Nhập xuất dữ liệu trong C

Nhập dữ liệu từ bàn phím ta dùng hàm scanf()

Xuất dữ liệu ra màn hình ta dùng hàm printf()

hàm printf

Dùng để in kết qua ra thiết bị vào ra chuẩn, đơn giản trong trường hợp này là màn hình.

Khi sử dụng phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h>

Dữ liệu được in ra tùy theo chuỗi định dạng và tham số được truyền vào.

Cú pháp:

  • printf(chuỗi định dạng, tham số 1, tham số 2,…)

Ví dụ:

char ten[10] = "YeuLapTrinh";
int tuoi = 20;
printf("Xin chao %s, %d tuoi", ten, tuoi);
Chuỗi định dạng: gồm 2 loại
  • Chuỗi ký tự: ghi thế nào in ra thế ấy
  • Mã định dạng: cho phép kết xuất giá trị của các đối mục ra màn hình

Tham số

  • Có thể là biến, hằng, hoặc biểu thức được định trị trước khi in ra
  • Bắt đầu bằng ký từ % và kết thức bởi ký tự chuyển dạng. Ví dụ, %s có nghĩa là chen tham số là một xâu vào. Tương tự như vậy, %d có nghĩa là chèn tham số là một số nguyên vào đây
%c Ký tự đơn
%s Chuỗi
%d Số nguyên thập phân CÓ dấu
%f Ký hiệu thập phân
%e Số có mũ
%x Số nguyên thập phân KHÔNG dấu
%u Số nguyên hex không dấu
%o Số nguyên bát phân không dấu
l: Tiền tố dùng kèm với %d, %x, %u, %o, chỉ số nguyên dài
Vd: %ld, %lx…

hàm scanf

Khi sử dụng phải khai báo tiền xử lý #include <stdio.h>

Cú pháp:

  • scanf(chuỗi định dạng, tham số 1, tham số 2,…)

Tương tự như hàm printf ở trên. Tuy nhiên, các tham số của scanf phải được truyền vào dưới dạng con trở. Vì vậy, ngoại trừ kiểu xâu đã được coi là kiểu con trỏ, chũng ta phải sử dụng toán tử lấy địa chỉ & trước các biến kiểu khác. Ví dụ:

char ten[50]; /* bien kieu xau */
int tuoi; /* bien kieu so nguyen */
scanf("%s",ten); /* nhap vao ten */
scanf("%d",&tuoi); /* nhap vao mot so nguyen */
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Trackbacks

  1. […] printf(chuỗi định dạng, tham số 1, tham số 2, …) scanf(chuỗi định dạng, tham số 1, tham số 2, …) Xem cụ thể tại: http://yeulaptrinh.pw/1549/nhap-xuat-trong-c/ […]

Speak Your Mind

*