Nhập, xuất dữ liệu trong C++

Trong bài này, chúng ta sẽ học cách nhập vào từ bàn phím (stdin standard input device) và ghi ra màn hình (stdout standard output device).

Ta cũng cần dùng đến thư viện iostream namespace std để hỗ trợ nhập xuất. Khi muốn dùng lệnh nào nằm trong namespace std, ta có 2 cách:

 • Khai báo using namespace std ở đầu chương trình, sau đó có thể dùng các lệnh này bình thường.
 • Thêm std:: vào trước lệnh ta muốn dùng. Ví dụ như std::cin, std::endl.

Từ đây trở đi, khi gặp std:: trước một lệnh, chúng ta sẽ tự hiểu lệnh sau đó nằm trong namespace std và có 2 cách như trên để viết.

std::cin

Để nhập dữ liệu cho biến, ta dùng lệnh cin

cin >> biến;

Nếu có nhiều biến cần nhập vào, ta có thể viết liên tiếp như sau

cin >> biến 1 >> biến 2 >> … >> biến n;

Khi chạy đến lệnh cin, chương trình sẽ chờ người dùng nhập dữ liệu vào các biến tương ứng. Dữ liệu nhập vào được phân cách nhau bởi dấu cách hoặc tab hoặc enter, và luôn được hiển thị ra màn hình.

Ví dụ

int a, b;
cin >> a >> b;

Lệnh cin ở dòng 2 sẽ yêu cầu người dùng nhập vào 2 giá trị tương ứng với 2 biến số nguyên a và b.

Lưu ý

Khi nhập vào, các giá trị được phân tách nhau bởi space (dấu cách), tab (dấu tab) hay enter (dấu xuống dòng). Nếu không, mặc dù trong một số trường hợp chương trình vẫn chạy nhưng rất khó kiểm soát được giá trị các biến nhập vào.
Ví dụ: đoạn mã sau

int a,b,c;  
cin>>a>>b>>c;  
hoặc
int a,b,c;
cin>>a; cin>>b; cin>>c;
khi thực hiện, ta nhập dữ liệu từ bàn phím: 3 4 5<enter> hoặc nhập:
3<enter>
4<enter>
5<enter>
Sau khi nhập xong biến a=3, b=4 và c=5.

std::cout

Để in dữ liệu ra màn hình, ta dùng lệnh cout

cout << biểu thức;

Ta cũng có thể in hàng loạt nhiều biểu thức liên tiếp nhau

cout << biểu thức 1 << biểu thức 2 << … << biểu thức n;

Biểu thức ở đây có thể hiểu là biểu thức toán học chứa biến, hằng, hay kết quả trả về của một hàm, …

Ví dụ

int a, b;
cin >> a >> b;
cout << a << ” + ” << b << ” = ” << a + b;

Lệnh cout ở dòng 3 in ra lần lượt: giá trị biến a, chuỗi ” + “, giá trị biến b, chuỗi ” = ” và giá trị biểu thức a + b.

Một số ký tự điều khiển

 • \a’ : tiếng chuông
 • \b’ : lùi lại một bước
 • \n’ : xuống dòng
 • \t’ : dấu tab
 • \\’ : dấu \
 • \?’ : dấu ?
 • \”‘ : dấu “

Lưu ý

std::endl cũng có chức năng tương tự ‘\n’ nhưng ngoài ra endl còn làm rỗng bộ đệm đầu ra.

Ví dụ

cout << ‘\t’ << “Hello World !\n” << 0;

Kết quả:

Hello World!
0

Lưu ý

cin dùng toán tử >> còn cout dùng toán tử <<. Đừng nhầm lẫn!

cout, cin nằm trong thư viện iostream

Định dạng in

Để dùng những lệnh định sau, ngoài thư viện iostream, ta còn phải dùng thư viện iomanip để định dạng. Các định dạng này cần được cout mới có tác dụng.

std::setw(n): quy định khoảng không gian cho dữ liệu được in ra màn hình là n. Nếu dữ liệu chiếm ít không gian hơn, dữ liệu sẽ được căn  lề phải khi in ra. Ngược lại , lệnh này không có ảnh hưởng, tức dữ liệu vẫn in ra như bình thường.

std::setprecision(n): quy định số chữ số được làm tròn khi in ra là n. Số chữ số được tính từ trái qua phải.

std::fixed: lệnh này đi kèm với setprecision sẽ xác định chỉ làm tròn các chữ số ở phần thập phân.

Ví dụ

cout << 12.345 << ‘ ‘;
cout << setprecision(2) << 12.345 << ‘ ‘;
cout << fixed << setprecision(2) << 12.345;

Kết quả:

12.345 12 12.35

Một số hàm khác liên quan đến nhập xuất

std::cin.get(c): nhập 1 ký tự vào biến c.

std::cin.getline(s, n): nhập tối đa n – 1 ký tự vào xâu s (ký tự thứ n là NULL).
std::getline (cin,str): đọc xâu kí tự str, str kiểu dữ liệu string.
std::cin.ignore(n): xóa n ký tự trong bộ đệm đầu vào.

fflush(stdin): xóa toàn bộ bộ đệm đầu vào.

Có thể bạn thích:
Nhập, xuất dữ liệu từ file trong C++

Bài tập mẫu

Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. In ra trung bình cộng của 3 số đó với giá trị làm tròn đến chữ số thập phân thứ 5.

Code:

#include <iostream>
#include <iomanip>
 
using namespace std;
 
int main()
{
   cout << "Nhap 3 so a, b, c: ";
   float a, b, c;
   cin >> a >> b >> c;
   float avr = (a + b + c) / 3;
   cout << fixed << setprecision(5) << avr << endl;
   system("pause"); // Tạm dừng màn hình chờ nhấn Enter
   return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*