Chọn database trong MySQL

Một MySQL Database Server thường được dùng để lưu trữ nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Khi làm việc với MySQL Database Server thông thường chúng ta sẽ gửi các câu truy vấn (query) tới một cơ sở dữ liệu nhất định.

Sau khi sử dụng MySQL Client để truy cập vào MySQL Database Server với tên người dùng root:

$ mysql -u root -p

Với mỗi câu truy vấn gửi tới một cơ sở dữ liệu chúng ta trên MySQL Database Server thì MySQL Database Server cần phải biết được rằng câu lệnh đó sẽ được chạy trên cơ sở dữ liệu nào.

Ví dụ sau khi đăng nhập vào MySQL Server sử dụng MySQL Client và chạy câu lệnh sau:

> SHOW TABLES;

MySQL Server sẽ báo lỗi No database selected về cho MySQL Client.

Để chọn cơ sở dữ liệu trên MySQL Server làm cơ sở dữ liệu mặc định khi làm việc bạn sử dụng câu lệnh sau:

> USE db_name

Trong đó db_name là tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn chọn để lam việc.

Câu lệnh dưới đây chọn my_test_db làm cơ sở dữ liệu mặc định khi làm việc với MySQL Database Server:

> USE my_test_db;

Trong các câu lệnh tiếp sau đó MySQL Server sẽ áp dụng trên cơ sở dữ liệu my_test_db:

> SHOW TABLES;

Câu lệnh trên sẽ liệt kê ra các bảng (table) được tạo ra trên cơ sở dữ liệu my_test_db.

Để chuyển sang sử dụng cơ sở dữ liệu khác làm cơ sở dữ liệu mặc định khi làm việc với MySQL Database Server, bạn chạy câu lệnh sau:

> USE my_new_db;

Câu lệnh USE sẽ chỉ chọn cơ sở dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại. Ở các phiên làm việc sau đó bạn cần chạy lại câu lệnh này.

Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*