VMRR–spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (Đang cập nhật)

Code:

 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
main(){
  string s,a;
  getline(cin,s);
  cin>>a;
  int dem=0; int z; long long res; char x,y;
  x=a[0];y=a[1]; res=0;z=0;
  for(int i=s.size()-2;i>=0;--i){
    if(s[i+1]==y) z++;
    if(s[i]==x) res+=z;
  }
  cout<<res;
}

C11SEQ3 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
    tfi='';//c11seq3.inp';
    tfo='';//c11seq3.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n:longint;
    f:array[0..24]of qword;
    t:array[0..5] of qword=(244445,48889, 77789, 155578, 111356, 122227);
 
procedure dao(i:longint);
    var s:string;
        tg:char;
        i1,j,code:longint;
    begin
        str(f[i],s);
        for i1:=1 to length(s)-1 do
            for j:=i1+1 to length(s) do
                if s[i1]>s[j] then
                    begin
                        tg:=s[i1];
                        s[i1]:=s[j];
                        s[j]:=tg;
                    end;
        val(s,f[i],code);
    end;
 
procedure xuli;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        f[1]:=1;
        for i:=2 to 24 do
            begin
                f[i]:=f[i-1]*2;
                dao(i);
            end;
        if n<=24 then write(f[n])
        else writeln(fo,t[n mod 6]);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(Fi);
    rewrite(fo);
    xuli;
    close(fo);
end.

CBUYING – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Chọn số những sô cô la có giá rẻ nhất

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<ll,ll> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 1E6+3;
const int oo = 1e9+3;
 
int n;
ll ans, b;
PII a[MAXN];
 
bool cmp(PII a, PII b) {
  return (a.fi < b.fi);
}
 
int main() {
  cin >> n >> b;
  FOR(i,1,n) cin >> a[i].fi >> a[i].se;
  sort(a+1,a+n+1,cmp);
  FOR(i,1,n) {
    if (b < a[i].fi) break;
    ll tmp = b / a[i].fi;
    b -= min(tmp,a[i].se) * a[i].fi;
    ans += min(tmp,a[i].se);
  }
  cout << ans;
	return 0;
}

KPLANK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sừ dụng thuật toán tìm max/min trên một đoạn tịnh tiến.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6)+3;
var
 st : array[1..maxn] of longint;
 a,l,r : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 res : int64;
 top : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
function get: longint;
 begin
  get := st[top];
 end;
procedure process;
 begin
  top :=0 ;
  for i:=1 to n do
   begin
    while (top<>0) and (a[get]>=a[i]) do dec(top);
    if top=0 then l[i] := 0 else l[i] := get;
    push(i);
   end;
  top := 0;
  for i:=n downto 1 do
   begin
    while (top<>0) and (a[get]>=a[i]) do dec(top);
    if top=0 then r[i]:=n+1 else r[i] := get;
    push(i);
   end;
  for i:=1 to n do
   if r[i]-l[i]-1>=a[i] then
    res := max(res, a[i]);
end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

NKTICK – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


 • Quy hoạch động

Code:


const  fi='';
    fo='';
    max=30000;
var n,i:longint;
t:array[1..60000] of integer;
f:array[-1..60000] of longint;
r:array[0..59999] of integer;
w:text;
function min(x,y:longint):longint;
begin
  if x>y then min:=y else min:=x;
end;
procedure nhap;
begin
  assign(w,fi);
  reset(w);
  readln(w,n);
  for i:=1 to n do read(w,t[i]);
  for i:=1 to n-1 do read(w,r[i]);
  close(w);
end;
procedure xuly;
begin
    f[0]:=0; f[-1]:=0; r[0]:=max;
    for i:=1 to n do
    f[i]:=min(f[i-1]+t[i],f[i-2]+r[i-1]);
end;
procedure inkq;
begin
    assign(w,fo);
    rewrite(w);
    writeln(w,f[n]);
    close(w);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

listgame – kattis

Đề bài
Thuật toán
Code

NKNUMFRE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Vét cạn.

Code:

const
 fi='';
 fo='';
var
 a,b,i,j,dem,num : longint;
procedure swap(var x,y : char);
 var tg :char;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
function gcd(a,b : longint) : longint;
 var r : longint;
 begin
  while b>0 do
   begin
    r := a mod b;
    a:=b;
    b:=r;
   end;
  exit(a);
 end;
function dao(x : longint) : longint;
 var s : string;
   y : longint;
 begin
  str(x,s);
  i:=1;j:=length(s);
  while i<j do
   begin
    swap(s[i],s[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
  val(s,y);
  exit(y);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(a,b);
 for num := a to b do
  if gcd(dao(num),num)=1 then inc(dem);
 writeln(dem);
 close(input);close(output);
end.