PWALK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • DFS để thiết lập thứ tự cha/con rồi với mỗi truy vấn chỉ cần đi ngược lên đến khi gặp cha chung thì dừng.

Code:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
struct pack { int u, c; };
typedef vector<vector<pack>> dsk;
 
int d[1001], bac[1001], cha[1001];
 
void dfs(int u, const dsk &ke) {
  for (pack p: ke[u]) if (p.u != cha[u]) {
    int v = p.u, c = p.c;
    d[v] = c;
    cha[v] = u;
    bac[v] = bac[u] + 1;
    dfs(v, ke);
  }
}
 
int solve(int u, int v) {
#define up(u) sum += d[u], u = cha[u]
  int sum = 0;
  while (bac[u] > bac[v]) up(u);
  while (bac[v] > bac[u]) up(v);
  while (u != v) up(u), up(v);
  return sum;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, q; cin >> n >> q;
  dsk ke(n+1);
  for (int i=1; i<n; i++) {
    int u, v, c;
    cin >> u >> v >> c;
    ke[u].push_back({v, c});
    ke[v].push_back({u, c});
  }
  dfs(1, ke);
  while (q--) {
    int u, v; cin >> u >> v;
    cout << solve(u, v) << '\n';
  }
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*