QBMARKET – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBMARKET/

Thuật toán:

Gọi  L[j] là số cách mua hàng khi có j đồng .Như vậy khi ta có khi ta mua các mặt hàng từ (1..i-1) hết j đồng và số cách mua là L[j] thì khi xét đến mặt hàng thứ i với k là số lượng mặt hàng i mà ta sẽ mua thì số cách mua hết j+c[i]*k ( S) đồng sẽ tăng thêm một lượng L[j]. Ta có công thức quy hoạch động :

Nếu j+c[i]*k<=S thì L[j+c[i]*k]:=L[j+c[i]*k]+L[j] (j=S..1,i=1..n,k=1..mi). Khởi tạo L[0]=1, L[1..S]=0.

Tại sao vì j+c[i]*k<=S vì nếu lớn hơn S rồi ta không cần quan tâm vì ta chỉ có tối đa S đồng thôi.

Trong qua trình cài đặt ta thấy nếu ta duyệt nếu ta duyệt j tăng dần từ 1 đến S, k tăng dần từ 1 đến mi thì sẽ xảy ra trường hợp như sau:j=0,L[0]=1,i=1,c[1]=1. Đầu tiên k=1 thì L[0+1*1]=L[0]+L[2]=1, k=2 thì L[0+1*2]=L[0]+L[2]=1.
Tăng  j và i giữ nguyên, j=1.Đầu tiên k=1 thì L[1+1*1]=L[1]+L[1]=2 đến đây ta đã thấy vô lí L[2] với i=1 không thể nào bằng 2 được mà L[2]=1. Trường hợp này là do khi j=j1 ta tính L[j1+x], j tăng lên j1+x ta tính L[j1+x+y] ta có

L[j1+x+y]=L[j1+x+y]+L[j1+x] mà khi đó L[j1+x] không còn là số cách mua hết j1+x đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1) mà là mua i mặt hàng (1..i) vì ta vừa tính L[j1+x] khi mua k mặt hàng i mà c[i]*k=x, tất nhiên k>=1.Nói ngắn gọn bạn phải hiểu L[j] trong công thức trên là số cách mua hết j đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1)

Để khắc phục tình trạng này ta duyệt j giảm từ S về 0 .

Code bên dưới nộp sẽ được 85 điểm do chạy quá thời gian. Nếu bài cho time limit 1s thì sẽ được 100 điểm. Tất nhiên thuật toán trên hoàn toàn đúng.

Code:

Const
    fi='';
    fo='';
    maxn=500;
    maxs=100000;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxs] of int64;
 
Var
    n,s   :longint;
    c,m   :arr1;
    L    :arr2;
    f    :text;
 
procedure nhap;
var
    i    :longint;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,s,n);
    for i:=1 to n do readln(f,c[i],m[i]);
    close(f);
end;
 
procedure solution;
var
    i,j,k  :longint;
begin
    L[0]:=1; {Neu co 0 dong thi coi la co mot cach la khong mua gi ca}
    for j:=1 to s do L[j]:=0; { Khoi tao mang L }
    for i:=1 to n do
        for j:=s downto 0 do
            if L[j]>0 then
            	for k:=1 to m[i] do
                if j+k*c[i]<=s then
                    L[j+c[i]*k]:=L[j]+L[j+c[i]*k];
end;
 
procedure xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,L[s]); {Ket qua nam o L[s]}
    close(f);
end;
 
begin
    nhap;
    solution;
    xuat;
end.

LINEGAME – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/

Thuật toán:

Đây là một bài quy hoạch động khá hay. Trước hết ta có thể ăn được 60% số Test bằng duyệt, hoặc Quy hoạch động với độ phức tạp O(n2), thậm chí làm Quy hoạch động với độ phức tạp O(n) mà dùng hai mảng một chiều 106 phần tử chúng ta cũng chỉ đạt 60% số test.

Tôi xin trình bày ngắn gọn công thức sau với độ phức tạp O(n).

Gọi F[i,1] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘+’, tương tự F[i,2] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘-’ ta thấy:

F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1]).

F[i,2]=Max(F[i-1,1]-a[i],F[i-1,2]).

Với công thức trên chương trình có thể chạy với n=106 trong 1s là cùng, nhưng đối với Time Limit nhỏ hơn như 0.5s thì rất dễ quá thời gian một cách đáng tiếc.

Ta để ý như sau: Tính F[i,1] và F[i,2] chỉ phụ thuộc vào F[i-1,1] và F[i-1,2] như vậy ta có thể dùng 3 biến m1,m2,m3 với vai trò như sau: m1 lưu F[i-1,1], m2 lưu F[i-1,2], m3 là trung gian và sau khi tính xong F[i,1] và F[i,2] thì m1,m2 lại được ghi đè lên giá trị của m1 và m2 lúc trước. Trong quá trình tính ta luôn cập nhật m1 và m2 với Max.

Trong chương trình chính ta tính luôn m1,m2 song song với đọc mảng a. Nói chung chương trình dưới đây chỉ sử dụng 7 biến kiểu nguyên và 1 biến tệp. Rất tiết kiệm bộ nhớ và CT ngắn gọn.

Độ phức tạp của thuật toán: O(n)
Code:

Const
    fi='';
    fo='';
 
Var
    n,a,i  :longint;
    m1,m2,m3:int64;
    max   :int64;
    f    :text;
Begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    max:=0;m1:=0;m2:=0;
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,a);{Doc a[i]}
            m3:=m1;{Giu lai F[i-1,1] de tinh m2}
            if m1<m2+a then m1:=m2+a;{m1=F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1])}
            if m2<m3-a then m2:=m3-a;{m2=F[i,2]=Max(F[i-1,1]+a[i],F[i-1,2])}
            if m1>max then max:=m1;{Cap nhat F[i,1] voi Max}
            if m2>max then max:=m2;{Cap nhat F[i,2] voi Max}
        end;
    close(f);
    assign(f,fo);
	   rewrite(f);
    write(f,max);
    close(f);
End.

FP – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FP/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp quy hoạch động. Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu rõ hơn.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=100;
 oo=trunc(1e9);
 base=9;
var
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..10] of string;
 a : array[1..maxn] of string;
 s : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,t,tt,k : longint;
procedure enter;
 begin
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
 end;
procedure swap(var x,y : string);
 var tg : string;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg
 end;
procedure sort;
 begin
  for i:=1 to n do
   for j:=i+1 to n do
    if a[i]+a[j]<a[j]+a[i] then
     begin
      swap(a[i],a[j]);
     end;
 end;
function tinh(x : string) : longint;
 var i,j : longint;
 begin
  j:= 0;
  for i:=1 to length(x) do
   j := j + ord(x[i])-48;
  exit(j);
 end;
function calc(x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg:=(x-y) mod 9;
  if tg<0 then tg:=tg+9;
  exit(tg);
 end;
function max2(x,y : string) : string;
 begin
  if length(x)>length(y) then exit(x);
  if lengtH(x)<length(y) then exit(y);
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure process;
 var i,j,jj : longint;
 begin
  sort;
  for i:=1 to n do s[i] := tinh(a[i]);
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to n do
    for jj:=0 to 10 do
     f[i,j,jj] := '-1';
  for i:=0 to n do f[i,0,0] := '';
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to min(k,i) do
    for jj := 0 to 8 do
     begin
      if f[i-1,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := f[i-1,j,jj];
      if f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]<>'-1' then
       if f[i,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := max2(f[i,j,jj],f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i]) else f[i,j,jj] := f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i];
     end;
 end;
procedure print;
 begin
  if f[n,k,0]='' then writeln(-1) else
  writeln(f[n,k,0]);
 end;
begin
 assigN(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(t); k:=9;
 for tt:=1 to t do
 begin
  enter;
  process;
  print;
 end;
end.

QBSEQ – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi F[i][j] là độ dài dãy con dài nhất của dãy A[1..i] có tổng các phần tử chia k dư j.

Các bạn có thể tham khảo thuật toán chi tiết ở trang 162 quyển “Giải thuật và lập trình” của thầy Lê Minh Hoàng.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=1000;
 maxk=50;
var
 f : array[0..maxn,0..maxk] of longint;
 a : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fI);reset(input);
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  close(input);
 end;
function calc ( x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg := (x-y) mod k ;
  if tg<0 then tg := tg+k;
  exit(tg);
 end;
procedure solve;
 begin
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := -maxn*maxn;
  f[0,0] := 0;
  for i:=1 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := max(f[i-1,j],f[i-1,calc(j,a[i])] +1);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,0]);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 solve;
 print;
end.

LIQ và LIS sử dụng phương pháp quy hoạch động – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi L[i] là độ dài dãy con tăng dài nhất bắt đầu bằng phần tử thứ i trong dãy
 • L[i] = L[j] + 1 với j=i+1..n và a[j] > a[i]
 • Sử dụng tìm kiếm nhị phân để tính nhanh mảng L[]

Bạn hãy tham khảo cụ thể thuật toán bài này ở trang 143 quyển “Giải thuật và lập trình” – thầy Lê Minh Hoàng. Theo mình đánh giá thì đây là thuật + code chi tiết nhất, rất phù hợp cho các bạn newbie. Nếu đã hiểu rồi thì code sẽ ngắn hơn thầy nhiều 🙂

Code:

program LongestSubSequence;
const
 InputFile = 'INCSEQ.INP';
 OutputFile = 'INCSEQ.OUT';
const
 max = 5000;
var
 a, L, T, StartOf: array[0..max + 1] of Integer;
 n, m: Integer;
 
procedure Enter;
var
 i: Word;
 f: Text;
begin
 Assign(f, InputFile); Reset(f);
 ReadLn(f, n);
 for i := 1 to n do Read(f, a[i]);
 Close(f);
end;
 
procedure Init;
begin
 a[0] := -32768;
 a[n + 1] := 32767;
 m := 1;
 L[n + 1] := 1;
 StartOf[1] := n + 1;
end;
 
function Find(i: Integer): Integer;
var
 inf, sup, median, j: Integer;
begin
 inf := 1; sup := m + 1;
 repeat
  median := (inf + sup) div 2;
  j := StartOf[median];
  if a[j] > a[i] then inf := median
  else sup := median;
 until inf + 1 = sup;
 Find := StartOf[inf];
end;
 
procedure Optimize;
var
 i, j, k: Integer;
begin
 for i := n downto 0 do
  begin
   j := Find(i);
   k := L[j] + 1;
   if k > m then
    begin
     m := k;
     StartOf[k] := i;
    end
   else
    if a[StartOf[k]] < a[i] then
     StartOf[k] := i;
   L[i] := k;
   T[i] := j;
  end;
end;
 
procedure Result;
var
 f: Text;
 i: Integer;
begin
 Assign(f, OutputFile); Rewrite(f);
 Writeln(f, m - 2);
 i := T[0];
 while i <> n + 1 do
  begin
   Writeln(f, 'a[', i, '] = ', a[i]);
   i := T[i];
  end;
 Close(f);
end;
 
begin
 Enter;
 Init;
 Optimize;
 Result;
end.

CTNOWN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=350;
var   n,i,j  :longint;
    dem   :longint;
    nto   :array[1..maxn] of longint;
    cx   :array[1..maxn] of boolean;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    t,tt,k  :longint;
    res,tam   :qword;
procedure sangnto;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
        if cx[i]=false then
            begin
                j := i*i;
                while (j<=maxn) do
                    begin
                        cx[j]:=true;
                        j := j+i;
                    end;
            end;
    for i:=2 to maxn do
        if cx[i]=false then
            begin
                inc(dem);
                nto[dem] := i;
            end;
end;
function max(x,y : qword) : qword;
 var tg : qword;
 begin
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure main;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
    sangnto;
    read(t);
        for i:=0 to dem do
         for j:=0 to maxn do f[i,j] := 1;
            for i:=1 to dem do
                begin
                    for j:=1 to maxn do
                    begin
                    f[i,j] := f[i-1,j];
                    tam:=1;
                    while tam*nto[i]<=j do
                        begin
                            tam := tam * nto[i];
                            f[i,j] := max(f[i,j], f[i-1,j-tam]*tam );
                        end;
                    end;
                end;
    for tt := 1 to t do
        begin
            read(n);
            writeln(f[dem,n]);
        end;
    close(input);close(output);
end;
procedure __;
begin
end;
begin
 __ ;
 main;
 __ ;
end.

NKPALIN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/

Thuật toán:

Gọi F[i][j] là độ dài xâu đối xứng dài nhất trong đoạn S[i..j]. Khi đó:

 1. F[i,j] = F[i+1,j-1]+2 nếu S[i] = S[j]
 2. F[i,j] = max(F[i+1,j],F[i,j-1]) nếu S[i] <> S[j]

Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn.

Code:

Program Xaucon;
Var s,st,st1:ansistring;
  i,j:integer;
  F: Array[1..2000,1..2000] Of Integer;
 
Procedure nhap;
 Begin
 Readln(s);
 For i:=1 to length(s) do F[i,i]:=1;
 Writeln;Writeln;
 end;
 
Function max(a,b:integer):integer;
 Begin
 If a>b then exit(a) else exit(b);
 End;
 
 
Procedure Solve;
 Begin
 For i:=length(s) downto 1 do
  For j:=i+1 to length(s) do
   If s[i]=s[j] then
     F[i,j]:=F[i+1,j-1]+2
   else F[i,j]:= max(F[i+1,j],F[i,j-1]);
  End;
 
Procedure PrintResult;
 Begin
 i:=1;
 j:=length(s);
  While (i<=j) do
  Begin
   If s[i]=s[j] then
    Begin
     st:=st+s[i];
     st1:=s[j]+st1;
     inc(i);
     dec(j);
    end
   Else
    If F[i+1,j]=F[i,j] then inc(i) else dec(j);
  End;
   If F[1,length(s)] mod 2 =1 then delete(st1,1,1);
  st:=st+st1;
 Writeln(st);
 end;
 
 Begin
 nhap;
 Solve;
 PrintResult;
readln
end.