MULONE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';//MULONE.INP';
 fo = '';//MULONE.OUT';
 maxn = 10000000;
var
 n,test,t : longint;
 kq : array[1..maxn] of longint;
 
procedure sol;
var
 i,nho,tong : longint;
 count : longint;
begin
 tong:=0; nho:=0; count:=0;
 for i:=1 to n do
  begin
   tong:=(i+nho) mod 10;
   nho:=(i+nho) div 10;
   inc(count);
   kq[count]:=tong;
  end;
 for i:=n-1 downto 1 do
  begin
   tong:=(i+nho) mod 10;
   nho:=(i+nho) div 10;
   inc(count);
   kq[count]:=tong;
  end;
 for i:=count downto 1 do write(kq[i]);
 writeln;
end;
 
BEGIN
 assign(input,fi); reset(input);
 assign(output,fo); rewrite(output);
 readln(T);
 for test:=1 to T do
  begin
   readln(N);
   sol;
  end;
 close(input);
 close(output);
END.

WS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';
var
 a : array[1..50000] of longint;
 val,valmax,rem : array[1..200000] of longint;
 n,k,m : longint;
 
 
procedure enter;
 var
  i,j,tmp : longint;
 begin
  n := 0;
  readln(k,m);
  i := 1;
  for j := 1 to k do
   begin
    read(tmp);
    a[i] := 1;
    inc(i,tmp);
    inc(n,tmp);
   end;
  readln;
 end;
 
procedure init(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    valmax[s] := 1;
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init(2*s,l,mid);
  init(2*s+1,mid+1,r);
  valmax[s] := valmax[2*s] + valmax[2*s+1];
 end;
 
procedure init2(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    inc(val[s],a[l]);
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init2(2*s,l,mid);
  init2(2*s+1,mid+1,r);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure trans(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (s = 0) or (l = r) then exit;
  mid := (l + r) div 2;
  inc(val[2*s],rem[s]*(mid-l+1));
  inc(val[2*s+1],rem[s]*(r-mid));
  inc(rem[2*s],rem[s]);
  inc(rem[2*s+1],rem[s]);
  rem[s] := 0;
 end;
 
procedure Jupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = valmax[s] then
     begin
      dec(val[s],r-l+1);
      dec(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = 0 then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Jupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Jupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure Dupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = 0 then
     begin
      inc(val[s],r-l+1);
      inc(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = valmax[s] then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Dupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Dupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure query(c : char; u,v : longint);
 begin
  if c = 'J' then Jupdate(1,1,n,u+1,v)
  else Dupdate(1,1,n,u+1,v);
 end;
 
procedure main;
 var
  i,u,v : longint;
  c : char;
 begin
  init(1,1,n);
  init2(1,1,n);
  for i := 1 to m do
   begin
    read(c);
    if c = 'C' then
     begin
      writeln(val[1]);
      readln;
     end
    else
     begin
      readln(u,v);
      query(c,u,v);
     end;
   end;
 end;
 
 
begin
 assign(input,fi);
 reset(input);
 enter;
 main;
 close(input);
end.

TRAKA – spoj

Đề bài:

Tóm tắt đề

Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i phụ trách trên xe j trong thời gian T[i] * F[j]. Các công việc được thực hiện theo thứ tự từ người 1 -> n. Người i làm việc liên tục ko đc dừng lại(tức là sửa xong xe i thì đến xe i + 1). Với mỗi thời điểm t, mỗi chiếc xe chỉ được sửa bởi tối đa 1 người. Tính thời điểm bé nhất để n người sửa xong m chiếc xe.

Dữ Liệu:

 • Dòng đầu gồm 2 số nguyên N (1 <= N <= 100 000) – số người thợ, M (1 <= M <= 100 000) – số chiếc xe cần sửa.
 • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo là T[i] – tốc độ sửa xong bộ phận người i phụ trách.
 • Dòng thứ j trong m dòng tiếp theo là F[j] – độ rắc rối của chiếc xe thứ j.

Kết quả:

 • Gồm 1 dòng là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

Input:

3 3
2
1
1
2
1
1

Output:

11

Thuật toán:

Ở bài toán này thì thời điểm kết thúc công việc của người n là kết quả bài toán. Vì mỗi người thợ sẽ làm việc liên tục ko nghỉ nên ta cần tìm thời điểm bắt đầu thực hiện công việc của người n.
Gọi q[i] là tổng độ phức tạp của các chiếc xe từ 1 -> i.

Xét:
Người thứ u bắt đầu công việc từ thời điểm 0, tốc độ C. Thời điểm người u hoàn thành xe i là q[i] * C, hoàn thành xe i + 1 là q[i + 1] * c.
Người thứ v bắt đầu công việc ngay sau u, tốc độ D. Có thời điểm hoàn thành xe i là q[i] * D.
=> Để người v sửa xe i + 1 thì v cần chờ 1 khoảng thời gian là q[i + 1] * C – q[i] * D. Ta cần tìm min(q[i + 1] * C – q[i] * D).
Từ đây, ta để tính được thời điểm bắt đầu làm việc của người n là delta.
Kết quả bài toán là: delta + q[m] * t[n].

Nhận thấy độ phức tạp của thuật toán trâu bò là O(n * m) không đem lại thuật toán đủ tốt để giải bài toán. Nên ta cần tìm cách giảm độ phức tạp xuống.

Vậy, chúng ta nên làm thế nào ?? 😀 ??

Nhìn vào biểu thức q[i + 1] * C – q[i] * D có j đặc biệt ? Đây là biểu thức tích chéo của 2 vector (C; D) * (q[i]; q[i + 1]).

Coi (q[i]; q[i + 1]) là 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy, và ta có vector u = (C; D).
Ta cần tìm điểm A(x, y) sao cho vector OA * u bé nhất. Nhận thấy điểm A cần tìm nằm trên đường lồi.

Trong hình vẽ bên dưới, đường thẳng màu xanh là đường lồi.

traka-yeulaptrinh.pw

Nhận thấy, các điểm trên đường lồi có tích chéo với (C; D) có giá trị theo hình parabol. Đến đây ta có thể áp dụng kĩ thuật chặt nhị phân hoặc tam phân để tìm đỉnh có tích chéo bé nhất.

Độ phức tạp là: O(m * log(n)).

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
typedef pair <long long, long long> ii;
 
const int N = 1e5 + 10;
 
int n, m, k;
ii A[N], p[N];
long long t[N];
 
ii operator - (ii a, ii b) { return make_pair(b.first - a.first, b.second - a.second); }
long long operator * (ii a, ii b) { return a.first * b.second - a.second * b.first; }
 
bool cw(ii a, ii b, ii c) { return (b - a) * (c - b) < 0; }
 
void load() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d", &t[i]);
    t[i] += t[i - 1];
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    A[i] = make_pair(t[i - 1], t[i]);
}
 
void findConvexLine() {
  k = 0;
  p[k++] = make_pair(0, 0);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (k > 1 && !cw(p[k - 2], p[k - 1], A[i])) k--;
    p[k++] = A[i];
  }
}
 
long long get(int x, int y) {
  //ii v = make_pair(x, y);
  int l = 0, r = k - 2, cur = 0;
  while (l <= r) { // (l - 1) * v <= 0 && (r + 1) * v > 0
    int mid = (l + r) >> 1;
    if ((p[mid + 1].first - p[mid].first) * y <= (p[mid + 1].second - p[mid].second) * x) {
      l = mid + 1;
      cur = l;
    } else {
      r = mid - 1;
    }
  }
  return make_pair(x, y) * p[cur];
}
 
void process() {
  findConvexLine();
  int x = 0, y = 0;
  long long delay = 0;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d", &y);
    delay += get(x, y);
   // cerr << get(x, y) << "\n";
    x = y;
  }
  long long ans = delay + 1ll * t[n] * x;
  printf("%lld\n", ans);
}
 
int main() {
 
  load();
  process();
 
  return 0;
}

PWALK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • DFS để thiết lập thứ tự cha/con rồi với mỗi truy vấn chỉ cần đi ngược lên đến khi gặp cha chung thì dừng.

Code:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
struct pack { int u, c; };
typedef vector<vector<pack>> dsk;
 
int d[1001], bac[1001], cha[1001];
 
void dfs(int u, const dsk &ke) {
  for (pack p: ke[u]) if (p.u != cha[u]) {
    int v = p.u, c = p.c;
    d[v] = c;
    cha[v] = u;
    bac[v] = bac[u] + 1;
    dfs(v, ke);
  }
}
 
int solve(int u, int v) {
#define up(u) sum += d[u], u = cha[u]
  int sum = 0;
  while (bac[u] > bac[v]) up(u);
  while (bac[v] > bac[u]) up(v);
  while (u != v) up(u), up(v);
  return sum;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, q; cin >> n >> q;
  dsk ke(n+1);
  for (int i=1; i<n; i++) {
    int u, v, c;
    cin >> u >> v >> c;
    ke[u].push_back({v, c});
    ke[v].push_back({u, c});
  }
  dfs(1, ke);
  while (q--) {
    int u, v; cin >> u >> v;
    cout << solve(u, v) << '\n';
  }
  return 0;
}

DEGREE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int maxn=100010;
typedef long long ll;
int dp[35][35],base[35],bin[35];
void init()
{
  dp[0][0]=base[0]=1;
  for(int i=1;i<=32;i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    base[i]=base[i-1]<<1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
      dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i-1][j-1];
  }
}
int calc(int x,int k)
{
  int i,one=0,ans=0;
  for(i=31;i>=0;i--)
  {
    if(x&base[i])
    {
      if(one>k)
        break;
      ans+=dp[i][k-one];
      one++;
      x-=base[i];
    }
  }
  if(one==k)
    ans++;
  return ans;
}
int getbin(int x,int b)
{
  int ct=0,i,ret=0;
  if(!x)
    return x;
  while(x)
  {
    bin[ct++]=x%b;
    x/=b;
  }
  for(i=ct-1;i>=0;i--)
  {
    if(bin[i]>1)
      break;
    if(bin[i])
      ret=ret<<1|1;
    else
      ret<<=1;
  }
  while(i>=0)
  {
    ret=ret<<1|1;
    i--;
  }
  return ret;
}
int main()
{
  int x,y,k,b;
 
  init();
  while(~scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&k,&b))
  {
    y=getbin(y,b);
    x=getbin(x-1,b);
    printf("%d\n",calc(y,k)-calc(x,k));
  }
  return 0;
}

CROSS12 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Đầu tiên ta cần tính thời gian qua cầu của mỗi người (khi đi một mình). Có thể tính bằng tham lam như cách được sử dụng trong code ở trên hoặc kết hợp quy hoạch động với deque để tìm min trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp khi tính là $O(m)$ cho mỗi người, vì $r$ chỉ dao động từ 1 đến 100 nên ta dùng một mảng phụ để cache giá trị đã tính lại.

Sau khi tính xong, gọi thời gian qua cầu của $n$ người là $A(n)$, ta sắp xếp $A$ tăng dần.

Gọi $F(i)$ là thời gian ít nhất để những người từ 1 đến i qua cầu, ta có công thức:

$ F(1) = A(1) \ F(2) = A(2) \ F(i) = min \begin{cases} F(i-2) + A(1) + 2A(2) + A(i) & \quad (1)\ F(i-1) + A(1) + A(i) & \quad (2)\ \end{cases} $

Trong trường hợp $(1)$, ta cho $A(2)$ quay về, sau đó $A(i)$ và $A(i-1)$ qua cầu, sau đó $A(1)$ từ bên kia cầu quay về, $A(1)$ và $A(2)$ cùng qua cầu.

Trong trường hợp $(2)$, $A(1)$ quay về sau đó cùng $A(i)$ qua cầu.

Code:


#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
 
int time(int r, int m, const char *bridge) {
  int i = 0, res = 1;
  while (i + r <= m) {
    res++;
    i += r;
    while (bridge[i] == '1') i--;
  }
  return res;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, m; cin >> n >> m;
  vector<int> a(n);
  for (auto &x: a) cin >> x;
  string bridge; cin >> bridge;
  bridge = '0' + bridge + '0';
  vector<int> cache(101, 0);
  for (auto &x: a) {
    if (!cache[x]) x = cache[x] = time(x, m, bridge.data());
    else x = cache[x];
  }
  sort(a.begin(), a.end());
  if (n == 1) cout << a[0];
  else if (n == 2) cout << a[1];
  else {
    int f0 = a[0], f1 = a[1];
    for (int i=2; i<n; i++) {
      int f2 = min(f0 + a[0] + 2*a[1] + a[i], f1 + a[0] + a[i]);
      f0 = f1, f1 = f2;
    }
    cout << f1;
  }
  return 0;
}

UPGRANET – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Ta thấy thông lượng truyền tin từ u đến v là giá trị lớn nhất của cạnh nhỏ nhất trên mọi con đường từ u đến v.
Vì vậy, ban đầu, ta sẽ xây dựng cây khung lớn nhất(tương tự như cây khung nhỏ nhất nhưng sort ngược lại).

Gọi dis(u,v) là cạnh có trọng số nhỏ nhất khi đi từ u đến v trên cây vừa tạo. Ta chọn nút 1 làm gốc, duyệt dfs để lưu trữ cạnh nhỏ nhất và các nút cha của u khi đi từ 1 đến u (đều dùng RMQ). Với mỗi 1 cạnh không nằm trong cây khung, ta tìm nút cha chung gần nhất(gọi là p), kết quả cộng thêm một lượng bằng hiệu của min(dis(u, p), dis(v, p)) và rọng số cạnh đang xét.

Code:


#include <bits/stdc++.h>
#define maxn 1000005
#define maxm 10000005
#define maxc 1000000007
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define F first
#define S second
#define pii pair<long long, long long>
#define fort(i, a, b) for(int i = (a); i <= (b); i++)
#define ford(i, a, b) for(int i = (a); i >= (b); i--)
#define Task "UPGRANET"
#define fast ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie();cout.tie();
#define stop1 {cout << "-1\n"; return;}
#define stop2 {cout << "0\n"; return;}
#define stop3 {cout << "yes\n"; exit(0);}
#define skip1 {cout << "Yes\n"; continue;}
#define skip2 {cout << "No\n"; continue;}
#define ll long long
 
using namespace std;
 
ll n, m, root[maxn], h[maxn], res;
pii par[maxn][20];
bool dd[maxn];
vector<pair<ll, ll> > ke[maxn];
struct canh
{
  ll u, v, w;
}ed[maxn];
 
void setup()
{
  cin >> n >> m;
  fort(i, 1, m)
    cin >> ed[i].u >> ed[i].v >> ed[i].w;
}
 
bool cmp(canh p, canh q)
{
  return p.w > q.w;
}
 
ll getroot(ll u)
{
  if(root[u] == 0) return u;
  return root[u] = getroot(root[u]);
}
 
void make_tree()
{
  sort(ed+1, ed+m+1, cmp);
  fort(i, 1, m)
  {
    ll p = getroot(ed[i].u);
    ll q = getroot(ed[i].v);
    if(p == q) continue;
    root[p] = q;
    dd[i] = 1;
    ke[ed[i].u].pb(mp(ed[i].v, ed[i].w));
    ke[ed[i].v].pb(mp(ed[i].u, ed[i].w));
  }
}
 
void dfs(ll u, ll tr)
{
  fort(i, 0, int(ke[u].size()) - 1)
  {
    ll v = ke[u][i].F;
    if(v == tr) continue;
    h[v] = h[u] + 1;
    par[v][0] = mp(u,ke[u][i].S);
    fort(j, 1, 18)
    {
      par[v][j].F = par[par[v][j-1].F][j-1].F;
      par[v][j].S = min(par[par[v][j-1].F][j-1].S, par[v][j-1].S);
    }
    dfs(v, u);
  }
}
 
pii lca(ll u, ll v)
{
  pii p;
  p.S = 1ll* maxc * maxc;
  if( h[u] > h[v])
    swap(u, v);
  ll diff = h[v] - h[u];
  ford(i, 18, 0)
    if((diff >> i) & 1)
    {
      p.S = min(p.S, par[v][i].S);
      v = par[v][i].F;
 
    }
  if(v == u) return mp(u, p.S);
  ford(i, 18, 0)
    if(par[u][i].F != par[v][i].F)
    {
      p.S = min(p.S, min(par[v][i].S, par[u][i].S));
      v = par[v][i].F;
      u = par[u][i].F;
    }
  return mp(par[u][0].F, min(p.S, min(par[u][0].S, par[v][0].S)));
}
 
void work()
{
  make_tree();
  h[1] = 1;
  dfs(1, 0);
  fort(i, 1, m)
    if(!dd[i])
    {
      pii l = lca(ed[i].u, ed[i].v);
      res += max(0ll, l.S - ed[i].w);
    }
  cout << res;
}
 
 
int main()
{
  fast
 // freopen(Task".inp", "r", stdin);
 // freopen(Task".out", "w", stdout);
  setup();
  work();
  return 0;
}

Cowboy