DEMSO – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ
 • (thuật toán đang cập nhập)

Bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn.

Code:

Pascal

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=20;
var
 a,b,tg1,tg2 : int64;
 aa : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k,d : longint;
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..maxn,false..true,false..true] of int64; 
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure chuanbi(x : int64; var n : longint);
 var i,j : longint;
 begin
  n := 0;
  while x>0 do
   begin
    inc(n); aa[n] := x mod 10;
    x := x div 10;
   end;
  i:=1; j:=n;
  while (i<j) do
   begin
    swap(aa[i],aa[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
 end;
function tinh(i,tr,sl : longint; big0, small :boolean) : int64;
 var j,tg : longint;
   dem : int64;
 begin
  if f[i,tr,sl,big0,small] > -1 then exit(f[i,tr,sl,big0,small]);
  if i>n then
   if (sl<=k) and (small) then exit(1) else exit(0);
  dem := 0;
  if not small then
   begin
    for j := 0 to aa[i] do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end
   else
   begin
    for j := 0 to 9 do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end;
  f[i,tr,sl,big0,small] := dem;
  exit(dem);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assigN(output,fo);rewrite(output);
 
 readln(a,b,d,k);
 
 chuanbi(a, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg1 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 chuanbI(b+1, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg2 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 writeln(tg2-tg1);
 
 close(input);close(output);
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
long long l, r, D, K, n;
long long f[20][10][20][2][2];
int a[20];
 
bool check(long long x)
{
  bool ans = 1;
  int top = 0;
  int tmp = x;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1);
  int dem = 0;
  FORE(i, 2, top) if (abs(a[i] - a[i - 1]) <= D) dem++;
  //if (x == 103) cout << dem<<" "<<K<<"??"<<endl;
  return (dem <= K);
}
 
long long trau()
{
  long long ans = 0;
  FORE(i, l, r) if (check(i)) ans++;
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
long long duyet(int i, int dig, int worse, bool ok, bool greater0)
{
  if (i > n){
    return (worse <= K && greater0 > 0);
  }
  if (f[i][dig][worse][ok][greater0] > -1) return f[i][dig][worse][ok][greater0];
 
  long long ans = 0;
  if (i == 1){
    FORE(x, 0, a[i]) ans += duyet(i + 1, x, worse, ok | (x < a[i]), (x > 0));
  } else {
    int last = 9;
    if (ok == 0) last = a[i];
    int wnext;
    //if (i == 3) cout << last << "??"<<endl;
    FORE(x, 0, last) {
      if (greater0 == 0) wnext = worse; else wnext = worse + (abs(x - dig) <= D);
      //if (last == 3) cout << x<< ' '<<dig<<" "<<wnext<<endl;
      ans += duyet(i + 1, x, wnext, ok | (x < a[i]), greater0 | (x > 0));
    }
  }
  f[i][dig][worse][ok][greater0] = ans;
  return ans;
}
 
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("DEMSO.inp", "r", stdin);
  freopen("DEMSO.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> l >> r >> D >> K;
  //trau();
 
  long long tmp = r, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
 
  long long ans = duyet(1, 0, 0, 0, 0);
  // cout << ans << endl;
 
  tmp = l - 1, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
  if (l - 1 == 0) cout << ans;
  else{
    ans -= duyet(1, 0, 0, 0, 0);
    cout << ans;
  }
  //cout<<check(103)<<endl;
  return 0;
}