DEGREE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int maxn=100010;
typedef long long ll;
int dp[35][35],base[35],bin[35];
void init()
{
  dp[0][0]=base[0]=1;
  for(int i=1;i<=32;i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    base[i]=base[i-1]<<1;
    for(int j=1;j<=i;j++)
      dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i-1][j-1];
  }
}
int calc(int x,int k)
{
  int i,one=0,ans=0;
  for(i=31;i>=0;i--)
  {
    if(x&base[i])
    {
      if(one>k)
        break;
      ans+=dp[i][k-one];
      one++;
      x-=base[i];
    }
  }
  if(one==k)
    ans++;
  return ans;
}
int getbin(int x,int b)
{
  int ct=0,i,ret=0;
  if(!x)
    return x;
  while(x)
  {
    bin[ct++]=x%b;
    x/=b;
  }
  for(i=ct-1;i>=0;i--)
  {
    if(bin[i]>1)
      break;
    if(bin[i])
      ret=ret<<1|1;
    else
      ret<<=1;
  }
  while(i>=0)
  {
    ret=ret<<1|1;
    i--;
  }
  return ret;
}
int main()
{
  int x,y,k,b;
 
  init();
  while(~scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&k,&b))
  {
    y=getbin(y,b);
    x=getbin(x-1,b);
    printf("%d\n",calc(y,k)-calc(x,k));
  }
  return 0;
}

listgame – kattis

Đề bài
Thuật toán
Code

SHHV – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 13;
const int oo = 1e9+3;
string s;
 
ll gt[MAXN+1];
int n, x, a[MAXN+1], b[MAXN+1], i, j;
bool chon[MAXN+1];
ll t;
 
void init() {
  gt[0] = 1;
  gt[1] = 1;
  for (int i=2; i<=MAXN; i++) gt[i] = gt[i-1]*i;
}
 
void query1() {
  ll ans = 0;
  memset(chon,0,sizeof(chon));
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    for (int j=1; j<=a[i]-1; j++)
    if (!chon[j]) {
      ans += gt[n-i];
    }
    chon[a[i]] = 1;
  }
  cout << ans+1 << endl;
}
 
void query2() {
  memset(chon,0,sizeof(chon));
  t--;
  for (i=1; i<=n; i++) {
    int tmp = 0;
    for (j=1; j<=n; j++) {
      if (!chon[j]) tmp++;
      if (gt[n-i]*tmp>t) break;
    }
    t -= gt[n-i]*(tmp-1);
    b[i] = j;
    chon[j]=1;
  }
  for (int i=1; i<=n; i++) cout << b[i] << " ";
}
 
int main() {
  	#ifndef ONLINE_JUDGE
  	freopen("test.inp", "r", stdin);
  	freopen("test.out", "w", stdout);
  	#endif
  while (cin>>a[++n]);
  t=a[--n]; n--;
  init();
  query1();
  query2();
  return 0;
}

FIBVAL – spoj

Đề bài

Thuật toán

Để giải được bài này, ta cần áp dụng 1 tính chất đặc biệt của dãy Fibonacci, đó là chu kỳ Pisano

Dãy Fibonacci có dạng:

 • f(0) = 0
 • f(1)=1
 • f(i)=f(i-1)+f(i-2)

Đối với 1 số nguyên n bất kì thì dãy g(i)=f(i) mod n có tính chu kì.

Ví dụ: Với n=3 ta có:

f 0 1 1 2 3 5 8 13 15 28 43
g 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1

Ở bài này, ta có chu kì gồm 7 nốt nhạc vì vậy ta xét tính chu kì trên dãy g(i)=f(i) mod 7.

Chu kì Peisano của 7 trong bài này gồm 16 số:

 1 2 3 5 1 6 0 6 6 5 4 2 6 1 0 1

Như vậy, độ dài đoạn nhạc dài nhất có tính chu kì chỉ có thể là 2 hoặc có dạng 16*k.

Code

CONST
  tfi = '';
  tfo = '';
VAR
  fi,fo      : text;
 
Function pro(l,r: longint): longint;
  Var
    len,res: longint;
  Begin
    len:=r-l+1;
    l:=l mod 16;
    r:=r mod 16;
    If l=0 then l:=16;
    If r=0 then r:=16;
    res:=len div 16;
    If len>=32 then exit(res*16)
    else
      If len>=9 then exit(2)
      else
        If ((l=9)) or ((l>9) and (r0 do
      begin
        read(fi,l,r);
        writeln(fo,pro(l,r));
        dec(test);
      end;
  End;
 
BEGIN
  assign(fi,tfi); reset(fi);
  assign(fo,tfo); rewrite(fo);
    process;
  close(fi); close(fo);
END.

Nguồn: không rõ

C11SUM – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Các bạn đọc code xem thuật toán dễ thế nào nhé 🙂

Code:

{$H+}
Uses math;
Const
	inp = '';
	out = '';
	maxn = 1000001;
	oo = 1000000007;
 
Var
	a,b : array [0..maxn] of int64;	
	s : string;
	n,i,x : longint;
	res,hold : int64;
 
begin
	assign(input,inp); reset(input);
	assign(output,out); rewrite(output);
	readln(s);
	n := length(s);
	hold := 0;
	for i := 1 to n do
	 begin
	 	x := ord(s[i])-ord('0');
	 	hold := (hold*10+i*x) mod oo;
	 	res := (res +hold) mod oo;
	 end;
	writeln(res);
end.

VOGAME – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Mình tham khảo từ solution của anh Lê Anh Đức
  Thuật toán:
  -Nhận xét là tính chẵn lẻ của số bi đỏ ko đổi, vậy nên kết quả sẽ là số bi đỏ modulo 2.
  -Hãy thử tạo 1 test và sinh ra dãy A, các bạn sẽ nhận thấy dãy A tuần hoàn theo chu kì D+1, từ đó có thể giải quyết bài toán này. Sau đây là code của mình:

Code:

#include<bits/stdc++.h>
#define N 100001
using namespace std;
int t,n,d;
long long a[N], s[3];
int main()
{
	cin>>t;
	for (int z=1; z <= t; z++)
		{
			s[0]=s[1]=0;
			cin>>n>>d;
			for (int i=1; i <= d; i++)
				{
					cin>>a[i];
					s[a[i]]=s[a[i]]+1;
				}	
			if (n == d)
				{
					cout<<s[1]%2<<endl;
					continue;
				}
			d=d+1;
			a[d]=s[1]%2;
			s[a[d]]=s[a[d]]+1;
			int ck=n/d;
			int du=n-ck*d;
			long long kq=s[1]*ck;
			for (int i=1; i <= du; i++)
				kq=kq + a[i]%2;
			cout<<kq%2<<endl;
		}
}

PVOI14_6 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
int factorial(int n, long long MOD) {
  int ret = 1;
  for(int i = 1; i <= n; i++) ret = ((long long)(ret) * i) % MOD;
  return ret;
}
 
int power(int x, int k, long long MOD) {
  if (k == 0) return 1;
  long long t = power(x, k / 2, MOD);
  t = (t * t) % MOD;
  if (k % 2 == 1) t = (t * x) % MOD;
  return t;
}
 
int count_in_grid(int m, int n, int s) {
  return max(0, min(max(0, s - 1), m) - max(max(0, s - n), 1) + 1);
}
 
int calc(int m, int n, long long MOD) {
  int x = 1;
  for(int i = 1; i < m + m; i++) {
    int j = m + m + 1 - i;
    int k = count_in_grid(m - n, m - n, j) + 2 * count_in_grid(n, m - n, j - m);
    x = ((long long)(x) * power(i, k, MOD)) % MOD;
  }
  int ret = ((long long)(factorial((long long)(m) * m - (long long)(n) * n, MOD)) * power(x, MOD - 2, MOD)) % MOD;
  return ret;
}
 
int main()
{
  //freopen("L.inp","r",stdin);
  //freopen("L.out","w",stdout);
	int m, n ;
	long long MOD;
  cin >> m >> n >> MOD;
  cout << calc(m, n, MOD);
}