P172SUMD – SPOJ

Đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P172SUMD/

Thuật toán:

Nhập và thêm phần tử  vào queue. Nếu gặp remove thì xem phần tử được nhập ở phần trước có giống phần tử ở top của queue không. Nếu có thì pop,  nếu không thì cũng pop và tăng biến đếm lên 1.

Source code:  https://ideone.com/xpCnbh

Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*