Queue (hàng đợi) trong C++

Queue là một loại cấu trúc dữ liệu và một loại container adaptor, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First – in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiển ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách.

Trong queue, có hai vị trí quan trọng là vị trí đầu danh sách (front), nơi phần tử được lấy ra, và vị trí cuối danh sách (back), nơi phần tử cuối cùng được thêm vào.

Khai báo: #include <queue>

Các hàm thành viên:

  • size : trả về kích thước hiện tại của queue. ĐPT O(1).
  • empty : true nếu queue rỗng, và ngược lại. ĐPT O(1).
  • push : đẩy vào cuối queue. ĐPT O(1).
  • pop: loại bỏ phần tử (ở đầu). ĐPT O(1).
  • front : trả về phần tử ở đầu. ĐPT O(1).
  • back: trả về phần tử ở cuối. ĐPT O(1).

Chương trình demo:

#include <iostream>

#include <queue>

using namespace std;

queue <int> q;

int i;

main() {
  for (i=1;i<=5;i++) q.push(i);
  // q={1,2,3,4,5}
  q.push(100);
  // q={1,2,3,4,5,100}
  cout << q.front() << endl;
  // In ra 1
  q.pop();
  // q={2,3,4,5,100}
  cout << q.back() << endl;
  // In ra 100
  cout << q.empty() << endl;
  // In ra 0
  cout << q.size() << endl;
  // In ra 5
  system("pause");
}
Khuyên dùng

 

Comments

  1. Ngoc Dang says:

    chương trình demo mà k chạy đc :((

Speak Your Mind

*