Sơ lược về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo có thể chia làm hai trường phái chính là: trí tuệ nhân tạo cổ điển (Classical AI, CAI) và trí tuệ nhân tạo hiện đại (Modern AI, MAI). Mặc dù tên gọi có vẻ khác biệt về mặt thời gian, hai trường phái này thực sự xuất hiện gần như cùng lúc, vào khoảng những năm 1940 khi máy tính bắt đầu được xây dựng (chúng ta không cho những công trình toán học, triết học cổ xưa về hoạt động tư duy của con người là thuộc trí tuệ nhân tạo).

Trí tuệ nhân tạo cổ điển thường dựa trên việc tìm kiếm lời giải trong một cơ sở tri thức xác định trước. Để hệ thống có thể hoạt động được, lập trình viên phải chỉ rõ cách thức để tìm kiếm, suy luận và đưa ra quyết định. Hướng tiếp cận này đã đạt được những thành công đáng kể khi xây dựng nên những hệ chuyên gia (expert systems), những chương trình chơi cờ đánh bại các nhà vô địch thế giới, …

Tuy nhiên phương pháp này gặp phải rất nhiều khó khăn khi giải quyết những bài toán mà con người có thể dễ dàng giải được nhưng chính chúng ta cũng không biết ta thực hiện nó như thế nào, ví dụ như việc dạng đồ vật hay đọc hiểu một đoạn văn bản. Để hiểu được một văn bản, theo cách tiếp cận của CAI, chúng ta phải liệt kê toàn bộ các luật ngữ pháp và ý nghĩa của từng từ trong từng ngữ cảnh khác nhau. Việc đó là vô cùng tốn kém thậm chí là không thể bởi số lượng các luật là rất lớn và số lượng ngữ cảnh còn lớn hơn rất nhiều tới mức gần như là vô hạn. Phương pháp trên còn cực kì nhạy cảm với việc thay đổi bài toán, một hệ thống nhận dạng văn bản tiếng Anh không thể sử dụng cho tiếng Việt và càng không thể sử dụng cho việc nhận dạng ảnh được, chúng ta cần phải xây dựng một cơ sở tri thức hoàn toàn mới cho mỗi bài toán mới. Do đó, chúng ta cần những phương pháp mới có khả năng tự động phát hiện các quy luật và tự động thích nghi với những bài toán mới. Đó chính là mục tiêu của trí tuệ nhân tạo hiện đại và phương pháp phổ biến nhất, gần như chiếm trọn trí tuệ nhân tạo hiện nay là học máy (Machine Learning, ML).

INFORMAC – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

uses math;
const
 fi='';//informac.inp';
 fo='';//informac.out';
 maxm=40000;
 maxn=200;
var
 match : array[1..maxn] of longint;
 l,r : array[1..maxn] of longint;
 left,right : array[1..maxn] of longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 i,j,n,m,x,y,u,v : longint;
 kt : boolean;
procedure enter;
 var i,j,k : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n,m);
  for i:=1 to n do
   begin
    r[i] := n;
    right[i] := n;
   end;
  for i:=1 to n do
   begin
    l[i] := 1;
    left[i] := 1;
   end;
  for i:=1 to m do
   begin
    read(j,x,y,v);
    left[v] := max(left[v], x);
    right[v] := min(right[v], y);
    if j = 1 then
     begin
      for k := x to y do r[k] := min(r[k],v);
     end;
    if j = 2 then
     begin
      for k := x to y do l[k] := max(l[k],v);
     end;
   end;
  close(input);
 end;
Procedure Ghepcap;
 var old,i,j,nlist : longint;
   cx : array[1..maxn] of boolean;
   found : boolean;
   list : array[1..maxn] of longint;
 procedure dfs( u : longint);
  var v,i : longint;
  begin
   i := head[u];
   while i <> 0 do
    begin
     v := ke[i];
     if cx[v] then
      begin
       cx[v] := false;
       if match[v] = 0 then found := true else dfs(match[v]);
       if found then
        begin
         match[v] := u;
         exit;
        end;
      end;
     i := link[i];
    end;
  end;
 begin
  for i:=1 to n do list[i] := i;
  nlist := n;
  repeat
   old := nlist;
   fillchar(cx,sizeof(cx),true);
   for i:=nlist downto 1 do
    begin
     found := false;
     dfs(list[i]);
     if found then
      begin
       list[i] := list[nlist];
       dec(nlist);
      end;
    end;
  until nlist = old;
 end;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure process;
 begin
  kt := false;
  for i:=1 to n do
   if r[i] < l[i] then exit;
  for i:=1 to n do
   for j:=left[i] to right[i] do
    if (i>=l[j]) and (i<=r[j]) then
    begin
     inc(m);
     add(m,i,j);
    end;
  ghepcap;
  for i:=1 to n do
   if match[i] = 0 then exit;
  kt := true;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  if not kt then writeln(-1) else for i:=1 to n do write(match[i],' ');
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

SAFENET2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const
 fi='';//safenet.inp';
 fo='';//safenet.out';
 maxn=50000;
 maxm=200000;
 oo=trunc(1e9);
type
 Tedge = record
   x,y : longint;
   end;
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,u,v,ans,top,count,dem : longint;
 num,low : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm] of Tedge;
 free : array[-maxm..maxm] of boolean;
 pa : array[1..maxn] of longint;
procedure push(x,y : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top].x := x;
  st[top].y := y;
 end;
procedure pop ( var x,y : longint);
 begin
  x := st[top].x;
  y := st[top].y;
  dec(top);
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v,x,y : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := oo;
  if count = 1 then
   if head[u] = 0 then
    ans := max(ans,1);
  i := head[u];
  while i <> 0 do
   begin
     v := ke[i];
     if v <> pa[u] then
     if num[v] = 0 then
      begin
       pa[v] := u;
       push(u,v);
       dfs(v);
       low[u] := min(low[u],low[v]);
       if low[v] >= num[u] then
        begin
         dem := 0;
         repeat
          pop(x,y);
          dem := dem + 1;
         until (X=U) AND (Y=V);
         ans := max(ans,dem+1);
        end;
      end
      else
      begin
       low[u] := min(low[u],num[v]);
      end;
    i := link[i];
   end;
 end;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 for i := 1to m do
  begin
   read(u,v);
   add(i,u,v);
   add(-i,v,u);
  end;
 fillchar(free,sizeof(free),true);
 for i := 1 to n do
  if num[i] = 0 then
   begin
    count := 0;
    dfs(i);
   end;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

QBAGENTS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • BFS

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
    maxm=maxn*maxn;
    oo=trunc(1e9);
type  Tq   =record
        u1,u2,k :longint;
        end;
var   q    :array[1..2*maxn*maxn*10] of Tq;
    cx   :array[1..maxn,1..maxn,1..2] of boolean;
    f    :array[1..maxn,1..maxn,1..2] of longint;
    i,j,n,m,s,t   :longint;
    dau,cuoi,res  :longint;
    // danh sach
    link,head,ke  :array[1..maxm] of longint;
procedure enter;
var   u,v   :longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m,s,t);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v);
            link[i] := head[u];
            head[u] :=i;
            ke[i] := v;
        end;
    close(input);
end;
procedure push(x,y,z:longint);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi].u1:=x;
    q[cuoi].u2:=y;
    q[cuoi].k:=z;
end;
procedure process;
var   v1,v2,u1,u2,k :longint;
begin
    dau :=1; cuoi :=0;
    push(s,t,1);
    fillchar(cx,sizeof(cx),true);
    //
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            for k:=1 to 2 do
                f[i,j,k] := oo;
    f[s,t,1] := 0;
    while dau<=cuoi do
        begin
            u1 := q[dau].u1;
            u2 := q[dau].u2;
            k := q[dau].k;
            inc (dau);
            if k=1 then
                begin
                    i := head[u1];
                    while i>0 do
                        begin
                            v1 := ke[i];
                            if cx[v1,u2,2] then
                             begin
                                f[v1,u2,2] := min(f[v1,u2,2],f[u1,u2,1]+1);
                                push(v1,u2,2);
                                cx[v1,u2,2] := false;
                             end;
                            i:= link[i];
                        end;
                end;
            if k=2 then
                begin
                    i := head[u2];
                    while i>0 do
                        begin
                            v2 := ke[i];
                            if cx[u1,v2,1] then
                             begin
                                f[u1,v2,1] := min(f[u1,u2,2]+1,f[u1,v2,1]);
                                push(u1,v2,1);
                                cx[u1,v2,1] := false;
                             end;
                            i:= link[i];
                        end;
                end;
        end;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        res := min(res,f[i,i,1]);
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    if res=oo then write(-1) else write(res div 2);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

WS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';
var
 a : array[1..50000] of longint;
 val,valmax,rem : array[1..200000] of longint;
 n,k,m : longint;
 
 
procedure enter;
 var
  i,j,tmp : longint;
 begin
  n := 0;
  readln(k,m);
  i := 1;
  for j := 1 to k do
   begin
    read(tmp);
    a[i] := 1;
    inc(i,tmp);
    inc(n,tmp);
   end;
  readln;
 end;
 
procedure init(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    valmax[s] := 1;
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init(2*s,l,mid);
  init(2*s+1,mid+1,r);
  valmax[s] := valmax[2*s] + valmax[2*s+1];
 end;
 
procedure init2(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    inc(val[s],a[l]);
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init2(2*s,l,mid);
  init2(2*s+1,mid+1,r);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure trans(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (s = 0) or (l = r) then exit;
  mid := (l + r) div 2;
  inc(val[2*s],rem[s]*(mid-l+1));
  inc(val[2*s+1],rem[s]*(r-mid));
  inc(rem[2*s],rem[s]);
  inc(rem[2*s+1],rem[s]);
  rem[s] := 0;
 end;
 
procedure Jupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = valmax[s] then
     begin
      dec(val[s],r-l+1);
      dec(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = 0 then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Jupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Jupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure Dupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = 0 then
     begin
      inc(val[s],r-l+1);
      inc(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = valmax[s] then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Dupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Dupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure query(c : char; u,v : longint);
 begin
  if c = 'J' then Jupdate(1,1,n,u+1,v)
  else Dupdate(1,1,n,u+1,v);
 end;
 
procedure main;
 var
  i,u,v : longint;
  c : char;
 begin
  init(1,1,n);
  init2(1,1,n);
  for i := 1 to m do
   begin
    read(c);
    if c = 'C' then
     begin
      writeln(val[1]);
      readln;
     end
    else
     begin
      readln(u,v);
      query(c,u,v);
     end;
   end;
 end;
 
 
begin
 assign(input,fi);
 reset(input);
 enter;
 main;
 close(input);
end.

NKLINEUP – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Interval tree

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
int n,q;
vector<int> a;
vector< pair<int,int> > node;
int resmax, resmin;
 
void Init_Tree(int k, int l, int r, int i)
{
  if(l>i || r<i) return;
  if(l==r)
  {
    node[k]=make_pair(a[i],a[i]);
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Init_Tree(2*k,l,m,i);
  Init_Tree(2*k+1,m+1,r,i);
  node[k]=make_pair(max(node[2*k].first, node[2*k+1].first),min(node[2*k].second, node[2*k+1].second));
}
 
void Init()
{
  scanf("%d%d",&n,&q);
  a.resize(n+2);
  node.resize(4*n);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    Init_Tree(1,1,n,i);
  }
}
 
void Query(int k, int l, int r, int A, int B)
{
  if(l>B || r<A) return;
  if(A<=l && B>=r)
  {
    resmax=max(resmax,node[k].first);
    resmin=min(resmin,node[k].second);
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Query(2*k,l,m,A,B);
  Query(2*k+1,m+1,r,A,B);
}
 
void Solve()
{
  for (int i=1;i<=q;i++)
  {
    int A, B;
    scanf("%d%d",&A,&B);
    resmax=0;
    resmin=10000000;
    Query(1,1,n,A,B);
    printf("%dn",resmax-resmin);
  }
}
 
int main()
{
  Init();
  Solve();
}
uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=50000;
    maxq=200000;
type  arrp=record
        dau:longint;
        cuoi:longint;
        end;
var   i,j,n,q:longint;
    f:text;
    res1,res2:longint;
    a:array[1..maxn] of longint;
    p:array[1..maxq] of arrp;
    mind,maxd:array[1..maxn*4] of longint;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n,q);
  for i:=1 to n do readln(f,a[i]);
  for i:=1 to q do readln(f,p[i].dau,p[i].cuoi);
  close(f);
end;
procedure update(k,l,r:longint);
var   mid:longint;
begin
  if l=r then
  begin
    maxd[k]:=a[l];
    mind[k]:=a[l];
  end
  else
  begin
    mid:=(l+r) div 2;
    update(k*2,l,mid);
    update(k*2+1,mid+1,r);
    mind[k]:=min(mind[k*2],mind[k*2+1]);
    maxd[k]:=max(maxd[k*2],maxd[k*2+1]);
  end;
end;
procedure find(k,l,r:longint);
var   mid:longint;
begin
  if (l>j) or (r<i) then exit;
  if (i<=l) and (j>=r) then
  begin
    res1:=min(res1,mind[k]);
    res2:=max(res2,maxd[k]);
    exit;
  end;
  mid:=(l+r) div 2;
  find(k*2,l,mid);
  find(k*2+1,mid+1,r);
end;
procedure xuat;
var   k:longint;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  update(1,1,n);
  for k:=1 to q do
  begin
    res1:=high(longint);
    res2:=0;
    i:=p[k].dau;
    j:=p[k].cuoi;
    find(1,1,n);
    writeln(f,res2-res1);
  end;
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuat;
end.

TRAKA – spoj

Đề bài:

Tóm tắt đề

Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i phụ trách trên xe j trong thời gian T[i] * F[j]. Các công việc được thực hiện theo thứ tự từ người 1 -> n. Người i làm việc liên tục ko đc dừng lại(tức là sửa xong xe i thì đến xe i + 1). Với mỗi thời điểm t, mỗi chiếc xe chỉ được sửa bởi tối đa 1 người. Tính thời điểm bé nhất để n người sửa xong m chiếc xe.

Dữ Liệu:

 • Dòng đầu gồm 2 số nguyên N (1 <= N <= 100 000) – số người thợ, M (1 <= M <= 100 000) – số chiếc xe cần sửa.
 • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo là T[i] – tốc độ sửa xong bộ phận người i phụ trách.
 • Dòng thứ j trong m dòng tiếp theo là F[j] – độ rắc rối của chiếc xe thứ j.

Kết quả:

 • Gồm 1 dòng là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

Input:

3 3
2
1
1
2
1
1

Output:

11

Thuật toán:

Ở bài toán này thì thời điểm kết thúc công việc của người n là kết quả bài toán. Vì mỗi người thợ sẽ làm việc liên tục ko nghỉ nên ta cần tìm thời điểm bắt đầu thực hiện công việc của người n.
Gọi q[i] là tổng độ phức tạp của các chiếc xe từ 1 -> i.

Xét:
Người thứ u bắt đầu công việc từ thời điểm 0, tốc độ C. Thời điểm người u hoàn thành xe i là q[i] * C, hoàn thành xe i + 1 là q[i + 1] * c.
Người thứ v bắt đầu công việc ngay sau u, tốc độ D. Có thời điểm hoàn thành xe i là q[i] * D.
=> Để người v sửa xe i + 1 thì v cần chờ 1 khoảng thời gian là q[i + 1] * C – q[i] * D. Ta cần tìm min(q[i + 1] * C – q[i] * D).
Từ đây, ta để tính được thời điểm bắt đầu làm việc của người n là delta.
Kết quả bài toán là: delta + q[m] * t[n].

Nhận thấy độ phức tạp của thuật toán trâu bò là O(n * m) không đem lại thuật toán đủ tốt để giải bài toán. Nên ta cần tìm cách giảm độ phức tạp xuống.

Vậy, chúng ta nên làm thế nào ?? 😀 ??

Nhìn vào biểu thức q[i + 1] * C – q[i] * D có j đặc biệt ? Đây là biểu thức tích chéo của 2 vector (C; D) * (q[i]; q[i + 1]).

Coi (q[i]; q[i + 1]) là 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy, và ta có vector u = (C; D).
Ta cần tìm điểm A(x, y) sao cho vector OA * u bé nhất. Nhận thấy điểm A cần tìm nằm trên đường lồi.

Trong hình vẽ bên dưới, đường thẳng màu xanh là đường lồi.

traka-yeulaptrinh.pw

Nhận thấy, các điểm trên đường lồi có tích chéo với (C; D) có giá trị theo hình parabol. Đến đây ta có thể áp dụng kĩ thuật chặt nhị phân hoặc tam phân để tìm đỉnh có tích chéo bé nhất.

Độ phức tạp là: O(m * log(n)).

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
typedef pair <long long, long long> ii;
 
const int N = 1e5 + 10;
 
int n, m, k;
ii A[N], p[N];
long long t[N];
 
ii operator - (ii a, ii b) { return make_pair(b.first - a.first, b.second - a.second); }
long long operator * (ii a, ii b) { return a.first * b.second - a.second * b.first; }
 
bool cw(ii a, ii b, ii c) { return (b - a) * (c - b) < 0; }
 
void load() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d", &t[i]);
    t[i] += t[i - 1];
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    A[i] = make_pair(t[i - 1], t[i]);
}
 
void findConvexLine() {
  k = 0;
  p[k++] = make_pair(0, 0);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (k > 1 && !cw(p[k - 2], p[k - 1], A[i])) k--;
    p[k++] = A[i];
  }
}
 
long long get(int x, int y) {
  //ii v = make_pair(x, y);
  int l = 0, r = k - 2, cur = 0;
  while (l <= r) { // (l - 1) * v <= 0 && (r + 1) * v > 0
    int mid = (l + r) >> 1;
    if ((p[mid + 1].first - p[mid].first) * y <= (p[mid + 1].second - p[mid].second) * x) {
      l = mid + 1;
      cur = l;
    } else {
      r = mid - 1;
    }
  }
  return make_pair(x, y) * p[cur];
}
 
void process() {
  findConvexLine();
  int x = 0, y = 0;
  long long delay = 0;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d", &y);
    delay += get(x, y);
   // cerr << get(x, y) << "\n";
    x = y;
  }
  long long ans = delay + 1ll * t[n] * x;
  printf("%lld\n", ans);
}
 
int main() {
 
  load();
  process();
 
  return 0;
}