BALLGMVN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BALLGMVN/

Thuật toán:

Với mỗi điểm[i] từ 1–>N:

 • Dời gốc tọa độ về điểm[i] nên xNew[j]=x[j]-x[i] và yNew[j]=y[j]-y[i] với mỗi 1<=j<=N.
 • Sắp xếp các điểm theo giá trị x/y.
 • Các điểm có cùng giá trị chính là các điểm trên cùng một đường thẳng. Xử lý và in kết quả.

Độ phức tạp O(N^2 log N).

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
type  point=record
        x,y:longint;
        end;
var   i,j,n:longint;
    p:array[1..2*maxn] of point;
    tmp:longint;
    hold:array[1..2*maxn] of real;
    cs:array[1..2*maxn] of integer;
procedure mo;
begin
  assign(input,fi); reset(input);
  assign(output,fo); rewrite(output);
end;
procedure doc;
begin
  read(n);
  for i:=1 to 2*n do read(p[i].x,p[i].y);
end;
procedure QS(l,r:longint);
Var   i,j:longint;
    x,w:real;
    tg:longint;
Begin
x:=hold[(l+r) div 2];
 i:=l;j:=r;
 Repeat
  While(hold[i]<x) do i:=i+1;
   While (x<hold[j]) do j:=j-1;
   If i<=j then
    Begin
     w:=hold[i];hold[i]:=hold[j];hold[j]:=w;
     tg:=cs[i];cs[i]:=cs[j];cs[j]:=tg;
     i:=i+1;j:=j-1;
    End;
 until i>j;
 If l<j then QS(l,j);
 If i<r then QS(i,r);
End;
procedure xuly;
var   a,b,k:longint;
begin
  for i:=1 to n do
  begin
    for j:=n+1 to 2*n do
        begin
          a:=p[j].x-p[i].x;
          b:=p[j].y-p[i].y;
          if b=0 then hold[j]:=low(longint)
            else hold[j]:=a/b;
        end;
    for j:=n+1 to 2*n do cs[j]:=j;
    qs(n+1,2*n);
     for j:=n+2 to 2*n do
        if hold[j]=hold[j-1] then
            begin
              write(i,' ');
              for k:=j-1 to j do write(cs[k],' ');
              halt;
            end;
  end;
  for i:=n+1 to 2*n do
  begin
    for j:=1 to n do
        begin
          a:=p[j].x-p[i].x;
          b:=p[j].y-p[i].y;
          if b=0 then hold[j]:=low(longint)
            else hold[j]:=a/b;
        end;
    for j:=1 to n do cs[j]:=j;
    qs(1,n);
     for j:=2 to n do
        if hold[j]=hold[j-1] then
        begin
          write(i,' ');
          for k:=j-1 to j do write(cs[k],' ');
          halt;
        end;
  end;
  writeln(-1);
  halt;
end;
begin
  mo;
  doc;
  xuly;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*