Archives for Tháng Chín 2016

C11SEQ – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11SEQ/

Thuật toán:

 • Gọi S[i] là tổng từ a[1] đến a[i]
 • Ta biến đổi yêu cầu đề bài
  • <span class="coMULTI">L &lt;= a[i] + a[i+1] + ... + a[j] &lt;= R</span>
  • <span class="coMULTI">=&gt;    L&lt;=s[i] - s[j-1]&lt;=R</span>
  • =>        s[j-1]>=s[i]-r;
                s[j-1]<=s[i]-l;
 • Lưu các giá trị s[i] – r và s[i] – l và mảng kt 2*n ——> rời rạc hóa thành mảng b[1..2*n] ——> lưa vào cây BIT để tính:
  <span class="st0">ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);</span>

Code:

const
 fi='';//c11seq.inp';
 fo='';//c11seq.out';
 maxn=trunc(1e5);
var
 s,sr,sl : array[0..maxn] of int64;
 a : array[0..maxn*3] of int64;
 b,cs,t : array[0..maxn*3] of longint;
 i,j,n,l,r : longint;
 ans : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n,l,r);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do if (l<=a[i]) and (r>=a[i]) then inc(ans);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j : longint;
   x : int64;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i := 1 to n do s[i] := s[i-1] + a[i];
  for i := 1 to n do sl[i] := s[i] - l;
  for i := 1 to n do sr[i] := s[i] - r - 1;
  for i := 1 to n do
   begin
    a[i] := sl[i];
    a[n+i] := sr[i];
    a[n+n+i] := s[i-1];
   end;
  //a[2*n+1] := s[0] - l;
  //a[2*n+2] := s[0] - r;
  for i:=1 to 3*n do cs[i] := i;
  qs(1,3*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to n*3 do
   if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
    begin
     b[cs[i]] := hold;
    end
    else
    begin
     inc(hold);
     b[cs[i]] := hold;
    end;
 end;
procedure update(i : longint);
 begin
  while i<=3*n do
   begin
    t[i] := t[i] + 1;
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 begin
  get := 0;
  while i>0 do
   begin
    get := get + t[i];
    i := i - i and (-i);
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  for i:=1 to n do
   begin
    ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);
    update(b[2*n+i]);
   end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(Output);
  writeln(ans);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.

VDANGER – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VDANGER/

Thuật toán:

 • Gợi ý là sử dụng thuật toán Floyd rồi cộng lại ra kết quả bài toán

Code:

VAR 
 a :array[1..10000] of byte;
 c :array[1..100,1..100] of longint;
 t :array[1..100,1..100] of byte;
 n :byte;
 m :word;
 
procedure Enter;
 var i,j :word;
 begin
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do readln(a[i]);
  for i:=1 to n do
   begin
    for j:=1 to n do
     begin 
      read(c[i,j]); t[i,j]:=j; 
     end;
    readln;
   end;
 end;
 
procedure Optimize;
 var i,j,k :byte;
 begin
  for k:=1 to n do
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if (c[i,j]>c[i,k]+c[k,j]) then
   begin
    c[i,j]:=c[i,k]+c[k,j];
    t[i,j]:=t[i,k];
   end;
 end;
 
procedure Quit;
 var 
  i :word;
  sum :longint;
 begin
  sum:=0;
  if (a[1]<>1) then sum:=sum+c[1,a[1]];
  for i:=2 to m do sum:=sum+c[a[i-1],a[i]];
  if (a[m]<>n) then sum:=sum+c[a[m],n];
  write(sum);
 end;
 
BEGIN
 assign(input,''); reset(input);
 assign(output,''); rewrite(output);
 Enter; 
 Optimize; 
 Quit;
 close(input); close(output);
END.

COUNTPL – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COUNTPL/

Thuật toán:

 • Tính trước mảng pan[i][j] = true nếu xâu s[i..j] là palindrome và ngược lại
 • Gọi f[i][j]=true nếu xâu s[1..i] có thể chia làm j xâu palindrome và ngược lại
 • Code đoạn tính f[i][j] cho các bạn dễ hiểu:
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
    oo=1000;
var   pan   :array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    i,j,n  :longint;
    s    :string;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
    res   :longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(s);
    close(input);
end;
function check(i,j   :longint):boolean;
var   tg   :string;
begin
    tg := copy(s,i,j-i+1);
    for i :=1 to length(tg) div 2 do
        if tg[i]<>tg[length(tg)-i+1] then exit(false);
    exit(true);
end;
procedure process;
var   i,j,k  :longint;
begin
    n := length(s);
    for i:=1 to n do
        for j:=i to n do
            if check(i,j) then pan[i,j] := true;
    f[0,0] := true;
    res := oo;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to i do
            begin
                for k:=i downto 1 do
                    begin
                        if pan[k,i] then
                            if f[k-1,j-1] then
                                f[i,j] :=true;
                    end;
                if i=n then if f[i,j] then res := min(res,j);
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

ROBOCON – vn.spoj.com

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ROBOCON/

Thuật toán:

 • Bạn loang con robot 1 trong khi loang robot 1 bạn cũng đồng thời loang robot 2. Ta phải suy luận ra một số trường hợp để mà dừng loang
 • Bạn có thể đọc code của mình để hiểu thêm. Mình viết rất dễ hiểu, bạn đọc có thể hiểu ngay

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=501;
 maxq=20*maxn*maxn;
 oo=trunc(1e9);
type
 point = record
  x,y,d : longint;
 end;
var
 dau1,cuoi1,dau2,cuoi2,i,j,n,m : longint;
 a : array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 q1,q2 : array[1..maxq] of point;
 d1,d2 : array[1..maxn,1..maxn] of longint;
 nowd,res : longint;
 kt : boolean;
 
procedure enter;
var u,v : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 fillchar(a , sizeof(a) , false);
 readln(n,m);
 for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j] := true;
 for i:=1 to m do
  begin
   read(u,v);
   a[u,v] := false;
  end;
end;
procedure push1(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi1);
 q1[cuoi1].x := x;
 q1[cuoi1].y := y;
 q1[cuoi1].d := z;
 d1[x,y] := z;
 if d2[x,y]=z then
  begin
   res := z;
   kt:=true;
   exit;
  end;
end;
procedure push2(x,y,z : longint);
begin
 inc(cuoi2);
 q2[cuoi2].x := x;
 q2[cuoi2].y := y;
 q2[cuoi2].d := z;
 d2[x,y] := z;
end;
procedure bfs2(dd : longint);
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 while dau2<=cuoi2 do
  begin
   u := q2[dau2]; inc(dau2);
   if u.d>dd then begin dec(dau2); exit; end;
   i:=u.x;j:=u.y;
   if a[i,j-1] and (d2[i,j-1]<>dd+1) then push2(i,j-1,dd+1);
   if a[i+1,j] and (d2[i+1,j]<>dd+1) then push2(i+1,j,dd+1);
   if a[i+1,j-1] and (d2[i+1,j-1]<>dd+1) then push2(i+1,j-1,dd+1);
  end;
end;
procedure bfs1;
var u : point;
  i,j : longint;
begin
 fillchar(d1,sizeof(d1),255);
 fillchar(d2,sizeof(d2),255);
 kt := false;
 dau1 :=1; cuoi1 := 0;
 dau2 := 1; cuoi2 := 0;
 push1(1,1,0); push2(1,n,0);
 nowd := 0;
 while dau1<=cuoi1 do
  begin
   if kt then break;
   u := q1[dau1]; inc(dau1);
   if u.d=nowd then
    begin
     bfs2(nowd);
     inc(nowd);
    end;
   i := u.x ; j:=u.y;
   if a[i+1,j] and (d1[i+1,j]<>u.d+1) then push1(i+1,j,u.d+1);
   if a[i,j+1] and (d1[i,j+1]<>u.d+1) then push1(i,j+1,u.d+1);
   if a[i+1,j+1] and (d1[i+1,j+1]<>u.d+1) then push1(i+1,j+1,u.d+1);
  end;
end;
procedure process;
begin
 res := oo;
 bfs1;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(res);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

MATCH1 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MATCH1/

Thuật toán:

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=100;
var
 a : array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
 match : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,m,res : longint;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  while not eof(input) do
   begin
    readln(u,v);
    a[u,v] := true;
   end;
 end;
procedure process;
 var found : boolean;
   nlist,i,j,old : longint;
   list : array[1..maxn] of longint;
   cx : array[1..maxn] of boolean;
 procedure dfs(u : longint);
  var i,v : longint;
  begin
   for v:=1 to m do
    if a[u,v] then
     if cx[v] then
     begin
      cx[v] := false;
      if match[v]=0 then found := true else dfs(match[v]);
      if found then
       begin
        match[v] := u;
        exit;
       end;
     end;
  end;
 begin
  nlist := n;
  for i:=1 to n do list[i ] := i;
  repeat
   old := nlist;
   fillchar(cx,sizeof(cx),true);
   for i:=nlist downto 1 do
    begin
     found := false;
     dfs(list[i]);
     if found then
      begin
       list[i] := list[nlist];
       dec(nlist);
      end;
    end;
  until old = nlist;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  for i:=1 to m do if match[i]<>0 then inc(res);
  writeln(res);
  for i:=1 to m do if match[i]<>0 then writeln(match[i],' ',i);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

QUEENNB – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QUEENNB/

Thuật toán:

 • Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Mình chỉ duyệt 2 lần: lần 1 từ đầu đến cuối bảng, lần 2 từ cuối về đầu bảng
 • Còn mỗi lần duyệt mình làm gì thì các bạn hãy đọc code vì mình viết code rất dễ hiểu

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000+3;
 
type  arrf  =array[0..maxn,0..maxn] of longint;
 
var   f    :arrf;
    h,c,d,d2  :arrf;
    i,j,n,m :longint;
    a    :array[1..maxn,1..maxn] of byte;
 
procedure enter;
var   tam   :char;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(m,n);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:=1 to n do
            begin
                read(tam);
                if tam='.' then a[i,j] := 1 else a[i,j] := 0;
            end;
        readln;
    end;
    close(input);
end;
 
procedure process;
begin
    for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j]:=0;
                        c[i,j]:=0;
                        d[i,j]:=0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j-1]+1;
                c[i,j] := c[i-1,j]+1;
                d[i,j] := d[i-1,j-1]+1;
                d2[i,j] := d2[i-1,j+1]+1;
                f[i,j] := h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-4;
            end;
    fillchar(h,sizeof(h),0);
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    fillchar(d,sizeof(d),0);
    fillchar(d2,sizeof(d2),0);
    for i:=m downto 1 do
        for j:=n downto 1 do
            begin
                if a[i,j]=0 then
                    begin
                        h[i,j] := 0;
                        c[i,j] := 0;
                        d[i,j] := 0;
                        d2[i,j] := 0;
                        continue;
                    end;
                h[i,j] := h[i,j+1]+1;
                c[i,j] := c[i+1,j]+1;
                d[i,j] := d[i+1,j+1]+1;
                d2[i,j] := d2[i+1,j-1]+1;
                inc(f[i,j] , h[i,j]+c[i,j]+d[i,j]+d2[i,j]-3 );
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=1 to m do
    begin
        for j:= 1 to n do
            write(f[i,j],' ');
        writeln;
    end;
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

TJALG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TJALG/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toánn Tarjan. Thuật toán Tarjan đơn thuần dựa trên thuật toán duyệt đồ thị DFS.
 • Các bạn có thể tham khảo thuầ toán Tarjan trong sách của thầy Lê Minh Hoàng

Code:

uses math;
const
 fi='';//spa.inp';
 fo='';//spa.out';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9);
var
 i,j,n,m,tpltm,top,tg,count : longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 low,num : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm*10] of longint;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v);
    add(i,u,v);
   end;
 end;
function pop : longint;
 begin
  pop := st[top];
  dec(top);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := count;
  push(u);
  i := head[u];
  while I<>0 do
   begin
    v := ke[i];
    if cx[v] then
    if num[v]=0 then
     begin
      dfs(v);
      low[u] := min(low[u],low[v]);
     end
     else
     begin
      low[u] := min(low[u],num[v]);
     end;
    i := link[i];
   end;
  if low[u]=num[u] then
   begin
    inc(tpltm);
    repeat
     v := pop;
     cx[v] := false;
    until v=u;
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  for i:=1 to n do
   if num[i]=0 then
    begin
     dfs(i);
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(tpltm);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.