Cài đặt SDL cho CodeBlocks

Tải về

 • Tải về: https://www.libsdl.org/projects/SDL_image/release/SDL2_image-devel-2.0.3-mingw.tar.gz
 • Giải nén ra thì thấy có 2 thư mục:
  • Bản 32bit: i686-w64-mingw32
  • Bản 64bit: x86_64-w64-mingw32
 • Ở đây ta dùng bản 32 bit (vì CodeBlock đang dùng mingw32),
 • Trong thư mục này có 4 thư mục bin, include, lib, share
 • Thư mục bin chứa SDL2.dll (liên kết khi chạy, copy file này vào thư mục
  mã nguồn project, cùng folder với main.cpp
  )
 • Thư mục include chứa các file .h (như stdio.h) khai báo các hàm của SDL. Cũng coppy vào thư mục project.
 • Thư mục lib chứa các thư viện (mã đối tượng) để liên kết chương trình. Tương tự như trên, cũng copy vào thư mục project

Cấu hình CodeBlocks

Settings / Compiler / Linker Settings / Other linker… 

Gõ thêm vào: -lmingw32 -lSDL2main -lSDL2

Làm như trên để khi biên dịch chương trình, Codeblocks sẽ biên dịch cả những thứ trong thư viện SDL

Tiếp theo, chọn tab Search directories / Compilers

Thêm vào đường dẫn đến thư mục SDL. Ví dụ: e:\myproject\SDL\

Chuyển sang tab Linker, thêm đường dẫn tới thư mục lib. Ví dụ: e:\myproject\lib

 

Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*