COIN34 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COIN34/

Thuật toán:

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxs=2*trunc(1e6);
 maxn=17;
var
 st,d : array[1..maxs] of longint;
 c : array[1..maxn*2] of longint;
 i,j,n,res,s1,s2,x,d1,c1,top : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  c[1] :=2; c[2] := 3; c[3] := 5;
  for i:=4 to 34 do
   c[i] := c[i-1]+c[i-2]+c[i-3];
 end;
procedure up1;
 begin
  //if c1=x then begin res := max(res,d1); exit; end;
  //if c1>x then exit;
  inc(top); st[top] := c1;
  d[top] := d1;
 end;
procedure try1( i : longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1) end;
    if i=s1 then up1 else try1(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1) end;
   end;
 end;
procedure up2;
 var dau,cuoi,giua,xx : longint;
 begin
  if x=c1 then begin res := max(res,d1); exit; end;
  if c1>x then exit;
  xx := x-c1;
  dau:=1;cuoi:=top;
  giua:=(dau+cuoi) div 2;
  while (giua<>dau) and (giua<>cuoi) do
   begin
    if st[giua]>=xx then cuoi :=giua else dau := giua;
    giua :=(dau+cuoi) div 2;
   end;
  for giua := dau to cuoi do
   if st[giua]=xx then break;
  if st[giua]=xx then res := max(res,d1+d[giua]);
 end;
procedure try2( i :longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=1 downto 0 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1); end;
    if i=34 then up2 else try2(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1); end;
   end;
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs1(l,r : longint);
 var i,j,x,y : longint;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x:=st[(l+r) div 2];
  y:=d[(l+r) div 2];
  repeat
   while (x>st[i]) or((x=st[i]) and (d[i]>y)) do inc(i);
   while (x<st[j]) or((x=st[j]) and (d[j]<y)) do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(st[i],st[j]);
     swap(d[i],d[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs1(i,r);
  if l<j then qs1(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  s1 := 20; s2 := 21;
  try1(1);
  qs1(1,top);
  //try2(21);
 end;
procedure process;
 var t,tt : longint;
 begin
  readln(t);
  for tt:=1 to t do
   begin
    res := -1;
    readln(x);
    d1 := 0; c1 := 0;
    try2(21);
    writeln('Case #',tt,': ',res);
   end;
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
end.

MYSTERY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MYSTERY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
  x=20122007;
type int64 = qword;
 
var
  n,i : longint;
  f : array[0..1000000] of longint;
  res : int64;
 
function getVal(a:longint):longint;
var
  p,q,i : longint;
  g : int64;
begin
  if a<=1000000 then exit(f[a])
  else
  begin
    p:=a mod 1000000;
    q:=a div 1000000;
    g:=f[p];
    for i:=1 to q do g:=(g*f[1000000]) mod x;
    exit(g);
  end;
end;
 
begin
  readln(n);
 
  f[0]:=1;
  for i:=1 to 1000000 do f[i]:=(f[i-1]*3) mod x;
 
  res:=1;
  if sqr(trunc(sqrt(n))) = n then
  begin
   for i:=1 to trunc(sqrt(n))-1 do
   if n mod i=0 then
   res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 
   res:=(res*(getVal(trunc(sqrt(n)))-1)) mod x;
 end else
 begin
  for i:=1 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then
    res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 end;
 
  writeln(res);
end.

KDEL – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/KDEL/

Thuật toán: 

 • (đang cập nhập)

Code:

const fi='';
   fo='';
   maxn=700000;
var  i,j:longint;
   f:text;
   n,k,d:longint;
   tam:array[1..maxn] of boolean;
   ngto:array[1..50000] of longint;
   hold,res:ansistring;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);reset(f);
  readln(f,n,k);
  close(f);
end;
procedure sang;
begin
  tam[1]:=true;
  for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
   if tam[i]=false then
    begin
       j:=i*i;
       while j<=maxn do
          begin
            tam[j]:=true;
            j:=j+i;
          end;
    end;
  d:=0;
  for i:=2 to maxn do
   if tam[i]=false then
     begin
       inc(d);
       ngto[d]:=i;
       if d=n then exit;
     end;
end;
procedure xuly;
var    tmp,tam:ansistring;
     le,leres:int64;
begin
  sang;
 
 
 
 
  for i:=1 to n do
   begin
     str(ngto[i],tmp);
     hold:=hold+tmp;
   end;
 
  le:=length(hold);
  leres:=le-k;
 
  for i:=1 to le do
   begin
     while (k>0) and (length(res)>0) and (res[length(res)]<hold[i]) do
        begin
          delete(res,length(res),1);
          dec(k);
        end;
     res:=res+hold[i];
   end;
 
  while length(res)>leres do
    begin
      delete(res,length(res),1);
    end;
 
 
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);rewrite(f);
  writeln(f,res);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  xuat;
end.

DHSERV – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHSERV/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toán Floyd. Các bạn có thể tham khảo code bên dưới để hiểu thêm.

Code:

const
 fi='';//hserv.inp';
 fo='';//dhserv.out';
 maxn=500;
 oo=trunc(1e18);
var
 a : array[1..maxn,1..maxn] of int64;
 d : array[1..maxn,1..maxn] of int64;
 i,j,n,m,k : longint;
procedure enter;
 var u,v,w : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m,k);
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
    if i<>j then
     begin
      d[i,j] := oo;
      a[i,j] := oo;
     end else
     begin
      d[i,j] := 0;
      a[i,j] := 0;
     end;
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v,w);
    a[u,v] := w;
    d[u,v] := w;
   end;
 end;
procedure process;
 var tg,kieu,u,v,kk : longint;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  for kk:=1 to k do
   begin
    read(kieu);
    if kieu=1 then
     begin
      read(tg);
      for u:=1 to n do
       for v:=1 to n do
        if d[u,v] > d[u,tg] + d[tg,v] then
         begin
          d[u,v] := d[u,tg] + d[tg,v];
         end;
     end;
    if kieu=2 then
     begin
      read(u,v);
      if d[u,v]=oo then writeln(-1) else 
      writeln(d[u,v]);
     end;
   end;
   close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
end.

SPSEQ – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SPSEQ/

Thuật toán:

 • Gọi f1[i] là độ dài dãy con không giảm dài nhất kết thúc là a[i] của dãy a[1..i]
 • Gọi f2[i] là độ dài dãy con không tăng dài nhất bắt đầu là a[i] của dãy a[i..n]
 • Kết quả bài toán là:
  <span class="nu0">2</span>*min<span class="br0">(</span>f1<span class="br0">[</span>i<span class="br0">]</span>,f2<span class="br0">[</span>i<span class="br0">]</span><span class="br0">)</span> -<span class="nu0">1   với i=1..n;</span>

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=trunc(1e5)+3;
    oo=trunc(1e9)+7;
var   a:array[0..maxn] of longint;
    b1,b2:array[0..maxn] of longint;
    f1,f2:array[0..maxn] of longint;
    i,j,n,m,res:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i]);
    close(input);
end;
function tim1(r,x:longint):longint;
var   d,c,g:longint;
begin
    d:=0;c:=r;
    g:=(d+C) div 2;
    while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if b1[g]>=x then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
    for g:=c downto d do
        begin
            if b1[g]<x then exit(g);
        end;
    exit(0);
end;
function tim2(r,x:longint):longint;
var   d,c,g:longint;
begin
    d:=0;c:=r;
    g:=(d+c) div 2;
    while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if b2[g]>=x then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
    for g:=c downto d do
        if b2[g]<x then exit(g);
    exit(0);
end;
procedure process;
var   tam1,tam2:longint;
    res1,res2:longint;
begin
    res1:=1;
    b1[0]:=-oo;
    b1[1]:=a[1];
    f1[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
 
            tam1:=tim1(res1,a[i]);
            if tam1+1>res1 then
                begin
                    inc(res1);
                    b1[res1]:=a[i];
                end else
            if b1[tam1+1]>a[i] then b1[tam1+1]:=a[i];
            f1[i]:=tam1+1;
        end;
    res2:=1;
    b2[0]:=-oo;
    f2[n]:=1;
    b2[1]:=a[n];
    for i:=n-1 downto 1 do
        begin
            tam2:=tim2(res2,a[i]);
            if tam2+1>res2 then
                begin
                    inc(res2);
                    b2[res2]:=a[i];
                end else
                if b2[tam2+1]>a[i] then b2[tam2+1]:=a[i];
            f2[i]:=tam2+1;
        end;
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        res:=max( res, 2*min(f1[i],f2[i]) -1 );
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(Output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

Tổng hợp tài liệu về thuật toán Luồng

YeuLapTrinh.pw xin được tổng hợp lại các tài liệu về thuật toán Luồng:

 

 1. Tài liệu Luồng mới nhất của thầy Lê Minh Hoàng: http://yeulaptrinh.pw/wp-content/uploads/2016/07/Part6.pdf

NKFLOW – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKFLOW/

Thuật toán:

 • Bài này đơn thuần sử dụng thuật toán luồng. Bạn có thể tham khảo về thuật toán luồn tại:

Code:

{$MODE OBJFPC}
program MaximumFlow;
const
 InputFile = '';
 OutputFile = '';
 maxN = Round(1E5);
 maxM = Round(1E5);
 maxC = Round(1E9);
type
 TEdge = record
  x, y: Integer;
  c, f: Integer;
  link, link2: Integer;
 end;
var
 fi, fo: TextFile;
 e: array[-maxM..maxM] of TEdge;
 head, head2: array[1..maxN] of Integer;
 level: array[1..maxN] of Integer;
 q: array[1..maxN] of Integer;
 front, rear: Integer;
 n, m, s, t: Integer;
 FlowValue: Int64;
 
procedure Enter;
var
 i: Integer;
 u, v, capacity: Integer;
begin
 ReadLn(fi, n, m, s, t);
 for i := 1 to m do
  begin
   ReadLn(fi, u, v, capacity);
   with e[i] do
    begin
     x := u; y := v; c := capacity;
    end;
   with e[-i] do
    begin
     x := v; y := u; c := 0;
    end;
  end;
end;
 
procedure BuildIncidentLists;
var
 i: Integer;
begin
 FillDWord(head[1], n, 0);
 FillDWord(head[2], n, 0);
 for i := -m to m do
  if i <> 0 then
   with e[i] do
    begin
     link := head[x]; head[x] := i;
     link2 := head2[y]; head2[y] := i;
    end;
end;
 
procedure InitZeroFlow;
var
 i: Integer;
begin
 for i := -m to m do e[i].f := 0;
 FlowValue := 0;
end;
 
function Min(x, y: Integer): Integer; inline;
begin
 if x < y then Result := x else Result := y;
end;
 
function cf(const e: TEdge): Integer; inline; //tinh du
begin
 with e do
  Result := c - f;
end;
 
procedure IncFlow(i: Integer; Delta: Integer); inline; //tang canh i len denta
begin
 Inc(e[i].f, Delta);
 Dec(e[-i].f, Delta);
end;
 
procedure BuildLevelGraph; //tinh t ve s
var
 u, v, i: Integer;
begin
 FillDWord(level[1], n, 0);
 level[t] := 1;
 q[1] := t;
 front := 1; rear := 1;
 repeat
  u := q[front]; Inc(front);
  i := head2[u];
  while i <> 0 do
   begin
    v := e[i].x; //ke
    if (cf(e[i]) > 0) and (level[v] = 0) then
     begin
      level[v] := level[u] + 1;
      if v = s then Exit;
      Inc(rear);
      q[rear] := v;
     end;
    i := e[i].link2;
   end;
 until front > rear;
end;
 
function Visit(u: Integer; Delta: Integer): Integer;   // tu s den t
var
 i, v: Integer;
 p, q: Integer;
begin
 if u = t then Exit(Delta);
 if level[u] = 0 then Exit(0);
 q := 0;
 i := head[u];
 while i <> 0 do
  begin
   if (cf(e[i]) > 0) and (level[e[i].y] = level[u] - 1) then
    begin
     v := e[i].y;
     p := Visit(v, Min(Delta, cf(e[i])));
     IncFlow(i, p);
     Inc(q, p);
     Dec(Delta, p);
     if Delta = 0 then Exit(q);
    end;
   i := e[i].link;
  end;
 Result := q;
end;
 
function AugmentFlow: Integer;
begin
 Result := Visit(s, maxC);
end;
 
procedure PrintResult;
var
 i: Integer;
begin
 WriteLn(fo, FlowValue);
end;
 
begin
 AssignFile(fi, InputFile); Reset(fi);
 AssignFile(fo, OutputFile); Rewrite(fo);
 try
  Enter;
  BuildIncidentLists;
  InitZeroFlow;
  repeat
   BuildLevelGraph;
   if level[s] = 0 then Break;
   Inc(FlowValue, AugmentFlow);
  until False;
  PrintResult;
 finally
  CloseFile(fi); CloseFile(fo);
 end;
end.