PCIRCLE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Duyệt cấu hình tổ hợp

Code:

uses  math;
 
const  fi='';
    fo='';
    maxn=10;
 
type  data=longint;
 
var   x    :array[1..2*maxn] of longint;
    i,j,n,m :longint;
    st   :array[1..2*maxn] of longint;
    kq   :array[1..10001,1..2*maxn] of longint;
    res   :int64;
    cx   :array[1..2*maxn] of boolean;
 
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    close(input);
end;
 
function ngto(x : longint) : boolean;
var   i    :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do
        if x mod i = 0 then exit(false);
    exit(true);
end;
 
procedure cnkl;
begin
    if ngto(x[2*n]+x[1]) then
        begin
            inc(res);
            if res<=10000 then
            kq[res] := x;
        end;
end;
 
procedure try(i : longint);
var   j :longint;
begin
    for j:= 1 to 2*n do
        if cx[j] then
            if ngto(j+x[i-1]) then
            begin
                x[i] := j;
                cx[j] := false;
                if i=2*n then cnkl else try(i+1);
                cx[j] := true;
            end;
end;
procedure process;
begin
    {for i:=2 to 2*n do
        if ngto(i) then
            begin
                inc(m);
                st[m] := i;
            end;   }
    fillchar(cx,sizeof(cx),true);
    cx[1] := false;
    x[1] := 1;
    try(2);
end;
 
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    for i:=1 to min(res,10000) do
        begin
            for j:=1 to 2*n do write(kq[i,j],' ');
            writeln;
        end;
    close(output);
end;
 
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

Tài liệu chuyên đề thuật toán duyệt

Hiện nay chưa có tài liệu chính thức dành cho lớp Chuyên Tin khối THPT. Mà chỉ tồn tại ở dưới dạng tên chuyên đề của Bộ Giáo dục gửi về cho các trường. Do vậy việc dạy và học gặp nhiều khó khăn trong việc thống nhất về nội dung cũng như mức độ về kiến thức chuyên môn. Nên việc nghiên cứu và xây dựng chuyên đề này là thực sự cần thiết.

Mục đích của chuyên đề là truyền tải một cách tổng quát, chi tiết và sự thống nhất về mặt nội dung để người đọc dễ hiểu và thấy được tầm quan trọng của bài toán liệt kê tổ hợp và một số bài tập ứng dụng trong Tin học dành cho học sinh chuyên tin ở trường THPT.

Nội dung của chuyên đề đã được các tác giả chọn lọc qua chương trình đã thực dạy tại trường và tham khảo của một số đồng nghiệp khác trong nước.

Kiến thức là vô hạn, trong chuyên đề này chúng tôi đã có gắng sáng  tạo, sưu tầm và trao đổi một cách tốt nhất có thể về mặt lý thuyết, các bài tập ứng dụng và các bài tập trong các kỳ thi trong nước để tạo thành cuốn tài liệu hiệu quả dành cho giáo viên và các em học sinh đam mê tin học chính thức làm tài liệu cho mình trong quá trình học tập và nghiên cứu.

THPT Chuyên Bắc Giang.

TẢI VỀ: CHUYEN-DE-DUYET-CAU-HINH-TO-HOP-YEULAPTRINH.PW

V8SCORE – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/V8SCORE/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    oo=20;
var   i,j,tmp2:longint;
    s,k,n,tong,ss,tmp:longint;
    a:array[1..oo,1..oo] of longint;
    c:array[0..200] of boolean;
    trace:array[0..oo] of longint;
    f:text;
    tim:boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,s,k,n);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to k do read(f,a[i,j]);
  close(f);
end;
function max2(x,y:integer):integer;
begin
  if x>y then max2:=x else max2:=y;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do c[a[i,k]]:=true;
end;
procedure thu(x,y,tong:integer);
var   j,ss:integer;
begin
if not(tim) then
 if y<k then
 begin
  if a[x,y]>=trace[y-1] then
  begin
    tmp:=tong+(k-y+1)*a[x,y];
    if tmp<=s then
        begin
            tong:=tong+a[x,y];
            trace[y]:=a[x,y];
            for j:=1 to n do thu(j,y+1,tong);
        end;
  end;
 end else
    begin
    if (c[s-tong]) and (s-tong>=trace[k-1]) then
        begin
        trace[k]:=s-tong;
        tim:=true;
        end;
    end;
end;
procedure xuly;
begin
  trace[0]:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    if tim then exit else
    begin
        fillchar(trace,sizeof(trace),0);
        thu(i,1,0);
    end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  if tim then
  begin
    writeln(f,'YES');
    for i:=1 to k do write(f,trace[i],' ');
  end
    else writeln(f,'NO');
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.

NKMINES – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKMINES/

Thuật toán:

 • Duyệt trạng thái hàng 1 và cột 1 từ đó lần ra được các ô khác.
 • Nếu trạng thái mìn thỏa mãn thì xuất ra và dừng chương trình luôn.

Code:

const h1: array[1..8] of integer = (1, -1, 0, 0, 1, -1, 1, -1);
   h2: array[1..8] of integer = (0, 0, 1, -1, 1, -1, -1, 1);
 
var a, res: array[0..201, 0..201] of byte;
  m, n: byte;
 
procedure init;
 var i, j: integer;
 begin
    fillchar(res, sizeof(res), 0);
    readln(m, n);
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do read(a[i, j]);
        readln;
     end;
 end;
 
function count(i, j: byte): byte;
 var tmp, k: byte;
 begin
    tmp:= 0;
    for k:= 1 to 8 do
     if res[i + h1[k], j + h2[k]] = 1 then inc(tmp);
    exit(tmp);
 end;
 
function fill(i, j: byte): boolean;
 var t1, t2: integer;
 begin
    if (i = 1) or (j = 1) then exit(true);
    if (i > m) or (j > n) then exit(true);
    res[i, j]:= 0;
 
    t1:= a[i - 1, j - 1] - count(i - 1, j - 1);
    if t1 < 0 then exit(false);
    if t1 > 1 then exit(false);
 
    {if j = n then
     begin
       t2:= a[i - 1, j] - count(i - 1, j);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;
 
    if i = m then
     begin
       t2:= a[i, j - 1] - count(i, j - 1);
       if t2 <> t1 then exit(false);
     end;}
 
    res[i, j]:= t1;
    exit(true);
 end;
 
procedure printres;
 var i, j: byte;
 begin
    for i:= 1 to m do
     begin
        for j:= 1 to n do write(res[i, j],' ');
        writeln;
     end;
    halt;
 end;
 
procedure attempt(i: byte);
 var p, q, u: byte;
   ok: boolean;
 begin
    for p:= 0 to 1 do
     for q:= 0 to 1 do
       begin
         res[i, 1]:= p;
         res[1, i]:= q;
         ok:= true;
         for u:= 1 to i do
           if (not fill(u, i)) or (not fill(i, u)) then
            begin
              ok:= false;
              break;
            end;
         if not ok then continue;
         if (i >= m) and (i >= n) then printres;
         attempt(i + 1);
       end;
 end;
 
begin
   init;
   attempt(1);
end.