100827E – Codeforces

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ
 • Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu rõ hơn

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=80;
var
 f : array[0..maxn,0..9,false..true,false..true,false..true] of int64;
 res : int64;
 i,j,n,tt,t : longint;
 ss : array[1..maxn] of longint;
 s,st : string;
function ok(s : string) : boolean;
 begin
  if s[1]<=s[2] then
   begin
    for i:=1 to length(s)-1 do if s[i]>s[i+1] then break;
    if (i=length(s)-1) then exit(true);
    for j:=i to length(s)-1 do
     if s[j+1]>s[j] then exit(false);
    exit(true);
   end
   else
   begin
    for i:=1 to length(s)-1 do if s[i]<s[i+1] then exit(false);
    {if (i=length(s)-1) then exit(true);
    for j:=i to length(s)-1 do
     if s[j+1]<s[j] then exit(false); }
    exit(true);
   end;
 end;
function nhohon(x,y : string):boolean;
 begin
  while length(x)<length(Y) do x := '0'+x;
  while length(x)>length(y) do y:='0'+y;
  if x<y then exit(true) else exit(false);
 end;
function tinh(i,tr : longint; tangdan,nhohon,bigger0 : boolean) : int64;
 var j,last : longint;
   sl : int64;
 begin
  if f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0]>-1 then exit(f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0]);
  if i>n then
   if {nhohon and} bigger0 then exit(1) else exit(0);
  sl := 0;
  if nhohon then last := 9 else last := ss[i];
  if tangdan then
   begin
    for j:=tr to last do
     sl := sl + tinh( i+1,j,tangdan,(nhohon) or (j<ss[i]),(bigger0) or (j>0) );
    if bigger0 then
     for j:= min(tr-1,last) downto 0 do
      sl := sl + tinh(i+1,j,false,nhohon or (j<ss[i]),bigger0 or (j>0));
   end
   else
   begin
    for j:=min(last,tr) downto 0 do
     sl := sl + tinh(i+1,j,false,nhohon or (j<ss[i]),bigger0 or (j>0));
   end;
  f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0] := sl;
  exit(sl);
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  n := length(s);
  //for i:=1 to n do ss[i] := ord(s[i])-ord('0');
  for i:=1 to n do ss[i] := ord(s[i])-48;
  fillchar(f,sizeof(f),255);
  res := tinh(1,0,true,false,false);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(t);
 for tt:=1 to t do
  begin
   readln(s);
   if not(ok(s)) then begin writeln(-1);continue; end;
   process;
   writeln(res);
  end;
 close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*