V8SCORE – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/V8SCORE/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    oo=20;
var   i,j,tmp2:longint;
    s,k,n,tong,ss,tmp:longint;
    a:array[1..oo,1..oo] of longint;
    c:array[0..200] of boolean;
    trace:array[0..oo] of longint;
    f:text;
    tim:boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,s,k,n);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to k do read(f,a[i,j]);
  close(f);
end;
function max2(x,y:integer):integer;
begin
  if x>y then max2:=x else max2:=y;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do c[a[i,k]]:=true;
end;
procedure thu(x,y,tong:integer);
var   j,ss:integer;
begin
if not(tim) then
 if y<k then
 begin
  if a[x,y]>=trace[y-1] then
  begin
    tmp:=tong+(k-y+1)*a[x,y];
    if tmp<=s then
        begin
            tong:=tong+a[x,y];
            trace[y]:=a[x,y];
            for j:=1 to n do thu(j,y+1,tong);
        end;
  end;
 end else
    begin
    if (c[s-tong]) and (s-tong>=trace[k-1]) then
        begin
        trace[k]:=s-tong;
        tim:=true;
        end;
    end;
end;
procedure xuly;
begin
  trace[0]:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    if tim then exit else
    begin
        fillchar(trace,sizeof(trace),0);
        thu(i,1,0);
    end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  if tim then
  begin
    writeln(f,'YES');
    for i:=1 to k do write(f,trace[i],' ');
  end
    else writeln(f,'NO');
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.

QBMARKET – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBMARKET/

Thuật toán:

Gọi  L[j] là số cách mua hàng khi có j đồng .Như vậy khi ta có khi ta mua các mặt hàng từ (1..i-1) hết j đồng và số cách mua là L[j] thì khi xét đến mặt hàng thứ i với k là số lượng mặt hàng i mà ta sẽ mua thì số cách mua hết j+c[i]*k ( S) đồng sẽ tăng thêm một lượng L[j]. Ta có công thức quy hoạch động :

Nếu j+c[i]*k<=S thì L[j+c[i]*k]:=L[j+c[i]*k]+L[j] (j=S..1,i=1..n,k=1..mi). Khởi tạo L[0]=1, L[1..S]=0.

Tại sao vì j+c[i]*k<=S vì nếu lớn hơn S rồi ta không cần quan tâm vì ta chỉ có tối đa S đồng thôi.

Trong qua trình cài đặt ta thấy nếu ta duyệt nếu ta duyệt j tăng dần từ 1 đến S, k tăng dần từ 1 đến mi thì sẽ xảy ra trường hợp như sau:j=0,L[0]=1,i=1,c[1]=1. Đầu tiên k=1 thì L[0+1*1]=L[0]+L[2]=1, k=2 thì L[0+1*2]=L[0]+L[2]=1.
Tăng  j và i giữ nguyên, j=1.Đầu tiên k=1 thì L[1+1*1]=L[1]+L[1]=2 đến đây ta đã thấy vô lí L[2] với i=1 không thể nào bằng 2 được mà L[2]=1. Trường hợp này là do khi j=j1 ta tính L[j1+x], j tăng lên j1+x ta tính L[j1+x+y] ta có

L[j1+x+y]=L[j1+x+y]+L[j1+x] mà khi đó L[j1+x] không còn là số cách mua hết j1+x đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1) mà là mua i mặt hàng (1..i) vì ta vừa tính L[j1+x] khi mua k mặt hàng i mà c[i]*k=x, tất nhiên k>=1.Nói ngắn gọn bạn phải hiểu L[j] trong công thức trên là số cách mua hết j đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1)

Để khắc phục tình trạng này ta duyệt j giảm từ S về 0 .

Code bên dưới nộp sẽ được 85 điểm do chạy quá thời gian. Nếu bài cho time limit 1s thì sẽ được 100 điểm. Tất nhiên thuật toán trên hoàn toàn đúng.

Code:

Const
    fi='';
    fo='';
    maxn=500;
    maxs=100000;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxs] of int64;
 
Var
    n,s   :longint;
    c,m   :arr1;
    L    :arr2;
    f    :text;
 
procedure nhap;
var
    i    :longint;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,s,n);
    for i:=1 to n do readln(f,c[i],m[i]);
    close(f);
end;
 
procedure solution;
var
    i,j,k  :longint;
begin
    L[0]:=1; {Neu co 0 dong thi coi la co mot cach la khong mua gi ca}
    for j:=1 to s do L[j]:=0; { Khoi tao mang L }
    for i:=1 to n do
        for j:=s downto 0 do
            if L[j]>0 then
            	for k:=1 to m[i] do
                if j+k*c[i]<=s then
                    L[j+c[i]*k]:=L[j]+L[j+c[i]*k];
end;
 
procedure xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,L[s]); {Ket qua nam o L[s]}
    close(f);
end;
 
begin
    nhap;
    solution;
    xuat;
end.

LINEGAME – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/

Thuật toán:

Đây là một bài quy hoạch động khá hay. Trước hết ta có thể ăn được 60% số Test bằng duyệt, hoặc Quy hoạch động với độ phức tạp O(n2), thậm chí làm Quy hoạch động với độ phức tạp O(n) mà dùng hai mảng một chiều 106 phần tử chúng ta cũng chỉ đạt 60% số test.

Tôi xin trình bày ngắn gọn công thức sau với độ phức tạp O(n).

Gọi F[i,1] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘+’, tương tự F[i,2] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘-’ ta thấy:

F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1]).

F[i,2]=Max(F[i-1,1]-a[i],F[i-1,2]).

Với công thức trên chương trình có thể chạy với n=106 trong 1s là cùng, nhưng đối với Time Limit nhỏ hơn như 0.5s thì rất dễ quá thời gian một cách đáng tiếc.

Ta để ý như sau: Tính F[i,1] và F[i,2] chỉ phụ thuộc vào F[i-1,1] và F[i-1,2] như vậy ta có thể dùng 3 biến m1,m2,m3 với vai trò như sau: m1 lưu F[i-1,1], m2 lưu F[i-1,2], m3 là trung gian và sau khi tính xong F[i,1] và F[i,2] thì m1,m2 lại được ghi đè lên giá trị của m1 và m2 lúc trước. Trong quá trình tính ta luôn cập nhật m1 và m2 với Max.

Trong chương trình chính ta tính luôn m1,m2 song song với đọc mảng a. Nói chung chương trình dưới đây chỉ sử dụng 7 biến kiểu nguyên và 1 biến tệp. Rất tiết kiệm bộ nhớ và CT ngắn gọn.

Độ phức tạp của thuật toán: O(n)
Code:

Const
    fi='';
    fo='';
 
Var
    n,a,i  :longint;
    m1,m2,m3:int64;
    max   :int64;
    f    :text;
Begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    max:=0;m1:=0;m2:=0;
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,a);{Doc a[i]}
            m3:=m1;{Giu lai F[i-1,1] de tinh m2}
            if m1<m2+a then m1:=m2+a;{m1=F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1])}
            if m2<m3-a then m2:=m3-a;{m2=F[i,2]=Max(F[i-1,1]+a[i],F[i-1,2])}
            if m1>max then max:=m1;{Cap nhat F[i,1] voi Max}
            if m2>max then max:=m2;{Cap nhat F[i,2] voi Max}
        end;
    close(f);
    assign(f,fo);
	   rewrite(f);
    write(f,max);
    close(f);
End.

PARIGAME – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Gọi L[i,j] là trạng thái thắng (TRUE) hay thua (FALSE) khi bảng trò chơi có kích thước i x j của người đi trước.

Ta thấy:

 • L[i,j]=TRUE tương đương L[i-1,j]=FALSE nếu tổng các số trên hàng i chẵn, hoặc L[i,j-1]=FALSE nếu tổng các số trên cột j chẵn.
 • L[i,j]=FALSE tương đương L[i-1,j]=TRUE hoặc tổng các số trên hàng i lẻ và L[i,j-1]=TRUE hoặc tổng các số trên cột j lẻ.

Tóm lại ta có: L[i,j]= x or y;

x=TRUE nếu tổng các số trên hàng i chẵn và L[i-1,j]=FALSE; x=FALSE trong trường hợp còn lại.

y=TRUE nếu tổng các số trên cột j chẵn và L[i,j-1]=FALSE ; y=FALSE trong trường hợp còn lại.

Vấn đề còn lại là việc tính tổng các số trên hàng i và cột j:

Gọi S[i,j] là tổng các số trên bảng trò chơi kích thước i x j Ta tính S[i,j] tương tự bài BONUS:

S[i,j]:=S[i-1,j]+S[i,j-1]+a[i,j]-S[i-1,j-1];

Gọi h là tổng các số trên hàng i, ta có : h=S[i,j]-S[i-1,j];

Gọi c là tổng các số trên cột j, ta có : c=S[i,j]-S[i,j-1];

Từ việc tính trước mảng S ta đưa bài toán có độ phức tạp O(n2) tốt hơn rất nhiều nếu tính trực tiếp sẽ có độ phức tạp O(n3)

Code:

Const
    tfi='';
    tfo='';
    maxn=500;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    arr3  =array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 
Var
    n    :longint;
    k    :longint;
    a    :arr1;
    s    :arr2;
    L    :arr3;
    fi,fo  :text;
 
Procedure nhap;
var
    i,j   :longint;
begin
    readln(fi,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            read(fi,a[i,j]);
end;
 
Procedure Init;
var
    i,j   :longint;
begin
    for i:=0 to n do
        begin
            s[0,i]:=0;
            s[i,0]:=0;
        end;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]+a[i,j]-s[i-1,j-1];
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i,1] mod 2=0 then L[i,1]:=true
                else L[i,1]:=false;
            if s[1,i] mod 2=0 then L[1,i]:=true
                else L[1,i]:=false;
        end;
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    x,y   :boolean;
    h,c   :qword;
begin
    for i:=2 to n do
        for j:=2 to n do
            begin
                h:=s[i,j]-s[i-1,j];
                c:=s[i,j]-s[i,j-1];
                if (h mod 2=0) and (L[i-1,j]=false) then x:=true
                    else x:=false;
                if (c mod 2=0) and (L[i,j-1]=false) then y:=true
                    else y:=false;
                L[i,j]:=x or y;
            end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    if L[n,n]=true then writeln(fo,'YES')
        else writeln(fo,'NO');
end;
 
Procedure Process;
var
    i    :longint;
begin
    assign(fi,tfi);
    reset(fi);
    assign(fo,tfo);
    rewrite(fo);
    readln(fi,k);
    for i:=1 to k do
        begin
            nhap;
            Init;
            solution;
            xuat;
        end;
    close(fi);
    close(fo);
end;
 
begin
    Process;
end.

MMOD29 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MMOD29/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
 
var   f1, f2    :text;
    x    :longint;
    a, b, c :longint;
function get(a, b:longint):longint;
var   tmp   :longint;
begin
    if b = 0 then exit(1);
    if b mod 2 = 0 then exit(sqr(get(a, b div 2)) mod 29 )
    else exit( (sqr(get(a, b div 2))*a) mod 29 );
end;
 
BEGIN
    assign(f1, fi);
    reset(f1);
    assign(f2, fo);
    rewrite(f2);
    while not eof(f1) do
        begin
            readln(f1, x);
            if x = 0 then break;
            a:=(get(2, 2*x + 1) - 1 ) mod 29;
            b:=(get(3,  x + 1) - 1 ) mod 29;
            c:=(get(167, x + 1) - 1 ) mod 29;
            writeln(f2,(a*b*c*9) mod 29);
        end;
    close(f1);
    close(f2);
END.

PTRANG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PTRANG/

Thuật toán:

Đây là một bài DP không mấy phức tạp chỉ cần suy nghĩ chút thôi là bạn có thể giải được.

Gọi L[i] là hệ số phạt nhỏ nhất khi phân trang các từ từ 1 đến i.

Gọi S[i] = w[1] + w[2] + … + w[i]

Cộng thức quy hoạch động các bạn có thể xem code phía dưới để hiểu rõ.

Code:

Const
    fi='';
    fo='';
    maxn=6000;
 
Type
    arr1  =array[0..maxn] of longint;
 
Var
    n,le  :longint;
    w    :arr1;
    s    :arr1;
    l    :arr1;
    f    :text;
 
Procedure Nhap;
var
    i    :longint;
begin
    s[0]:=0;
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,n,le);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,w[i]);
            s[i]:=w[i]+s[i-1];
        end;
    close(f);
end;
 
function max(a,b:longint):longint;
begin
    if a>b then exit(a);
    exit(b);
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    k    :longint;
    u    :longint;
begin
    l[0]:=0;
    w[0]:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            l[i]:=maxlongint;
            for j:=i downto 1 do
                if s[i]-s[j-1]<=le then
                    begin
                        k:=le-(s[i]-s[j-1]);
                        u:=Max(L[j-1],k);
                        if l[i]>u then l[i]:=u;
                    end
                else break;{neu s[j]+s[j+1]+..+s[i]>le thi khong tim nua}
        end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,l[n]);
    close(f);
end;
 
begin
    nhap;
    solution;
    xuat;
end.

FP – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FP/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp quy hoạch động. Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu rõ hơn.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=100;
 oo=trunc(1e9);
 base=9;
var
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..10] of string;
 a : array[1..maxn] of string;
 s : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,t,tt,k : longint;
procedure enter;
 begin
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
 end;
procedure swap(var x,y : string);
 var tg : string;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg
 end;
procedure sort;
 begin
  for i:=1 to n do
   for j:=i+1 to n do
    if a[i]+a[j]<a[j]+a[i] then
     begin
      swap(a[i],a[j]);
     end;
 end;
function tinh(x : string) : longint;
 var i,j : longint;
 begin
  j:= 0;
  for i:=1 to length(x) do
   j := j + ord(x[i])-48;
  exit(j);
 end;
function calc(x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg:=(x-y) mod 9;
  if tg<0 then tg:=tg+9;
  exit(tg);
 end;
function max2(x,y : string) : string;
 begin
  if length(x)>length(y) then exit(x);
  if lengtH(x)<length(y) then exit(y);
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure process;
 var i,j,jj : longint;
 begin
  sort;
  for i:=1 to n do s[i] := tinh(a[i]);
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to n do
    for jj:=0 to 10 do
     f[i,j,jj] := '-1';
  for i:=0 to n do f[i,0,0] := '';
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to min(k,i) do
    for jj := 0 to 8 do
     begin
      if f[i-1,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := f[i-1,j,jj];
      if f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]<>'-1' then
       if f[i,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := max2(f[i,j,jj],f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i]) else f[i,j,jj] := f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i];
     end;
 end;
procedure print;
 begin
  if f[n,k,0]='' then writeln(-1) else
  writeln(f[n,k,0]);
 end;
begin
 assigN(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(t); k:=9;
 for tt:=1 to t do
 begin
  enter;
  process;
  print;
 end;
end.