MDOLLS – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MDOLLS/

Thuật toán:

 • Sắp xếp tăng dần theo h[], nếu h[] bằng nhau thì xếp giảm dần theo w[]
 • Kết quả bài toán khi đó là độ dài dãy con tăng dài nhất của dãy w[n..1]

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=20003;
    oo=trunc(1e9);
var   w,h   :array[0..maxn] of longint;
    a,b   :array[0..maxn] of longint;
    i,j,n  :longint;
    res   :longint;
    t,tt  :longint;
procedure enter;
begin
    fillchar(a,sizeof(a),0);
    fillchar(b,sizeof(b),0);
    fillchar(w,sizeof(w),0);
    fillchar(h,sizeof(h),0);
    read(n);
    for i:=1 to n do read(w[i],h[i]);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   x,y,i,j :longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=h[(l+r) div 2];
    y:=w[(l+r) div 2];
    repeat
        while (x>h[i]) or ((x=h[i]) and (y<w[i])) do inc(i);
        while (x<h[j]) or ((x=h[j]) and (y>w[j])) do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                swap(w[i],w[j]);
                inc(i);dec(j);
            end;
    until i>j;
    if i<r then qs(i,r);
    if j>l then qs(l,j);
end;
function tim(r,x:longint):longint;
var   d,c,g  :longint;
begin
    d:=0;c:=r;
    g:=(d+c) div 2;
    while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if b[g]>x then c:=g else d:=g;
            g:= (d+c) div 2;
        end;
    for g:=c downto d do
        if x>=b[g] then exit(g);
end;
procedure process;
var   tam   :longint;
begin
    qs(1,n);
    a:=w;
    b[0] := -oo;
    b[1] := a[n];
    res :=1;
    for i:=n-1 downto 1 do
        begin
            tam := tim(res,a[i]);
            if tam+1>res then
                begin
                    res := res+1;
                    b[res] := a[i];
                end
                else
                if b[tam+1]>a[i] then b[tam+1]:=a[i];
        end;
end;
procedure print;
begin
    writeln(res);
end;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
 read(t);
 for tt :=1 to t do
 begin
    enter;
    process;
    print;
 end;
close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*