COLOREC – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Với bài này ta gán mỗi màu cho một bit từ 0 đến 3, sau đó có thể quy hoạch động để đếm như sau:

Cố định 2 dòng i và j, ta đếm số hình chữ nhật 4 màu có cạnh nằm trên dòng i và j như sau:

Gọi F(c) là số cặp đỉnh có màu là c (c là tổng màu của 2 đỉnh đó) thì số hình chữ nhật 4 màu nhận được từ 2 đỉnh đó là F(15 – c).

Từ đó ta có thể dùng 3 vòng for để tính như trong code.

Code:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n; cin >> n;
  vector< vector<int> > a(401, vector<int>(401, 0));
  while (n--) {
    int u, v, c; cin >> u >> v >> c;
    a[u + 200][v + 200] = 1 << (c - 1);
  }
#define rep(i, a, b) for (int i=a; i<=b; i++)
#define LL long long
  LL res = 0;
  rep(i, 0, 400) rep(j, 0, i) {
    vector<LL> f(16, 0);
    rep(k, 0, 400) if (a[i][k] && a[j][k] && a[i][k] != a[j][k]) {
      int c = a[i][k] | a[j][k];
      res += f[15 - c];
      f[c]++;
    }
  }
  cout << res;
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*