SAFENET2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses math;
const
 fi='';//safenet.inp';
 fo='';//safenet.out';
 maxn=50000;
 maxm=200000;
 oo=trunc(1e9);
type
 Tedge = record
   x,y : longint;
   end;
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,u,v,ans,top,count,dem : longint;
 num,low : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm] of Tedge;
 free : array[-maxm..maxm] of boolean;
 pa : array[1..maxn] of longint;
procedure push(x,y : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top].x := x;
  st[top].y := y;
 end;
procedure pop ( var x,y : longint);
 begin
  x := st[top].x;
  y := st[top].y;
  dec(top);
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v,x,y : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := oo;
  if count = 1 then
   if head[u] = 0 then
    ans := max(ans,1);
  i := head[u];
  while i <> 0 do
   begin
     v := ke[i];
     if v <> pa[u] then
     if num[v] = 0 then
      begin
       pa[v] := u;
       push(u,v);
       dfs(v);
       low[u] := min(low[u],low[v]);
       if low[v] >= num[u] then
        begin
         dem := 0;
         repeat
          pop(x,y);
          dem := dem + 1;
         until (X=U) AND (Y=V);
         ans := max(ans,dem+1);
        end;
      end
      else
      begin
       low[u] := min(low[u],num[v]);
      end;
    i := link[i];
   end;
 end;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 for i := 1to m do
  begin
   read(u,v);
   add(i,u,v);
   add(-i,v,u);
  end;
 fillchar(free,sizeof(free),true);
 for i := 1 to n do
  if num[i] = 0 then
   begin
    count := 0;
    dfs(i);
   end;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

PWALK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • DFS để thiết lập thứ tự cha/con rồi với mỗi truy vấn chỉ cần đi ngược lên đến khi gặp cha chung thì dừng.

Code:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
 
struct pack { int u, c; };
typedef vector<vector<pack>> dsk;
 
int d[1001], bac[1001], cha[1001];
 
void dfs(int u, const dsk &ke) {
  for (pack p: ke[u]) if (p.u != cha[u]) {
    int v = p.u, c = p.c;
    d[v] = c;
    cha[v] = u;
    bac[v] = bac[u] + 1;
    dfs(v, ke);
  }
}
 
int solve(int u, int v) {
#define up(u) sum += d[u], u = cha[u]
  int sum = 0;
  while (bac[u] > bac[v]) up(u);
  while (bac[v] > bac[u]) up(v);
  while (u != v) up(u), up(v);
  return sum;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, q; cin >> n >> q;
  dsk ke(n+1);
  for (int i=1; i<n; i++) {
    int u, v, c;
    cin >> u >> v >> c;
    ke[u].push_back({v, c});
    ke[v].push_back({u, c});
  }
  dfs(1, ke);
  while (q--) {
    int u, v; cin >> u >> v;
    cout << solve(u, v) << '\n';
  }
  return 0;
}

STONE1 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi='';//stone1.inp';
 fo='';//stone1.out';
 maxn=403;
 maxm=403;
type
 arr1 = array[1..maxn] of longint;
var
 link,head,ke : array[-maxm..maxm] of longint;
 f,deg : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,m,k : longint;
 st : array[1..maxn,1..maxn] of longint;
 top : array[1..maxn] of longint;
 a : array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure enter;
 var u,v,i : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i := 1 to n do
   begin
    read(u,k);
    for j:=1 to k do
     begin
      read(v);
      if a[u,v] = false then
       begin
        a[u,v] := true;
        inc(deg[u]);
       end;
      if a[v,u] = false then
       begin
        a[v,u] := true;
        inc(deg[v]);
       end;
     end;
   end;
  close(input);
 end;
procedure push(i,x : longint);
 begin
  inc(top[i]);
  st[i,top[i]] := x;
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint; var a : arr1);
 var i,j,x : longint;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x := a[(l+r) div 2];
  repeat
   while a[i] > x do inc(i);
   while a[j] < x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(a[i],a[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r,a);
  if j>l then qs(l,j,a);
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v,s : longint;
 begin
  cx[u] := false;
  if deg[u] <= 1 then begin f[u] := 1; exit; end;
  for v := 1 to n do
   if a[u,v] then
   if cx[v] then
    begin
     dfs(v);
     push(u,f[v]);
    end;
  qs(1,top[u],st[u]);
  s := st[u,1];
  v := st[u,1]-1;
  for i:= 2 to top[u] do
   if v < st[u,i] then
   begin
    s := s + (st[u,i]-v);
    v := v + (st[u,i]-v);
    v := v - 1;
   end else v := v-1;
  f[u] := s;
 end;
procedure process;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  dfs(1);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[1]);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

BCISLAND – ptit

Đề bài:


Thuật toán:


- Bài này chia ra làm các bước như sau:
+ B1: Tìm độ cao lớn nhất so với mặt nước biển. (Hmax)
+ B2: Với độ cao tăng thêm: extra = 1-&gt;Hmax ta sẽ loang bắt đầu từ các cạnh là biển loang vào những nới có độ (độ cao &lt;= extra).
VD: có bản đồ:
5 5 5 5 7
4 1 1 1 4
4 1 2 1 3
7 1 0 0 4
7 3 4 4 4
với extra=1 ta thu được check[][]:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

+B3: Đếm số thành phần liên thông tại check[][] với các check[][]==0 bằng DFS;
Số thành phần liên thông &gt; 1 thì tại độ cao extra đó đảo bị chia cắt;
VD: ở bản đồ trên tại extra = 3 ta có check[][]:
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 1 0
0 1 0 0 0

Code:


#include <iostream>
using namespace std;
 
int n, m;
int seawater[102][102];
int Hmax=0;
void read ()
{
	for (int i=1; i<=n; i++)
	{
		for (int j=1; j<=m; j++)
		{
			cin>>seawater[i][j];
			if (seawater[i][j]>Hmax) Hmax=seawater[i][j];
		}
	}
}
 
int check[102][102];
int check_connect[102][102];
void init ()
{
	for (int i=1; i<=n; i++)
	{
		for (int j=1; j<=m; j++)
		{
			check[i][j]=0;
			check_connect[i][j]=0;
		}
	}
}
 
int extra;
int x_ar[]={+1, +0, -1, +0};
int y_ar[]={+0, -1, +0, +1};
void loang (int i, int j)
{
	check[i][j]=1;
	for (int k=0; k<4; k++)
	{
		int X=j+x_ar[k];
		int Y=i+y_ar[k];
		if (X>=1 && X<=m && Y>=1 && Y<=n)
		{
			if (check[Y][X]==0 && seawater[Y][X]<=extra) loang (Y, X);
		}
	}
}
 
void DFS (int i, int j)
{
	check_connect[i][j]=1;
	for (int k=0; k<4; k++)
	{
		int X=j+x_ar[k];
		int Y=i+y_ar[k];
		if (X>=1 && X<=m && Y>=1 && Y<=n)
		{
			if (check_connect[Y][X]==0 && check[Y][X]==check[i][j]) DFS (Y, X);
		}
	}
}
 
int main ()
{
	int t=0;
	while (1)
	{
		cin>>n>>m;
		if (n==0 && m==0) break;
		t++;
		read ();
		int kt=0;
		for (int k=0; k<=Hmax; k++)
		{
			extra=k;
			init ();
			for (int i=1; i<=n; i++)
			{
				for (int j=1; j<=m; j++)
				{
					if ((i==1 || i==n || j==1 || j==m) && seawater[i][j]<=k && check[i][j]==0) loang (i, j);
				}
			}
			//dem lien thong?
			int count_connect=0;
			for (int i=1; i<=n; i++)
			{
				for (int j=1; j<=m; j++)
				{
					if (check_connect[i][j]==0 && check[i][j]==0)
					{
						count_connect++;
						DFS (i, j);
					}
				}
			}
			if (count_connect>1)
			{
				kt=1;
				break;
			}
		}
		if (kt==1) cout<<"Case "<<t<<": Island splits when ocean rises "<<extra<<" feet."<<endl;
		else cout<<"Case "<<t<<": Island never splits."<<endl;
	}
	return 0;
}

UPGRANET – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Ta thấy thông lượng truyền tin từ u đến v là giá trị lớn nhất của cạnh nhỏ nhất trên mọi con đường từ u đến v.
Vì vậy, ban đầu, ta sẽ xây dựng cây khung lớn nhất(tương tự như cây khung nhỏ nhất nhưng sort ngược lại).

Gọi dis(u,v) là cạnh có trọng số nhỏ nhất khi đi từ u đến v trên cây vừa tạo. Ta chọn nút 1 làm gốc, duyệt dfs để lưu trữ cạnh nhỏ nhất và các nút cha của u khi đi từ 1 đến u (đều dùng RMQ). Với mỗi 1 cạnh không nằm trong cây khung, ta tìm nút cha chung gần nhất(gọi là p), kết quả cộng thêm một lượng bằng hiệu của min(dis(u, p), dis(v, p)) và rọng số cạnh đang xét.

Code:


#include <bits/stdc++.h>
#define maxn 1000005
#define maxm 10000005
#define maxc 1000000007
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define F first
#define S second
#define pii pair<long long, long long>
#define fort(i, a, b) for(int i = (a); i <= (b); i++)
#define ford(i, a, b) for(int i = (a); i >= (b); i--)
#define Task "UPGRANET"
#define fast ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie();cout.tie();
#define stop1 {cout << "-1\n"; return;}
#define stop2 {cout << "0\n"; return;}
#define stop3 {cout << "yes\n"; exit(0);}
#define skip1 {cout << "Yes\n"; continue;}
#define skip2 {cout << "No\n"; continue;}
#define ll long long
 
using namespace std;
 
ll n, m, root[maxn], h[maxn], res;
pii par[maxn][20];
bool dd[maxn];
vector<pair<ll, ll> > ke[maxn];
struct canh
{
  ll u, v, w;
}ed[maxn];
 
void setup()
{
  cin >> n >> m;
  fort(i, 1, m)
    cin >> ed[i].u >> ed[i].v >> ed[i].w;
}
 
bool cmp(canh p, canh q)
{
  return p.w > q.w;
}
 
ll getroot(ll u)
{
  if(root[u] == 0) return u;
  return root[u] = getroot(root[u]);
}
 
void make_tree()
{
  sort(ed+1, ed+m+1, cmp);
  fort(i, 1, m)
  {
    ll p = getroot(ed[i].u);
    ll q = getroot(ed[i].v);
    if(p == q) continue;
    root[p] = q;
    dd[i] = 1;
    ke[ed[i].u].pb(mp(ed[i].v, ed[i].w));
    ke[ed[i].v].pb(mp(ed[i].u, ed[i].w));
  }
}
 
void dfs(ll u, ll tr)
{
  fort(i, 0, int(ke[u].size()) - 1)
  {
    ll v = ke[u][i].F;
    if(v == tr) continue;
    h[v] = h[u] + 1;
    par[v][0] = mp(u,ke[u][i].S);
    fort(j, 1, 18)
    {
      par[v][j].F = par[par[v][j-1].F][j-1].F;
      par[v][j].S = min(par[par[v][j-1].F][j-1].S, par[v][j-1].S);
    }
    dfs(v, u);
  }
}
 
pii lca(ll u, ll v)
{
  pii p;
  p.S = 1ll* maxc * maxc;
  if( h[u] > h[v])
    swap(u, v);
  ll diff = h[v] - h[u];
  ford(i, 18, 0)
    if((diff >> i) & 1)
    {
      p.S = min(p.S, par[v][i].S);
      v = par[v][i].F;
 
    }
  if(v == u) return mp(u, p.S);
  ford(i, 18, 0)
    if(par[u][i].F != par[v][i].F)
    {
      p.S = min(p.S, min(par[v][i].S, par[u][i].S));
      v = par[v][i].F;
      u = par[u][i].F;
    }
  return mp(par[u][0].F, min(p.S, min(par[u][0].S, par[v][0].S)));
}
 
void work()
{
  make_tree();
  h[1] = 1;
  dfs(1, 0);
  fort(i, 1, m)
    if(!dd[i])
    {
      pii l = lca(ed[i].u, ed[i].v);
      res += max(0ll, l.S - ed[i].w);
    }
  cout << res;
}
 
 
int main()
{
  fast
 // freopen(Task".inp", "r", stdin);
 // freopen(Task".out", "w", stdout);
  setup();
  work();
  return 0;
}

Cowboy

ADS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Kết quả là: m – n + số thành phần liên thông
 • Chứng minh
  1. Nếu 1 thành phần liên thông thì cách xếp hành trình tối ưu nhất là xếp hành trình của mỗi nhân viên có một con đường riêng còn lại giống nhau (“Hành trình phân công cho mỗi nhân viên phải có ít nhất một đoạn đường chưa có nhân viên nào khác đi tiếp thị.”) Giả sử có 1 cây khung n-1 cạnh =>  còn lại m-n+1 cạnh thừa => xếp nhiều nhất thêm m-n+1 hành trình.
  2. Nếu có nhiều thành phần liên thông thì tương tự. Kết quả là: SUM(m[i]-n[i]+1) = m – n +1 với i=1..n, m[i] là số cạnh tplt i, n[i] số đỉnh tplt i.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=2000;
var   a:array[1..maxn,1..maxn] of boolean;
    cx:array[1..maxn] of boolean;
    i,j,n,m,res,x,y,dem:integer;
procedure dfs(u:integer);
var   v:integer;
begin
  cx[u]:=true;
  for v:=1 to n do
    if not cx[v] then
     if a[u,v] then
        dfs(v);
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
    begin
      readln(x,y);
      a[x,y]:=true;
      a[y,x]:=true;
    end;
 
  for i:=1 to n do
    if not cx[i] then
        begin
          inc(dem);
          dfs(i);
        end;
 
  res:=m-n+dem;
 
  writeln(res);
 
  close(input);close(output);
end.

TJALG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/TJALG/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toánn Tarjan. Thuật toán Tarjan đơn thuần dựa trên thuật toán duyệt đồ thị DFS.
 • Các bạn có thể tham khảo thuầ toán Tarjan trong sách của thầy Lê Minh Hoàng

Code:

uses math;
const
 fi='';//spa.inp';
 fo='';//spa.out';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm=trunc(1e6);
 oo=trunc(1e9);
var
 i,j,n,m,tpltm,top,tg,count : longint;
 link,head,ke : array[1..maxm] of longint;
 low,num : array[1..maxn] of longint;
 st : array[1..maxm*10] of longint;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
 end;
procedure enter;
 var u,v : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v);
    add(i,u,v);
   end;
 end;
function pop : longint;
 begin
  pop := st[top];
  dec(top);
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  st[top] := x;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,v : longint;
 begin
  inc(count);
  num[u] := count;
  low[u] := count;
  push(u);
  i := head[u];
  while I<>0 do
   begin
    v := ke[i];
    if cx[v] then
    if num[v]=0 then
     begin
      dfs(v);
      low[u] := min(low[u],low[v]);
     end
     else
     begin
      low[u] := min(low[u],num[v]);
     end;
    i := link[i];
   end;
  if low[u]=num[u] then
   begin
    inc(tpltm);
    repeat
     v := pop;
     cx[v] := false;
    until v=u;
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  for i:=1 to n do
   if num[i]=0 then
    begin
     dfs(i);
    end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(tpltm);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.