VO17LAN – spoj

Đề bài

Thuật toán

 • (đang cập nhập)

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FORE(i,a,b) for(int i = a; i <= b; ++i)
#define FORD(i,a,b) for(int i = a; i >= b; --i)
#define FOR(i,a,b) for(int i = a; i < b; ++i)
#define pb push_back
#define endl '\n'
#define ll long long
#define X first
#define Y second
 
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int base = 1e9 + 7;
const int N = 55000;
 
int t,n;
int ans;
int a[N];
 
int gcd(int a,int b)
{
  if (b == 0) return a;
  else return gcd(b,a%b);
}
 
void upd(int d)
{
  if (d <= ans) return;
  int gcd1 = a[1];
  int gcd2 = 0;
  FORE(i,2,n)
  {
    if (a[i]%d == 0) gcd1 = gcd(gcd1 , a[i]);
    else
    {
      if (gcd2 == 0) gcd2 = a[i];
      else gcd2 = gcd(gcd2 , a[i]);
    }
    if (gcd2 && min(gcd1 , gcd2) <= ans) return;
  }
  if (gcd2 == 0) gcd2 = gcd1;
  ans = max(ans , min(gcd1 , gcd2));
}
 
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  //freopen("vo17lan.inp" , "r" , stdin);
  //freopen("vo17lan.out" , "w" , stdout);
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    cin>>n;
    FORE(i,1,n) cin>>a[i];
    sort(a+1,a+n+1);
    ans = 1;
    int xx = sqrt(a[1]);
    FORD(d,xx,2)
    if (a[1]%d == 0)
    {
      upd(d);
      upd(a[1]/d);
    }
    upd(a[1]);
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

SEQ198 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sử dụng phương pháp quy hoạch động kết hợp với bitmask.
 • Sắp xếp lại mảng A.
 • f[i,state] là số phần tử cần loại bỏ của dãy A[1..i] khi có state là trạng thái giữ hoặc chọn của 10 số cuỗi của dãy.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; --i)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; ++i)
#define X first
#define Y second
#define ll long long
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define endl '\n'
 
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int inf = 1024;
const int N = 5000;
 
using namespace std;
int n,p[N],a[N],b[N],l[N],ans,ss,c[N],f[2001][1025];
 
void update()
{
  int cnt = 0;
  int dem = 0;
  FORE(i,1,min(n,10))
  if (l[i])
      c[++cnt] = a[i],dem += b[i];
  sort(c+1,c+cnt+1);
  FORE(i,1,cnt)
  FORD(j,i-1,1)
  if (c[i] - c[j] > 9) break;
  else
  {
    if (c[i] - c[j] == 1) return;
    if (c[i] - c[j] == 8) return;
    if (c[i] - c[j] == 9) return;
  }
  f[10][ss] = dem;
  ans = max(ans , dem);
}
 
void duyet(int i)
{
  FORE(j,0,1)
  {
    ss = ss*2 + j;
    l[i] = j;
    if (i == min(n,10)) update();
    else duyet(i+1);
    ss /= 2;
  }
}
 
int ok(int u,int v)
{
  if (u - v == 1) return 1;
  if (u - v == 8) return 1;
  if (u - v == 9) return 1;
  return 0;
}
 
int check(int s,int i)
{
  FORE(j,0,8)
  {
    int xx = (s >> j)&1;
    if (xx && ok(a[i],a[i - j - 1])) return 1;
  }
  return 0;
}
 
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("", "r", stdin);
  freopen("", "w", stdout);
  #endif //yeulaptrinh.pw
  cin>>n;
  int lx = n;
  FORE(i,1,n) cin>>p[i];
  sort(p+1,p+n+1);
  int po = -1;
  int n1 = 0;
  FORE(i,1,n)
  if (p[i] != po)
  {
    po = p[i];
    ++n1;
    a[n1] = p[i];
    ++b[n1];
  }
  else ++b[n1];
  n = n1;
  duyet(1);
  if (n <= 10)
  {
    cout<<lx - ans;
    return 0;
  }
  FORE(i,10,n-1)
  FORE(x,0,1023)
  {
    int xx = (2*x)%inf;
    f[i+1][xx] = max(f[i+1][xx] , f[i][x]);
    if (check(x,i+1)) continue;
    xx = (2*x + 1)%inf;
    f[i+1][xx] = max(f[i+1][xx] , f[i][x] + b[i+1]);
  }
  int kq = 0;
  FORE(i,10,n)
  FORE(x,0,1024)
    kq = max(kq , f[i][x]);
  cout<<lx - kq;
  return 0;
}
uses math;
const
 fi = '';
var
 a,b,cnt : array[0..2001] of longint;
 f : array[0..2001,0..511] of longint;
 dd : array[0..2001,0..511] of boolean;
 n,n1 : longint;
 
procedure enter;
 var
  i : longint;
 begin
  assign(input,fi);
  reset(input);
  readln(n);
  for i := 1 to n do
   read(b[i]);
  close(input);
 end;
 
 
procedure qsort(l,r : longint);
 var
  i,j,k,tmp : longint;
 begin
  i := l;
  j := r;
  k := b[l + random(r - l + 1)];
  while i < j do
   begin
    while b[i] < k do inc(i);
    while b[j] > k do dec(j);
    if i <= j then
     begin
      tmp := b[i];
      b[i] := b[j];
      b[j] := tmp;
      inc(i);
      dec(j);
     end;
   end;
  if l < j then qsort(l,j);
  if i < r then qsort(i,r);
 end;
 
function getbit(x,i : longint) : longint;
 begin
  exit(1 and (x shr (i - 1)));
 end;
 
function check(stt : longint) : boolean;
 begin
  if (getbit(stt,1) = 1) or (getbit(stt,8) = 1) or (getbit(stt,9) = 1) then exit(false);
  exit(true);
 end;
 
function batbit(x,i : longint) : longint;
 begin
  exit(x or (1 shl (i - 1)));
 end;
 
function sttnext(tt,stt,i : longint) : longint;
 var
  res,kc,j : longint;
 begin
  kc := a[i+1] - a[i];
  res := 0;
  for j := 0 to 9 - kc do
   if j = 0 then
    begin
     if tt = 1 then res := batbit(res,kc)
    end
   else
    if getbit(stt,j) = 1 then
     res := batbit(res,kc + j);
  exit(res);
 end;
 
procedure init;
 var
  i,j : longint;
 begin
  qsort(1,n);
  a[1] := b[1];
  j := 1;
  cnt[1]:=1;
  for i := 2 to n do
   if b[i] <> a[j] then
    begin
     inc(j);
     a[j] := b[i];
     cnt[j] := 1;
    end
   else inc(cnt[j]);
  n1:=j;
  a[n1+1] := high(longint)
 end;
 
function cal(i,stt: longint) : longint;
 var
  ff : longint;
 begin
  if dd[i,stt] then exit(f[i,stt]);
  dd[i,stt] := true;
  if i = n1 + 1 then
   ff := 0
  else
   begin
    ff := cal(i + 1,sttnext(0,stt,i)) + cnt[i];
    if check(stt) then
     ff := min(ff,cal(i + 1,sttnext(1,stt,i)));
   end;
  f[i,stt] := ff;
  exit(ff);
 end;
 
procedure print;
 begin
  writeln(cal(1,0));
 end;
 
begin
 enter;
 init;
 print;
end.

ROBOCON – vn.spoj.com

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ROBOCON/

Thuật toán:

 • Bạn loang con robot 1 trong khi loang robot 1 bạn cũng đồng thời loang robot 2. Ta phải suy luận ra một số trường hợp để mà dừng loang
 • Bạn có thể đọc code của mình để hiểu thêm. Mình viết rất dễ hiểu, bạn đọc có thể hiểu ngay

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=501;
 maxq=20*maxn*maxn;
 oo=trunc(1e9);
type
 point = record
  x,y,d : longint;
 end;
var
 dau1,cuoi1,dau2,cuoi2,i,j,n,m : longint;
 a : array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 q1,q2 : array[1..maxq] of point;
 d1,d2 : array[1..maxn,1..maxn] of longint;
 nowd,res : longint;
 kt : boolean;
 
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 fillchar(a , sizeof(a) , false);
 readln(n,m);
 for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j] := true;
 for i:=1 to m do
  begin
   read(u,v);
   a[u,v] := false;
  end;
end;
procedure push1(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi1);
 q1[cuoi1].x := x;
 q1[cuoi1].y := y;
 q1[cuoi1].d := z;
 d1[x,y] := z;
 if d2[x,y]=z then
  begin
   res := z;
   kt:=true;
   exit;
  end;
end;
procedure push2(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi2);
 q2[cuoi2].x := x;
 q2[cuoi2].y := y;
 q2[cuoi2].d := z;
 d2[x,y] := z;
end;
procedure bfs2(dd : longint);
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 while dau2<=cuoi2 do
  begin
   u := q2[dau2]; inc(dau2);
   if u.d>dd then begin dec(dau2); exit; end;
   i:=u.x;j:=u.y;
   if a[i,j-1] and (d2[i,j-1]<>dd+1) then push2(i,j-1,dd+1);
   if a[i+1,j] and (d2[i+1,j]<>dd+1) then push2(i+1,j,dd+1);
   if a[i+1,j-1] and (d2[i+1,j-1]<>dd+1) then push2(i+1,j-1,dd+1);
  end;
end;
procedure bfs1;
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 fillchar(d1,sizeof(d1),255);
 fillchar(d2,sizeof(d2),255);
 kt := false;
 dau1 :=1; cuoi1 := 0;
 dau2 := 1; cuoi2 := 0;
 push1(1,1,0); push2(1,n,0);
 nowd := 0;
 while dau1<=cuoi1 do
  begin
   if kt then break;
   u := q1[dau1]; inc(dau1);
   if u.d=nowd then
    begin
     bfs2(nowd);
     inc(nowd);
    end;
   i := u.x ; j:=u.y;
   if a[i+1,j] and (d1[i+1,j]<>u.d+1) then push1(i+1,j,u.d+1);
   if a[i,j+1] and (d1[i,j+1]<>u.d+1) then push1(i,j+1,u.d+1);
   if a[i+1,j+1] and (d1[i+1,j+1]<>u.d+1) then push1(i+1,j+1,u.d+1);
  end;
end;
procedure process;
begin
 res := oo;
 bfs1;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(res);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

REFORM – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

  Đề trên SPOJ bị thiếu, bài này có giới hạn n<=10^5, m<=2*10^5.

  Ta có thể phát biểu bài toán dưới dạng đồ thị như sau:

  Cho Một đồ thị vô hướng với n đỉnh và m cạnh, mục tiêu của ta là đếm số
  cách khác nhau để thực hiện 2 bước sau:

  • Loại bỏ một cạnh trong m cạnh của đồ thị
  • Thêm một cạnh mới vào đồ thị (cạnh này phải khác m cạnh lúc đầu) sao cho
   đồ thị mới đảm bảo tính liên thông.

  Ta có nhận xét là do chỉ có thể thêm một cạnh vào đồ thị, do đó số lượng
  thành phần liên thông của đồ thị chỉ có thể tối đa là 2. Ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp: Đồ thị gồm 1 thành phần liên thông và đồ thị gồm
  2 thành phần liên thông.

  Trường hợp thứ nhất – trường hợp đơn giản hơn: Đồ thị gồm 2 thành phần liên thông

  Giả sử 2 thành phần liên thông của đồ thị có số đỉnh lần lượt là C1 và C2
  (tất nhiên C1 = n – C2). Do đồ thị có 2 thành phần liên thông, cạnh ta
  thêm vào phải là cạnh từ thành phần liên thông này sang thành phần liên
  thông kia, có nghĩa là có C1 * C2 cách thêm cạnh, và các cạnh này chắc
  chắn khác với m cạnh lúc đầu. Tuy nhiên ta có thêm nhận xét là cạnh bị
  loại đi không được phép là cầu. Từ đó, giả sử số cầu của đồ thị là c,
  kết quả của ta là (m-c) * C1 * C2.

  Trường hợp thứ hai: Đồ thị có duy nhất một thành phần liên thông

  Cố định cạnh bỏ đi (xét từng cạnh trong m cạnh của đồ t), ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp:

  Trường hợp đầu tiên: cạnh bỏ đi không phải là cầu, khi đó đồ thị vẫn tiếp
  tục liên thông. Tức là ta có thể thêm bất cứ cạnh nào miễn sau cạnh đó khác
  m cạnh lúc đầu là được, như vậy lúc này ta có n(n-1) / 2 – m cách thêm
  cạnh mới.

  Trường hợp thứ hai: cạnh bỏ đi là cầu, khi đó đồ thị sẽ bị chia làm 2 thành
  phần liên thông, và cạnh thêm vào chắc chắn phải nối một đỉnh từ thành phần
  liên thông này sang đỉnh thuộc thành phần liên thông kia (để đảm bảo tính
  chất liên thông của đồ thị). Gọi C1 và C2 là số lượng đỉnh trong 2 thành
  phần liên thông sau khi bỏ đi cạnh đang xét, ta sẽ có C1 * C2 – 1 cách thêm
  cạnh mới vào (-1 do trong C1 * C2 cạnh thì có một cạnh trùng với cạnh vừa bỏ
  đi).

  Lấy tổng số cách trong các trường hợp, ta thu được kết quả của bài toán.

  Độ phức tạp: O(m + n)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
int n, m;
bool a[50][50];
typedef pair<int, int> ii;
vector< ii > s1, s2;
int dem;
bool Free[50];
 
inline void duyet(int u)
{
  //cout<<u<<endl;
  dem++;
  Free[u] = 0;
  FORE(v, 1, n) if (u != v && a[u][v] && Free[v] > 0){
    duyet(v);
  }
}
 
vector< int > adj[MAXN];
int Low[MAXN], Num[MAXN], Count = 0, Pa[MAXN], C[MAXN];
 
inline void dfs(int u)
{
  Count++;
  Num[u] = Count;
  Low[u] = n + 1;
  C[u] = 1;
  FOR(i, 0, adj[u].size()){
    int v = adj[u][i];
    if (Pa[v] == 0){
      Pa[v] = u;
      dfs(v);
      C[u] += C[v];
      Low[u] = min(Low[u], Low[v]);
    } else
      if (Pa[u] != v) Low[u] = min(Low[u], Num[v]);
  }
}
 
long long sd[3];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("REFORM.inp", "r", stdin);
  freopen("REFORM.out", "w", stdout);
  #endif //yeulaptrinh.pw
  cin >> n >> m;
 
  if (n <= 20){
    FORE(i, 1, m){
      int x, y;
      cin >> x >> y;
      a[x][y] = 1;
      a[y][x] = 1;
    }
    long long ans = 0;
    FORE(x, 1, n) FORE(y, x + 1, n) if (a[x][y] == 1){
      s2.push_back(ii(x, y));
    } else s1.push_back(ii(x, y));
    FOR(i, 0, s1.size())
    FOR(j, 0, s2.size()){
      int u1 = s1[i].first, v1 = s1[i].second;
      int u2 = s2[j].first, v2 = s2[j].second;
      a[u1][v1] = 1; a[v1][u1] = 1;
      a[u2][v2] = 0; a[v2][u2] = 0;
      memset(Free, 1, sizeof(Free));
      dem = 0;
      // cout<<u1<<" "<<v1<<" "<<u2<<" "<<v2<<endl;
 
      duyet(1);
      if (dem == n) ans++;
      a[u1][v1] = 0; a[v1][u1] = 0;
      a[u2][v2] = 1; a[v2][u2] = 1;
    }
    cout << ans << endl;
  }
  else
 
  {
    int u, v;
    FORE(i, 1, m){
      cin >> u >> v;
      adj[u].push_back(v);
      adj[v].push_back(u);
    }
    int dlt = 0;
    FORE(u, 1, n) if (Pa[u] == 0){
      Pa[u] = -1;
      Count = 0;
      dfs(u);
      dlt++;
      sd[dlt] = Count;
    }
    //cout<<dlt<<"??"<<endl;
    if (dlt > 2){
      cout << 0 << endl;
      return 0;
    }
 
    //FORE(u, 1, n) cout << C[u]<<" ";cout<<endl;
      long long ans = 0, Cau = 0, SZ = 1LL * n * (n - 1) / 2;
      FORE(v, 1, n){
        u = Pa[v];
        if (u == -1 || Low[v] < Num[v]) continue;
        ans += 1LL * C[v] * (n - C[v]) - 1;
        Cau++;
      }
      //cout << Cau<<"??"<<ans<<endl;
      if (dlt == 1){
        ans += 1LL * (m - Cau) * (SZ - m);
        cout << ans;
      } else{
        long long ans = 1LL * sd[1] * sd[2] * (m - Cau);
        cout << ans;
      }
 
  }
  return 0;
}
const  fi='';
    nmax=1000000;
    mmax=400000;
 
type  data=longint;
var
    f:text;
    adj,x,y:array[0..mmax+1] of data;
    head:array[0..nmax+1] of data;
    sl:array[0..nmax+1] of int64;
    low,num,tr:array[0..nmax+1] of data;
    n,m,dinh,lab,sl1,res,khop,cau:int64;
 
procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    read(f,n,m);
    for i:=0 to n+1 do
        head[i]:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            read(f,x[i],y[i]);
            inc(head[x[i]]);
            inc(head[y[i]]);
        end;
    for i:=1 to n+1 do
        head[i]:=head[i-1]+head[i];
    for i:=1 to m do
        begin
            adj[head[x[i]]]:=y[i];
            dec(head[x[i]]);
            adj[head[y[i]]]:=x[i];
            dec(head[y[i]]);
        end;
    close(f);
 
 
end;
 
function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;
 
procedure dfs(u:data);
var   v,k,i:data;
    s:boolean;
begin
    inc(lab);
    low[u]:=lab;
    num[u]:=lab;
    k:=0;
    sl[u]:=1;
    s:=false;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if tr[u]<>adj[v] then
            begin
                if num[adj[v]]=0 then
                    begin
                        tr[adj[v]]:=u;
                        inc(k);
                        dfs(adj[v]);
                        if low[adj[v]]>=num[u] then
                            s:=true;
                        sl[u]:=sl[adj[v]]+sl[u];
                        low[u]:=min(low[u],low[adj[v]]);
                    end
                else
                    low[u]:=min(low[u],num[adj[v]]);
            end;
    if ((s and (tr[u]<>0)) or ((tr[u]=0) and (k>1))) then inc(khop);
    if (Low[u]=num[u]) and (tr[u]<>0) then inc(cau);
end;
 
procedure ddfs(u:data);
var
    v:data;
begin
    inc(dinh);
    num[u]:=1;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if num[adj[v]]=0 then
            ddfs(adj[v]);
end;
 
procedure xuli;
var   i,j:data;
    stplt:int64;
begin
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    stplt:=0;
    sl1:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            begin
                dinh:=0;
                ddfs(i);
                if sl1=0 then
                    sl1:=dinh;
                inc(stplt);
            end;
    if stplt>2 then
        begin
            writeln('0');
            exit;
        end;
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    tr:=num;
 
    cau:=0;
    khop:=0;
    lab:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            dfs(i);
    if stplt=1 then
        begin
            res:=(m-cau)*((n*(n-1)) div 2 - m);
            for i:=2 to n do
                if low[i]=num[i] then
                    res:=res+int64(sl[i])*(int64(n-sl[i]))-1;
            writeln(res);
            exit;
        end;
    if stplt=2 then
        begin
            res:=(m-cau)*sl1*(n-sl1);
            writeln(res);
        end;
end;
 
begin
    docfile;
    xuli;
end.

PARIGAME – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Gọi L[i,j] là trạng thái thắng (TRUE) hay thua (FALSE) khi bảng trò chơi có kích thước i x j của người đi trước.

Ta thấy:

 • L[i,j]=TRUE tương đương L[i-1,j]=FALSE nếu tổng các số trên hàng i chẵn, hoặc L[i,j-1]=FALSE nếu tổng các số trên cột j chẵn.
 • L[i,j]=FALSE tương đương L[i-1,j]=TRUE hoặc tổng các số trên hàng i lẻ và L[i,j-1]=TRUE hoặc tổng các số trên cột j lẻ.

Tóm lại ta có: L[i,j]= x or y;

x=TRUE nếu tổng các số trên hàng i chẵn và L[i-1,j]=FALSE; x=FALSE trong trường hợp còn lại.

y=TRUE nếu tổng các số trên cột j chẵn và L[i,j-1]=FALSE ; y=FALSE trong trường hợp còn lại.

Vấn đề còn lại là việc tính tổng các số trên hàng i và cột j:

Gọi S[i,j] là tổng các số trên bảng trò chơi kích thước i x j Ta tính S[i,j] tương tự bài BONUS:

S[i,j]:=S[i-1,j]+S[i,j-1]+a[i,j]-S[i-1,j-1];

Gọi h là tổng các số trên hàng i, ta có : h=S[i,j]-S[i-1,j];

Gọi c là tổng các số trên cột j, ta có : c=S[i,j]-S[i,j-1];

Từ việc tính trước mảng S ta đưa bài toán có độ phức tạp O(n2) tốt hơn rất nhiều nếu tính trực tiếp sẽ có độ phức tạp O(n3)

Code:

Const
    tfi='';
    tfo='';
    maxn=500;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    arr3  =array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 
Var
    n    :longint;
    k    :longint;
    a    :arr1;
    s    :arr2;
    L    :arr3;
    fi,fo  :text;
 
Procedure nhap;
var
    i,j   :longint;
begin
    readln(fi,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            read(fi,a[i,j]);
end;
 
Procedure Init;
var
    i,j   :longint;
begin
    for i:=0 to n do
        begin
            s[0,i]:=0;
            s[i,0]:=0;
        end;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]+a[i,j]-s[i-1,j-1];
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i,1] mod 2=0 then L[i,1]:=true
                else L[i,1]:=false;
            if s[1,i] mod 2=0 then L[1,i]:=true
                else L[1,i]:=false;
        end;
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    x,y   :boolean;
    h,c   :qword;
begin
    for i:=2 to n do
        for j:=2 to n do
            begin
                h:=s[i,j]-s[i-1,j];
                c:=s[i,j]-s[i,j-1];
                if (h mod 2=0) and (L[i-1,j]=false) then x:=true
                    else x:=false;
                if (c mod 2=0) and (L[i,j-1]=false) then y:=true
                    else y:=false;
                L[i,j]:=x or y;
            end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    if L[n,n]=true then writeln(fo,'YES')
        else writeln(fo,'NO');
end;
 
Procedure Process;
var
    i    :longint;
begin
    assign(fi,tfi);
    reset(fi);
    assign(fo,tfo);
    rewrite(fo);
    readln(fi,k);
    for i:=1 to k do
        begin
            nhap;
            Init;
            solution;
            xuat;
        end;
    close(fi);
    close(fo);
end;
 
begin
    Process;
end.

VODIVIDE – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Bài này có thể giải bằng phương pháp Quy hoạch động hoặc CTDL Heap. Ở đây giải theo phương pháp Quy hoạch động.

 • Gọi F[i,j] là tổng số tiền lớn nhất mà Sơn nhận được khi xét i đồng và Sơn được j đồng
 • F[i,j]:=max(F[i-1,j],F[i-1,j-1]+b[i]);

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=5000+2;
var   f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
    a,b,cs:array[1..maxn] of longint;
    res:array[1..maxn] of longint;
    dem,n,i,j:Longint;
    free:array[1..maxn] of boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(Input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do read(b[i]);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do cs[i]:=i;
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   w:longint;
begin
  w:=x;x:=y;y:=w;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   i,j,x:longint;
begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
    while x<a[i] do inc(i);
    while x>a[j] do dec(j);
    if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          swap(cs[i],cs[j]);
          inc(i);dec(j);
        end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
end;
procedure xuly;
begin
  {f[1,0]:=b[1];}
  qs(1,n);
  for i:=2 to n do
    for j:=1 to i div 2 do
        begin
          f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i-1,j-1]+b[i]);
        end;
end;
procedure trace;
begin
  i:=n; j:=n div 2;
  while (i<>0) and (j<>0) do
    begin
      if f[i,j]=f[i-1,j-1]+b[i] then
        begin
            inc(dem);
            res[dem]:=i;
            free[i]:=true;
            dec(i);dec(j);
        end else dec(i);
    end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,n div 2]);
  for i:=1 to dem do
    begin
 
      for j:=res[i]-1 downto 1 do
        if free[j]=false then
            begin
              write(cs[j],' ');
              free[j]:=true;
              break;
            end;
      write(cs[res[i]],' ');
      writeln;
    end;
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  trace;
  inkq;
end.

TFIELD – SPOJ

Đề bài:


Thuật toán:


  Ngay từ đầu đề bài đã đề cập đến phần hình học.

  – Ta cần biết vị trí của các khoang theo đúng thứ tự (ví dụ từ trong ra ngoài). Ta có nhận xét là đa giác của khoang trong luôn có diện tích nhỏ hơn đa giác của khoang ngoài. Vì thế, ta chỉ cần sắp xếp các đa giác theo diện tích của chúng. Công thức tính diện tích 1 đa giác bất kì:

  S=1/2 ∑(x[i]-x[i+1])*(y[i]+y[i+1]) (với i=[1..n], quy ước điểm thứ n+1 chính là điểm 1).

  – Sau khi sắp xếp, ta có thể tính được diện tích từng khoang (diện tích khoang thứ i=s[i]-s[i-1]).

  – Bài toán đặt ra bây giờ là tìm đoạn khoang có diện tích lớn nhất nằm giữa 2 đa giác. Ta dùng đếm phân phối để giải quyết. Đầu tiên, ta cố định điểm trái của vùng cần xét O(m). Từ điểm này, tìm điểm phải nhất có số khoang cần đổi màu không quá k (nói cách khác là c-st<=k, với c là tổng số khoang của vùng, st là số khoang cùng màu của vùng) O(m). – Kết quả bài toán là kết quả tối ưu trong các giá trị đã xét. Độ phức tạp ~O(m^2).

Code:


uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
type
    dinh  =record
            x,y:longint;
            end;
    arr1  =array[1..maxn] of dinh;
var   a    :array[1..maxn,1..maxn] of dinh;
    s    :array[1..maxn] of int64;
    i,j,n,m,k    :longint;
    c    :array[1..maxn] of longint;
    sodinh :array[1..maxn] of longint;
    khoang :array[1..maxn] of int64;
    res   :int64;
    dem   :array[1..maxn] of longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    read(m,k);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(sodinh[i],c[i]);
            for j:=1 to sodinh[i] do read(a[i,j].x,a[i,j].y);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:int64);
var   tg   :int64;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure swap2(var x,y:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   x:extended;
    i,j:longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=s[(l+r) div 2];
    repeat
        while x<s[i] do inc(i);
        while x>s[j] do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                swap(s[i],s[j]);
                swap2(c[i],c[j]);
                inc(i);dec(j);
            end;
    until i>j;
    if i<r then qs(i,r);
    if j>l then qs(l,j);
end;
function dientich(p:arr1;n:longint):int64;
var   i    :longint;
begin
    dientich := 0;
    p[n+1] := p[1];
    for i:=1 to n do
        dientich:= dientich + int64( (p[i+1].x-p[i].x) )*(p[i+1].y+p[i].y);
    dientich:= abs(dientich){/2};
end;
procedure tinhs;
var   i:longint;
begin
    for i:=1 to m do
        s[i]:=dientich(a[i],sodinh[i]);
end;
procedure chuanbi;
begin
    sodinh[n+1]:=4;
    a[n+1,1].x:=1;
    a[n+1,1].y:=1;
    a[n+1,2].x:=1;
    a[n+1,2].y:=1;
    a[n+1,3].x:=1;
    a[n+1,3].y:=1;
    a[n+1,4].x:=1;
    a[n+1,4].y:=1;
end;
procedure process;
var   maxc,sokhoang    :longint;
    dientich    :int64;
begin
    tinhs;
    s[m+1]:=0;
    qs(1,m+1);
    for i:=1 to m do
        khoang[i]:=s[i]-s[i+1];
    for i:=1 to m do
        begin
            fillchar(dem,sizeof(dem),0); dientich := 0; maxc :=1; sokhoang :=1;
            inc(dem[c[i]]);
            dientich := dientich + khoang[i]; if dientich>res then res := dientich;
            for j := i+1 to m do
            begin
                inc(dem[c[j]]); inc(sokhoang);
                maxc := max(maxc,dem[c[j]]);
                if sokhoang-maxc<=k then
                    begin
                        dientich := dientich + khoang[j];
                        if dientich>res then res := dientich;
                    end else break;
            end;
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    write(res{:0:1} div 2);
    if odd(res) then
        write('.5') else write('.0');
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
#include<bits/stdc++.h>
#define db double
#define fs first
#define sc second
#define maxn 1005
#define ll long long
using namespace std;
int n,k,d[maxn],sum[maxn];
struct data
{
      ll s;
      int c;
};
data a[maxn];
ll res;
typedef pair<int,int> II;
II c[maxn][maxn];
void tinh(int k)
{
      d[k]++;
      c[k][d[k]].fs=c[k][1].fs;
      c[k][d[k]].sc=c[k][1].sc;
      for (int i=2; i<=d[k]; ++i)
      {
            a[k].s+=((ll)(c[k][i].fs-c[k][i-1].fs)*(c[k][i].sc+c[k][i-1].sc));
      }
      if (a[k].s<0) a[k].s=-a[k].s;
}
bool cmp(const data &a,const data &b)
{
      return a.s<b.s;
}
int main()
{
      //freopen("TFIELD.inp","r",stdin);
      ios::sync_with_stdio(0);
      cin.tie(0);
      cout.tie(0);
      cin>>n>>k;
      for (int i=1; i<=n; ++i)
      {
            cin>>d[i]>>a[i].c;
            for (int j=1; j<=d[i]; ++j)
                  cin>>c[i][j].fs>>c[i][j].sc;
      }
      for (int i=1; i<=n; ++i) tinh(i);
      sort(a+1,a+n+1,cmp);
      sum[n+1]=1000000000;
      for (int i=1; i<=n; ++i)
      {
            sum[0]=0;
            for (int j=1; j<=n; ++j)
                  if (a[j].c!=i) sum[j]=sum[j-1]+1;
                  else sum[j]=sum[j-1];
            int r=1;
            for (int l=1;l<=n;++l)
            {
                  while(sum[r+1]-sum[l-1]<=k)
                        ++r;
                  res=max(res,a[r].s-a[l-1].s);
            }
      }
      cout<<res/2;
      if (res%2) cout<<".5";
      else cout<<".0";
      return 0;
}