QBSCHOOL – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi Gọi f[i] và d[i] lần lượt là độ dài và số đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh i.
 • Để tính d[i] ta sử dụng thuật toán Dijkstra
 • Để tính số lượng đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh ta tính như sau
 • Nếu d[v]>d[u]+c(u,v), ta gán d[v]=d[u]+c(u,v) và f[v]=f[u]

  Nếu d[v]=d[u]+c(u,v) thì gán f[v]=f[v]+f[u].

  (có thể xem rõ hơn ở code bên dưới)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =30000+3;
    maxc  =trunc(1e9)+3;
    maxm  =trunc(1e5);
type  arrd  =array[1..maxn] of longint;
    arrf  =array[1..maxn] of int64;
    arrk  =array[-maxm..maxm] of longint;
    arrh  =array[1..maxn] of longint;
var   d1,dn,d  :arrd;
    f1,fn,f  :arrf;
    n,i,j,m  :longint;
    res   :longint;
    ans   :arrd;
    head :array[1..maxn] of longint;
    link,ts,ke  :arrk;
    // dijkstra heap;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh   :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   u,v,w,k:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(k,u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            if k=2 then add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[i]] < d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]] > d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[j]] < d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else upheap(p[i]);
end;
procedure dijkstra(s:longint);
var   u,v,i:longint;
begin
    fillchar(h,sizeof(f),0);
    fillchar(p,sizeof(p),0);
    nh:=0;
    fillchar(f,sizeof(f),0);
    for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
    d[s]:=0;
    f[s]:=1;
    push(s);
    repeat
        u:=pop;
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>d[u]+ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=d[u]+ts[i];
                        f[v]:=f[u];
                        update(v);
                    end
                    else
                if d[v]=d[u]+ts[i] then
                    begin
                        f[v]:=f[u]+f[v];
                    end;
                i:=link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure process;
begin
    dijkstra(1);
    f1:=f;
    d1:=d;
    dijkstra(n);
    fn:=f;
    dn:=d;
    for i:=1 to n do
        if (d1[i]+dn[i]<>d1[n])
        or (f1[i]*fn[i]<>f1[n]) then
            begin
                inc(res);
                ans[res]:=i;
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(d1[n],' ',f1[n]);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <cstring>
 
using namespace std;
 
typedef pair<long long, int> lli;
 
const long long oo = ((1 << 30)-1)*2-1;
const int max_n = 5000+1;
 
int n, m;
long long min_d, dist = 0, f[max_n];
vector<lli> adj[max_n];
 
inline void load_map()
{
  cin >> n >> m;
  int type, u, v, w;
  while (m--)
  {
    cin >> type >> u >> v >> w;
    adj[u].push_back(lli(w, v));
    if (type==2) adj[v].push_back(lli(w, u));
  }
}
 
inline void dijkstra()
{
  vector<lli>::iterator it;
  long long cuv, du, d[max_n];
  int u, v;
  priority_queue<lli, vector<lli>, greater<lli> > heap;
  for (u=1; u <= n; u++) d[u] = +oo;
  memset(f, 0, sizeof(f));
  d[1] = 0; f[1] = 1;
  heap.push(lli(0, 1));
  while (heap.size())
  {
    du = heap.top().first; u = heap.top().second;
    heap.pop();
    if (du != d[u]) continue;
    if (u == n) break;
    for (it=adj[u].begin(); it != adj[u].end(); it++)
    {
      cuv = it->first; v = it->second;
      if (d[v]==d[u]+cuv) f[v] += f[u];
      if (d[v] > d[u]+cuv)
      {
        d[v] = d[u]+cuv;
        f[v] = f[u];
        heap.push(lli(d[v], v));
      }
    }
  }
  min_d = d[n];
}
 
main()
{
  load_map();
  dijkstra();
  cout << min_d << " " << f[n];
}

CENTRE28 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CENTRE28/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh 1 đến mọi đỉnh và giữa đỉnh n đến mọi đỉnh sử dụng thuật toán Dijkstra. Đồng thời ta tính số đường đi ngắn nhất.
 • Gọi d1[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi d2[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Gọi f1[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi f2[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Điều kiện để đỉnh i có thể làm trung tâm kinh tế thứ 3 là: (d1[i]+dn[i]<>d1[n]) hoặc (f1[i]*fn[i]<>f1[n])

Code:

Pascal

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =30000+3;
    maxc  =trunc(1e9)+3;
    maxm  =trunc(1e5);
type  arrd  =array[1..maxn] of longint;
    arrf  =array[1..maxn] of int64;
    arrk  =array[-maxm..maxm] of longint;
    arrh  =array[1..maxn] of longint;
var   d1,dn,d  :arrd;
    f1,fn,f  :arrf;
    n,i,j,m  :longint;
    res   :longint;
    ans   :arrd;
    head :array[1..maxn] of longint;
    link,ts,ke  :arrk;
    // dijkstra heap;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh   :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   u,v,w:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[i]] < d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]] > d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[j]] < d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else upheap(p[i]);
end;
procedure dijkstra(s:longint);
var   u,v,i:longint;
begin
    fillchar(h,sizeof(f),0);
    fillchar(p,sizeof(p),0);
    nh:=0;
    fillchar(f,sizeof(f),0);
    for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
    d[s]:=0;
    f[s]:=1;
    push(s);
    repeat
        u:=pop;
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>d[u]+ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=d[u]+ts[i];
                        f[v]:=f[u];
                        update(v);
                    end
                    else
                if d[v]=d[u]+ts[i] then
                    begin
                        f[v]:=f[u]+f[v];
                    end;
                i:=link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure process;
begin
    dijkstra(1);
    f1:=f;
    d1:=d;
    dijkstra(n);
    fn:=f;
    dn:=d;
    for i:=1 to n do
        if (d1[i]+dn[i]<>d1[n])
        or (f1[i]*fn[i]<>f1[n]) then
            begin
                inc(res);
                ans[res]:=i;
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    {for i:=1 to n do writeln(d1[i]);}
    writeln(res);
    for i:=1 to res do writeln(ans[i]);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n, m;
struct data{
  int u, w;
  bool operator <(const data &op) const
  {
    return w > op.w;
  }
};
vector< data > adj[MAXN];
priority_queue<data, vector<data> > q;
int d[3][MAXN];
long long f[3][MAXN];
void min_path(int cs, int s)
{
  FORE(u, 1, n) d[cs][u] = INF;
  d[cs][s] = 0; f[cs][s] = 1;
  q.push((data){s, 0});
  while (q.size()){
    int u = q.top().u;
    int cost_to_u = q.top().w;
    q.pop();
    if (cost_to_u != d[cs][u]) continue;
    FOR(i, 0, adj[u].size()){
      int v = adj[u][i].u;
      int w = adj[u][i].w;
      if (d[cs][v] > d[cs][u] + w){
        d[cs][v] = d[cs][u] + w;
        f[cs][v] = f[cs][u];
        q.push((data){v, d[cs][v]});
      }
      else
      if (d[cs][v] == d[cs][u] + w) f[cs][v] += f[cs][u];
    }
  }
}
vector< int > ans;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("CENTRE.inp", "r", stdin);
  freopen("CENTRE.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> n >> m;
  int u, v, w;
  FORE(i, 1, m){
    cin >> u >> v >> w;
    adj[u].push_back((data){v, w});
    adj[v].push_back((data){u, w});
  }
  min_path(1, 1);
  min_path(2, n);
  FORE(u, 1, n) if (d[1][u] + d[2][u] > d[1][n] || (d[1][u] + d[2][u] == d[1][n] && 1ll * f[1][u] * f[2][u] < f[1][n])) ans.push_back(u);
  cout << ans.size() << endl;
  FOR(i, 0, ans.size()) cout << ans[i]<<endl;
  return 0;
}

QBROBOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBROBOT/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất bằng Dijkstra
 • Chắt nhị phân giá trị w
 • Với mỗi giá trị w kiểm tra xem có thỏa mãn không

Code:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 502
#define MAXM 30002
#define VC 2000000000
int n, m, dau[MAXM], cuoi[MAXM], t[MAXM], c[MAXM], x[MAXN];
long tro[MAXN];
int ke[2*MAXM];
int qn, q[MAXN], vt[MAXN];
long kc[MAXN], nl[MAXN], ds;
int prev[MAXN];
int tt[MAXN], sl=0;
using namespace std;
int doc()
{
  int i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++) cin >> x[i];
  cin >> m;
  for (i=1; i<=m; i++) cin >> dau[i] >> cuoi[i] >> t[i] >> c[i];
}
 
// Ham dung do thi
int dungdt()
{
  long u,v;
  int i;
  for (i=1; i<=m; i++) {tro[dau[i]]++; tro[cuoi[i]]++;}
  for (v=0,i=1; i<=n; i++) {u=tro[i]; tro[i]=v+1; v+=u;}
  tro[n+1]=v+1;
  for (i=1; i<=m; i++) {ke[tro[dau[i]]++]=i; ke[tro[cuoi[i]]++]=i;}
  for (i=n; i>=2; i--) tro[i]=tro[i-1]; tro[1]=1;
}
 
// Cac ham quan ly hang doi uu tien
int up(int k)
{
  int v=q[k];
  while (kc[q[k/2]]>kc[v])
  {
    q[k]=q[k/2];
    vt[q[k]]=k;
    k/=2;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int down(int k)
{
  int v=q[k];
  while (2*k<=qn)
  {
    int l=2*k;
    if ((l<qn) && (kc[q[l+1]]<kc[q[l]])) l++;
    if (kc[q[l]]>=kc[v]) break;
    q[k]=q[l];
    vt[q[k]]=k;
    k=l;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int initq() {qn=0; vt[0]=0; kc[0]=-1;}
int put(int u) {q[++qn]=u; vt[u]=qn; up(qn);}
int get() {int kq=q[1]; q[1]=q[qn--]; vt[q[1]]=1; down(1); return kq;}
int update(int u) {int k=vt[u]; up(k);}
int qempty() {return (qn==0);}
 
// Ham dijstra tim khoang cach ngan nhat
int dijstra()
{
  initq();
  kc[1]=0; prev[1]=-(n+1);
  put(1);
  while (!qempty())
  {
    int u=get(); prev[u]=-prev[u];
    tt[++sl]=u;
    for (long i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      int v;
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      if ((prev[v]<0) && (kc[v]>kc[u]+t[ke[i]]))
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        update(v);
      }
      if (prev[v]==0)
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        put(v);
      }
    }
  }
  return 0;
}
 
 
// Ham kiem tra co di duoc hay khong
int diduoc(long w)
{
  long i,k,u,v,tg,cp,cl;
  for (i=1; i<=n; i++) nl[i]=-VC;
  nl[1]=w;
  for (k=1; k<=sl; k++)
  {
    u=tt[k];
    if (nl[u]>=0)
    for (i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      tg=t[ke[i]]; cp=c[ke[i]];
      if ((kc[v]==kc[u]+tg) && (nl[u]>=cp))
      {
        cl=(x[v]==1) ? w : nl[u]-cp;
        if (cl>nl[v]) nl[v]=cl;
      }
    }
  }
  return (nl[n]>=0);
}
 
// Ham tim chi phi be nhat (dua vao theo tim kiem nhi phan)
int solve()
{
  long first=0, last=1, lim;
  while (!diduoc(last)) {first=last; last*=2;}
  while (last-first>1)
  {
    lim=(last+first)/2;
    if (diduoc(lim)) last=lim; else first=lim;
  }
  ds=last;
}
 
// Ham in ket qua
int viet()
{
  cout << ds;
  //<< // '\n';
  /*out << kc[n] << '\n';
  for (long i=tro[1]; i<tro[2]; i++)
  {
    int v;
    if (dau[ke[i]]!=1) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
    if (v==n) out << t[ke[i]] << ' ' << c[ke[i]] << '\n';
  } */
  }
 
// CHUONG TRINH CHINH
int main()
{
  doc();
  dungdt();
  dijstra();
  solve();
  viet();
}

DHFRBUS – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHFRBUS/

Thuật toán:

 • Sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất dijkstra.
 • Gọi d[u,x] là quãng đường ngắn nhất đi từ s đến u khi dùng x vé xe miến phí
 • Kết quả là d[t,k].

Code:

{$inline on}
 
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =trunc(1e5)*2;
    maxM  =trunc(1e5)*10;
    maxK  =5;
    oo    =2*trunc(1e12);
type  Tadj  =record
        v,w,link:int64;
    end;
 
    THeap  =record
        v1,v2:int64;
    end;
 
    Arr1  =array[0..maxN] of int64;
    Arr2  =array[0..maxM] of Tadj;
    Arr4  =array[0..maxN*maxK] of THeap;
    Arr5  =array[0..maxN,0..maxK] of int64;
 
var   n, m, k :longint;
    Adj   :arr2;
    Head  :arr1;
    s, t  :longint;
    d    :arr5;
    Pos   :arr5;
    H    :arr4;
    nHeap  :longint;
    c    :longint;
//heapmin;
procedure hv(var a, b:int64);
var   tg   :int64;
begin
    tg:=a;a:=b;b:=tg;
end;
 
procedure UpHeap(i:longint);
begin
 
    if (i<=1) or (d[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2]<=d[H[i].v1,H[i].v2]) then exit;
    hv(Pos[H[i div 2].v1,H[i div 2].v2],Pos[H[i].v1,H[i].v2]);
    hv(H[i div 2].v1,H[i].v1);
    hv(H[i div 2].v2,H[i].v2);
    UpHeap(i div 2);
end;
 
procedure DownHeap(i:longint);
var   j :longint;
begin
    j:=i*2;
    if j>nHeap then exit;
    if (j<nheap) and (d[H[j+1].v1,H[j+1].v2]<d[H[j].v1,H[j].v2]) then inc(j);
    if d[H[i].v1,H[i].v2]<=d[H[j].v1,H[j].v2] then exit;
    hv(Pos[H[i].v1,H[i].v2],Pos[H[j].v1,H[j].v2]);
    hv(H[i].v1,H[j].v1);
    hv(H[i].v2,H[j].v2);
    DownHeap(j);
end;
 
procedure Update(u,x:longint);
var   p :longint;
begin
    p:=pos[u,x];
    if p=0 then
        begin
            inc(nHeap);
            H[nheap].v1:=u;
            H[nheap].v2:=x;
            Pos[u,x]:=nHeap;
            p:=nHeap;
        end;
    UpHeap(p);
end;
 
procedure GetMin(var u, x:longint);
begin
    if nheap=0 then
        begin
            u:=0;x:=0;
            exit;
        end;
    u:=H[1].v1;x:=H[1].v2;
    H[1].v1:=H[nHeap].v1;
    H[1].v2:=H[nheap].v2;
    Pos[H[1].v1,H[1].v2]:=1;
    dec(nHeap);
    downHeap(1);
end;
 
procedure Dijkstra;
var   i, v, w   :int64;
    ans   :int64;
    u   ,x :longint;
begin
    fillchar(pos,n,0);
    for u:=1 to n do
        for x:=0 to k do d[u,x]:=oo;
    nHeap:=0;
    d[s,0]:=0;
    Update(s,0);
    repeat
        GetMin(u,x);
        i:=head[u];
        if u=0 then exit;
        while i<>0 do
        begin
            v:=adj[i].v;
            w:=adj[i].w;
            if d[v,x]>d[u,x]+w then
            begin
                d[v,x]:=d[u,x]+w;
                Update(v,x);
            end;
            if (x<k) and (d[v,x+1]>d[u,x]) then
            begin
                d[v,x+1]:=d[u,x];
                Update(v,x+1);
            end;
            i:=adj[i].link;
        end;
    until nHeap=0;
    ans:=oo;
    ans:=d[t,k];
    {for x:=0 to k do
        if d[t,x]<ans then
                ans:=d[t,x];}
    writeln(ans);
end;
 
procedure Tadd(u,v,w:longint);
begin
    inc(c);
    Adj[c].v:=v;
    Adj[c].w:=w;
    Adj[c].link:=head[u];
    head[u]:=c;
end;
 
procedure xuly;
var   i, u, v, w   :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n, m, k, s, t);
    c:=0;
    fillchar(head,sizeof(head),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(u,v,w);
            Tadd(u,v,w);
            Tadd(v,u,w);
        end;
    Dijkstra;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    xuly;
end.