COUNTPL – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COUNTPL/

Thuật toán:

 • Tính trước mảng pan[i][j] = true nếu xâu s[i..j] là palindrome và ngược lại
 • Gọi f[i][j]=true nếu xâu s[1..i] có thể chia làm j xâu palindrome và ngược lại
 • Code đoạn tính f[i][j] cho các bạn dễ hiểu:
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
    oo=1000;
var   pan   :array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    i,j,n  :longint;
    s    :string;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
    res   :longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(s);
    close(input);
end;
function check(i,j   :longint):boolean;
var   tg   :string;
begin
    tg := copy(s,i,j-i+1);
    for i :=1 to length(tg) div 2 do
        if tg[i]<>tg[length(tg)-i+1] then exit(false);
    exit(true);
end;
procedure process;
var   i,j,k  :longint;
begin
    n := length(s);
    for i:=1 to n do
        for j:=i to n do
            if check(i,j) then pan[i,j] := true;
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

ROBOCON – vn.spoj.com

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ROBOCON/

Thuật toán:

 • Bạn loang con robot 1 trong khi loang robot 1 bạn cũng đồng thời loang robot 2. Ta phải suy luận ra một số trường hợp để mà dừng loang
 • Bạn có thể đọc code của mình để hiểu thêm. Mình viết rất dễ hiểu, bạn đọc có thể hiểu ngay

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=501;
 maxq=20*maxn*maxn;
 oo=trunc(1e9);
type
 point = record
  x,y,d : longint;
 end;
var
 dau1,cuoi1,dau2,cuoi2,i,j,n,m : longint;
 a : array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 q1,q2 : array[1..maxq] of point;
 d1,d2 : array[1..maxn,1..maxn] of longint;
 nowd,res : longint;
 kt : boolean;
 
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 fillchar(a , sizeof(a) , false);
 readln(n,m);
 for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j] := true;
 for i:=1 to m do
  begin
   read(u,v);
   a[u,v] := false;
  end;
end;
procedure push1(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi1);
 q1[cuoi1].x := x;
 q1[cuoi1].y := y;
 q1[cuoi1].d := z;
 d1[x,y] := z;
 if d2[x,y]=z then
  begin
   res := z;
   kt:=true;
   exit;
  end;
end;
procedure push2(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi2);
 q2[cuoi2].x := x;
 q2[cuoi2].y := y;
 q2[cuoi2].d := z;
 d2[x,y] := z;
end;
procedure bfs2(dd : longint);
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 while dau2<=cuoi2 do
  begin
   u := q2[dau2]; inc(dau2);
   if u.d>dd then begin dec(dau2); exit; end;
   i:=u.x;j:=u.y;
   if a[i,j-1] and (d2[i,j-1]<>dd+1) then push2(i,j-1,dd+1);
   if a[i+1,j] and (d2[i+1,j]<>dd+1) then push2(i+1,j,dd+1);
   if a[i+1,j-1] and (d2[i+1,j-1]<>dd+1) then push2(i+1,j-1,dd+1);
  end;
end;
procedure bfs1;
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 fillchar(d1,sizeof(d1),255);
 fillchar(d2,sizeof(d2),255);
 kt := false;
 dau1 :=1; cuoi1 := 0;
 dau2 := 1; cuoi2 := 0;
 push1(1,1,0); push2(1,n,0);
 nowd := 0;
 while dau1<=cuoi1 do
  begin
   if kt then break;
   u := q1[dau1]; inc(dau1);
   if u.d=nowd then
    begin
     bfs2(nowd);
     inc(nowd);
    end;
   i := u.x ; j:=u.y;
   if a[i+1,j] and (d1[i+1,j]<>u.d+1) then push1(i+1,j,u.d+1);
   if a[i,j+1] and (d1[i,j+1]<>u.d+1) then push1(i,j+1,u.d+1);
   if a[i+1,j+1] and (d1[i+1,j+1]<>u.d+1) then push1(i+1,j+1,u.d+1);
  end;
end;
procedure process;
begin
 res := oo;
 bfs1;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(res);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

MATCH1 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MATCH1/

Thuật toán:

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=100;
var
 a : array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
 match : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,m,res : longint;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  while not eof(input) do
   begin
    readln(u,v);
    a[u,v] := true;
   end;
 end;
procedure process;
 var found : boolean;
   nlist,i,j,old : longint;
   list : array[1..maxn] of longint;
   cx : array[1..maxn] of boolean;
 procedure dfs(u : longint);
  var i,v : longint;
  begin
   for v:=1 to m do
    if a[u,v] then
     if cx[v] then
     begin
      cx[v] := false;
      if match[v]=0 then found := true else dfs(match[v]);
      if found then
       begin
        match[v] := u;
        exit;
       end;
     end;
  end;
 begin
  nlist := n;
  for i:=1 to n do list[i ] := i;
  repeat
   old := nlist;
   fillchar(cx,sizeof(cx),true);
   for i:=nlist downto 1 do
    begin
     found := false;
     dfs(list[i]);
     if found then
      begin
       list[i] := list[nlist];
       dec(nlist);
      end;
    end;
  until old = nlist;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  for i:=1 to m do if match[i]<>0 then inc(res);
  writeln(res);
  for i:=1 to m do if match[i]<>0 then writeln(match[i],' ',i);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

QUEENNB – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QUEENNB/

Thuật toán:

 • Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Mình chỉ duyệt 2 lần: lần 1 từ đầu đến cuối bảng, lần 2 từ cuối về đầu bảng
 • Còn mỗi lần duyệt mình làm gì thì các bạn hãy đọc code vì mình viết code rất dễ hiểu

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
 
type  arrf  =array[0..maxn,0..maxn] of longint;
 
var   f    :arrf;
    h,c,d,d2  :arrf;
    i,j,n,m :longint;
    a    :array[1..maxn,1..maxn] of byte;
 
procedure enter;
var   tam   :char;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(m,n);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:=1 to n do
            begin
                read(tam);
                if tam='.' then a[i,j] := 1 else a[i,j] := 0;
            end;
        readln;
    end;
    close(input);
end;
 
procedure process;
begin
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j]:=0;
                        c[i,j]:=0;
                        d[i,j]:=0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j-1]+1;
                c[i,j] := c[i-1,j]+1;
                d[i,j] := d[i-1,j-1]+1;
                d2[i,j] := d2[i-1,j+1]+1;
                f[i,j] := h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-4;
            end;
    fillchar(h,sizeof(h),0);
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    fillchar(d2,sizeof(d2),0);
    for i:=m downto 1 do
        for j:=n downto 1 do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j] := 0;
                        c[i,j] := 0;
                        d[i,j] := 0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j+1]+1;
                c[i,j] := c[i+1,j]+1;
                d[i,j] := d[i+1,j+1]+1;
                d2[i,j] := d2[i+1,j-1]+1;
                inc(f[i,j] , h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-3 );
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:= 1 to n do
            write(f[i,j],' ');
        writeln;
    end;
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

TJALG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TJALG/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toánn Tarjan. Thuật toán Tarjan đơn thuần dựa trên thuật toán duyệt đồ thị DFS.
 • Các bạn có thể tham khảo thuầ toán Tarjan trong sách của thầy Lê Minh Hoàng

Code:

uses math;
const
 fi='';//spa.inp';
 fo='';//spa.out';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9);
var
 i,j,n,m,tpltm,top,tg,count : longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 low,num : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm*10] of longint;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v);
    add(i,u,v);
   end;
 end;
function pop : longint;
 begin
  pop := st[top];
  dec(top);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := count;
  push(u);
  i := head[u];
  while I<>0 do
   begin
    v := ke[i];
    if cx[v] then
    if num[v]=0 then
     begin
      dfs(v);
      low[u] := min(low[u],low[v]);
     end
     else
     begin
      low[u] := min(low[u],num[v]);
     end;
    i := link[i];
   end;
  if low[u]=num[u] then
   begin
    inc(tpltm);
    repeat
     v := pop;
     cx[v] := false;
    until v=u;
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  for i:=1 to n do
   if num[i]=0 then
    begin
     dfs(i);
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(tpltm);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

SUBSTR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6);
 base=trunc(1e9)+7;
 pp=307;
var
 f : array[0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
 hb : int64;
 a,b : array[1..maxn] of byte;
 ha,pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
var x : ansistring;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(x);
 m := length(x);
 for i := 1 to m do a[i] := ord(x[i])-48;
 readln(x);
 n := length(x);
 for i := 1 to n do b[i] := ord(x[i])-48;
 close(input);
end;
function gethash(l,r : longint) : int64;
begin
 gethash := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
end;
procedure process;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 ha[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + a[i]) mod base;
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to m do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 hb := 0;
 for i:=1 to n do hb := (hb*pp + b[i]) mod base;
 for i:=1 to m-n+1 do
  if hb = gethash(i,i+n-1) then
   write(i,' ');
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
end.

Thuật toán duyệt phân tập

Bài toán cơ bản:

Cho mảng A[1..n] đếm số dãy con của mảng có tổng bằng S với n<=40.

 • Inp: n, S, mảng A.
 • Out: kết quả bài toán.

Inp:

4 4

1 2 3 4

Out:

2

Các dãy con: (4) , (1,3)

Phân tích: 

 • Thuật toán ta nghĩ ra ngay là duyệt dãy nhị phân 01
 • Nhưng duyệt chỉ giải quyết được với n <= 20. Chính vì vậy phải dùng thuật toán duyệt phân tập mới có thể ăn full test 🙂

Tư tưởng thuật toán duyệt phân tập:

 • Chia mảng A làm 2 mảng nhỏ độ dài n/2
 • Khi đó max(n/2)=20 => duyệt
 • Khi duyệt các mảng nhỏ ta lưu tổng các dãy con của mảng nhỏ vào các mảng riêng S1[] và S2[]
 • Với mỗi giá trị S1[] ta tìm kiếm nhị phần trong S2[] phần tử có giá trị S-S1[i] (cộng res với số gt S-S1[i] trong S2[]
 • res là kết quả bài toán

Các bài tập luyện tập thêm:

COIN34 – SPOJ

VECTOR – spoj

DTTUI1 – spoj