BLGEN – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
    maxc  =trunc(3e6);
var   n    :array[1..2] of longint;
    a    :array[1..2,1..1000] of qword;
    f    :array[0..oo,0..oo] of longint;
    mp   :longint;
    g    :array[1..maxc] of longint;
    nto   :Array[1..300000] of qword;
procedure nhap;
var   i :longint;
    k :longint;
    p :qword;
begin
    assign(input,fi);
    reset(input);
        k:=0;
        while not seekeof() do
        begin
            inc(k);
            while not seekeoln() do
            begin
                inc(n[k]);
                read(p);
                a[k,n[k]]:=p;
            end;
            readln;
        end;
    close(input);
end;
procedure sang;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxc)) do
    if g[i]=0 then
    begin
        j:=i*I;
        while j<=maxc do
        begin
            g[j]:=i;
            inc(j,i);
        end;
    end;
    for i:=2 to maxc do
    if g[i]=0 then
    begin
        inc(mp);
        nto[mp]:=i;
    end;
end;
function find(x:qword):boolean;
var   d,c,mid  :longint;
    t1,t2,t3   :qword;
begin
    d:=1; c:=mp;
    while d<=c do
    begin
        mid:=(d+c) div 2;
        t1:=x mod nto[mid];
        t2:=x div nto[mid];
        t3:=nto[mid]*nto[mid];
        if (t1=0) and (t2=t3) then exit(true);
        if (t3>t2) then c:=mid-1
        else d:=mid+1;
    end;
    exit(false);
end;
function kt(x:qword):boolean;
var   x1   :qword;
begin
    x1:=trunc(sqrt(x));
    if x1*x1=x then exit(true);
    if find(x) then exit(true);
    exit(false);
end;
procedure xuli;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=1 to n[1] do
    for j:=1 to n[2] do
    if (a[1,i]=a[2,j]) and kt(a[1,i]) then f[i,j]:=f[i-1,j-1]+1
    else f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i,j-1]);
end;
procedure xuat;
begin
    assign(output,fo);
    rewrite(output);
        writeln(f[n[1],n[2]]);
    close(Output);
end;
begin
    nhap;
    sang;
    xuli;
    xuat;
end.

QBROBOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBROBOT/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất bằng Dijkstra
 • Chắt nhị phân giá trị w
 • Với mỗi giá trị w kiểm tra xem có thỏa mãn không

Code:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 502
#define MAXM 30002
#define VC 2000000000
int n, m, dau[MAXM], cuoi[MAXM], t[MAXM], c[MAXM], x[MAXN];
long tro[MAXN];
int ke[2*MAXM];
int qn, q[MAXN], vt[MAXN];
long kc[MAXN], nl[MAXN], ds;
int prev[MAXN];
int tt[MAXN], sl=0;
using namespace std;
int doc()
{
  int i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++) cin >> x[i];
  cin >> m;
  for (i=1; i<=m; i++) cin >> dau[i] >> cuoi[i] >> t[i] >> c[i];
}
 
// Ham dung do thi
int dungdt()
{
  long u,v;
  int i;
  for (i=1; i<=m; i++) {tro[dau[i]]++; tro[cuoi[i]]++;}
  for (v=0,i=1; i<=n; i++) {u=tro[i]; tro[i]=v+1; v+=u;}
  tro[n+1]=v+1;
  for (i=1; i<=m; i++) {ke[tro[dau[i]]++]=i; ke[tro[cuoi[i]]++]=i;}
  for (i=n; i>=2; i--) tro[i]=tro[i-1]; tro[1]=1;
}
 
// Cac ham quan ly hang doi uu tien
int up(int k)
{
  int v=q[k];
  while (kc[q[k/2]]>kc[v])
  {
    q[k]=q[k/2];
    vt[q[k]]=k;
    k/=2;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int down(int k)
{
  int v=q[k];
  while (2*k<=qn)
  {
    int l=2*k;
    if ((l<qn) && (kc[q[l+1]]<kc[q[l]])) l++;
    if (kc[q[l]]>=kc[v]) break;
    q[k]=q[l];
    vt[q[k]]=k;
    k=l;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int initq() {qn=0; vt[0]=0; kc[0]=-1;}
int put(int u) {q[++qn]=u; vt[u]=qn; up(qn);}
int get() {int kq=q[1]; q[1]=q[qn--]; vt[q[1]]=1; down(1); return kq;}
int update(int u) {int k=vt[u]; up(k);}
int qempty() {return (qn==0);}
 
// Ham dijstra tim khoang cach ngan nhat
int dijstra()
{
  initq();
  kc[1]=0; prev[1]=-(n+1);
  put(1);
  while (!qempty())
  {
    int u=get(); prev[u]=-prev[u];
    tt[++sl]=u;
    for (long i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      int v;
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      if ((prev[v]<0) && (kc[v]>kc[u]+t[ke[i]]))
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        update(v);
      }
      if (prev[v]==0)
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        put(v);
      }
    }
  }
  return 0;
}
 
 
// Ham kiem tra co di duoc hay khong
int diduoc(long w)
{
  long i,k,u,v,tg,cp,cl;
  for (i=1; i<=n; i++) nl[i]=-VC;
  nl[1]=w;
  for (k=1; k<=sl; k++)
  {
    u=tt[k];
    if (nl[u]>=0)
    for (i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      tg=t[ke[i]]; cp=c[ke[i]];
      if ((kc[v]==kc[u]+tg) && (nl[u]>=cp))
      {
        cl=(x[v]==1) ? w : nl[u]-cp;
        if (cl>nl[v]) nl[v]=cl;
      }
    }
  }
  return (nl[n]>=0);
}
 
// Ham tim chi phi be nhat (dua vao theo tim kiem nhi phan)
int solve()
{
  long first=0, last=1, lim;
  while (!diduoc(last)) {first=last; last*=2;}
  while (last-first>1)
  {
    lim=(last+first)/2;
    if (diduoc(lim)) last=lim; else first=lim;
  }
  ds=last;
}
 
// Ham in ket qua
int viet()
{
  cout << ds;
  //<< // '\n';
  /*out << kc[n] << '\n';
  for (long i=tro[1]; i<tro[2]; i++)
  {
    int v;
    if (dau[ke[i]]!=1) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
    if (v==n) out << t[ke[i]] << ' ' << c[ke[i]] << '\n';
  } */
  }
 
// CHUONG TRINH CHINH
int main()
{
  doc();
  dungdt();
  dijstra();
  solve();
  viet();
}

VOMOVREC – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOMOVREC/

Thuật toán: Ta sẽ tìm kiếm nhị phân kết quả của bài toán. Với mỗi giá trị chia nhị phân V, ta sẽ “nở” các hình chữ nhật ra về bốn phía một độ dài bằng V. Lúc này điều kiện cần và đủ để tất cả các hình chữ nhật ban đầu có thể di chuyển với khoảng cách không quá V thỏa mãn yêu cầu là tất cả các hình chữ nhật đã được nở có phần giao. Điều kiện N hình chữ nhật có phần giao chung hay không là max(X1) < min(X2) và max(Y1) < min(Y2).

Code:

uses math;
const
 fi='';//vomovrec.inp';
 fo='';//vomovrec.out';
 maxn=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9)*3;
type
 rect = record
  x1,y1,x2,y2 : int64;
  end;
var
 m,n,i,j : longint;
 a : array[1..maxn] of rect;
 d,c,g : int64;
function ok(k : int64) : boolean;
 var i : longint;
   x,y,u,v : int64;
 begin
  x := a[1].x1 - k;
  y := a[1].y1 - k;
  u := a[1].x2 +k;
  v := a[1].y2 + k;
  for i := 2 to n do
   with a[i] do
   begin
    x := max(x, x1-k);
    y := max(y, y1-k);
    u := min(u, x2+k);
    v := min(v, y2+k);
   end;
  if (x<u) and (y<v) then exit(true) else exit(false);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do
  with a[i] do
   begin
    read(x1,y1,x2,y2);
   end;
 d := 0; c := oo;
 g := (d+c) div 2;
 while (g<>c) and (g<>d) do
  begin
   if ok (g) then c := g else d := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;if ok(d) then 
   begin
    write(d);
    exit;
   end;
   writeln(c);
 close(input);
 close(output);
end.

MOVE12 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MOVE12/

Thuật toán:

 • Chặt nhị phân thời gian gặp nhau
 • Kiểm tra có thỏa mãn không (sử dụng heap). Bạn có thể đọc cdoe bên dưới sẽ hiểu hơn.

Code:

const
    tfi='';//move12.inp';
    tfo='';//move12.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n,nh:longint;
    a,b,h,pos,c,t,v:array[0..10000]of longint;
 
procedure nhap;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,c[i],t[i]);
    end;
 
 
procedure swap(var x,y:longint);
    var tg:longint;
    begin
        tg:=x;
        x:=y;
        y:=tg;
    end;
 
procedure upheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i div 2;
        if (i>1) and (b[h[i]]<b[h[j]]) then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                upheap(j);
            end;
    end;
 
procedure downheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i+i;
        if (j>nh) then exit;
        if (j<nh) and (b[h[j]]>b[h[j+1]]) then inc(j);
        if b[h[i]]>b[h[j]] then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                downheap(j);
            end;
    end;
 
procedure push(x:longint);
    begin
        inc(nh);
        h[nh]:=x;
        upheap(nh);
    end;
 
 
function pop:longint;
    begin
        pop:=h[1];
        h[1]:=h[nh];
        dec(nh);
        downheap(1);
    end;
 
procedure sort(l,r:longint);
    var i,j,key:longint;
    begin
        i:=l;
        j:=r;
        key:=a[l+random(r-l+1)];
        repeat
            while a[i]<key do inc(i);
            while a[j]>key do dec(j);
            if i<=j then
                begin
                    swap(a[i],a[j]);
                    swap(b[i],b[j]);
                    inc(i);
                    dec(j);
                end;
        until i>j;
        if i<r then sort(i,r);
        if l<j then sort(l,j);
    end;
 
function check(x:longint):boolean;
    var i,j,u:longint;
    begin
        nh:=0;
        for i:=1 to n do
            begin
                a[i]:=c[i]-(x div t[i]);
                b[i]:=c[i]+(x div t[i]);
            end;
        sort(1,n);
        i:=0;
        j:=1;
        for i:=1 to n do
        begin
        while (a[j]<=i) and (j<=n) do
            begin
                push(j);
                inc(j);
            end;
            if nh>0 then u:=pop else u:=0;
            if b[u]<i then exit(false);
        end;
        exit(true);
    end;
 
 
procedure xuli;
    var l,r,mid,res:longint;
    begin
 
        l:=0;
        r:=10000*10000;
        while l<=r do
            begin
                mid:=(l+r) div 2;
                if check(mid) then
                    begin
                        res:=mid;
                        r:=mid-1;
                    end
                else l:=mid+1;
            end;
        writeln(fo,res);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(fi);
    rewrite(fo);
    nhap;
    xuli;
    close(fo);
end.