STABLE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • BFS từ đỉnh S
 • Gọi bac[i] là đồ dài đường đi ngắn nhất từ s đến i
  • bac[i] = bac[j] + 1
  • với i kề j và j duyệt BFS trước i
 • ok[i] = 1 nếu i ổn định, ok[i] = 0 nếu i không ổn định.
 • Hãy tham khảo code để biết cách kiểm tra xem i có ổn định không

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 1E4+3;
const int oo = 1e9+3;
 
int n, m, s, u, v, res, bac[MAXN],adj[MAXN][MAXN];
bool ok[MAXN];
queue<int> q;
vector<int> a[MAXN];
 
int main() {
  	#ifndef ONLINE_JUDGE
  	freopen("test.inp", "r", stdin);
  	freopen("test.out", "w", stdout);
  	#endif
  cin >> n >> m >> s;
  FOR(i,1,m) {
    cin >> u >> v;
    if (!adj[u][v])
      a[u].push_back(v);
    adj[u][v] = 1;
  }
  q.push(s); bac[s] = 1;
  while (!q.empty()) {
    u = q.front();
    q.pop();
    for(int i=0; i<a[u].size(); i++)
    {
      v = a[u][i];
      if (!bac[v])
      {
        if (ok[u]) ok[v] = 1;
        bac[v] = bac[u] + 1;
        q.push(v);
      }
      else
      if (bac[v] == bac[u] + 1) ok[v] = 1;
    }
  }
  FOR(i,1,n) if (ok[i]) res++;
  cout << res;
	return 0;
}
const
 fi='stable.inp';
 fo='stable.out';
 maxn=10000;
 maxm=50000;
var
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 i,j,n,m,st,ans,s,dau,cuoi,u,v : longint;
 q,bac : array[1..maxn] of longint;
 ok : array[1..maxn] of boolean;
 a : array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(cuoi);
  q[cuoi] := x;
 end;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
begin
// assign(input,fi);reset(input);
// assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m,s);
 for i := 1 to m do
  begin
   read(u,v);
   if a[u,v] = false then
   add(i,u,v);
   a[u,v] := true;
  end;
 dau := 1; cuoi := 0;
 push(s);
 bac[s] := 1;
 while (dau <= cuoi) do
  begin
   u := q[dau];
   inc(dau);
   i := head[u];
   while i <> 0 do
    begin
     v := ke[i];
     if bac[v] = 0 then
      begin
       if ok[u] then ok[v] := true;
       bac[v] := bac[u] + 1;
       push(v);
      end
      else
     if bac[v] = bac[u] + 1 then
      begin
       ok[v] := true;
      end;
     i := link[i];
    end;
  end;
 for i := 1 to n do
  if ok[i] then inc(ans);
 writeln(ans);
// close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*