SPOJ – DHLOCO

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCO/

Thuật toán:

 • Sub2: QHĐ f[i] = f[i-1]+f[i-2]+f[i-3];
 • Sub3: Nhân ma trận

Code:

const
 fi='dhloco.inp';
 fo='dhloco.out';
 mt1 : array[1..3,1..3] of int64=((0,0,1) , (1,0,1) , (0,1,1));
 mt2 : array[1..3,1..3] of int64=((1,2,4) , (0,0,0) , (0,0,0));
type
 matrix = array[1..3,1..3] of int64;
var
 n : int64;
 i,j,k,m : longint;
function mul(a,b :matrix) : matrix;
 var c : matrix;
   i,j,k : longint;
 begin
  for i := 1 to 3 do
   for j := 1 to 3 do
    begin
     c[i,j] := 0 ;
     for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := (c[i,j] + a[i,k] * b[k,j]) mod m;
    end;
  exit(c);
 end;
function power(a : matrix; y : int64) : matrix;
 var tg : matrix;
 begin
  if y = 1 then exit(a);
  tg := power(a,y shr 1);
  if y mod 2 = 0 then exit(mul(tg , tg)) else exit(mul(mul(tg,tg),a));
 end;
procedure main;
var a,b,c : matrix;
begin
 // assign(input,fi);reset(input);
 // assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 if n=1 then begin writeln(1 mod m); exit; end;
 
 if n=2 then begin writeln(2 mod m); exit; end;
 
 if n=3 then begin writeln(4 mod m); exit; end;
 a := mt1;
 b := mt2;
 a := power(a , n-3);
 c := mul(b,a);
 writeln(c[1,3]);
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

SPOJ – VMDAOBIT

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMDAOBIT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100;
type  point=record
        x,y:integer;
        end;
var   m,n,i,j,dem:longint;
    a,b:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    res:array[1..maxn*maxn] of point;
    kiemtra:boolean;
procedure update(x,y:integer);
var   i,j:integer;
begin
    for i:=x to x+2 do
        for j:=y to y+2 do
            if b[i,j]=1 then b[i,j]:=0 else b[i,j]:=1;
end;
procedure xaydung;
var   i,j:integer;
begin
 for i:=1 to m do
 begin
  for j:=1 to n-2 do
    begin
      if b[i,j]=1 then
        begin
          inc(dem);
          res[dem].x:=i;
          res[dem].y:=j;
          update(i,j);
        end;
    end;
  for j:=n-1 to n do
    if b[i,j]=1 then begin kiemtra:=false; exit; end;
 end;
end;
procedure init;
begin
  b:=a;
  dem:=0;
  kiemtra:=true;
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assigN(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
 
  init;
  xaydung;
 
  if kiemtra then
    begin
        writeln(dem);
        for i:=1 to dem do writeln(res[i].x,' ',res[i].y);
    end else write(-1);
 
  close(input);close(output);
end.

BGMINE – SPOJ

Đề bài:

http://vn.spoj.com/problems/BGMINE/

Thuật toán:

Theo yêu cầu đề bài thì mình cần tìm một số hang liên tiếp mà có tổng số đá lớn hơn hoặc bằng độ dài các hang và có tổng số vàng lớn nhất đó: Sumr[j] – Sumr[i-1] >= x[j] – x[i] với (j >= i).

Ta biến đổi điều kiện trên thành: Sumr[j] – x[j] >= Sumr[i-1] – x[i] với (j >= i).

Ta sử dụng ctdl BIT để tính nhanh hơn. Ta cần rời rạc hóa giá trị Sumr[i] – x[i] và Sumr[i-1] – x[i] để lưa được trên cây BIT.

ĐPT: O(nlogn)

Code:

Pascal

uses math;
Const
 Fi='';
 Fo='';
 maxn=trunc(1e5)+3;
 oo=trunc(1e9);
var
 g,r,x : array[1..maxn] of longint;
 a : array[1..2*maxn] of int64;
 cs,b,t : array[0..2*maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 best : int64;
 sr,sg : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i:=1 to n do read(x[i],g[i],r[i]);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x; x:= y;y :=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j :longint;
   x : int64;
 begin
  i := l;j :=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  for i:=1 to n do sr[i] := sr[i-1] + r[i];
  for i:=1 to n do sg[i] := sg[i-1] + g[i];
 end;
procedure sub1;
 begin
  for i := 1 to n do
   for j:= i to n do
    begin
     if sr[j] - sr[i-1] >= x[j] - x[i] then
      begin
       best := max(best,sg[j]-sg[i-1]);
      end;
    end;
 end;
procedure roirac;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i:=1 to n do a[i] := sr[i]-x[i];
  for i:=1 to n do a[n+i] := sr[i-1]-x[i];
  for i:=1 to 2*n do cs[i] := i;
  qs(1,2*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to 2*n do
   begin
    if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
     begin
      b[cs[i]] := hold;
     end;
    if a[cs[i]] <> a[cs[i-1]] then
     begin
      inc(hold);
      b[cs[i]] := hold;
     end;
   end;
 end;
procedure update(i,x : longint);
 begin
  while i<=2*n do
   begin
    t[i] := min(t[i],x);
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 var res : longint;
 begin
  res := oo;
  while i>0 do
   begin
    res := min(res,t[i]);
    i := i - i and (-i);
   end;
  exit(res);
 end;
procedure sub2;
 var i,tg : longint;
 begin
  roirac;
  for i := 0 to 2*n+3 do t[i] := oo;
  for i:=1 to n do
   begin
    update(b[n+i],i);
    tg := get(b[i]);
    if tg<>oo then
     begin
      best := max(best, sg[i]-sg[tg-1]);
     end;
   end;
 end;
procedure process;
 begin
  sub2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(best);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.

C++

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
int n;
int x[MAXN], a[MAXN], r[MAXN];
long long sr[MAXN], sx[MAXN], sg[MAXN];
void sub1()
{
  FORE(i, 1, n) sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
  FORE(i, 1, n) sx[i] = sx[i - 1] + x[i];
  FORE(i, 1, n) sg[i] = sg[i - 1] + a[i];
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 0, i - 1) if (sr[i] - sr[j] >= x[i] - x[j + 1]){
    ans = max(ans, sg[i] - sg[j]);
    //if (ans == 99) cout<<i<<" "<<j<<endl;
  }
  cout<< ans <<endl;
}
 
long long b[MAXN], T[MAXN], c[MAXN], sa[MAXN];
int get(int x)
{
  long long ans = INF;
  for(; x; x -= x & -x){
    ans = min(ans, T[x]);
  }
  return ans;
}
void update(int x, long long v)
{
  for(; x < MAXN; x+= x & -x) T[x] = min(T[x], v);
}
 
void sub2()
{
  sr[0] = 0;
  sa[0] = 0;
  FORE(i, 1, n){
    sa[i] = sa[i - 1] + a[i];
    sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
    b[i] = sr[i] - x[i];
    b[i + n] = sr[i - 1] - x[i];
    c[i] = b[i];
    c[i + n] = b[i + n];
  }
  b[n + n + 1] = -x[1];
  c[n + n + 1] = -x[1];
  sort(c + 1, c + n + n + 2);
  FORE(i, 1, n + n + 1) b[i] = lower_bound(c + 1, c + n + n + 2, b[i]) - c;
  FOR(x, 0, 1e5 * 5) T[x] = INF;
  update(b[n + n + 1], 1);
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n){
    int j = get(b[i]);
    //if (i == 41) cout<<j<<"wtf"<<endl;
    ans = max(ans, 1LL * a[i]);
    if (j != INF)
      ans = max(ans, sa[i] - sa[j - 1]);
    update(b[i + n], i);
  }
  cout << ans << endl;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("MINE.inp", "r", stdin);
  freopen("MINE.out", "w", stdout);
  #endif // ONLINE_JUDGE
  //MIKELHPDATKE;
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) cin >> x[i] >> a[i] >> r[i];
  if (n <= 5000) sub1();
  else
  sub2();
  return 0;
}

ADBRACK – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ADBRACK/

Thuật toán

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ kết hợp với thuật toán xử lý số lớn
 • Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100+3;
var   f    :array[-maxn..maxn,-maxn..maxn] of ansistring;
    i,j,n,k :longint;
    st   :ansistring;
    p    :longint;
    res   :ansistring;
    stack  :array[1..maxn] of char;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,k);
    readln(st);
    close(input);
end;
procedure init;
begin
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to n+1 do f[i,j]:='-1';
end;
function cong (a,b: ansistring): ansistring;
var   nho,tam,i:longint;
    res   :ansistring;
begin
    while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
    while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
    nho:=0; res:='';
    for i:=length(a) downto 1 do
        begin
            tam:=ord(a[i])+ord(b[i])-96+nho;
            nho:=tam div 10;
            tam:=tam mod 10;
            res:=chr(tam+48)+res;
        end;
    if nho>0 then res:='1'+res;
    exit(res);
end;
function tinh(i,c:longint):ansistring;
var   sl   :ansistring;
begin
    if f[i,c]<>'-1' then exit(f[i,c]);
    if i>n then
        if c=0 then
            begin
                f[i,c]:='1';
                exit('1')
            end
            else
            begin
                f[i,c]:='0';
                exit('0');
            end;
    sl:= '0';
        if c<k then
        begin
        stack[c+1]:='(';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='[';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='{';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        end;
        if c>0 then
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c-1) );
    f[i,c]:=sl;
    exit(sl);
end;
procedure timkq(i,c:longint);
begin
    if i>n then
        begin
            res:=cong(res,'1');
            writeln(res);
            halt;
        end;
    if st[i]='(' then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=')' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='(' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='[' then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            timkq(i+1,c+1) ;
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=']' then
        begin
            timkq(i+1,c-1) ;
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='[' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='{' then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            res:=cong(res,tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]='}' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='{' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
end;
procedure process;
var   tam:ansistring;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
    tam := tinh(1,0);
    res:='0';
    stack:='';
    timkq(1,0);
close(output);
end;
begin
    enter;
    init;
    process;
end.

TFIELD – SPOJ

Đề bài:


Thuật toán:


  Ngay từ đầu đề bài đã đề cập đến phần hình học.

  – Ta cần biết vị trí của các khoang theo đúng thứ tự (ví dụ từ trong ra ngoài). Ta có nhận xét là đa giác của khoang trong luôn có diện tích nhỏ hơn đa giác của khoang ngoài. Vì thế, ta chỉ cần sắp xếp các đa giác theo diện tích của chúng. Công thức tính diện tích 1 đa giác bất kì:

  S=1/2 ∑(x[i]-x[i+1])*(y[i]+y[i+1]) (với i=[1..n], quy ước điểm thứ n+1 chính là điểm 1).

  – Sau khi sắp xếp, ta có thể tính được diện tích từng khoang (diện tích khoang thứ i=s[i]-s[i-1]).

  – Bài toán đặt ra bây giờ là tìm đoạn khoang có diện tích lớn nhất nằm giữa 2 đa giác. Ta dùng đếm phân phối để giải quyết. Đầu tiên, ta cố định điểm trái của vùng cần xét O(m). Từ điểm này, tìm điểm phải nhất có số khoang cần đổi màu không quá k (nói cách khác là c-st<=k, với c là tổng số khoang của vùng, st là số khoang cùng màu của vùng) O(m). – Kết quả bài toán là kết quả tối ưu trong các giá trị đã xét. Độ phức tạp ~O(m^2).

Code:


uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
type
    dinh  =record
            x,y:longint;
            end;
    arr1  =array[1..maxn] of dinh;
var   a    :array[1..maxn,1..maxn] of dinh;
    s    :array[1..maxn] of int64;
    i,j,n,m,k    :longint;
    c    :array[1..maxn] of longint;
    sodinh :array[1..maxn] of longint;
    khoang :array[1..maxn] of int64;
    res   :int64;
    dem   :array[1..maxn] of longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    read(m,k);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(sodinh[i],c[i]);
            for j:=1 to sodinh[i] do read(a[i,j].x,a[i,j].y);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:int64);
var   tg   :int64;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure swap2(var x,y:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   x:extended;
    i,j:longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=s[(l+r) div 2];
    repeat
        while x<s[i] do inc(i);
        while x>s[j] do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                swap(s[i],s[j]);
                swap2(c[i],c[j]);
                inc(i);dec(j);
            end;
    until i>j;
    if i<r then qs(i,r);
    if j>l then qs(l,j);
end;
function dientich(p:arr1;n:longint):int64;
var   i    :longint;
begin
    dientich := 0;
    p[n+1] := p[1];
    for i:=1 to n do
        dientich:= dientich + int64( (p[i+1].x-p[i].x) )*(p[i+1].y+p[i].y);
    dientich:= abs(dientich){/2};
end;
procedure tinhs;
var   i:longint;
begin
    for i:=1 to m do
        s[i]:=dientich(a[i],sodinh[i]);
end;
procedure chuanbi;
begin
    sodinh[n+1]:=4;
    a[n+1,1].x:=1;
    a[n+1,1].y:=1;
    a[n+1,2].x:=1;
    a[n+1,2].y:=1;
    a[n+1,3].x:=1;
    a[n+1,3].y:=1;
    a[n+1,4].x:=1;
    a[n+1,4].y:=1;
end;
procedure process;
var   maxc,sokhoang    :longint;
    dientich    :int64;
begin
    tinhs;
    s[m+1]:=0;
    qs(1,m+1);
    for i:=1 to m do
        khoang[i]:=s[i]-s[i+1];
    for i:=1 to m do
        begin
            fillchar(dem,sizeof(dem),0); dientich := 0; maxc :=1; sokhoang :=1;
            inc(dem[c[i]]);
            dientich := dientich + khoang[i]; if dientich>res then res := dientich;
            for j := i+1 to m do
            begin
                inc(dem[c[j]]); inc(sokhoang);
                maxc := max(maxc,dem[c[j]]);
                if sokhoang-maxc<=k then
                    begin
                        dientich := dientich + khoang[j];
                        if dientich>res then res := dientich;
                    end else break;
            end;
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    write(res{:0:1} div 2);
    if odd(res) then
        write('.5') else write('.0');
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
#include<bits/stdc++.h>
#define db double
#define fs first
#define sc second
#define maxn 1005
#define ll long long
using namespace std;
int n,k,d[maxn],sum[maxn];
struct data
{
      ll s;
      int c;
};
data a[maxn];
ll res;
typedef pair<int,int> II;
II c[maxn][maxn];
void tinh(int k)
{
      d[k]++;
      c[k][d[k]].fs=c[k][1].fs;
      c[k][d[k]].sc=c[k][1].sc;
      for (int i=2; i<=d[k]; ++i)
      {
            a[k].s+=((ll)(c[k][i].fs-c[k][i-1].fs)*(c[k][i].sc+c[k][i-1].sc));
      }
      if (a[k].s<0) a[k].s=-a[k].s;
}
bool cmp(const data &a,const data &b)
{
      return a.s<b.s;
}
int main()
{
      //freopen("TFIELD.inp","r",stdin);
      ios::sync_with_stdio(0);
      cin.tie(0);
      cout.tie(0);
      cin>>n>>k;
      for (int i=1; i<=n; ++i)
      {
            cin>>d[i]>>a[i].c;
            for (int j=1; j<=d[i]; ++j)
                  cin>>c[i][j].fs>>c[i][j].sc;
      }
      for (int i=1; i<=n; ++i) tinh(i);
      sort(a+1,a+n+1,cmp);
      sum[n+1]=1000000000;
      for (int i=1; i<=n; ++i)
      {
            sum[0]=0;
            for (int j=1; j<=n; ++j)
                  if (a[j].c!=i) sum[j]=sum[j-1]+1;
                  else sum[j]=sum[j-1];
            int r=1;
            for (int l=1;l<=n;++l)
            {
                  while(sum[r+1]-sum[l-1]<=k)
                        ++r;
                  res=max(res,a[r].s-a[l-1].s);
            }
      }
      cout<<res/2;
      if (res%2) cout<<".5";
      else cout<<".0";
      return 0;
}

SPOJ – CRYPTKEY

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CRYPTKEY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=50003;
var
 a : array[1..maxn] of int64;
 b : array[1..maxn] of int64;
 c : array[1..100000] of int64;
 uoc : array[1..100000] of int64;
 sl : array[1..100000] of longint;
 i,j,n,t,tt : longint;
 duoc : longint;
 kt : boolean;
 res,k : int64;
procedure enter;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
end;
procedure pt(x : int64);
 var i,j,dem : longint;
 begin
  for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do
   if x mod i = 0 then
    begin
     dem := 0;
     while x mod i = 0 do
      begin
       inc(dem);
       x := x div i;
      end;
     duoc := duoc +1;
     uoc[duoc] := i;
     sl[duoc] := dem;
    end;
  if x>1 then
   begin
    inc(duoc);
    uoc[duoc] := x;
    sl[duoc] := 1;
   end;
 end;
function power(x,y:longint):int64;
 var i : longint;
 begin
  power:=1;
  for i:=1 to y do power := power * x;
 end;
function gcd(a,b : int64) : int64;
 var r : int64;
 begin
   while b<>0 do
    begin
     r := a mod b;
     a:=b;
     b:=r;
    end;
   exit(a);
 end;
function lcm(a,b : int64) : int64;
 var x,y : int64;
 begin
  {x := a; y:=b;}
  lcm := (a div gcd(a,b)) *b;
 end;
procedure sol;
var i,j : longint;
  tg : int64;
  dem : longint;
begin
 read(t);
 for tt :=1 to t do
  begin
   fillchar(a,sizeof(a),0);
   fillchar(uoc,sizeof(uoc),0);
   fillchar(sl,sizeof(sl),0);
   kt := true;
   read(n);
   for i:=1 to n do read(a[i]);
   readln(k);
   pt(k);
   for i:=1 to duoc do
   begin
    tg := power(uoc[i],sl[i]);
    dem := 0;
    for j:=1 to n do
     if a[j] mod tg = 0 then
      begin
       inc(dem); b[dem] := a[j];
      end;
    if dem=0 then begin kt := false; break; end;
    tg := b[1];
    for j:=2 to dem do
     tg := gcd(tg,b[j]);
    c[i] := tg;
   end;
   if not kt then begin writeln('NO'); continue; end;
   res := c[1];
   for i:=2 to duoc do res := lcm(res,c[i]);
   if res=k then
   writeln('YES') else writeln('NO');
  end;
 close(input);close(output);
end;
begin
 enter;
 sol;
end.

GRAPH_ – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/GRAPH_/

Thuật toán: Đây là bài tập cơ bản về thuật toán tìm cầu, khớp. Bạn có thể tham khảo thuật toán trong ebook Giải thuật và lập trình của thầy Lê Minh Hoàng.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=10000;
 maxm=50000;
 oo=trunc(1e9);
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,kq1,kq2 : longint;
 cau,khop : longint;
 iscut : array[1..maxn] of boolean;
 count : longint;
 cha,num,low : array[1..maxn] of longint;
 free : array[-maxm..maxm] of boolean;
 nchild : array[1..maxn] of longint;
procedure add(i,u,v:longint);
begin
  link[i] :=head[u];
  head[u] := i;
  ke[i]:=v;
end;
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
     read(u,v);
     add(i,u,v);
     add(-i,v,u);
   end;
  close(input);
end;
procedure dfs(u:longint);
var i,j,v : longint;
begin
  inc(count);
  num[u]:=count;
  low[u]:=oo;
  i := head[u];
  while i<>0 do
   begin
     if free[i] then
     begin
     v := ke[i];
     free[-i] := false;
     if cha[v]=0 then
      begin
        cha[v]:=u;
        dfs(v);
        low[u] := min(low[v],low[u]);
      end
      else
      begin
        low[u] := min(low[u],num[v]);
      end;
     end;
     i := link[i];
   end;
end;
procedure process;
var i,u,v : longint;
begin
  fillchar(free,sizeof(free),true);
  fillchar(cha,sizeof(cha),0);
  for i:=1 to n do
    if cha[i]=0 then
     begin
       cha[i] := -1;
       dfs(i);
     end;
  for v:=1 to n do
   begin
     u:=cha[v];
     if (u<>-1) and (low[v]>=num[v]) then
        begin
          inc(cau);
        end;
   end;
  for v:=1 to n do
   if cha[v]<>-1 then
    begin
     inc(nchild[cha[v]]);
    end;
  fillchar(iscut,sizeof(iscut),false);
  for v:=1 to n do
    if cha[v] <> -1 then
    begin
     u := cha[v];
     if low[v]>=num[u] then
      iscut[u]:= iscut[u] or (cha[u]<>-1) or (nchild[u]>=2);
    end;
  for v:=1 to n do
   if iscut[v] then inc(khop);
end;
procedure print;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(khop,' ',cau);
  close(output);
end;
begin
  enter;
  process;
  print;
end.