

  Trường hợp thứ hai: cạnh bỏ đi là cầu, khi đó đồ thị sẽ bị chia làm 2 thành
  phần liên thông, và cạnh thêm vào chắc chắn phải nối một đỉnh từ thành phần
  liên thông này sang đỉnh thuộc thành phần liên thông kia (để đảm bảo tính
  chất liên thông của đồ thị). Gọi C1 và C2 là số lượng đỉnh trong 2 thành
  phần liên thông sau khi bỏ đi cạnh đang xét, ta sẽ có C1 * C2 – 1 cách thêm
  cạnh mới vào (-1 do trong C1 * C2 cạnh thì có một cạnh trùng với cạnh vừa bỏ
  đi).

  Lấy tổng số cách trong các trường hợp, ta thu được kết quả của bài toán.

  Độ phức tạp: O(m + n)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
int n, m;
bool a[50][50];
typedef pair<int, int> ii;
vector< ii > s1, s2;
int dem;
bool Free[50];
 
inline void duyet(int u)
{
  //cout<<u<<endl;
  dem++;
  Free[u] = 0;
  FORE(v, 1, n) if (u != v && a[u][v] && Free[v] > 0){
    duyet(v);
  }
}
 
vector< int > adj[MAXN];
int Low[MAXN], Num[MAXN], Count = 0, Pa[MAXN], C[MAXN];
 
inline void dfs(int u)
{
  Count++;
  Num[u] = Count;
  Low[u] = n + 1;
  C[u] = 1;
  FOR(i, 0, adj[u].size()){
    int v = adj[u][i];
    if (Pa[v] == 0){
      Pa[v] = u;
      dfs(v);
      C[u] += C[v];
      Low[u] = min(Low[u], Low[v]);
    } else
      if (Pa[u] != v) Low[u] = min(Low[u], Num[v]);
  }
}
 
long long sd[3];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("REFORM.inp", "r", stdin);
  freopen("REFORM.out", "w", stdout);
  #endif //yeulaptrinh.pw
  cin >> n >> m;
 
  if (n <= 20){
    FORE(i, 1, m){
      int x, y;
      cin >> x >> y;
      a[x][y] = 1;
      a[y][x] = 1;
    }
    long long ans = 0;
    FORE(x, 1, n) FORE(y, x + 1, n) if (a[x][y] == 1){
      s2.push_back(ii(x, y));
    } else s1.push_back(ii(x, y));
    FOR(i, 0, s1.size())
    FOR(j, 0, s2.size()){
      int u1 = s1[i].first, v1 = s1[i].second;
      int u2 = s2[j].first, v2 = s2[j].second;
      a[u1][v1] = 1; a[v1][u1] = 1;
      a[u2][v2] = 0; a[v2][u2] = 0;
      memset(Free, 1, sizeof(Free));
      dem = 0;
      // cout<<u1<<" "<<v1<<" "<<u2<<" "<<v2<<endl;
 
      duyet(1);
      if (dem == n) ans++;
      a[u1][v1] = 0; a[v1][u1] = 0;
      a[u2][v2] = 1; a[v2][u2] = 1;
    }
    cout << ans << endl;
  }
  else
 
  {
    int u, v;
    FORE(i, 1, m){
      cin >> u >> v;
      adj[u].push_back(v);
      adj[v].push_back(u);
    }
    int dlt = 0;
    FORE(u, 1, n) if (Pa[u] == 0){
      Pa[u] = -1;
      Count = 0;
      dfs(u);
      dlt++;
      sd[dlt] = Count;
    }
    //cout<<dlt<<"??"<<endl;
    if (dlt > 2){
      cout << 0 << endl;
      return 0;
    }
 
    //FORE(u, 1, n) cout << C[u]<<" ";cout<<endl;
      long long ans = 0, Cau = 0, SZ = 1LL * n * (n - 1) / 2;
      FORE(v, 1, n){
        u = Pa[v];
        if (u == -1 || Low[v] < Num[v]) continue;
        ans += 1LL * C[v] * (n - C[v]) - 1;
        Cau++;
      }
      //cout << Cau<<"??"<<ans<<endl;
      if (dlt == 1){
        ans += 1LL * (m - Cau) * (SZ - m);
        cout << ans;
      } else{
        long long ans = 1LL * sd[1] * sd[2] * (m - Cau);
        cout << ans;
      }
 
  }
  return 0;
}
const  fi='';
    nmax=1000000;
    mmax=400000;
 
type  data=longint;
var
    f:text;
    adj,x,y:array[0..mmax+1] of data;
    head:array[0..nmax+1] of data;
    sl:array[0..nmax+1] of int64;
    low,num,tr:array[0..nmax+1] of data;
    n,m,dinh,lab,sl1,res,khop,cau:int64;
 
procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    read(f,n,m);
    for i:=0 to n+1 do
        head[i]:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            read(f,x[i],y[i]);
            inc(head[x[i]]);
            inc(head[y[i]]);
        end;
    for i:=1 to n+1 do
        head[i]:=head[i-1]+head[i];
    for i:=1 to m do
        begin
            adj[head[x[i]]]:=y[i];
            dec(head[x[i]]);
            adj[head[y[i]]]:=x[i];
            dec(head[y[i]]);
        end;
    close(f);
 
 
end;
 
function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;
 
procedure dfs(u:data);
var   v,k,i:data;
    s:boolean;
begin
    inc(lab);
    low[u]:=lab;
    num[u]:=lab;
    k:=0;
    sl[u]:=1;
    s:=false;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if tr[u]<>adj[v] then
            begin
                if num[adj[v]]=0 then
                    begin
                        tr[adj[v]]:=u;
                        inc(k);
                        dfs(adj[v]);
                        if low[adj[v]]>=num[u] then
                            s:=true;
                        sl[u]:=sl[adj[v]]+sl[u];
                        low[u]:=min(low[u],low[adj[v]]);
                    end
                else
                    low[u]:=min(low[u],num[adj[v]]);
            end;
    if ((s and (tr[u]<>0)) or ((tr[u]=0) and (k>1))) then inc(khop);
    if (Low[u]=num[u]) and (tr[u]<>0) then inc(cau);
end;
 
procedure ddfs(u:data);
var
    v:data;
begin
    inc(dinh);
    num[u]:=1;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if num[adj[v]]=0 then
            ddfs(adj[v]);
end;
 
procedure xuli;
var   i,j:data;
    stplt:int64;
begin
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    stplt:=0;
    sl1:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            begin
                dinh:=0;
                ddfs(i);
                if sl1=0 then
                    sl1:=dinh;
                inc(stplt);
            end;
    if stplt>2 then
        begin
            writeln('0');
            exit;
        end;
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    tr:=num;
 
    cau:=0;
    khop:=0;
    lab:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            dfs(i);
    if stplt=1 then
        begin
            res:=(m-cau)*((n*(n-1)) div 2 - m);
            for i:=2 to n do
                if low[i]=num[i] then
                    res:=res+int64(sl[i])*(int64(n-sl[i]))-1;
            writeln(res);
            exit;
        end;
    if stplt=2 then
        begin
            res:=(m-cau)*sl1*(n-sl1);
            writeln(res);
        end;
end;
 
begin
    docfile;
    xuli;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Code rất dễ hiểu! Thank you!

 2. Code rất dễ hiểu! Thank you!
  Thân!

Speak Your Mind

*