Archives for Tháng Mười 2016

MPILOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/

Thuật toán:

 • Đây là bài tập về thuật toán Heap cơ bản
 • Ta đưa yêu cầu bài toán thành chọn các lái phụ có chênh lệch giữa lương lái chính và lương lái phụ là lớn nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu có thể ghép được n/2 cặp mà tuổi lái phụ < lái chính
 • Heap sẽ lưu độ chênh lệch giữa lương lái phục và chính của mọi người
 • Duyệt i=1..n, đẩy i vào, nếu i lẻ thì lấy ở heap ra 1 thằng làm lại phụ
 • Các bạn hãy đọc code để rõ hơn

Code: [xem code]

const  fi='';
    fo='';
    maxn=10000+3;
var   p,h:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,res,sum:longint;
    a,c:array[1..maxn] of longint;
    nh:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i],c[i]);
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
function tinh(x:longint):longint;
begin
    exit(a[x]-c[x]);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and ( tinh(h[j+1]) > tinh(h[j]) ) then inc(j);
    if tinh(h[i]) < tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i div 2;
    if i>1 then
    if tinh(h[i]) > tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    upheap(nh);
end;
procedure process;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            inc(sum,a[i]);
            push(i);
            if i mod 2 = 1 then inc(res,tinh(pop) );
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(sum-res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

VOSMAXK – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOSMAXK/

Thuật toán:

 • Code mình viết bên dưới rất dễ hiểu các bạn có thể tham khảo

Code:

const  inp='';
    out='';
    maxn=1000000;
var   a:array[1..maxn] of longint;
    n,k,i:longint;
    res,tmp,hold:int64;
begin
  assign(input,inp); reset(input);
  assign(output,out); rewrite(output);
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
 
  res:=0; hold:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    if a[i]=k then
        begin
            res:=res+(i-hold);
            tmp:=i-hold;
        end
        else
    if a[i]>k then begin hold:=i; tmp:=0; end
    else res:=res+tmp;
  end;
 
  writeln(res);
  close(input); close(output);
end.

VPBINDEG – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VPBINDEG/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

{$H+}
program Revolutions_VPbindeg;
const
 fi = '';//Revolutions.inp';
 fo = '';//Revolutions.out';
 maxn = 10001;
var
 n : longint;
 s : string;
 T,k : longint;
 
procedure open;
begin
 assign(input,fi); reset(input);
 assign(output,fo); rewrite(output);
end;
 
procedure clo;
begin
 close(input);
 close(output);
end;
 
function calc(k : longint) : longint;
var
 i,s1,s0,kq : longint;
begin
 s1:=0; s0:=0; kq:=0;
 for i:=1 to n do if s[i]='1' then inc(s1);
 for i:=1 to n do
  if s[i]='0' then
   begin
    inc(s0);
    if (s0>=k) and (s1>=k) then inc(kq,s1-k+1);
   end
  else dec(s1);
 calc:=kq;
end;
 
procedure main;
var
 test : longint;
begin
 readln(T);
 for test:=1 to T do
  begin
   readln(n,k);
   readln(S);
   writeln(calc(k)-calc(k+1));
  end;
end;
 
BEGIN
 open;
 main;
 clo;
END.

PETROLM – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PETROLM/

Thuật toán:

 • Đây là một bài QHĐ cơ bản suy nghĩ một chút sẽ ra
 • Các bạn hãy đọc code của mình sẽ hiểu ngay

Code:

uses math;
const
 fi='';//petrolm.inp';
 fo='';//petrolm.out';
 maxn=4000;
 oo=trunc(1e18);
type
 arr1 = array[1..maxn] of longint;
var
 tram,xe,csxe,cstram,kq : array[1..maxn] of longint;
 f : array[0..maxn,0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(xe[i]);
  read(m);
  for i:=1 to m do read(tram[i]);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint; var a,b : arr1);
 var i,j,x : longint;
 begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
   while x>a[i] do inc(i);
   while x<a[j] do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swaP(a[i],a[j]);
     swap(b[i],b[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r,a,b);
  if j>l then qs(l,j,a,b);
 end;
procedure process;
 begin
  for i:=1 to n do csxe[i] := i;
  for i:=1 to m do cstram[i] := i;
  qs(1,n,xe,csxe);
  qs(1,m,tram,cstram);
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to n do
    f[i,j] := oo;
  f[0,0] := 0;
  for i:=1 to n do f[i,i] := f[i-1,i-1] + abs(xe[i]-tram[i]);
  for j:=1 to m do
   for i:=j+1 to n do
    begin
     f[i,j] := min(f[i-1,j-1] + abs(xe[i]-tram[j]), f[i-1,j] + abs(xe[i]-tram[j]) );
     f[i,j] := f[i,j];
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assigN(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,m]);
  i:=n; j:= m;
  while (i>0) and (j>0) do
   begin
    if f[i,j]=f[i-1,j-1] + abs(xe[i]-tram[j]) then
     begin
      kq[csxe[i]] := cstram[j];
      dec(i);dec(j);
      continue;
     end;
    if f[i,j]=f[i-1,j] + abs(xe[i]-tram[j]) then
     begin
      kq[csxe[i]] := cstram[j];
      dec(i);
      continue;
     end;
   end;
  for i:=1 to n do write(kq[i],' ');
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

QBPOINT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBPOINT/

Thuật toán:

 • Duyệt n điểm, với mỗi điểm i ta:
  • Duyệt các điểm j <> i rồi tính vector ij lưu lại vào 1 mảng ss[]
  • Sort lại mảng ss[]
  • 3 điểm i,j,k thẳng hàng nếu vector ij = vector ik

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n,x[2001],y[2001];
long long res;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("tripoint.inp", "r", stdin);
  freopen("tripoint.out", "w", stdout);
  #endif //
  cin>>n;
  FORE(i,1,n) cin>>x[i]>>y[i];
  FORE(i,1,n)
  {
    vector <double> ss; int cc=0;
    FORE(j,1,n)
    if (x[j]!=x[i])
      ss.push_back((double) (y[j]-y[i])/(x[j]-x[i]));
    else ++cc;
    sort(ss.begin(),ss.end());
    int sl=(cc-2)*(cc-1);
    if (ss.size())
    {
      int dem=1;
      FORE(j,1,ss.size()-1)
      if (ss[j]==ss[j-1]) ++dem;
      else
      {
        sl+=dem*(dem-1);
        dem=1;
      }
      sl+=dem*(dem-1);
    }
    res+=sl;
  }
  cout<<res/6;
  return 0;
}

BLGEN – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
    maxc  =trunc(3e6);
var   n    :array[1..2] of longint;
    a    :array[1..2,1..1000] of qword;
    f    :array[0..oo,0..oo] of longint;
    mp   :longint;
    g    :array[1..maxc] of longint;
    nto   :Array[1..300000] of qword;
procedure nhap;
var   i :longint;
    k :longint;
    p :qword;
begin
    assign(input,fi);
    reset(input);
        k:=0;
        while not seekeof() do
        begin
            inc(k);
            while not seekeoln() do
            begin
                inc(n[k]);
                read(p);
                a[k,n[k]]:=p;
            end;
            readln;
        end;
    close(input);
end;
procedure sang;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxc)) do
    if g[i]=0 then
    begin
        j:=i*I;
        while j<=maxc do
        begin
            g[j]:=i;
            inc(j,i);
        end;
    end;
    for i:=2 to maxc do
    if g[i]=0 then
    begin
        inc(mp);
        nto[mp]:=i;
    end;
end;
function find(x:qword):boolean;
var   d,c,mid  :longint;
    t1,t2,t3   :qword;
begin
    d:=1; c:=mp;
    while d<=c do
    begin
        mid:=(d+c) div 2;
        t1:=x mod nto[mid];
        t2:=x div nto[mid];
        t3:=nto[mid]*nto[mid];
        if (t1=0) and (t2=t3) then exit(true);
        if (t3>t2) then c:=mid-1
        else d:=mid+1;
    end;
    exit(false);
end;
function kt(x:qword):boolean;
var   x1   :qword;
begin
    x1:=trunc(sqrt(x));
    if x1*x1=x then exit(true);
    if find(x) then exit(true);
    exit(false);
end;
procedure xuli;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=1 to n[1] do
    for j:=1 to n[2] do
    if (a[1,i]=a[2,j]) and kt(a[1,i]) then f[i,j]:=f[i-1,j-1]+1
    else f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i,j-1]);
end;
procedure xuat;
begin
    assign(output,fo);
    rewrite(output);
        writeln(f[n[1],n[2]]);
    close(Output);
end;
begin
    nhap;
    sang;
    xuli;
    xuat;
end.