MULONE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';//MULONE.INP';
 fo = '';//MULONE.OUT';
 maxn = 10000000;
var
 n,test,t : longint;
 kq : array[1..maxn] of longint;
 
procedure sol;
var
 i,nho,tong : longint;
 count : longint;
begin
 tong:=0; nho:=0; count:=0;
 for i:=1 to n do
  begin
   tong:=(i+nho) mod 10;
   nho:=(i+nho) div 10;
   inc(count);
   kq[count]:=tong;
  end;
 for i:=n-1 downto 1 do
  begin
   tong:=(i+nho) mod 10;
   nho:=(i+nho) div 10;
   inc(count);
   kq[count]:=tong;
  end;
 for i:=count downto 1 do write(kq[i]);
 writeln;
end;
 
BEGIN
 assign(input,fi); reset(input);
 assign(output,fo); rewrite(output);
 readln(T);
 for test:=1 to T do
  begin
   readln(N);
   sol;
  end;
 close(input);
 close(output);
END.

C11PNUM – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sàng nguyên tố
 • Tính các tích k số nguyên tố liên tiếp để cập nhập cho kết quả

Code:

const  fi='';
    fo='';
    oo=3000000;
var   k,t,i,j,tt:longint;
    tam,n,res:qword;
    f:text;
    tmp:array[2..oo] of boolean;
    ngto:array[1..oo] of longint;
    d	:longint;
function max(a,b:qword):qword;
begin
    if a>b then exit(a) else exit(b);
end;
procedure xl;
var   i,j :longint;
begin
	for i:=1 to d-k+1 do
		begin
			tam :=1;
			for j:=i to i+k-1 do
			begin
				tam := tam*ngto[j];
			end;
            if tam>n then break else res := max(res,tam);
		end;
end;
procedure init;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(oo)) do
        if tmp[i]=false then
            begin
              j:=i*i;
              while j<=oo do
                begin
                  tmp[j]:=true;
                  j:=j+i;
                end;
            end;
    d:=0;
    for i:=2 to oo do
        if tmp[i]=false then begin inc(d); ngto[d]:=i; end;
    j:=d;
end;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);reset(f);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  read(f,t);
  for tt:=1 to t do
    begin
      read(f,n,k);
      res := 0;
      xl;
      if res=0 then writeln(-1) else writeln(res);
    end;
  close(f);close(output);
end;
begin
  init;
  nhap;
end.

DEGREE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int maxn=100010;
typedef long long ll;
int dp[35][35],base[35],bin[35];
void init()
{
  dp[0][0]=base[0]=1;
  for(int i=1;i<=32;i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    base[i]=base[i-1]<<1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
      dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i-1][j-1];
  }
}
int calc(int x,int k)
{
  int i,one=0,ans=0;
  for(i=31;i>=0;i--)
  {
    if(x&base[i])
    {
      if(one>k)
        break;
      ans+=dp[i][k-one];
      one++;
      x-=base[i];
    }
  }
  if(one==k)
    ans++;
  return ans;
}
int getbin(int x,int b)
{
  int ct=0,i,ret=0;
  if(!x)
    return x;
  while(x)
  {
    bin[ct++]=x%b;
    x/=b;
  }
  for(i=ct-1;i>=0;i--)
  {
    if(bin[i]>1)
      break;
    if(bin[i])
      ret=ret<<1|1;
    else
      ret<<=1;
  }
  while(i>=0)
  {
    ret=ret<<1|1;
    i--;
  }
  return ret;
}
int main()
{
  int x,y,k,b;
 
  init();
  while(~scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&k,&b))
  {
    y=getbin(y,b);
    x=getbin(x-1,b);
    printf("%d\n",calc(y,k)-calc(x,k));
  }
  return 0;
}

listgame – kattis

Đề bài
Thuật toán
Code

SHHV – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 13;
const int oo = 1e9+3;
string s;
 
ll gt[MAXN+1];
int n, x, a[MAXN+1], b[MAXN+1], i, j;
bool chon[MAXN+1];
ll t;
 
void init() {
  gt[0] = 1;
  gt[1] = 1;
  for (int i=2; i<=MAXN; i++) gt[i] = gt[i-1]*i;
}
 
void query1() {
  ll ans = 0;
  memset(chon,0,sizeof(chon));
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    for (int j=1; j<=a[i]-1; j++)
    if (!chon[j]) {
      ans += gt[n-i];
    }
    chon[a[i]] = 1;
  }
  cout << ans+1 << endl;
}
 
void query2() {
  memset(chon,0,sizeof(chon));
  t--;
  for (i=1; i<=n; i++) {
    int tmp = 0;
    for (j=1; j<=n; j++) {
      if (!chon[j]) tmp++;
      if (gt[n-i]*tmp>t) break;
    }
    t -= gt[n-i]*(tmp-1);
    b[i] = j;
    chon[j]=1;
  }
  for (int i=1; i<=n; i++) cout << b[i] << " ";
}
 
int main() {
  	#ifndef ONLINE_JUDGE
  	freopen("test.inp", "r", stdin);
  	freopen("test.out", "w", stdout);
  	#endif
  while (cin>>a[++n]);
  t=a[--n]; n--;
  init();
  query1();
  query2();
  return 0;
}

FIBVAL – spoj

Đề bài

Thuật toán

Để giải được bài này, ta cần áp dụng 1 tính chất đặc biệt của dãy Fibonacci, đó là chu kỳ Pisano

Dãy Fibonacci có dạng:

 • f(0) = 0
 • f(1)=1
 • f(i)=f(i-1)+f(i-2)

Đối với 1 số nguyên n bất kì thì dãy g(i)=f(i) mod n có tính chu kì.

Ví dụ: Với n=3 ta có:

f 0 1 1 2 3 5 8 13 15 28 43
g 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1

Ở bài này, ta có chu kì gồm 7 nốt nhạc vì vậy ta xét tính chu kì trên dãy g(i)=f(i) mod 7.

Chu kì Peisano của 7 trong bài này gồm 16 số:

 1 2 3 5 1 6 0 6 6 5 4 2 6 1 0 1

Như vậy, độ dài đoạn nhạc dài nhất có tính chu kì chỉ có thể là 2 hoặc có dạng 16*k.

Code

CONST
  tfi = '';
  tfo = '';
VAR
  fi,fo      : text;
 
Function pro(l,r: longint): longint;
  Var
    len,res: longint;
  Begin
    len:=r-l+1;
    l:=l mod 16;
    r:=r mod 16;
    If l=0 then l:=16;
    If r=0 then r:=16;
    res:=len div 16;
    If len>=32 then exit(res*16)
    else
      If len>=9 then exit(2)
      else
        If ((l=9)) or ((l>9) and (r0 do
      begin
        read(fi,l,r);
        writeln(fo,pro(l,r));
        dec(test);
      end;
  End;
 
BEGIN
  assign(fi,tfi); reset(fi);
  assign(fo,tfo); rewrite(fo);
    process;
  close(fi); close(fo);
END.

Nguồn: không rõ

C11SUM – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Các bạn đọc code xem thuật toán dễ thế nào nhé 🙂

Code:

{$H+}
Uses math;
Const
	inp = '';
	out = '';
	maxn = 1000001;
	oo = 1000000007;
 
Var
	a,b : array [0..maxn] of int64;	
	s : string;
	n,i,x : longint;
	res,hold : int64;
 
begin
	assign(input,inp); reset(input);
	assign(output,out); rewrite(output);
	readln(s);
	n := length(s);
	hold := 0;
	for i := 1 to n do
	 begin
	 	x := ord(s[i])-ord('0');
	 	hold := (hold*10+i*x) mod oo;
	 	res := (res +hold) mod oo;
	 end;
	writeln(res);
end.