Các kiểu dữ liệu trong Python

Mình xin được liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python để các bạn tiện theo dõi.

  • int, tức kiểu số nguyên. Ví dụ: biến savings, giá trị là 1000.
  • float, tức kiểu số thực. Ví dụ: biến factor, giá trị là 1.1.

Ngoài dữ liệu kiểu số, chúng ta còn một số kiểu dữ liệu thông dụng khác như:

  • str, kiểu xâu (chuỗi) ký tự: dùng để biểu diễn 1 đoạn văn bản. Trong Python, một xâu được khai báo ở trong 2 dấu " hoặc 2 dấu '.
  • bool, kiểu giá trị logic: chỉ nhận 2 giá trị là TrueFalse.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*