Tạo database trong MySQL

Sử Dụng MySQL Client

MySQL Client là một chương trình cho phép chúng ta tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu (hay MySQL Database Server) sử dụng cửa sổ dòng lệnh. Trên cửa sổ dòng lệnh chương trình MySQL Client được chạy thông qua sử dụng tập tin nhị phân mysql.

Trên Linux sau khi cài đặt MySQL Client thì bạn có thể chạy câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản của MySQL Client:

$ mysql --v

Trên Windows nếu bạn cài đặt MySQL sử dụng XAMPP hoặc WAMP thì bạn cần chắc chắn rằng địa chỉ thư mục chứa tập tin mysql.exe được đưa vào biến môi trường Environment Variables.

Để Tạo database sử dụng MySQL Client chúng ta cần thực hiện qua hai bước:

  • Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu.
  • Bước 2: Thực hiện câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu.

Đăng Nhập Vào Máy Chủ Cơ Sở Dữ Liệu

Để đăng nhập vào máy chru cơ sở dữ liệu bạn sử dụng câu lệnh sau:

$ mysql -u root -p

Sau khi gõ Enter, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng root. Sau khi đăng nhập thành công, MySQL Client sẽ cung cấp một phiên làm việc mà ở đó bạn có thể gửi các câu lệnh tới máy chủ MySQL Server mà không phải đăng nhập lại.

Thực Hiện Việc Tạo Cơ Sở Dữ Liệu

Tiếp theo sau khi đăng nhập thành công, bạn chạy câu lệnh dưới đây để tạo cơ sở dữ liệu my_test_db:

> CREATE DATABASE my_test_db;

Lưu ý con trỏ trên cửa sổ dòng lệnh (hay command prompt) lúc này chuyển thành biểu tượng < thay vì biểu tượng $. Điều này có nghĩa rằng bạn đã đăng nhập thành công và đang trong phiên làm việc với máy chủ MySQL Server dưới tên người dùng là root.

Để kiểm tra lại cơ sở dữ liệu đã được tạo ra bằng câu lệnh sau:

> show databases

Sử Dụng MySQL Admin

Ngoài việc sử dụng chương trình MySQL Client để tạo cơ sở dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng một cách khác đó là thông qua chương trình MySQL Admin. Chương trình MySQL Admin được cài đặt mặc định cùng với chương trình MySQL Client khi cài đặt MySQL Server.

Trên cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu với tên my_test_db:

$ mysqladmin -u root -p create my_test_db

Nhập mật khẩu cho người dùng root và sau đó kiểm tra lại cơ sở dữ liệu đã được tạo ra bằng câu lệnh sau:

$ mysqladmin -u root -p show databases
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*