MPILOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/

Thuật toán:

 • Đây là bài tập về thuật toán Heap cơ bản
 • Ta đưa yêu cầu bài toán thành chọn các lái phụ có chênh lệch giữa lương lái chính và lương lái phụ là lớn nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu có thể ghép được n/2 cặp mà tuổi lái phụ < lái chính
 • Heap sẽ lưu độ chênh lệch giữa lương lái phục và chính của mọi người
 • Duyệt i=1..n, đẩy i vào, nếu i lẻ thì lấy ở heap ra 1 thằng làm lại phụ
 • Các bạn hãy đọc code để rõ hơn

Code: [xem code]

const  fi='';
    fo='';
    maxn=10000+3;
var   p,h:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,res,sum:longint;
    a,c:array[1..maxn] of longint;
    nh:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i],c[i]);
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
function tinh(x:longint):longint;
begin
    exit(a[x]-c[x]);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and ( tinh(h[j+1]) > tinh(h[j]) ) then inc(j);
    if tinh(h[i]) < tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i div 2;
    if i>1 then
    if tinh(h[i]) > tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    upheap(nh);
end;
procedure process;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            inc(sum,a[i]);
            push(i);
            if i mod 2 = 1 then inc(res,tinh(pop) );
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(sum-res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.