Archives for Tháng Sáu 2016

REFORM – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

  Đề trên SPOJ bị thiếu, bài này có giới hạn n<=10^5, m<=2*10^5.

  Ta có thể phát biểu bài toán dưới dạng đồ thị như sau:

  Cho Một đồ thị vô hướng với n đỉnh và m cạnh, mục tiêu của ta là đếm số
  cách khác nhau để thực hiện 2 bước sau:

  • Loại bỏ một cạnh trong m cạnh của đồ thị
  • Thêm một cạnh mới vào đồ thị (cạnh này phải khác m cạnh lúc đầu) sao cho
   đồ thị mới đảm bảo tính liên thông.

  Ta có nhận xét là do chỉ có thể thêm một cạnh vào đồ thị, do đó số lượng
  thành phần liên thông của đồ thị chỉ có thể tối đa là 2. Ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp: Đồ thị gồm 1 thành phần liên thông và đồ thị gồm
  2 thành phần liên thông.

  Trường hợp thứ nhất – trường hợp đơn giản hơn: Đồ thị gồm 2 thành phần liên thông

  Giả sử 2 thành phần liên thông của đồ thị có số đỉnh lần lượt là C1 và C2
  (tất nhiên C1 = n – C2). Do đồ thị có 2 thành phần liên thông, cạnh ta
  thêm vào phải là cạnh từ thành phần liên thông này sang thành phần liên
  thông kia, có nghĩa là có C1 * C2 cách thêm cạnh, và các cạnh này chắc
  chắn khác với m cạnh lúc đầu. Tuy nhiên ta có thêm nhận xét là cạnh bị
  loại đi không được phép là cầu. Từ đó, giả sử số cầu của đồ thị là c,
  kết quả của ta là (m-c) * C1 * C2.

  Trường hợp thứ hai: Đồ thị có duy nhất một thành phần liên thông

  Cố định cạnh bỏ đi (xét từng cạnh trong m cạnh của đồ t), ta sẽ chia bài
  toán làm 2 trường hợp:

  Trường hợp đầu tiên: cạnh bỏ đi không phải là cầu, khi đó đồ thị vẫn tiếp
  tục liên thông. Tức là ta có thể thêm bất cứ cạnh nào miễn sau cạnh đó khác
  m cạnh lúc đầu là được, như vậy lúc này ta có n(n-1) / 2 – m cách thêm
  cạnh mới.

  Trường hợp thứ hai: cạnh bỏ đi là cầu, khi đó đồ thị sẽ bị chia làm 2 thành
  phần liên thông, và cạnh thêm vào chắc chắn phải nối một đỉnh từ thành phần
  liên thông này sang đỉnh thuộc thành phần liên thông kia (để đảm bảo tính
  chất liên thông của đồ thị). Gọi C1 và C2 là số lượng đỉnh trong 2 thành
  phần liên thông sau khi bỏ đi cạnh đang xét, ta sẽ có C1 * C2 – 1 cách thêm
  cạnh mới vào (-1 do trong C1 * C2 cạnh thì có một cạnh trùng với cạnh vừa bỏ
  đi).

  Lấy tổng số cách trong các trường hợp, ta thu được kết quả của bài toán.

  Độ phức tạp: O(m + n)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
int n, m;
bool a[50][50];
typedef pair<int, int> ii;
vector< ii > s1, s2;
int dem;
bool Free[50];
 
inline void duyet(int u)
{
  //cout<<u<<endl;
  dem++;
  Free[u] = 0;
  FORE(v, 1, n) if (u != v && a[u][v] && Free[v] > 0){
    duyet(v);
  }
}
 
vector< int > adj[MAXN];
int Low[MAXN], Num[MAXN], Count = 0, Pa[MAXN], C[MAXN];
 
inline void dfs(int u)
{
  Count++;
  Num[u] = Count;
  Low[u] = n + 1;
  C[u] = 1;
  FOR(i, 0, adj[u].size()){
    int v = adj[u][i];
    if (Pa[v] == 0){
      Pa[v] = u;
      dfs(v);
      C[u] += C[v];
      Low[u] = min(Low[u], Low[v]);
    } else
      if (Pa[u] != v) Low[u] = min(Low[u], Num[v]);
  }
}
 
long long sd[3];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("REFORM.inp", "r", stdin);
  freopen("REFORM.out", "w", stdout);
  #endif //yeulaptrinh.pw
  cin >> n >> m;
 
  if (n <= 20){
    FORE(i, 1, m){
      int x, y;
      cin >> x >> y;
      a[x][y] = 1;
      a[y][x] = 1;
    }
    long long ans = 0;
    FORE(x, 1, n) FORE(y, x + 1, n) if (a[x][y] == 1){
      s2.push_back(ii(x, y));
    } else s1.push_back(ii(x, y));
    FOR(i, 0, s1.size())
    FOR(j, 0, s2.size()){
      int u1 = s1[i].first, v1 = s1[i].second;
      int u2 = s2[j].first, v2 = s2[j].second;
      a[u1][v1] = 1; a[v1][u1] = 1;
      a[u2][v2] = 0; a[v2][u2] = 0;
      memset(Free, 1, sizeof(Free));
      dem = 0;
      // cout<<u1<<" "<<v1<<" "<<u2<<" "<<v2<<endl;
 
      duyet(1);
      if (dem == n) ans++;
      a[u1][v1] = 0; a[v1][u1] = 0;
      a[u2][v2] = 1; a[v2][u2] = 1;
    }
    cout << ans << endl;
  }
  else
 
  {
    int u, v;
    FORE(i, 1, m){
      cin >> u >> v;
      adj[u].push_back(v);
      adj[v].push_back(u);
    }
    int dlt = 0;
    FORE(u, 1, n) if (Pa[u] == 0){
      Pa[u] = -1;
      Count = 0;
      dfs(u);
      dlt++;
      sd[dlt] = Count;
    }
    //cout<<dlt<<"??"<<endl;
    if (dlt > 2){
      cout << 0 << endl;
      return 0;
    }
 
    //FORE(u, 1, n) cout << C[u]<<" ";cout<<endl;
      long long ans = 0, Cau = 0, SZ = 1LL * n * (n - 1) / 2;
      FORE(v, 1, n){
        u = Pa[v];
        if (u == -1 || Low[v] < Num[v]) continue;
        ans += 1LL * C[v] * (n - C[v]) - 1;
        Cau++;
      }
      //cout << Cau<<"??"<<ans<<endl;
      if (dlt == 1){
        ans += 1LL * (m - Cau) * (SZ - m);
        cout << ans;
      } else{
        long long ans = 1LL * sd[1] * sd[2] * (m - Cau);
        cout << ans;
      }
 
  }
  return 0;
}
const  fi='';
    nmax=1000000;
    mmax=400000;
 
type  data=longint;
var
    f:text;
    adj,x,y:array[0..mmax+1] of data;
    head:array[0..nmax+1] of data;
    sl:array[0..nmax+1] of int64;
    low,num,tr:array[0..nmax+1] of data;
    n,m,dinh,lab,sl1,res,khop,cau:int64;
 
procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    read(f,n,m);
    for i:=0 to n+1 do
        head[i]:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            read(f,x[i],y[i]);
            inc(head[x[i]]);
            inc(head[y[i]]);
        end;
    for i:=1 to n+1 do
        head[i]:=head[i-1]+head[i];
    for i:=1 to m do
        begin
            adj[head[x[i]]]:=y[i];
            dec(head[x[i]]);
            adj[head[y[i]]]:=x[i];
            dec(head[y[i]]);
        end;
    close(f);
 
 
end;
 
function min(a,b:data):data;
begin
    if a<b then exit(a); exit(b);
end;
 
procedure dfs(u:data);
var   v,k,i:data;
    s:boolean;
begin
    inc(lab);
    low[u]:=lab;
    num[u]:=lab;
    k:=0;
    sl[u]:=1;
    s:=false;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if tr[u]<>adj[v] then
            begin
                if num[adj[v]]=0 then
                    begin
                        tr[adj[v]]:=u;
                        inc(k);
                        dfs(adj[v]);
                        if low[adj[v]]>=num[u] then
                            s:=true;
                        sl[u]:=sl[adj[v]]+sl[u];
                        low[u]:=min(low[u],low[adj[v]]);
                    end
                else
                    low[u]:=min(low[u],num[adj[v]]);
            end;
    if ((s and (tr[u]<>0)) or ((tr[u]=0) and (k>1))) then inc(khop);
    if (Low[u]=num[u]) and (tr[u]<>0) then inc(cau);
end;
 
procedure ddfs(u:data);
var
    v:data;
begin
    inc(dinh);
    num[u]:=1;
    for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
        if num[adj[v]]=0 then
            ddfs(adj[v]);
end;
 
procedure xuli;
var   i,j:data;
    stplt:int64;
begin
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    stplt:=0;
    sl1:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            begin
                dinh:=0;
                ddfs(i);
                if sl1=0 then
                    sl1:=dinh;
                inc(stplt);
            end;
    if stplt>2 then
        begin
            writeln('0');
            exit;
        end;
    for i:=1 to n do
        num[i]:=0;
    tr:=num;
 
    cau:=0;
    khop:=0;
    lab:=0;
    for i:=1 to n do
        if num[i]=0 then
            dfs(i);
    if stplt=1 then
        begin
            res:=(m-cau)*((n*(n-1)) div 2 - m);
            for i:=2 to n do
                if low[i]=num[i] then
                    res:=res+int64(sl[i])*(int64(n-sl[i]))-1;
            writeln(res);
            exit;
        end;
    if stplt=2 then
        begin
            res:=(m-cau)*sl1*(n-sl1);
            writeln(res);
        end;
end;
 
begin
    docfile;
    xuli;
end.

BESTSPOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BESTSPOT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

{$MODE OBJFPC}
Const
    fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =10000;
    maxm  =100000;
    maxw  =1000000000;
 
Type
    Arr1  =array[0..maxn] of longint;
    Arr2  =array[0..2*maxm] of longint;
    tHeap  =record
     val  :Arr1;
     pos  :Arr1;
     nheap :longint;
    end;
 
Var
    n,m,x  :longint;
    p    :Arr1;
    d    :Arr1;
    head  :arr1;
    link,adj:arr2;
    t    :arr2;
    heap  :theap;
    kq   :longint;
    best  :longint;
    dm   :longint;
    f    :text;
 
Procedure ae(u,v,w:longint);
begin
    inc(dm);
    adj[dm]:=v;
    t[dm]:=w;
    link[dm]:=head[u];
    head[u]:=dm;
end;
 
Procedure Nhap;
var
    i,u,v,w :longint;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,n,x,m);
    dm:=0;
    best:=maxlongint;
    for i:=1 to n do head[i]:=0;
    for i:=1 to x do readln(f,p[i]);
    for i:=1 to m do
     begin
      readln(f,u,v,w);
      ae(u,v,w);
      ae(v,u,w);
     end;
    close(f);
end;
 
Procedure InitHeap(s:longint);inline;
var
    i    :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      nheap:=1;
      for i:=1 to n do
       begin
        pos[i]:=0;
        d[i]:=maxw;
       end;
      val[1]:=s;
      pos[s]:=1;
      d[s]:=0;
     end;
end;
 
Function getmin:longint;inline;
var
    v    :longint;
    cha,con :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      if nheap=0 then exit(0);
      GetMin:=val[1];
      v:=val[nheap];
      cha:=1;
      dec(nheap);
      repeat
       con:=2*cha;
       if (con<nheap) and (d[val[con]]>d[val[con+1]]) then inc(con);
       if (con>nheap) or (d[val[con]]>=d[v]) then break;
       val[cha]:=val[con];
       pos[val[con]]:=cha;
       cha:=con;
      until false;
      val[cha]:=v;
      pos[v]:=cha;
     end;
end;
 
Procedure Update(v:longint);inline;
var
    cha,con :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      con:=pos[v];
      if con=0 then
       begin
        inc(nheap);
        con:=nheap;
       end;
      repeat
       cha:=con div 2;
       if (cha=0) or (d[val[cha]]<=d[v]) then break;
       val[con]:=val[cha];
       pos[val[cha]]:=con;
       con:=cha;
      until false;
      val[con]:=v;
      pos[v]:=con;
     end;
end;
 
Procedure Dijkstra(s:longint);
var
    i,u,v  :longint;
    ss   :longint;
begin
    InitHeap(s);
    repeat
     u:=getmin;
     if u=0 then break;
     i:=head[u];
     while i<>0 do
      begin
       v:=adj[i];
       if d[v]>d[u]+t[i] then
        begin
         d[v]:=d[u]+t[i];
         update(v);
        end;
       i:=link[i];
      end;
    until false;
    ss:=0;
    for i:=1 to x do 
     if d[p[i]]=maxw then exit
      else ss:=ss+d[p[i]];
    if (ss<best) or ((ss=best) and (kq>s)) then
     begin
      best:=ss;
      kq:=s;
     end;
end;
 
Procedure Sol;
var
    i    :longint;
begin
    For i:=1 to n do Dijkstra(i);
end;
 
Procedure Xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,kq);
    close(f);
end;
 
begin
    Nhap;
    sol;
    xuat;
end.

V8SCORE – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/V8SCORE/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    oo=20;
var   i,j,tmp2:longint;
    s,k,n,tong,ss,tmp:longint;
    a:array[1..oo,1..oo] of longint;
    c:array[0..200] of boolean;
    trace:array[0..oo] of longint;
    f:text;
    tim:boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,s,k,n);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to k do read(f,a[i,j]);
  close(f);
end;
function max2(x,y:integer):integer;
begin
  if x>y then max2:=x else max2:=y;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do c[a[i,k]]:=true;
end;
procedure thu(x,y,tong:integer);
var   j,ss:integer;
begin
if not(tim) then
 if y<k then
 begin
  if a[x,y]>=trace[y-1] then
  begin
    tmp:=tong+(k-y+1)*a[x,y];
    if tmp<=s then
        begin
            tong:=tong+a[x,y];
            trace[y]:=a[x,y];
            for j:=1 to n do thu(j,y+1,tong);
        end;
  end;
 end else
    begin
    if (c[s-tong]) and (s-tong>=trace[k-1]) then
        begin
        trace[k]:=s-tong;
        tim:=true;
        end;
    end;
end;
procedure xuly;
begin
  trace[0]:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    if tim then exit else
    begin
        fillchar(trace,sizeof(trace),0);
        thu(i,1,0);
    end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  if tim then
  begin
    writeln(f,'YES');
    for i:=1 to k do write(f,trace[i],' ');
  end
    else writeln(f,'NO');
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.

QBMARKET – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBMARKET/

Thuật toán:

Gọi  L[j] là số cách mua hàng khi có j đồng .Như vậy khi ta có khi ta mua các mặt hàng từ (1..i-1) hết j đồng và số cách mua là L[j] thì khi xét đến mặt hàng thứ i với k là số lượng mặt hàng i mà ta sẽ mua thì số cách mua hết j+c[i]*k ( S) đồng sẽ tăng thêm một lượng L[j]. Ta có công thức quy hoạch động :

Nếu j+c[i]*k<=S thì L[j+c[i]*k]:=L[j+c[i]*k]+L[j] (j=S..1,i=1..n,k=1..mi). Khởi tạo L[0]=1, L[1..S]=0.

Tại sao vì j+c[i]*k<=S vì nếu lớn hơn S rồi ta không cần quan tâm vì ta chỉ có tối đa S đồng thôi.

Trong qua trình cài đặt ta thấy nếu ta duyệt nếu ta duyệt j tăng dần từ 1 đến S, k tăng dần từ 1 đến mi thì sẽ xảy ra trường hợp như sau:j=0,L[0]=1,i=1,c[1]=1. Đầu tiên k=1 thì L[0+1*1]=L[0]+L[2]=1, k=2 thì L[0+1*2]=L[0]+L[2]=1.
Tăng  j và i giữ nguyên, j=1.Đầu tiên k=1 thì L[1+1*1]=L[1]+L[1]=2 đến đây ta đã thấy vô lí L[2] với i=1 không thể nào bằng 2 được mà L[2]=1. Trường hợp này là do khi j=j1 ta tính L[j1+x], j tăng lên j1+x ta tính L[j1+x+y] ta có

L[j1+x+y]=L[j1+x+y]+L[j1+x] mà khi đó L[j1+x] không còn là số cách mua hết j1+x đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1) mà là mua i mặt hàng (1..i) vì ta vừa tính L[j1+x] khi mua k mặt hàng i mà c[i]*k=x, tất nhiên k>=1.Nói ngắn gọn bạn phải hiểu L[j] trong công thức trên là số cách mua hết j đồng từ i-1 mặt hàng (1..i-1)

Để khắc phục tình trạng này ta duyệt j giảm từ S về 0 .

Code bên dưới nộp sẽ được 85 điểm do chạy quá thời gian. Nếu bài cho time limit 1s thì sẽ được 100 điểm. Tất nhiên thuật toán trên hoàn toàn đúng.

Code:

Const
    fi='';
    fo='';
    maxn=500;
    maxs=100000;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxs] of int64;
 
Var
    n,s   :longint;
    c,m   :arr1;
    L    :arr2;
    f    :text;
 
procedure nhap;
var
    i    :longint;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,s,n);
    for i:=1 to n do readln(f,c[i],m[i]);
    close(f);
end;
 
procedure solution;
var
    i,j,k  :longint;
begin
    L[0]:=1; {Neu co 0 dong thi coi la co mot cach la khong mua gi ca}
    for j:=1 to s do L[j]:=0; { Khoi tao mang L }
    for i:=1 to n do
        for j:=s downto 0 do
            if L[j]>0 then
            	for k:=1 to m[i] do
                if j+k*c[i]<=s then
                    L[j+c[i]*k]:=L[j]+L[j+c[i]*k];
end;
 
procedure xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,L[s]); {Ket qua nam o L[s]}
    close(f);
end;
 
begin
    nhap;
    solution;
    xuat;
end.

LINEGAME – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/

Thuật toán:

Đây là một bài quy hoạch động khá hay. Trước hết ta có thể ăn được 60% số Test bằng duyệt, hoặc Quy hoạch động với độ phức tạp O(n2), thậm chí làm Quy hoạch động với độ phức tạp O(n) mà dùng hai mảng một chiều 106 phần tử chúng ta cũng chỉ đạt 60% số test.

Tôi xin trình bày ngắn gọn công thức sau với độ phức tạp O(n).

Gọi F[i,1] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘+’, tương tự F[i,2] là số điểm lớn nhất có thể đạt được khi xét tới ô thứ i và ô cuối cùng mang dấu ‘-’ ta thấy:

F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1]).

F[i,2]=Max(F[i-1,1]-a[i],F[i-1,2]).

Với công thức trên chương trình có thể chạy với n=106 trong 1s là cùng, nhưng đối với Time Limit nhỏ hơn như 0.5s thì rất dễ quá thời gian một cách đáng tiếc.

Ta để ý như sau: Tính F[i,1] và F[i,2] chỉ phụ thuộc vào F[i-1,1] và F[i-1,2] như vậy ta có thể dùng 3 biến m1,m2,m3 với vai trò như sau: m1 lưu F[i-1,1], m2 lưu F[i-1,2], m3 là trung gian và sau khi tính xong F[i,1] và F[i,2] thì m1,m2 lại được ghi đè lên giá trị của m1 và m2 lúc trước. Trong quá trình tính ta luôn cập nhật m1 và m2 với Max.

Trong chương trình chính ta tính luôn m1,m2 song song với đọc mảng a. Nói chung chương trình dưới đây chỉ sử dụng 7 biến kiểu nguyên và 1 biến tệp. Rất tiết kiệm bộ nhớ và CT ngắn gọn.

Độ phức tạp của thuật toán: O(n)
Code:

Const
    fi='';
    fo='';
 
Var
    n,a,i  :longint;
    m1,m2,m3:int64;
    max   :int64;
    f    :text;
Begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    max:=0;m1:=0;m2:=0;
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,a);{Doc a[i]}
            m3:=m1;{Giu lai F[i-1,1] de tinh m2}
            if m1<m2+a then m1:=m2+a;{m1=F[i,1]=Max(F[i-1,2]+a[i],F[i-1,1])}
            if m2<m3-a then m2:=m3-a;{m2=F[i,2]=Max(F[i-1,1]+a[i],F[i-1,2])}
            if m1>max then max:=m1;{Cap nhat F[i,1] voi Max}
            if m2>max then max:=m2;{Cap nhat F[i,2] voi Max}
        end;
    close(f);
    assign(f,fo);
	   rewrite(f);
    write(f,max);
    close(f);
End.

PARIGAME – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Gọi L[i,j] là trạng thái thắng (TRUE) hay thua (FALSE) khi bảng trò chơi có kích thước i x j của người đi trước.

Ta thấy:

 • L[i,j]=TRUE tương đương L[i-1,j]=FALSE nếu tổng các số trên hàng i chẵn, hoặc L[i,j-1]=FALSE nếu tổng các số trên cột j chẵn.
 • L[i,j]=FALSE tương đương L[i-1,j]=TRUE hoặc tổng các số trên hàng i lẻ và L[i,j-1]=TRUE hoặc tổng các số trên cột j lẻ.

Tóm lại ta có: L[i,j]= x or y;

x=TRUE nếu tổng các số trên hàng i chẵn và L[i-1,j]=FALSE; x=FALSE trong trường hợp còn lại.

y=TRUE nếu tổng các số trên cột j chẵn và L[i,j-1]=FALSE ; y=FALSE trong trường hợp còn lại.

Vấn đề còn lại là việc tính tổng các số trên hàng i và cột j:

Gọi S[i,j] là tổng các số trên bảng trò chơi kích thước i x j Ta tính S[i,j] tương tự bài BONUS:

S[i,j]:=S[i-1,j]+S[i,j-1]+a[i,j]-S[i-1,j-1];

Gọi h là tổng các số trên hàng i, ta có : h=S[i,j]-S[i-1,j];

Gọi c là tổng các số trên cột j, ta có : c=S[i,j]-S[i,j-1];

Từ việc tính trước mảng S ta đưa bài toán có độ phức tạp O(n2) tốt hơn rất nhiều nếu tính trực tiếp sẽ có độ phức tạp O(n3)

Code:

Const
    tfi='';
    tfo='';
    maxn=500;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    arr3  =array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 
Var
    n    :longint;
    k    :longint;
    a    :arr1;
    s    :arr2;
    L    :arr3;
    fi,fo  :text;
 
Procedure nhap;
var
    i,j   :longint;
begin
    readln(fi,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            read(fi,a[i,j]);
end;
 
Procedure Init;
var
    i,j   :longint;
begin
    for i:=0 to n do
        begin
            s[0,i]:=0;
            s[i,0]:=0;
        end;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]+a[i,j]-s[i-1,j-1];
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i,1] mod 2=0 then L[i,1]:=true
                else L[i,1]:=false;
            if s[1,i] mod 2=0 then L[1,i]:=true
                else L[1,i]:=false;
        end;
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    x,y   :boolean;
    h,c   :qword;
begin
    for i:=2 to n do
        for j:=2 to n do
            begin
                h:=s[i,j]-s[i-1,j];
                c:=s[i,j]-s[i,j-1];
                if (h mod 2=0) and (L[i-1,j]=false) then x:=true
                    else x:=false;
                if (c mod 2=0) and (L[i,j-1]=false) then y:=true
                    else y:=false;
                L[i,j]:=x or y;
            end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    if L[n,n]=true then writeln(fo,'YES')
        else writeln(fo,'NO');
end;
 
Procedure Process;
var
    i    :longint;
begin
    assign(fi,tfi);
    reset(fi);
    assign(fo,tfo);
    rewrite(fo);
    readln(fi,k);
    for i:=1 to k do
        begin
            nhap;
            Init;
            solution;
            xuat;
        end;
    close(fi);
    close(fo);
end;
 
begin
    Process;
end.

MMOD29 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MMOD29/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
 
var   f1, f2    :text;
    x    :longint;
    a, b, c :longint;
function get(a, b:longint):longint;
var   tmp   :longint;
begin
    if b = 0 then exit(1);
    if b mod 2 = 0 then exit(sqr(get(a, b div 2)) mod 29 )
    else exit( (sqr(get(a, b div 2))*a) mod 29 );
end;
 
BEGIN
    assign(f1, fi);
    reset(f1);
    assign(f2, fo);
    rewrite(f2);
    while not eof(f1) do
        begin
            readln(f1, x);
            if x = 0 then break;
            a:=(get(2, 2*x + 1) - 1 ) mod 29;
            b:=(get(3,  x + 1) - 1 ) mod 29;
            c:=(get(167, x + 1) - 1 ) mod 29;
            writeln(f2,(a*b*c*9) mod 29);
        end;
    close(f1);
    close(f2);
END.