LIQ và LIS sử dụng phương pháp quy hoạch động – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi L[i] là độ dài dãy con tăng dài nhất bắt đầu bằng phần tử thứ i trong dãy
 • L[i] = L[j] + 1 với j=i+1..n và a[j] > a[i]
 • Sử dụng tìm kiếm nhị phân để tính nhanh mảng L[]

Bạn hãy tham khảo cụ thể thuật toán bài này ở trang 143 quyển “Giải thuật và lập trình” – thầy Lê Minh Hoàng. Theo mình đánh giá thì đây là thuật + code chi tiết nhất, rất phù hợp cho các bạn newbie. Nếu đã hiểu rồi thì code sẽ ngắn hơn thầy nhiều 🙂

Code:

program LongestSubSequence;
const
 InputFile = 'INCSEQ.INP';
 OutputFile = 'INCSEQ.OUT';
const
 max = 5000;
var
 a, L, T, StartOf: array[0..max + 1] of Integer;
 n, m: Integer;
 
procedure Enter;
var
 i: Word;
 f: Text;
begin
 Assign(f, InputFile); Reset(f);
 ReadLn(f, n);
 for i := 1 to n do Read(f, a[i]);
 Close(f);
end;
 
procedure Init;
begin
 a[0] := -32768;
 a[n + 1] := 32767;
 m := 1;
 L[n + 1] := 1;
 StartOf[1] := n + 1;
end;
 
function Find(i: Integer): Integer;
var
 inf, sup, median, j: Integer;
begin
 inf := 1; sup := m + 1;
 repeat
  median := (inf + sup) div 2;
  j := StartOf[median];
  if a[j] > a[i] then inf := median
  else sup := median;
 until inf + 1 = sup;
 Find := StartOf[inf];
end;
 
procedure Optimize;
var
 i, j, k: Integer;
begin
 for i := n downto 0 do
  begin
   j := Find(i);
   k := L[j] + 1;
   if k > m then
    begin
     m := k;
     StartOf[k] := i;
    end
   else
    if a[StartOf[k]] < a[i] then
     StartOf[k] := i;
   L[i] := k;
   T[i] := j;
  end;
end;
 
procedure Result;
var
 f: Text;
 i: Integer;
begin
 Assign(f, OutputFile); Rewrite(f);
 Writeln(f, m - 2);
 i := T[0];
 while i <> n + 1 do
  begin
   Writeln(f, 'a[', i, '] = ', a[i]);
   i := T[i];
  end;
 Close(f);
end;
 
begin
 Enter;
 Init;
 Optimize;
 Result;
end.

LIQ và LIS sử dụng BIT – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Rời rạc hóa lại dãy
 • Gọi F[i] là độ dài dãy con tăng dài nhất kết thúc là số <= i
 • F[i] = max(F[1..a[i]-1] + 1)
 • Sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT để tính mảng F trong O(logn)
 • ĐPT: O(nlogn)

Code:

using namespace std;
//#include<bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#define FOR(i,a,b) for (long long i=a;i<b;i++)
#define FORE(i,a,b) for (long long i=a;i<=b;i++)
#define FORD(i,a,b) for (long long i=a;i>=b; i--)
 
int n, a[300010], T[300010], c[300010], f[300010], dem;
pair<int, int> b[300010];
 
int Get(int x)
{
  int ans = 0;
  if (x == 0) return 0;
  while (x > 0) {
    ans = max(ans, T[x]);
    x -= x & (-x);
  }
  return ans;
}
 
void Update(int x, int v)
{
  while (x <= n){
    T[x] = max(T[x], v);
    x += x & (-x);
  }
}
 
int main()
{
  //freopen("LIS.inp", "r", stdin);
  //freopen("LIS.out", "w", stdout);
  //cin>>n;
  scanf("%d", &n);
  FORE(i, 1, n) {
    //cin>>a[i];
    scanf("%d", &a[i]);
    b[i].first = a[i];
    b[i].second = i;
  }
 
  sort(b + 1, b + n + 1);
 
  int dem = 1; c[ b[1].second ] = dem;
  FORE(i, 2, n) {
    if (b[i].first > b[i - 1].first) dem++;
    c[ b[i].second ] = dem;
  }
  int ans = 0;
 
  FORE(i, 1, n) a[i] = c[i];
  //FORE(i, 1, n) cout<<a[i]<<" ";cout<<"=="<<endl;
  //cout<<"????"<<endl;
  FORE(i, 1, n) {
    f[i] = Get(a[i] - 1) + 1;
    Update(a[i], f[i]);
    ans = max(ans, f[i]);
  }
 
  //cout<<ans<<endl;
  printf("%d", ans);
  return 0;
}