NKCITY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKCITY/

Thuật toán:

 • Giải bài này có thể sử dụng thuật toán Prim hoặc thuật toán Kruskal đều được.
 • Các bạn có thể tham khảo cả 2 cách làm ở bên dưới.

Code:

Kruskal

uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =1000;
    maxm  =10000;
 
type  data  =record
        u, v, c :longint;
        end;
 
var   f    :Text;
    n, m  :longint;
    Edges  :array[1..maxm] of Data;
    b    :Array[1..maxm] of longint;
    Father :Array[1..maxn] of longint;
    res   :longint;
procedure nhap;
var   i, u, v, c :longint;
begin
    assign(f, fi);
    reset(f);
    readln(f, n, m);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(f, u, v, c);
            Edges[i].u:=u;
            Edges[i].v:=v;
            Edges[i].c:=c;
        end;
    close(f);
end;
 
Procedure init;
var   i :longint;
begin
    for i:=1 to m do b[i]:=i;
    for i:=1 to n do father[i]:=-1;
    res:=-1;
end;
 
procedure QS(l,r:longint);
var   i, j, x, tg   :longint;
begin
    i:=l;
    j:=r;
    x:=edges[b[ (l+r) div 2] ].c;
    repeat
        while Edges[b[i]].c < x do inc(i);
        while Edges[b[j]].c > x do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                tg:=b[i];
                b[i]:=b[j];
                b[j]:=tg;
                inc(i);
                dec(j);
            end;
    until i>j;
    if l<j then QS(l,j);
    if i<r then QS(i,r);
end;
 
function find(i:longint):longint;
var   t    :longint;
begin
    t:=i;
    while father[t]>0 do t:=father[t];
    exit(t);
end;
 
procedure union(i, j:longint);
var   x :longint;
begin
    x:=father[i]+father[j];
    if father[i]>father[j] then
        begin
            father[i]:=j;
            father[j]:=x;
        end
    else  begin
            father[j]:=i;
            father[i]:=x;
        end;
end;
 
procedure Kruskal;
var   i, u,v, c, r1, r2 :longint;
begin
    init;
    QS(1,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            u:=Edges[b[i]].u;
            v:=Edges[b[i]].v;
            c:=Edges[b[i]].c;
            r1:=find(u);
            r2:=find(v);
            if r1<>r2 then
                begin
                    union(r1,r2);
                    res:=max(res,c);
                end;
        end;
end;
 
procedure xuat;
begin
    assign(f, fo);
    rewrite(f);
    writeln(f, res);
    close(f);
end;
 
BEGIN
    nhap;
    Kruskal;
    xuat;
END.

Prim

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
    maxc=trunc(1e9);
var   d:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,m,res:longint;
    u,v,t:longint;
    cx:array[1..maxn] of boolean;
    c:array[1..maxn,1..maxn] of longint;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
  d[1]:=0;
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
end;
procedure prim;
var   min,u:longint;
begin
    repeat
        min:=maxc;u:=0;
        for i:=1 to n do
            if cx[i] then
            if d[i]<min then
                begin
                  min:=d[i];
                  u:=i;
                end;
        if (u=0) then exit;
        cx[u]:=false;
        if d[u]>res then res:=d[u];
        for v:=1 to n do
            if cx[v] then
                if d[v]>c[u,v] then
                    begin
                      d[v]:=c[u,v];
                    end;
    until false;
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  readln(n,m);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
        if i<>j then c[i,j]:=maxc else c[i,j]:=0;
  for i:=1 to m do
    begin
      readln(u,v,t);
      c[u,v]:=t;
      c[v,u]:=t;
    end;
  init;
  prim;
  writeln(res);
  close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*