DEGREE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int maxn=100010;
typedef long long ll;
int dp[35][35],base[35],bin[35];
void init()
{
  dp[0][0]=base[0]=1;
  for(int i=1;i<=32;i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    base[i]=base[i-1]<<1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
      dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i-1][j-1];
  }
}
int calc(int x,int k)
{
  int i,one=0,ans=0;
  for(i=31;i>=0;i--)
  {
    if(x&base[i])
    {
      if(one>k)
        break;
      ans+=dp[i][k-one];
      one++;
      x-=base[i];
    }
  }
  if(one==k)
    ans++;
  return ans;
}
int getbin(int x,int b)
{
  int ct=0,i,ret=0;
  if(!x)
    return x;
  while(x)
  {
    bin[ct++]=x%b;
    x/=b;
  }
  for(i=ct-1;i>=0;i--)
  {
    if(bin[i]>1)
      break;
    if(bin[i])
      ret=ret<<1|1;
    else
      ret<<=1;
  }
  while(i>=0)
  {
    ret=ret<<1|1;
    i--;
  }
  return ret;
}
int main()
{
  int x,y,k,b;
 
  init();
  while(~scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&k,&b))
  {
    y=getbin(y,b);
    x=getbin(x-1,b);
    printf("%d\n",calc(y,k)-calc(x,k));
  }
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*