NKNUMFRE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Vét cạn.

Code:

const
 fi='';
 fo='';
var
 a,b,i,j,dem,num : longint;
procedure swap(var x,y : char);
 var tg :char;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
function gcd(a,b : longint) : longint;
 var r : longint;
 begin
  while b>0 do
   begin
    r := a mod b;
    a:=b;
    b:=r;
   end;
  exit(a);
 end;
function dao(x : longint) : longint;
 var s : string;
   y : longint;
 begin
  str(x,s);
  i:=1;j:=length(s);
  while i<j do
   begin
    swap(s[i],s[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
  val(s,y);
  exit(y);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(a,b);
 for num := a to b do
  if gcd(dao(num),num)=1 then inc(dem);
 writeln(dem);
 close(input);close(output);
end.

NKSGAME – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Bài yêu cầu với mỗi số \(b[i]\) tìm \(c[j]\) sao cho \(|b[i]+c[j]|\) nhỏ nhất. Suy ra chọn sao cho \(b[i]+c[j]\) có giá trị gần \(0\) nhất

Thuật toán sẽ là:

 1. Sắp xếp lại mảng \(c[]\).
 2. Với mỗi \(b[i]\) tìm kiếm nhị phân \(c[j]\) thỏa mãn \(b[i]+c[j]\) có giá trị gần \(0\) nhất.

Nếu chưa hiểu rõ bạn có thể xem code bên dưới.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
const int maxn = 100009;
const int oo = 2000000009;
int i, j, n, ans, tmp, b[maxn], a[maxn];
 
bool cmp (int x, int y) {
   return(x < y);
}
 
int main() {
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  for (i = 1; i <= n; i++) cin >> b[i];
  sort (b+1, b+n+1, cmp);
  ans = oo;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    tmp = lower_bound(b+1,b+n+1,0-a[i]) - b;
    if (tmp > n) tmp = n;
    ans = min(ans, abs(a[i] + b[tmp]));
    if (tmp == 1) continue;
    ans = min(ans, abs(a[i] + b[tmp-1]));
  }
  cout << ans;
  return 0;
}

C11TRCNT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài toán đưa về: kiểm tra 3 điểm có thẳng hàng hay không

Code:

const  fi='';
    fo='';
type  dinh=record
        x,y:longint;
        end;
var   i,j,k:integer;
    d,max,min:int64;
    kq,n:byte;
    p:array[1..200] of dinh;
    dem:array[1..200] of int64;
    f:text;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do readln(f,p[i].x,p[i].y);
  close(f);
end;
function kt(x1,y1,x2,y2,x3,y3:longint):boolean;
begin
    if x1*y3-x1*y2+x2*y1-x2*y3+x3*y2-x3*y1=0
    then exit(false) else exit(true);
end;
procedure xuly;
begin
  d:=0; min:=1000000000000000;
  for i:=1 to n do
  begin
    for j:=1 to n do
    if i<>j then
        for k:=1 to n do
        if (i<>k) and (j<>k) then
                if kt(p[i].x,p[i].y,p[j].x,p[j].y,p[k].x,p[k].y) then
                begin
                    inc(dem[i]);
                    if (i<j) and (k>j) then inc(d);
                end;
    if dem[i]<min then begin min:=dem[i]; kq:=i; end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,d,' ',kq);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

LEM3 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Đây là bài cơ bản của thuật toán quy hoạch động trạng thái.
 • Nếu giải bài này bằng duyệt sẽ không ăn được hết test.
 • Gọi F[i,state] là độ dài hành trình ngắn nhất khi đến được i và trạng thái thăm/chưa thăm các thành phố là state
  • state có dạng dãy bit 0,1. 1 là đã thăm, 0 là chưa thăm

Code:

Pascal (ideone)

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn = 16;
    oo = 1 shl 16 -1;
var   f    :array[0..oo,1..maxn] of longint;
    i,j,n  :longint;
    c    :array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    res   :longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do read(c[i,j]);
    close(input);
end;
function getbit( i,x :longint):byte;
begin
    getbit := (x shr (i-1)) and 1;
end;
function turnoff( i,x  :longint):longint;
begin
    turnoff := x and not (1 shl (i-1));
end;
procedure process;
var   i,j,k,t,state  :longint;
begin
    t := 1 shl n -1;
    for i:= 0 to t do
        for j:=1 to n do
            f[i,j] := trunc(1e9);
    for i := 0 to t do
        for j := 1 to n do
            if getbit(j,i)=1 then
            begin
                state := turnoff(j,i);
                if state = 0 then begin f[i,j] := 0; break; end;
                for k:=1 to n do
                    if getbit(k,i)=1 then
                        f[i,j] := min(f[i,j], f[state,k] + c[k,j]);
            end;
    res := trunc(1e9);
    for i:=1 to n do
        res := min(res, f[t,i]);
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C++ (ideone)

#include <bits/stdc++.h>
#define fore(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define ford(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int maxn = 1e5 ;
const int base = 1e9 + 7;
const int maxa = 1e6 * 5 + 1;
const int N = 50;
using namespace std;
int n,a[N][N],f[maxn][N],t[N],ans;
 
int get(int x,int i)
{
  return (x>>(i-1))&1;
}
 
int off(int x,int i)
{
  return x ^ (1<<(i-1));
}
 
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);
  //freopen("trip.INP","r",stdin);
  //freopen("trip.OUT","w",stdout);
  cin>>n;
  fore(i,1,n)
  fore(j,1,n) cin>>a[i][j];
  int xx = (1<<n)-1;
  fore(x,1,xx)
  {
    int l = 0;
    fore(i,1,n)
    if (get(x,i)) t[++l] = i;
    if (l == 1) continue;
    fore(i,1,l)
    {
      int x1 = off(x,t[i]);
      f[x][t[i]] = base;
      fore(j,1,l)
      if (i != j && f[x][t[i]] > f[x1][t[j]] + a[t[j]][t[i]])
        f[x][t[i]] = f[x1][t[j]] + a[t[j]][t[i]];
      //if (x == 36)
        //cout<<t[i]<<' '<<f[x][t[i]]<<endl;
    }
  }
  ans = base;
  //cout<<get(36,1)<<endl;
  fore(i,1,n)
  ans = min(ans , f[xx][i]);
  cout<<ans;
  return 0;
}