LIQ và LIS sử dụng BIT – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Rời rạc hóa lại dãy
 • Gọi F[i] là độ dài dãy con tăng dài nhất kết thúc là số <= i
 • F[i] = max(F[1..a[i]-1] + 1)
 • Sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT để tính mảng F trong O(logn)
 • ĐPT: O(nlogn)

Code:

using namespace std;
//#include<bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#define FOR(i,a,b) for (long long i=a;i<b;i++)
#define FORE(i,a,b) for (long long i=a;i<=b;i++)
#define FORD(i,a,b) for (long long i=a;i>=b; i--)
 
int n, a[300010], T[300010], c[300010], f[300010], dem;
pair<int, int> b[300010];
 
int Get(int x)
{
  int ans = 0;
  if (x == 0) return 0;
  while (x > 0) {
    ans = max(ans, T[x]);
    x -= x & (-x);
  }
  return ans;
}
 
void Update(int x, int v)
{
  while (x <= n){
    T[x] = max(T[x], v);
    x += x & (-x);
  }
}
 
int main()
{
  //freopen("LIS.inp", "r", stdin);
  //freopen("LIS.out", "w", stdout);
  //cin>>n;
  scanf("%d", &n);
  FORE(i, 1, n) {
    //cin>>a[i];
    scanf("%d", &a[i]);
    b[i].first = a[i];
    b[i].second = i;
  }
 
  sort(b + 1, b + n + 1);
 
  int dem = 1; c[ b[1].second ] = dem;
  FORE(i, 2, n) {
    if (b[i].first > b[i - 1].first) dem++;
    c[ b[i].second ] = dem;
  }
  int ans = 0;
 
  FORE(i, 1, n) a[i] = c[i];
  //FORE(i, 1, n) cout<<a[i]<<" ";cout<<"=="<<endl;
  //cout<<"????"<<endl;
  FORE(i, 1, n) {
    f[i] = Get(a[i] - 1) + 1;
    Update(a[i], f[i]);
    ans = max(ans, f[i]);
  }
 
  //cout<<ans<<endl;
  printf("%d", ans);
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*