QBMST – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm> // Hàm sort
using namespace std;
 
// Cấu trúc để lưu cạnh đồ thị,
// u, v là 2 đỉnh, w là trọng số cạnh
struct edge {
  int u, v, w;
};
// Hàm so sánh để dùng trong hàm sort ở dưới
bool cmp(const edge &a, const edge &b) {
  return a.w < b.w;
}
 
// Số đỉnh tối đa trong đề bài
#define N 10005
 
// 2 mảng sử dụng trong Disjoint Set
int cha[N], hang[N];
 
// Tìm xem u thuộc cây nào
int find(int u) {
  if (cha[u] != u) cha[u] = find(cha[u]);
  return cha[u];
}
 
// Hợp nhất 2 cây chứ u và v,
// Trả về false nếu không thể hợp nhất
bool join(int u, int v) {
  u = find(u); v = find(v);
  if (u == v) return false;
  if (hang[u] == hang[v]) hang[u]++;
  if (hang[u] < hang[v]) cha[u] = v;
  else cha[v]=u;
  return true;
}
 
int main() {
  // Thêm dòng này để cin, cout chạy nhanh
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
 
  // Nhập vào số đỉnh và số cạnh
  int n, m; cin >> n >> m;
 
  // Nhập danh sách các cạnh
  vector<edge> edges(m);
  for (edge &e: edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
 
  // Sắp xếp lại các cạnh theo trọng số tăng dần
  sort(edges.begin(), edges.end(), cmp);
 
  // Khởi tạo cấu trúc Disjoint Set
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    cha[i] = i;
    hang[i] = 0;
  }
 
  // Lưu tổng trọng số các cạnh trong cây khung nhỏ nhất
  int mst_weight = 0;
 
  // Duyệt qua các cạnh theo thứ tự đã sắp xếp
  for (edge &e: edges) {
    // Thử hợp nhất 2 cây chứa u và v
    if (join(e.u, e.v)) {
      // Hợp nhất thành công, ta thêm e và kết quả
      mst_weight += e.w;
    }
  }
 
  // Xuất kết quả
  cout << mst_weight;
  return 0;
}
const  fi='';
    fo='';
    maxn=10003;
    maxc=trunc(1e9);
    maxm=15000;
var   link,head,ke,ts :array[-maxm..maxm] of longint;
    i,j,n,m :longint;
    d    :array[1..maxn] of longint;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh,res :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   i,u,v,w :longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg   :longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[j]]>d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]] , p[h[j]] );
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j :longint;
begin
    j:=i+i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]]>d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[i]]>d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]] , p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else
        begin
            upheap(p[i]);
        end;
end;
procedure process;
var   i,u,v  :longint;
begin
    for i:=1 to n do
        d[i] := maxc;
    d[1] := 0; push(1);
    repeat
        u:=pop;
        res := res + d[u];
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=ts[i];
                        update(v);
                    end;
                i := link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

NKCITY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKCITY/

Thuật toán:

 • Giải bài này có thể sử dụng thuật toán Prim hoặc thuật toán Kruskal đều được.
 • Các bạn có thể tham khảo cả 2 cách làm ở bên dưới.

Code:

Kruskal

uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =1000;
    maxm  =10000;
 
type  data  =record
        u, v, c :longint;
        end;
 
var   f    :Text;
    n, m  :longint;
    Edges  :array[1..maxm] of Data;
    b    :Array[1..maxm] of longint;
    Father :Array[1..maxn] of longint;
    res   :longint;
procedure nhap;
var   i, u, v, c :longint;
begin
    assign(f, fi);
    reset(f);
    readln(f, n, m);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(f, u, v, c);
            Edges[i].u:=u;
            Edges[i].v:=v;
            Edges[i].c:=c;
        end;
    close(f);
end;
 
Procedure init;
var   i :longint;
begin
    for i:=1 to m do b[i]:=i;
    for i:=1 to n do father[i]:=-1;
    res:=-1;
end;
 
procedure QS(l,r:longint);
var   i, j, x, tg   :longint;
begin
    i:=l;
    j:=r;
    x:=edges[b[ (l+r) div 2] ].c;
    repeat
        while Edges[b[i]].c < x do inc(i);
        while Edges[b[j]].c > x do dec(j);
        if i<=j then
            begin
                tg:=b[i];
                b[i]:=b[j];
                b[j]:=tg;
                inc(i);
                dec(j);
            end;
    until i>j;
    if l<j then QS(l,j);
    if i<r then QS(i,r);
end;
 
function find(i:longint):longint;
var   t    :longint;
begin
    t:=i;
    while father[t]>0 do t:=father[t];
    exit(t);
end;
 
procedure union(i, j:longint);
var   x :longint;
begin
    x:=father[i]+father[j];
    if father[i]>father[j] then
        begin
            father[i]:=j;
            father[j]:=x;
        end
    else  begin
            father[j]:=i;
            father[i]:=x;
        end;
end;
 
procedure Kruskal;
var   i, u,v, c, r1, r2 :longint;
begin
    init;
    QS(1,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            u:=Edges[b[i]].u;
            v:=Edges[b[i]].v;
            c:=Edges[b[i]].c;
            r1:=find(u);
            r2:=find(v);
            if r1<>r2 then
                begin
                    union(r1,r2);
                    res:=max(res,c);
                end;
        end;
end;
 
procedure xuat;
begin
    assign(f, fo);
    rewrite(f);
    writeln(f, res);
    close(f);
end;
 
BEGIN
    nhap;
    Kruskal;
    xuat;
END.

Prim

const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
    maxc=trunc(1e9);
var   d:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,m,res:longint;
    u,v,t:longint;
    cx:array[1..maxn] of boolean;
    c:array[1..maxn,1..maxn] of longint;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
  d[1]:=0;
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
end;
procedure prim;
var   min,u:longint;
begin
    repeat
        min:=maxc;u:=0;
        for i:=1 to n do
            if cx[i] then
            if d[i]<min then
                begin
                  min:=d[i];
                  u:=i;
                end;
        if (u=0) then exit;
        cx[u]:=false;
        if d[u]>res then res:=d[u];
        for v:=1 to n do
            if cx[v] then
                if d[v]>c[u,v] then
                    begin
                      d[v]:=c[u,v];
                    end;
    until false;
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
  readln(n,m);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
        if i<>j then c[i,j]:=maxc else c[i,j]:=0;
  for i:=1 to m do
    begin
      readln(u,v,t);
      c[u,v]:=t;
      c[v,u]:=t;
    end;
  init;
  prim;
  writeln(res);
  close(input);close(output);
end.