QUEENNB – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QUEENNB/

Thuật toán:

 • Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Mình chỉ duyệt 2 lần: lần 1 từ đầu đến cuối bảng, lần 2 từ cuối về đầu bảng
 • Còn mỗi lần duyệt mình làm gì thì các bạn hãy đọc code vì mình viết code rất dễ hiểu

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
 
type  arrf  =array[0..maxn,0..maxn] of longint;
 
var   f    :arrf;
    h,c,d,d2  :arrf;
    i,j,n,m :longint;
    a    :array[1..maxn,1..maxn] of byte;
 
procedure enter;
var   tam   :char;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(m,n);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:=1 to n do
            begin
                read(tam);
                if tam='.' then a[i,j] := 1 else a[i,j] := 0;
            end;
        readln;
    end;
    close(input);
end;
 
procedure process;
begin
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j]:=0;
                        c[i,j]:=0;
                        d[i,j]:=0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j-1]+1;
                c[i,j] := c[i-1,j]+1;
                d[i,j] := d[i-1,j-1]+1;
                d2[i,j] := d2[i-1,j+1]+1;
                f[i,j] := h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-4;
            end;
    fillchar(h,sizeof(h),0);
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    fillchar(d2,sizeof(d2),0);
    for i:=m downto 1 do
        for j:=n downto 1 do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j] := 0;
                        c[i,j] := 0;
                        d[i,j] := 0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j+1]+1;
                c[i,j] := c[i+1,j]+1;
                d[i,j] := d[i+1,j+1]+1;
                d2[i,j] := d2[i+1,j-1]+1;
                inc(f[i,j] , h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-3 );
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:= 1 to n do
            write(f[i,j],' ');
        writeln;
    end;
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

TJALG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TJALG/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toánn Tarjan. Thuật toán Tarjan đơn thuần dựa trên thuật toán duyệt đồ thị DFS.
 • Các bạn có thể tham khảo thuầ toán Tarjan trong sách của thầy Lê Minh Hoàng

Code:

uses math;
const
 fi='';//spa.inp';
 fo='';//spa.out';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9);
var
 i,j,n,m,tpltm,top,tg,count : longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 low,num : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm*10] of longint;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v);
    add(i,u,v);
   end;
 end;
function pop : longint;
 begin
  pop := st[top];
  dec(top);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := count;
  push(u);
  i := head[u];
  while I<>0 do
   begin
    v := ke[i];
    if cx[v] then
    if num[v]=0 then
     begin
      dfs(v);
      low[u] := min(low[u],low[v]);
     end
     else
     begin
      low[u] := min(low[u],num[v]);
     end;
    i := link[i];
   end;
  if low[u]=num[u] then
   begin
    inc(tpltm);
    repeat
     v := pop;
     cx[v] := false;
    until v=u;
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  for i:=1 to n do
   if num[i]=0 then
    begin
     dfs(i);
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(tpltm);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

SUBSTR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6);
 base=trunc(1e9)+7;
 pp=307;
var
 f : array[0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
 hb : int64;
 a,b : array[1..maxn] of byte;
 ha,pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
var x : ansistring;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(x);
 m := length(x);
 for i := 1 to m do a[i] := ord(x[i])-48;
 readln(x);
 n := length(x);
 for i := 1 to n do b[i] := ord(x[i])-48;
 close(input);
end;
function gethash(l,r : longint) : int64;
begin
 gethash := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
end;
procedure process;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 ha[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + a[i]) mod base;
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to m do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 hb := 0;
 for i:=1 to n do hb := (hb*pp + b[i]) mod base;
 for i:=1 to m-n+1 do
  if hb = gethash(i,i+n-1) then
   write(i,' ');
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
end.

Thuật toán duyệt phân tập

Bài toán cơ bản:

Cho mảng A[1..n] đếm số dãy con của mảng có tổng bằng S với n<=40.

 • Inp: n, S, mảng A.
 • Out: kết quả bài toán.

Inp:

4 4

1 2 3 4

Out:

2

Các dãy con: (4) , (1,3)

Phân tích: 

 • Thuật toán ta nghĩ ra ngay là duyệt dãy nhị phân 01
 • Nhưng duyệt chỉ giải quyết được với n <= 20. Chính vì vậy phải dùng thuật toán duyệt phân tập mới có thể ăn full test 🙂

Tư tưởng thuật toán duyệt phân tập:

 • Chia mảng A làm 2 mảng nhỏ độ dài n/2
 • Khi đó max(n/2)=20 => duyệt
 • Khi duyệt các mảng nhỏ ta lưu tổng các dãy con của mảng nhỏ vào các mảng riêng S1[] và S2[]
 • Với mỗi giá trị S1[] ta tìm kiếm nhị phần trong S2[] phần tử có giá trị S-S1[i] (cộng res với số gt S-S1[i] trong S2[]
 • res là kết quả bài toán

Các bài tập luyện tập thêm:

COIN34 – SPOJ

VECTOR – spoj

DTTUI1 – spoj

COIN34 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COIN34/

Thuật toán:

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxs=2*trunc(1e6);
 maxn=17;
var
 st,d : array[1..maxs] of longint;
 c : array[1..maxn*2] of longint;
 i,j,n,res,s1,s2,x,d1,c1,top : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  c[1] :=2; c[2] := 3; c[3] := 5;
  for i:=4 to 34 do
   c[i] := c[i-1]+c[i-2]+c[i-3];
 end;
procedure up1;
 begin
  //if c1=x then begin res := max(res,d1); exit; end;
  //if c1>x then exit;
  inc(top); st[top] := c1;
  d[top] := d1;
 end;
procedure try1( i : longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=0 to 1 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1) end;
    if i=s1 then up1 else try1(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1) end;
   end;
 end;
procedure up2;
 var dau,cuoi,giua,xx : longint;
 begin
  if x=c1 then begin res := max(res,d1); exit; end;
  if c1>x then exit;
  xx := x-c1;
  dau:=1;cuoi:=top;
  giua:=(dau+cuoi) div 2;
  while (giua<>dau) and (giua<>cuoi) do
   begin
    if st[giua]>=xx then cuoi :=giua else dau := giua;
    giua :=(dau+cuoi) div 2;
   end;
  for giua := dau to cuoi do
   if st[giua]=xx then break;
  if st[giua]=xx then res := max(res,d1+d[giua]);
 end;
procedure try2( i :longint);
 var j : longint;
 begin
  for j:=1 downto 0 do
   begin
    if j=1 then begin c1 := c1+c[i]; inc(d1); end;
    if i=34 then up2 else try2(i+1);
    if j=1 then begin c1 := c1-c[i]; dec(d1); end;
   end;
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs1(l,r : longint);
 var i,j,x,y : longint;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x:=st[(l+r) div 2];
  y:=d[(l+r) div 2];
  repeat
   while (x>st[i]) or((x=st[i]) and (d[i]>y)) do inc(i);
   while (x<st[j]) or((x=st[j]) and (d[j]<y)) do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(st[i],st[j]);
     swap(d[i],d[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs1(i,r);
  if l<j then qs1(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  s1 := 20; s2 := 21;
  try1(1);
  qs1(1,top);
  //try2(21);
 end;
procedure process;
 var t,tt : longint;
 begin
  readln(t);
  for tt:=1 to t do
   begin
    res := -1;
    readln(x);
    d1 := 0; c1 := 0;
    try2(21);
    writeln('Case #',tt,': ',res);
   end;
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
end.

MYSTERY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MYSTERY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
  x=20122007;
type int64 = qword;
 
var
  n,i : longint;
  f : array[0..1000000] of longint;
  res : int64;
 
function getVal(a:longint):longint;
var
  p,q,i : longint;
  g : int64;
begin
  if a<=1000000 then exit(f[a])
  else
  begin
    p:=a mod 1000000;
    q:=a div 1000000;
    g:=f[p];
    for i:=1 to q do g:=(g*f[1000000]) mod x;
    exit(g);
  end;
end;
 
begin
  readln(n);
 
  f[0]:=1;
  for i:=1 to 1000000 do f[i]:=(f[i-1]*3) mod x;
 
  res:=1;
  if sqr(trunc(sqrt(n))) = n then
  begin
   for i:=1 to trunc(sqrt(n))-1 do
   if n mod i=0 then
   res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 
   res:=(res*(getVal(trunc(sqrt(n)))-1)) mod x;
 end else
 begin
  for i:=1 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then
    res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 end;
 
  writeln(res);
end.

KDEL – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/KDEL/

Thuật toán: 

 • (đang cập nhập)

Code:

const fi='';
   fo='';
   maxn=700000;
var  i,j:longint;
   f:text;
   n,k,d:longint;
   tam:array[1..maxn] of boolean;
   ngto:array[1..50000] of longint;
   hold,res:ansistring;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);reset(f);
  readln(f,n,k);
  close(f);
end;
procedure sang;
begin
  tam[1]:=true;
  for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
   if tam[i]=false then
    begin
       j:=i*i;
       while j<=maxn do
          begin
            tam[j]:=true;
            j:=j+i;
          end;
    end;
  d:=0;
  for i:=2 to maxn do
   if tam[i]=false then
     begin
       inc(d);
       ngto[d]:=i;
       if d=n then exit;
     end;
end;
procedure xuly;
var    tmp,tam:ansistring;
     le,leres:int64;
begin
  sang;
 
 
 
 
  for i:=1 to n do
   begin
     str(ngto[i],tmp);
     hold:=hold+tmp;
   end;
 
  le:=length(hold);
  leres:=le-k;
 
  for i:=1 to le do
   begin
     while (k>0) and (length(res)>0) and (res[length(res)]<hold[i]) do
        begin
          delete(res,length(res),1);
          dec(k);
        end;
     res:=res+hold[i];
   end;
 
  while length(res)>leres do
    begin
      delete(res,length(res),1);
    end;
 
 
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);rewrite(f);
  writeln(f,res);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  xuat;
end.