WEATHER – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/WEATHER/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng thuật toán duyệt đồ thị DFS. Bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn.

Code:

{$inline on}
var
        n, m    :   longint;
        a      :   array[0..100, 0..100] of boolean;
        trace    :   array[0..100] of boolean;
        count    :   longint;
 
procedure   enter;
  var i, j, u, v: longint;
  begin
   readln(n);
   for i:= 1 to n do
     for j:= 1 to n do a[i, j]:= false;
   readln(m);
 
   for i:= 1 to m do
     begin
      readln(u, v);
      a[u, v]:= true;
      a[v, u]:= true;
     end;
  end;
 
procedure   dfs(u: longint);
  var i: longint;
  begin
   inc(count);
   trace[u]:= true;
 
   for i:= 1 to n do
     if a[u, i] and (not trace[i]) then dfs(i);
  end;
 
procedure   solve;
  var i, j, res, k: longint;
  begin
   res:= 0;
 
   for i:= 1 to n do
     for j:= i + 1 to n do
      if a[i, j] then
        begin
         a[i, j]:= false;
         a[j, i]:= false;
 
         for k:= 1 to n do trace[k]:= false;
         count:= 0;
         dfs(1);
 
         res:= res + count*(n - count);
 
         a[i, j]:= true;
         a[j, i]:= true;
        end;
   writeln(res);
  end;
 
begin
  enter;
  solve;
end.

CENTRE28 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CENTRE28/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh 1 đến mọi đỉnh và giữa đỉnh n đến mọi đỉnh sử dụng thuật toán Dijkstra. Đồng thời ta tính số đường đi ngắn nhất.
 • Gọi d1[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi d2[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Gọi f1[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi f2[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Điều kiện để đỉnh i có thể làm trung tâm kinh tế thứ 3 là: (d1[i]+dn[i]<>d1[n]) hoặc (f1[i]*fn[i]<>f1[n])

Code:

Pascal

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =30000+3;
    maxc  =trunc(1e9)+3;
    maxm  =trunc(1e5);
type  arrd  =array[1..maxn] of longint;
    arrf  =array[1..maxn] of int64;
    arrk  =array[-maxm..maxm] of longint;
    arrh  =array[1..maxn] of longint;
var   d1,dn,d  :arrd;
    f1,fn,f  :arrf;
    n,i,j,m  :longint;
    res   :longint;
    ans   :arrd;
    head :array[1..maxn] of longint;
    link,ts,ke  :arrk;
    // dijkstra heap;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh   :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   u,v,w:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[i]] < d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]] > d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[j]] < d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else upheap(p[i]);
end;
procedure dijkstra(s:longint);
var   u,v,i:longint;
begin
    fillchar(h,sizeof(f),0);
    fillchar(p,sizeof(p),0);
    nh:=0;
    fillchar(f,sizeof(f),0);
    for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
    d[s]:=0;
    f[s]:=1;
    push(s);
    repeat
        u:=pop;
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>d[u]+ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=d[u]+ts[i];
                        f[v]:=f[u];
                        update(v);
                    end
                    else
                if d[v]=d[u]+ts[i] then
                    begin
                        f[v]:=f[u]+f[v];
                    end;
                i:=link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure process;
begin
    dijkstra(1);
    f1:=f;
    d1:=d;
    dijkstra(n);
    fn:=f;
    dn:=d;
    for i:=1 to n do
        if (d1[i]+dn[i]<>d1[n])
        or (f1[i]*fn[i]<>f1[n]) then
            begin
                inc(res);
                ans[res]:=i;
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    {for i:=1 to n do writeln(d1[i]);}
    writeln(res);
    for i:=1 to res do writeln(ans[i]);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n, m;
struct data{
  int u, w;
  bool operator <(const data &op) const
  {
    return w > op.w;
  }
};
vector< data > adj[MAXN];
priority_queue<data, vector<data> > q;
int d[3][MAXN];
long long f[3][MAXN];
void min_path(int cs, int s)
{
  FORE(u, 1, n) d[cs][u] = INF;
  d[cs][s] = 0; f[cs][s] = 1;
  q.push((data){s, 0});
  while (q.size()){
    int u = q.top().u;
    int cost_to_u = q.top().w;
    q.pop();
    if (cost_to_u != d[cs][u]) continue;
    FOR(i, 0, adj[u].size()){
      int v = adj[u][i].u;
      int w = adj[u][i].w;
      if (d[cs][v] > d[cs][u] + w){
        d[cs][v] = d[cs][u] + w;
        f[cs][v] = f[cs][u];
        q.push((data){v, d[cs][v]});
      }
      else
      if (d[cs][v] == d[cs][u] + w) f[cs][v] += f[cs][u];
    }
  }
}
vector< int > ans;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("CENTRE.inp", "r", stdin);
  freopen("CENTRE.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> n >> m;
  int u, v, w;
  FORE(i, 1, m){
    cin >> u >> v >> w;
    adj[u].push_back((data){v, w});
    adj[v].push_back((data){u, w});
  }
  min_path(1, 1);
  min_path(2, n);
  FORE(u, 1, n) if (d[1][u] + d[2][u] > d[1][n] || (d[1][u] + d[2][u] == d[1][n] && 1ll * f[1][u] * f[2][u] < f[1][n])) ans.push_back(u);
  cout << ans.size() << endl;
  FOR(i, 0, ans.size()) cout << ans[i]<<endl;
  return 0;
}

QBROBOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBROBOT/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất bằng Dijkstra
 • Chắt nhị phân giá trị w
 • Với mỗi giá trị w kiểm tra xem có thỏa mãn không

Code:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 502
#define MAXM 30002
#define VC 2000000000
int n, m, dau[MAXM], cuoi[MAXM], t[MAXM], c[MAXM], x[MAXN];
long tro[MAXN];
int ke[2*MAXM];
int qn, q[MAXN], vt[MAXN];
long kc[MAXN], nl[MAXN], ds;
int prev[MAXN];
int tt[MAXN], sl=0;
using namespace std;
int doc()
{
  int i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++) cin >> x[i];
  cin >> m;
  for (i=1; i<=m; i++) cin >> dau[i] >> cuoi[i] >> t[i] >> c[i];
}
 
// Ham dung do thi
int dungdt()
{
  long u,v;
  int i;
  for (i=1; i<=m; i++) {tro[dau[i]]++; tro[cuoi[i]]++;}
  for (v=0,i=1; i<=n; i++) {u=tro[i]; tro[i]=v+1; v+=u;}
  tro[n+1]=v+1;
  for (i=1; i<=m; i++) {ke[tro[dau[i]]++]=i; ke[tro[cuoi[i]]++]=i;}
  for (i=n; i>=2; i--) tro[i]=tro[i-1]; tro[1]=1;
}
 
// Cac ham quan ly hang doi uu tien
int up(int k)
{
  int v=q[k];
  while (kc[q[k/2]]>kc[v])
  {
    q[k]=q[k/2];
    vt[q[k]]=k;
    k/=2;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int down(int k)
{
  int v=q[k];
  while (2*k<=qn)
  {
    int l=2*k;
    if ((l<qn) && (kc[q[l+1]]<kc[q[l]])) l++;
    if (kc[q[l]]>=kc[v]) break;
    q[k]=q[l];
    vt[q[k]]=k;
    k=l;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int initq() {qn=0; vt[0]=0; kc[0]=-1;}
int put(int u) {q[++qn]=u; vt[u]=qn; up(qn);}
int get() {int kq=q[1]; q[1]=q[qn--]; vt[q[1]]=1; down(1); return kq;}
int update(int u) {int k=vt[u]; up(k);}
int qempty() {return (qn==0);}
 
// Ham dijstra tim khoang cach ngan nhat
int dijstra()
{
  initq();
  kc[1]=0; prev[1]=-(n+1);
  put(1);
  while (!qempty())
  {
    int u=get(); prev[u]=-prev[u];
    tt[++sl]=u;
    for (long i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      int v;
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      if ((prev[v]<0) && (kc[v]>kc[u]+t[ke[i]]))
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        update(v);
      }
      if (prev[v]==0)
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        put(v);
      }
    }
  }
  return 0;
}
 
 
// Ham kiem tra co di duoc hay khong
int diduoc(long w)
{
  long i,k,u,v,tg,cp,cl;
  for (i=1; i<=n; i++) nl[i]=-VC;
  nl[1]=w;
  for (k=1; k<=sl; k++)
  {
    u=tt[k];
    if (nl[u]>=0)
    for (i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      tg=t[ke[i]]; cp=c[ke[i]];
      if ((kc[v]==kc[u]+tg) && (nl[u]>=cp))
      {
        cl=(x[v]==1) ? w : nl[u]-cp;
        if (cl>nl[v]) nl[v]=cl;
      }
    }
  }
  return (nl[n]>=0);
}
 
// Ham tim chi phi be nhat (dua vao theo tim kiem nhi phan)
int solve()
{
  long first=0, last=1, lim;
  while (!diduoc(last)) {first=last; last*=2;}
  while (last-first>1)
  {
    lim=(last+first)/2;
    if (diduoc(lim)) last=lim; else first=lim;
  }
  ds=last;
}
 
// Ham in ket qua
int viet()
{
  cout << ds;
  //<< // '\n';
  /*out << kc[n] << '\n';
  for (long i=tro[1]; i<tro[2]; i++)
  {
    int v;
    if (dau[ke[i]]!=1) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
    if (v==n) out << t[ke[i]] << ' ' << c[ke[i]] << '\n';
  } */
  }
 
// CHUONG TRINH CHINH
int main()
{
  doc();
  dungdt();
  dijstra();
  solve();
  viet();
}

CATALAN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CATALAN/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ. Bạn có thể đọc code để hiểu thêm

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=21;
var
 f : array[1..2*maxn,0..2*maxn] of int64;
 i,j,n : longint;
 x,kq2 : array[1..2*maxn] of longint;
 res,kq1,k : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to 2*n+1 do read(x[i]);
  readln(k);
  close(input);
 end;
function tinh(i,tr : longint) : int64;
 var sl : int64;
 begin
  if f[i,tr]>-1 then exit(f[i,tr]);
  if i>2*n+1 then
   if tr=0 then exit(1) else exit(0);
  sl := 0;
  sl := sl + tinh(i+1,tr+1);
  if tr>0 then
  sl := sl + tinh(i+1,tr-1);
  f[i,tr] := sl;
  exit(sl);
 end;
procedure truyvan1;
 begin
  kq1 := 0;
  for i:=2 to 2*n do
   if x[i]>x[i-1] then
    if x[i]-2>=0 then
     kq1 := kq1 + tinh(i+1,x[i]-2);
  inc(kq1);
 end;
procedure lankq(i : longint);
 begin
  if i>2*n then exit;
  if kq2[i-1]-1>=0 then
   begin
    if k>tinh(i+1,kq2[i-1]-1) then
     begin
      k:=k-tinh(i+1,kq2[i-1]-1);
      kq2[i] := kq2[i-1]+1;
      lankq(i+1);
      exit;
     end;
   end
   else
    begin
     kq2[i] := kq2[i-1]+1;
     lankq(i+1);
     exit;
    end;
  kq2[i] := kq2[i-1]-1;
  lankq(i+1);
 end;
procedure truyvan2;
 begin
  kq2[1] := 0;
  lankq(2);
 end;
procedure process;
 begin
  fillchar(f,sizeof(f),255);
  res := tinh(2,0);
  f[1,0] := res;
  truyvan1;
  truyvan2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  //writeln(res);
  writeln(kq1);
  for i:=1 to 2*n+1 do write(kq2[i],' ');
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

Thay đổi kích thước và kiểu chữ trong Free Pascal

Như các bạn đã biết, việc phóng to toàn màn hình Free Pascal là không thể ngoại trừ trên Win XP. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi kích thước và kiểu chữ trong Free Pascal để ta quan sát dễ hơn.

Đây là màn hình làm việc của Free Pascal của mình ban đầu, rất khó coi phải không:

free-pascal-yeulaptrinh.pw

Nháy phải vào biểu tượng Free Pascal chọn Properties xuất hiện bảng tùy chọn:

free-pascal-2-yeulaptrinh.pw

Chọn tab Layout. Ở đó bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mình. Mình để kích thước toàn màn hình nên mình thường để thông số như ở dưới:

free-pascal-3-yeulaptrinh.pw

Đây là giao diện Free Pascal khi mình đã thay đổi thông số như ở hình trên:

free-pascal-4-yeulaptrinh.pw

Để thay đổi cỡ chữ và font chữ bạn chọn tab Font:

free-pascal-4-yeulaptrinh.pw

MINCUT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MINCUT/

Thuật toán:

 • Với mỗi cách cắt ngang, cắt dọc. Ta chặt nhị phân tìm nhát cắt sao cho độ chênh lệch 2 phần nhỏ nhất.
 • Chú ý với mỗi cách cắt ta phải chặt nhị phân 2 lần: value >= trunggian và value <= trunggian
 • Các bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=trunc(1e3)+3;
    oo=trunc(1e15);
type  data=record
        x,y,u,v:longint;
        end;
var   m,n,i,j,k:longint;
    s:array[0..maxn,0..maxn] of int64;
    a:array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    q:array[1..maxn*maxn] of data;
    res   :int64;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(m,n,k);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  for i:=1 to k do
    with q[i] do
        read(x,y,u,v);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]-s[i-1,j-1]+a[i,j];
end;
function tinh(x,y,u,v:longint):int64;
begin
    exit(s[u,v]+s[x-1,y-1]-s[x-1,v]-s[u,y-1]);
end;
procedure solve;
var   tam,tam2    :int64;
    d,c,g  :longint;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
  for i:=1 to k do
   with q[i] do
    begin
      tam:=tinh(x,y,u,v);
      tam2 := tam div 2;
      res := oo;
      // cat hang
      d :=x; c:=u-1;
      g := (d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=c downto d do
        if tinh(x,y,g,v)<=tam2 then
            begin
                res := min(res,tam-2*tinh(x,y,g,v));
            end;
      d:=x; c:=u-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=d to c do
        if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then
            begin
                res := min(res,2*tinh(x,y,g,v)-tam);
            end;
      // cat cot;
      d:=y; c:=v-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=c downto d do
        if tinh(x,y,u,g)<=tam2 then
            begin
                res := min(res,tam-2*tinh(x,y,u,g));
            end;
      d:=y; c:=v-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=d to c do
        if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then
            begin
                res := min(res,2*tinh(x,y,u,g)-tam);
            end;
      writeln(res);
    end;
end;
begin
  nhap;
  init;
  solve;
end.

VMKEY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMKEY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int d[100][100];
int w[100][100];
string s;
typedef pair<int, int> ii;
int x[101];
ii p[110];
vector< ii > v;
int pos[11];
int dist[100][100];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("vao.inp", "r", stdin);
  freopen("ra.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  // cout<<"wtf"<<endl;
  FORE(i, 1, 9) x[i] = i;
  x[10] = 0;
  cin >> s;
  //cout<<s<<endl;
  FOR(i, 0, s.size() - 1){
    d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0']++;
    if (d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'] == 1) v.push_back(ii(s[i] - '0', s[i + 1] - '0'));
  }
 
  p[1].first = 1; p[1].second = 1;
  p[2].first = 1; p[2].second = 2;
  p[3].first = 1; p[3].second = 3;
  p[4].first = 2; p[4].second = 1;
  p[5].first = 2; p[5].second = 2;
  p[6].first = 2; p[6].second = 3;
  p[7].first = 3; p[7].second = 1;
  p[8].first = 3; p[8].second = 2;
  p[9].first = 3; p[9].second = 3;
  p[10].first = 4; p[10].second = 1;
  FORE(u, 1, 10) FORE(v, 1, 10) dist[u][v] = abs(p[u].first - p[v].first) + abs(p[u].second - p[v].second);
  int ans = INF;
  //FOR(i, 0, s.size() - 1) ans += dist[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'] * d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'];
  while (next_permutation(x + 1, x + 11)){
    int sum = 0;
    FORE(i, 1, 10) pos[x[i]] = i;
    FOR(i, 0, v.size()){
      int u = v[i].first, vv = v[i].second;
      sum += dist[pos[u]][pos[vv]] * d[u][vv];
    }
    ans = min(ans, sum);
  }
  cout << ans;
  return 0;
}