Archives for Tháng Tư 2016

NKGOLF – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKGOLF/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <climits>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <map>
#include <set>
#include <vector>
#include <stack>
#include <deque>
#include <queue>
#include <utility>
#include <sstream>
using namespace std;
 
#define FOR(i,a,b) for(int i = (a); i <= (b); i++)
#define DOW(i,a,b) for(int i = (a); i >= (b); i--)
#define RESET(c,val) memset(c,val,sizeof(c))
#define sz(a) int(a.size())
#define pb push_back
 
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
 
/*---------------------------*/
 
const int maxn = 1e3 + 2;
int m, n, res, tt;
ll a[maxn][maxn];
bool b[maxn][maxn];
 
void input() {
  scanf("%d %d", &m, &n);
  RESET(a,0);
  FOR(i,1,m)
  FOR(j,1,n)
  scanf("%lld", &a[i][j]);
}
 
void solve() {
  FOR(i,1,m-1)
  FOR(j,1,n-1)
  b[i][j]=((a[i][j]<=a[i+1][j]) && (a[i][j]<=a[i][j+1])
       && (a[i+1][j]<=a[i+1][j+1]) && (a[i][j+1]<=a[i+1][j+1]));
 
  res=1;
  // search row
  FOR(i,1,m) {
    tt=1;
    FOR(j,2,n)
    if ( a[i][j]>=a[i][j-1] ) {
      tt++;
      res=max(res,tt);
    } else tt=1;
  }
 
  // search col
  FOR(j,1,n) {
    tt=1;
    FOR(i,2,m)
    if ( a[i][j]>=a[i-1][j] ) {
      tt++;
      res=max(res,tt);
    } else tt=1;
  }
 
  int h[maxn], l[maxn], r[maxn];
  RESET(h,0);
  RESET(l,0);
  RESET(r,0);
  FOR(i,1,m-1) {
    FOR(j,1,n-1)
    if ( b[i][j] ) h[j]++;
    else h[j]=0;
 
    //deque
    int d[maxn];
    int top=0;
    d[0]=0;
    FOR(j,1,n-1) {
      while(top && h[j]<=h[d[top]])
        r[d[top--]]=j-1;
      l[j]=d[top]+1;
      d[++top]=j;
    }
    while(top) r[d[top--]]=n-1;
 
    FOR(j,1,n-1)
    if ( h[j]>0 ) {
      res=max(res,(h[j]+1)*(r[j]-l[j]+2));
    }
  }
}
 
void output() {
  printf("%d", res);
}
 
int main() {
  input();
  solve();
  output();
 
  return 0;
}

CTNOWN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=350;
var   n,i,j  :longint;
    dem   :longint;
    nto   :array[1..maxn] of longint;
    cx   :array[1..maxn] of boolean;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    t,tt,k  :longint;
    res,tam   :qword;
procedure sangnto;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
        if cx[i]=false then
            begin
                j := i*i;
                while (j<=maxn) do
                    begin
                        cx[j]:=true;
                        j := j+i;
                    end;
            end;
    for i:=2 to maxn do
        if cx[i]=false then
            begin
                inc(dem);
                nto[dem] := i;
            end;
end;
function max(x,y : qword) : qword;
 var tg : qword;
 begin
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure main;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
    sangnto;
    read(t);
        for i:=0 to dem do
         for j:=0 to maxn do f[i,j] := 1;
            for i:=1 to dem do
                begin
                    for j:=1 to maxn do
                    begin
                    f[i,j] := f[i-1,j];
                    tam:=1;
                    while tam*nto[i]<=j do
                        begin
                            tam := tam * nto[i];
                            f[i,j] := max(f[i,j], f[i-1,j-tam]*tam );
                        end;
                    end;
                end;
    for tt := 1 to t do
        begin
            read(n);
            writeln(f[dem,n]);
        end;
    close(input);close(output);
end;
procedure __;
begin
end;
begin
 __ ;
 main;
 __ ;
end.

DHFRBUS – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHFRBUS/

Thuật toán:

 • Sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất dijkstra.
 • Gọi d[u,x] là quãng đường ngắn nhất đi từ s đến u khi dùng x vé xe miến phí
 • Kết quả là d[t,k].

Code:

{$inline on}
 
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =trunc(1e5)*2;
    maxM  =trunc(1e5)*10;
    maxK  =5;
    oo    =2*trunc(1e12);
type  Tadj  =record
        v,w,link:int64;
    end;
 
    THeap  =record
        v1,v2:int64;
    end;
 
    Arr1  =array[0..maxN] of int64;
    Arr2  =array[0..maxM] of Tadj;
    Arr4  =array[0..maxN*maxK] of THeap;
    Arr5  =array[0..maxN,0..maxK] of int64;
 
var   n, m, k :longint;
    Adj   :arr2;
    Head  :arr1;
    s, t  :longint;
    d    :arr5;
    Pos   :arr5;
    H    :arr4;
    nHeap  :longint;
    c    :longint;
//heapmin;
procedure hv(var a, b:int64);
var   tg   :int64;
begin
    tg:=a;a:=b;b:=tg;
end;
 
procedure UpHeap(i:longint);
begin
 
    if (i<=1) or (d[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2]<=d[H[i].v1,H[i].v2]) then exit;
    hv(Pos[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2],Pos[H[i].v1,H[i].v2]);
    hv(H[i div 2].v1,H[i].v1);
    hv(H[i div 2].v2,H[i].v2);
    UpHeap(i div 2);
end;
 
procedure DownHeap(i:longint);
var   j :longint;
begin
    j:=i*2;
    if j>nHeap then exit;
    if (j<nheap) and (d[H[j+1].v1,H[j+1].v2]<d[H[j].v1,H[j].v2]) then inc(j);
    if d[H[i].v1,H[i].v2]<=d[H[j].v1,H[j].v2] then exit;
    hv(Pos[H[i].v1,H[i].v2],Pos[H[j].v1,H[j].v2]);
    hv(H[i].v1,H[j].v1);
    hv(H[i].v2,H[j].v2);
    DownHeap(j);
end;
 
procedure Update(u,x:longint);
var   p :longint;
begin
    p:=pos[u,x];
    if p=0 then
        begin
            inc(nHeap);
            H[nheap].v1:=u;
            H[nheap].v2:=x;
            Pos[u,x]:=nHeap;
            p:=nHeap;
        end;
    UpHeap(p);
end;
 
procedure GetMin(var u, x:longint);
begin
    if nheap=0 then
        begin
            u:=0;x:=0;
            exit;
        end;
    u:=H[1].v1;x:=H[1].v2;
    H[1].v1:=H[nHeap].v1;
    H[1].v2:=H[nheap].v2;
    Pos[H[1].v1,H[1].v2]:=1;
    dec(nHeap);
    downHeap(1);
end;
 
procedure Dijkstra;
var   i, v, w   :int64;
    ans   :int64;
    u   ,x :longint;
begin
    fillchar(pos,n,0);
    for u:=1 to n do
        for x:=0 to k do d[u,x]:=oo;
    nHeap:=0;
    d[s,0]:=0;
    Update(s,0);
    repeat
        GetMin(u,x);
        i:=head[u];
        if u=0 then exit;
        while i<>0 do
        begin
            v:=adj[i].v;
            w:=adj[i].w;
            if d[v,x]>d[u,x]+w then
            begin
                d[v,x]:=d[u,x]+w;
                Update(v,x);
            end;
            if (x<k) and (d[v,x+1]>d[u,x]) then
            begin
                d[v,x+1]:=d[u,x];
                Update(v,x+1);
            end;
            i:=adj[i].link;
        end;
    until nHeap=0;
    ans:=oo;
    ans:=d[t,k];
    {for x:=0 to k do
        if d[t,x]<ans then
                ans:=d[t,x];}
    writeln(ans);
end;
 
procedure Tadd(u,v,w:longint);
begin
    inc(c);
    Adj[c].v:=v;
    Adj[c].w:=w;
    Adj[c].link:=head[u];
    head[u]:=c;
end;
 
procedure xuly;
var   i, u, v, w   :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n, m, k, s, t);
    c:=0;
    fillchar(head,sizeof(head),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(u,v,w);
            Tadd(u,v,w);
            Tadd(v,u,w);
        end;
    Dijkstra;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    xuly;
end.

SPOJ – DHLOCK

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCK/

Thuật toán:

 • Bài này không quá khó. Ta chỉ cần duyệt số lần sử dụng cách biến đổi khóa thứ 2 là kk (kk=0..n-1,) với mỗi giá trị kk ta tính số lần ít nhất sử dụng phép biến đổi 1,3 để thỏa.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
var   i,j,n,k:longint;
    kiluc,kq,tam:longint;
    a,b,c:array[1..maxn] of longint;
procedure xuly;
var   kk:longint;
    tmp:longint;
begin
    for kk:=0 to n-1 do
    begin
      for i:=1 to n do
      begin
        if i+kk>n then tam:=(i+kk) mod n else tam:=i+kk;
        if b[tam]>=a[i] then c[i]:=b[tam]-a[i]
            else c[i]:=b[tam]+k-a[i]+1;
      end;
      for i:=1 to n do
        begin
          kq:=0;
          tam:=c[i];
          for j:=1 to n do
            if c[j]>=tam then inc(kq,c[j]-tam)
                else inc(kq,c[j]+k-tam+1);
          if kq+kk+tam<kiluc then kiluc:=kq+kk+tam;
        end;
    end;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do
    if b[i]>=a[i] then inc(kiluc,b[i]-a[i])
        else inc(kiluc,b[i]+k-a[i]+1);
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for j:=1 to n do read(b[j]);
 
  init;
  xuly;
 
  writeln(kiluc);
 
  close(input);close(output);
end.

NKPALIN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/

Thuật toán:

Gọi F[i][j] là độ dài xâu đối xứng dài nhất trong đoạn S[i..j]. Khi đó:

 1. F[i,j] = F[i+1,j-1]+2 nếu S[i] = S[j]
 2. F[i,j] = max(F[i+1,j],F[i,j-1]) nếu S[i] <> S[j]

Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn.

Code:

Program Xaucon;
Var s,st,st1:ansistring;
  i,j:integer;
  F: Array[1..2000,1..2000] Of Integer;
 
Procedure nhap;
 Begin
 Readln(s);
 For i:=1 to length(s) do F[i,i]:=1;
 Writeln;Writeln;
 end;
 
Function max(a,b:integer):integer;
 Begin
 If a>b then exit(a) else exit(b);
 End;
 
 
Procedure Solve;
 Begin
 For i:=length(s) downto 1 do
  For j:=i+1 to length(s) do
   If s[i]=s[j] then
     F[i,j]:=F[i+1,j-1]+2
   else F[i,j]:= max(F[i+1,j],F[i,j-1]);
  End;
 
Procedure PrintResult;
 Begin
 i:=1;
 j:=length(s);
  While (i<=j) do
  Begin
   If s[i]=s[j] then
    Begin
     st:=st+s[i];
     st1:=s[j]+st1;
     inc(i);
     dec(j);
    end
   Else
    If F[i+1,j]=F[i,j] then inc(i) else dec(j);
  End;
   If F[1,length(s)] mod 2 =1 then delete(st1,1,1);
  st:=st+st1;
 Writeln(st);
 end;
 
 Begin
 nhap;
 Solve;
 PrintResult;
readln
end.

CREC01 – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này ta sử dụng kỹ thuật deque. Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu thêm

Code:

Pascal : https://ideone.com/swTkml

const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
 
var   a    :array[0..oo,0..oo] of 0..1;
    l,h,dem:array[0..oo+1] of int64;
    m, n  :longint;
 
procedure Optimize;
var   i, j  :longint;
    ans   :int64;
begin
    fillchar(h, sizeof(h),0);
    ans:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    if a[i,j]=1 then begin
                    l[j]:=j;
                    h[j]:=h[j]+1;
                    while h[l[j]-1]>h[j] do
                        l[j]:=l[l[j]-1];
                    dem[j]:=h[j]*(j-l[j]+1)+dem[l[j]-1];
                    ans:=ans+dem[j];
                    //writeln(ans,'==');
                    //if (i=3) and (j=2) then writeln(dem[1]);
                    end
                    else begin
                        dem[j]:=0;
                        l[j]:=0;
                        h[j]:=0;
                    end;
 
                end;
 
        end;
    writeln(ans);
end;
 
procedure run;
var   i, j, tg  :longint;
    s    :ansistring;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(m, n);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(s);
            for j:=1 to n do
                    val(s[j],a[i,j]);
        end;
    Optimize;
    close(input);close(output);
 
end;
 
begin
    run;
end.

C++ : https://ideone.com/S0t4zZ

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
 
#define BG begin()
#define ED end()
#define st first
#define nd second
#define PB push_back
#define PF push_front
#define FOR(i,a,b) for (long long i=a;i<b;i++)
#define FORE(i,a,b) for (long long i=a;i<=b;i++)
#define FORD(i,a,b) for (long long i=a;i>=b; i--)
#define ri(n)({\
  int neg=0;\
  n=0;\
  char ch;\
  for(ch=getchar(); ch<'0' || ch>'9'; ch=getchar()) if (ch=='-') neg=1-neg;\
  n=ch-48;\
  for(ch=getchar(); ch>='0' && ch<='9'; ch=getchar()) n=(n<<3)+(n<<1)+ch-48;\
  if (neg) n=-n;\
})
 
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> II;
typedef pair<ll,ll> LL;
const ll INF=1000000000+7;
const double esp=1e-13;
const double pi=3.141592653589;
 
 
ll m, n, a[1001][1001], H[1001], dem[1001], L[1001];
 
int main()
{
  //freopen("CREC01.inp", "r", stdin);
  //freopen("CREC01.out", "w", stdout);
  cin>>m>>n;
  char ch;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      cin>>ch;
      a[i][j] = ch - '0';
    }
  memset(H, 0, sizeof(H));
  memset(L, 0, sizeof(L));
  memset(dem, 0, sizeof(dem));
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      //cout<<i<<" "<<j<<" "<<a[i][j]<<endl;
      if (a[i][j] == 1) {
        H[j]++;
        int k = j;
        while ( (k > 1) && (a[i][k-1] == 1) && (H[ k - 1 ] >= H[j]) ) k = L[k - 1];
        L[j] = k;
        dem[j] = H[j]*(j - L[j] + 1) + dem[L[j] - 1];
        ans += dem[j];
        //cout<<i<<"=="<<j<<"=="<<"=="<<H[j]<<"=="<<ans<<endl;
      }
      else
      {
        H[j] = 0;
        dem[j]= 0;
        L[j] = 0;
      }
    }
  cout<<ans;
}