VOMOVREC – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOMOVREC/

Thuật toán: Ta sẽ tìm kiếm nhị phân kết quả của bài toán. Với mỗi giá trị chia nhị phân V, ta sẽ “nở” các hình chữ nhật ra về bốn phía một độ dài bằng V. Lúc này điều kiện cần và đủ để tất cả các hình chữ nhật ban đầu có thể di chuyển với khoảng cách không quá V thỏa mãn yêu cầu là tất cả các hình chữ nhật đã được nở có phần giao. Điều kiện N hình chữ nhật có phần giao chung hay không là max(X1) < min(X2) và max(Y1) < min(Y2).

Code:

uses math;
const
 fi='';//vomovrec.inp';
 fo='';//vomovrec.out';
 maxn=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9)*3;
type
 rect = record
  x1,y1,x2,y2 : int64;
  end;
var
 m,n,i,j : longint;
 a : array[1..maxn] of rect;
 d,c,g : int64;
function ok(k : int64) : boolean;
 var i : longint;
   x,y,u,v : int64;
 begin
  x := a[1].x1 - k;
  y := a[1].y1 - k;
  u := a[1].x2 +k;
  v := a[1].y2 + k;
  for i := 2 to n do
   with a[i] do
   begin
    x := max(x, x1-k);
    y := max(y, y1-k);
    u := min(u, x2+k);
    v := min(v, y2+k);
   end;
  if (x<u) and (y<v) then exit(true) else exit(false);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do
  with a[i] do
   begin
    read(x1,y1,x2,y2);
   end;
 d := 0; c := oo;
 g := (d+c) div 2;
 while (g<>c) and (g<>d) do
  begin
   if ok (g) then c := g else d := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;if ok(d) then 
   begin
    write(d);
    exit;
   end;
   writeln(c);
 close(input);
 close(output);
end.

HBTLCA – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/HBTLCA/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
  tfi='';//hbtlca.inp';
  tfo='';//hbtlca.out';
 
var
  fi,fo:Text;
  n,jmax,dem1,goc,dem2:longint;
  ke,nx:array[-100000..100000] of longint;
  hd,num,thoat,d:array[0..100000] of longint;
  f:array[0..100000,0..20] of longint;
 
procedure nhap;
  var i,u,v:longint;
  begin
    read(fi,n);
    fillchar(hd,sizeof(hd),0);
    for i:=1 to n-1 do
      begin
        read(fi,u,v);
        ke[i]:=v;
        nx[i]:=hd[u];
        hd[u]:=i;
        ke[-i]:=u;
        nx[-i]:=hd[v];
        hd[v]:=-i;
      end;
    for i:=0 to 20 do if 1 shl i<=n then jmax:=i+1;
  end;
 
procedure DFS(u:longint);
  var i,j,v:longint;
  begin
    inc(dem1);
    num[u]:=dem1;
    for j:=1 to jmax do
      f[u,j]:=f[f[u,j-1],j-1];
    j:=hd[u];
    while j<>0 do
      begin
        v:=ke[j];
        if v<>f[u,0] then
          begin
            f[v,0]:=u;
            d[v]:=d[u]+1;
            DFS(v);
          end;
        j:=nx[j];
      end;
    inc(dem2);
    thoat[u]:=dem2;
  end;
 
function cha(x,y:longint):boolean;
  begin
    cha:=(num[x]<=num[y]) and (thoat[y]<=thoat[x]);
  end;
 
function lca(x,y:longint):longint;
  var j:longint;
  begin
    if cha(x,y) then exit(x);
    if cha(y,x) then exit(y);
    for j:=jmax downto 0 do
      if not cha(f[x,j],y) then x:=f[x,j];
    exit(f[x,0]);
  end;
 
procedure check(u,v:longint);
  var pa,pa1,pa2:longint;
  begin
    pa:=lca(u,v);
    pa1:=lca(goc,u);
    pa2:=lca(goc,v);
    if (d[pa]>=d[pa1]) and (d[pa]>=d[pa2]) then writeln(fo,pa)
    else
    if (d[pa1]>=d[pa2]) and (d[pa1]>=d[pa]) then writeln(fo,pa1)
    else writeln(fo,pa2);
  end;
 
procedure xuli;
  var i,j,q,u,v:longint;
    ch:char;
  begin
    while true do
    begin
    nhap;
    if n=0 then exit;
    dem1:=0;
    dem2:=0;
    f[1,0]:=1;
    DFS(1);
    readln(fi,q);
    goc:=1;
    for i:=1 to q do
      begin
        read(fi,ch);
        if ch='!' then
          begin
            readln(fi,goc);
          end
        else
        if ch='?' then
          begin
            readln(fi,u,v);
            check(u,v);
          end;
      end;
    end;
  end;
 
begin
  assign(fi,tfi);
  assign(fo,tfo);
  reset(fi);
  rewrite(fo);
  xuli;
  close(fo);
end.

MOVE12 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MOVE12/

Thuật toán:

 • Chặt nhị phân thời gian gặp nhau
 • Kiểm tra có thỏa mãn không (sử dụng heap). Bạn có thể đọc cdoe bên dưới sẽ hiểu hơn.

Code:

const
    tfi='';//move12.inp';
    tfo='';//move12.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n,nh:longint;
    a,b,h,pos,c,t,v:array[0..10000]of longint;
 
procedure nhap;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,c[i],t[i]);
    end;
 
 
procedure swap(var x,y:longint);
    var tg:longint;
    begin
        tg:=x;
        x:=y;
        y:=tg;
    end;
 
procedure upheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i div 2;
        if (i>1) and (b[h[i]]<b[h[j]]) then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                upheap(j);
            end;
    end;
 
procedure downheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i+i;
        if (j>nh) then exit;
        if (j<nh) and (b[h[j]]>b[h[j+1]]) then inc(j);
        if b[h[i]]>b[h[j]] then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                downheap(j);
            end;
    end;
 
procedure push(x:longint);
    begin
        inc(nh);
        h[nh]:=x;
        upheap(nh);
    end;
 
 
function pop:longint;
    begin
        pop:=h[1];
        h[1]:=h[nh];
        dec(nh);
        downheap(1);
    end;
 
procedure sort(l,r:longint);
    var i,j,key:longint;
    begin
        i:=l;
        j:=r;
        key:=a[l+random(r-l+1)];
        repeat
            while a[i]<key do inc(i);
            while a[j]>key do dec(j);
            if i<=j then
                begin
                    swap(a[i],a[j]);
                    swap(b[i],b[j]);
                    inc(i);
                    dec(j);
                end;
        until i>j;
        if i<r then sort(i,r);
        if l<j then sort(l,j);
    end;
 
function check(x:longint):boolean;
    var i,j,u:longint;
    begin
        nh:=0;
        for i:=1 to n do
            begin
                a[i]:=c[i]-(x div t[i]);
                b[i]:=c[i]+(x div t[i]);
            end;
        sort(1,n);
        i:=0;
        j:=1;
        for i:=1 to n do
        begin
        while (a[j]<=i) and (j<=n) do
            begin
                push(j);
                inc(j);
            end;
            if nh>0 then u:=pop else u:=0;
            if b[u]<i then exit(false);
        end;
        exit(true);
    end;
 
 
procedure xuli;
    var l,r,mid,res:longint;
    begin
 
        l:=0;
        r:=10000*10000;
        while l<=r do
            begin
                mid:=(l+r) div 2;
                if check(mid) then
                    begin
                        res:=mid;
                        r:=mid-1;
                    end
                else l:=mid+1;
            end;
        writeln(fo,res);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(fi);
    rewrite(fo);
    nhap;
    xuli;
    close(fo);
end.

HIREHP – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Dùng cây IT lưu giá trị tối ưu tại mỗi thời gian. Với bài này khi cập nhập thì cập nhập từ lá lên gốc

Code:

uses math;
const
 fi='hirehp.inp';
 fo='hirehp.out';
 maxn=5*trunc(1e5);
 oo=trunc(1e18);
var
 tree : array[1..4*maxn] of int64;
 idleaf : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 f : array[1..maxn] of int64;
 t,p : array[1..maxn] of longint;
procedure build(k,l,r : longint);
 var m : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    idleaf[l] := k;
    exit;
   end;
  m := (l+r) div 2;
  build(k*2,l,m);
  build(k*2+1,m+1,r);
 end;
procedure update(j: longint; x : int64);
 begin
  i := idleaf[j];
  while i > 0 do
   begin
    tree[i] := min(tree[i] , x);
    i := i div 2;
   end;
 end;
function get(k,l,r,i,j : longint) : int64;
 var m : longint;
   tg1,tg2 : int64;
 begin
  if (i>r) or (j<l) then exit(oo);
  if (i<=l) and (j>=r) then exit(tree[k]);
  m := (l+r) div 2;
  tg1 := get(k*2,l,m,i,j);
  tg2 := get(k*2+1,m+1,r,i,j);
  get := min(tg1,tg2);
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
// assign(input,fi);reset(input);
//assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do read(t[i] , p[i]);
 for i := 1 to 4*n do tree[i] := oo;
 build(1,1,n);
 update(t[1] , p[1]);
 f[1] := p[1];
 for i := 2 to n do
  begin
   f[i] := get(1,1,n,i-1,n) + p[i];
   update(t[i] , f[i]);
  end;
 writeln(get(1,1,n,n,n));
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

NKMINES – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKMINES/

Thuật toán:

 • Duyệt trạng thái hàng 1 và cột 1 từ đó lần ra được các ô khác.
 • Nếu trạng thái mìn thỏa mãn thì xuất ra và dừng chương trình luôn.

Code:

const h1: array[1..8] of integer = (1, -1, 0, 0, 1, -1, 1, -1);
   h2: array[1..8] of integer = (0, 0, 1, -1, 1, -1, -1, 1);
 
var a, res: array[0..201, 0..201] of byte;
  m, n: byte;
 
procedure init;
 var i, j: integer;
 begin
    fillchar(res, sizeof(res), 0);
    readln(m, n);
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do read(a[i, j]);
        readln;
     end;
 end;
 
function count(i, j: byte): byte;
 var tmp, k: byte;
 begin
    tmp:= 0;
    for k:= 1 to 8 do
     if res[i + h1[k], j + h2[k]] = 1 then inc(tmp);
    exit(tmp);
 end;
 
function fill(i, j: byte): boolean;
 var t1, t2: integer;
 begin
    if (i = 1) or (j = 1) then exit(true);
    if (i > m) or (j > n) then exit(true);
    res[i, j]:= 0;
 
    t1:= a[i - 1, j - 1] - count(i - 1, j - 1);
    if t1 < 0 then exit(false);
    if t1 > 1 then exit(false);
 
    {if j = n then
     begin
       t2:= a[i - 1, j] - count(i - 1, j);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;
 
    if i = m then
     begin
       t2:= a[i, j - 1] - count(i, j - 1);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;}
 
    res[i, j]:= t1;
    exit(true);
 end;
 
procedure printres;
 var i, j: byte;
 begin
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do write(res[i, j],' ');
        writeln;
     end;
    halt;
 end;
 
procedure attempt(i: byte);
 var p, q, u: byte;
   ok: boolean;
 begin
    for p:= 0 to 1 do
     for q:= 0 to 1 do
       begin
         res[i, 1]:= p;
         res[1, i]:= q;
         ok:= true;
         for u:= 1 to i do
           if (not fill(u, i)) or (not fill(i, u)) then
            begin
              ok:= false;
              break;
            end;
         if not ok then continue;
         if (i >= m) and (i >= n) then printres;
         attempt(i + 1);
       end;
 end;
 
begin
   init;
   attempt(1);
end.

SPOJ – DHLOCO

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCO/

Thuật toán:

 • Sub2: QHĐ f[i] = f[i-1]+f[i-2]+f[i-3];
 • Sub3: Nhân ma trận

Code:

const
 fi='dhloco.inp';
 fo='dhloco.out';
 mt1 : array[1..3,1..3] of int64=((0,0,1) , (1,0,1) , (0,1,1));
 mt2 : array[1..3,1..3] of int64=((1,2,4) , (0,0,0) , (0,0,0));
type
 matrix = array[1..3,1..3] of int64;
var
 n : int64;
 i,j,k,m : longint;
function mul(a,b :matrix) : matrix;
 var c : matrix;
   i,j,k : longint;
 begin
  for i := 1 to 3 do
   for j := 1 to 3 do
    begin
     c[i,j] := 0 ;
     for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := (c[i,j] + a[i,k] * b[k,j]) mod m;
    end;
  exit(c);
 end;
function power(a : matrix; y : int64) : matrix;
 var tg : matrix;
 begin
  if y = 1 then exit(a);
  tg := power(a,y shr 1);
  if y mod 2 = 0 then exit(mul(tg , tg)) else exit(mul(mul(tg,tg),a));
 end;
procedure main;
var a,b,c : matrix;
begin
 // assign(input,fi);reset(input);
 // assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 if n=1 then begin writeln(1 mod m); exit; end;
 
 if n=2 then begin writeln(2 mod m); exit; end;
 
 if n=3 then begin writeln(4 mod m); exit; end;
 a := mt1;
 b := mt2;
 a := power(a , n-3);
 c := mul(b,a);
 writeln(c[1,3]);
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

SPOJ – VMDAOBIT

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMDAOBIT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100;
type  point=record
        x,y:integer;
        end;
var   m,n,i,j,dem:longint;
    a,b:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    res:array[1..maxn*maxn] of point;
    kiemtra:boolean;
procedure update(x,y:integer);
var   i,j:integer;
begin
    for i:=x to x+2 do
        for j:=y to y+2 do
            if b[i,j]=1 then b[i,j]:=0 else b[i,j]:=1;
end;
procedure xaydung;
var   i,j:integer;
begin
 for i:=1 to m do
 begin
  for j:=1 to n-2 do
    begin
      if b[i,j]=1 then
        begin
          inc(dem);
          res[dem].x:=i;
          res[dem].y:=j;
          update(i,j);
        end;
    end;
  for j:=n-1 to n do
    if b[i,j]=1 then begin kiemtra:=false; exit; end;
 end;
end;
procedure init;
begin
  b:=a;
  dem:=0;
  kiemtra:=true;
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assigN(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
 
  init;
  xaydung;
 
  if kiemtra then
    begin
        writeln(dem);
        for i:=1 to dem do writeln(res[i].x,' ',res[i].y);
    end else write(-1);
 
  close(input);close(output);
end.