BGBOARD – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SKPV15_5/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#include <cassert>
#include <list>
#include <iomanip>
#include <math.h>
#include <deque>
#include <utility>
#include <map>
#include <set>
#include <bitset>
#include <numeric>
#include <climits>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <functional>
#include <sstream>
 
using namespace std;
 
#define mpr make_pair
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned long long ull;
typedef long long ll;
typedef pair <int, int> pii;
typedef pair <ll, ll> pll;
typedef pair <double, double> pdd;
typedef vector <int> vi;
typedef vector <ll> vll;
typedef vector <double> vd;
typedef vector <string> vs;
typedef map <string, int> mpsi;
typedef map <double, int> mpdi;
typedef map <int, int> mpii;
 
const double pi = acos(0.0) * 2.0;
const double eps = 1e-12;
const int step[8][2] = {{1, 0}, {-1, 0}, {0, 1}, {0, -1}, {1, 1}, {1, -1}, {-1, 1}, {-1, -1}};
 
template <class T> inline T abs1(T a) {return a < 0 ? -a : a;}
 
template <class T> inline T max1(T a, T b) { return a > b ? a : b; }
template <class T> inline T max1(T a, T b, T c) { return max1(max1(a, b), c); }
template <class T> inline T max1(T a, T b, T c, T d) { return max1(max1(a, b, c), d); }
template <class T> inline T max1(T a, T b, T c, T d, T e) { return max1(max1(a, b, c, d), e); }
template <class T> inline T min1(T a, T b) { return a < b ? a : b; }
template <class T> inline T min1(T a, T b, T c) { return min1(min1(a, b), c); }
template <class T> inline T min1(T a, T b, T c, T d) { return min1(min1(a, b, c), d); }
template <class T> inline T min1(T a, T b, T c, T d, T e) { return min1(min1(a, b, c, d), e); }
 
inline int jud(double a, double b){
	if(abs(a) < eps && abs(b) < eps) return 0;
	else if(abs1(a - b) / abs1(a) < eps) return 0;
	if(a < b) return -1;
	return 1;
}
template <typename t> inline int jud(t a, t b){
	if(a < b) return -1;
	if(a == b) return 0;
	return 1;
}
 
// f_lb == 1��?����ͬ��һ������߽磬f_small == 1��?�����û��Ѱ�ҵ�ֵ����С����
template <typename it, typename t1>
inline int find(t1 val, it a, int na, bool f_small = 1, bool f_lb = 1){
	int be = 0, en = na - 1;
	if(*a <= *(a + na - 1)){
		if(f_lb == 0) while(be < en){
			int mid = (be + en + 1) / 2;
			if(jud(*(a + mid), val) != 1) be = mid;
			else en = mid - 1;
		}else while(be < en){
			int mid = (be + en) / 2;
			if(jud(*(a + mid), val) != -1) en = mid;
			else be = mid + 1;
		}
		if(f_small && jud(*(a + be), val) == 1) be--;
		if(!f_small && jud(*(a + be), val) == -1) be++;
	} else {
		if(f_lb) while(be < en){
			int mid = (be + en + 1) / 2;
			if(jud(*(a + mid), val) != -1) be = mid;
			else en = mid - 1;
		}else while(be < en){
			int mid = (be + en) / 2;
			if(jud(*(a + mid), val) != 1) en = mid;
			else be = mid + 1;
		}
		if(!f_small && jud(*(a + be), val) == -1) be--;
		if(f_small && jud(*(a + be), val) == 1) be++;
	}
	return be;
}
 
 
 
template <class T> inline T lowb(T num) {return num & (-num); }
inline int bitnum(ui nValue) { return __builtin_popcount(nValue); }
inline int bitnum(int nValue) { return __builtin_popcount(nValue); }
inline int bitnum(ull nValue) { return __builtin_popcount(nValue) + __builtin_popcount(nValue >> 32); }
inline int bitnum(ll nValue) { return __builtin_popcount(nValue) + __builtin_popcount(nValue >> 32); }
inline int bitmaxl(ui a) { if(a == 0) return 0; return 32 - __builtin_clz(a); }
inline int bitmaxl(int a) { if(a == 0) return 0; return 32 - __builtin_clz(a); }
inline int bitmaxl(ull a) { int temp = a >> 32; if(temp) return 32 - __builtin_clz(temp) + 32; return bitmaxl(int(a)); }
inline int bitmaxl(ll a) { int temp = a >> 32; if(temp) return 32 - __builtin_clz(temp) + 32; return bitmaxl(int(a)); }
 
long long pow(long long n, long long m, long long mod = 0){
	if(m < 0) return 0;
	long long ans = 1;
	long long k = n;
	while(m){
		if(m & 1) {
			ans *= k;
			if(mod) ans %= mod;
		}
		k *= k;
		if(mod) k %= mod;
		m >>= 1;
	}
	return ans;
}
 
//#define debug
//.........................��.......��.......��.......��.......��.......ֹ.......hack...............................................
 
const int maxn = 5000;
int dp[maxn][maxn];
int arr[maxn][maxn];
mpii biao[maxn * maxn];
int n, m;
 
int main(){
  ios_base::sync_with_stdio(0);
	#ifdef debug //......................................................................................................
	freopen("input.txt", "r", stdin);
	#endif //...........................................................................................................
	scanf("%d%d", &n, &m);
	for(int i = 0; i < n; i++) for(int j = 0; j < m; j++)
		scanf("%d", arr[i] + j);
	int ans = 0;
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		 for(int j = 0; j < m; j++) {
			 mpii :: iterator it;
			 it = biao[arr[i][j]].begin();
			 for(; it != biao[arr[i][j]].end(); it++) {
				 int a = it->first, b = j;
				 if(a > b) swap(a, b);
				 dp[a][b] = max(it->second, dp[a][b]);
			 }
			 biao[arr[i][j]][j] = i + 1;
		 }
		 for(int j = 1; j < m; j++) for(int k = 0; k < m - j; k++)
			 dp[k][k + j] = max1(dp[k][k + j], dp[k][k + j - 1], dp[k + 1][k + j]);
		 for(int j = 0; j < m; j++) for(int k = j; k < m; k++) {
			 ans = max1(ans, (i - dp[j][k] + 1) * (k - j + 1));
		 }
	}
	cout << ans << endl;
  return 0;
}

QBSEQ – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi F[i][j] là độ dài dãy con dài nhất của dãy A[1..i] có tổng các phần tử chia k dư j.

Các bạn có thể tham khảo thuật toán chi tiết ở trang 162 quyển “Giải thuật và lập trình” của thầy Lê Minh Hoàng.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=1000;
 maxk=50;
var
 f : array[0..maxn,0..maxk] of longint;
 a : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k : longint;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fI);reset(input);
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  close(input);
 end;
function calc ( x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg := (x-y) mod k ;
  if tg<0 then tg := tg+k;
  exit(tg);
 end;
procedure solve;
 begin
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := -maxn*maxn;
  f[0,0] := 0;
  for i:=1 to n do
   for j:=0 to k-1 do
    f[i,j] := max(f[i-1,j],f[i-1,calc(j,a[i])] +1);
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,0]);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 solve;
 print;
end.

LIQ và LIS sử dụng phương pháp quy hoạch động – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi L[i] là độ dài dãy con tăng dài nhất bắt đầu bằng phần tử thứ i trong dãy
 • L[i] = L[j] + 1 với j=i+1..n và a[j] > a[i]
 • Sử dụng tìm kiếm nhị phân để tính nhanh mảng L[]

Bạn hãy tham khảo cụ thể thuật toán bài này ở trang 143 quyển “Giải thuật và lập trình” – thầy Lê Minh Hoàng. Theo mình đánh giá thì đây là thuật + code chi tiết nhất, rất phù hợp cho các bạn newbie. Nếu đã hiểu rồi thì code sẽ ngắn hơn thầy nhiều 🙂

Code:

program LongestSubSequence;
const
 InputFile = 'INCSEQ.INP';
 OutputFile = 'INCSEQ.OUT';
const
 max = 5000;
var
 a, L, T, StartOf: array[0..max + 1] of Integer;
 n, m: Integer;
 
procedure Enter;
var
 i: Word;
 f: Text;
begin
 Assign(f, InputFile); Reset(f);
 ReadLn(f, n);
 for i := 1 to n do Read(f, a[i]);
 Close(f);
end;
 
procedure Init;
begin
 a[0] := -32768;
 a[n + 1] := 32767;
 m := 1;
 L[n + 1] := 1;
 StartOf[1] := n + 1;
end;
 
function Find(i: Integer): Integer;
var
 inf, sup, median, j: Integer;
begin
 inf := 1; sup := m + 1;
 repeat
  median := (inf + sup) div 2;
  j := StartOf[median];
  if a[j] > a[i] then inf := median
  else sup := median;
 until inf + 1 = sup;
 Find := StartOf[inf];
end;
 
procedure Optimize;
var
 i, j, k: Integer;
begin
 for i := n downto 0 do
  begin
   j := Find(i);
   k := L[j] + 1;
   if k > m then
    begin
     m := k;
     StartOf[k] := i;
    end
   else
    if a[StartOf[k]] < a[i] then
     StartOf[k] := i;
   L[i] := k;
   T[i] := j;
  end;
end;
 
procedure Result;
var
 f: Text;
 i: Integer;
begin
 Assign(f, OutputFile); Rewrite(f);
 Writeln(f, m - 2);
 i := T[0];
 while i <> n + 1 do
  begin
   Writeln(f, 'a[', i, '] = ', a[i]);
   i := T[i];
  end;
 Close(f);
end;
 
begin
 Enter;
 Init;
 Optimize;
 Result;
end.

CTNOWN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=350;
var   n,i,j  :longint;
    dem   :longint;
    nto   :array[1..maxn] of longint;
    cx   :array[1..maxn] of boolean;
    f    :array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    t,tt,k  :longint;
    res,tam   :qword;
procedure sangnto;
var   i,j   :longint;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(maxn)) do
        if cx[i]=false then
            begin
                j := i*i;
                while (j<=maxn) do
                    begin
                        cx[j]:=true;
                        j := j+i;
                    end;
            end;
    for i:=2 to maxn do
        if cx[i]=false then
            begin
                inc(dem);
                nto[dem] := i;
            end;
end;
function max(x,y : qword) : qword;
 var tg : qword;
 begin
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure main;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
    sangnto;
    read(t);
        for i:=0 to dem do
         for j:=0 to maxn do f[i,j] := 1;
            for i:=1 to dem do
                begin
                    for j:=1 to maxn do
                    begin
                    f[i,j] := f[i-1,j];
                    tam:=1;
                    while tam*nto[i]<=j do
                        begin
                            tam := tam * nto[i];
                            f[i,j] := max(f[i,j], f[i-1,j-tam]*tam );
                        end;
                    end;
                end;
    for tt := 1 to t do
        begin
            read(n);
            writeln(f[dem,n]);
        end;
    close(input);close(output);
end;
procedure __;
begin
end;
begin
 __ ;
 main;
 __ ;
end.

NKPALIN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/

Thuật toán:

Gọi F[i][j] là độ dài xâu đối xứng dài nhất trong đoạn S[i..j]. Khi đó:

 1. F[i,j] = F[i+1,j-1]+2 nếu S[i] = S[j]
 2. F[i,j] = max(F[i+1,j],F[i,j-1]) nếu S[i] <> S[j]

Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn.

Code:

Program Xaucon;
Var s,st,st1:ansistring;
  i,j:integer;
  F: Array[1..2000,1..2000] Of Integer;
 
Procedure nhap;
 Begin
 Readln(s);
 For i:=1 to length(s) do F[i,i]:=1;
 Writeln;Writeln;
 end;
 
Function max(a,b:integer):integer;
 Begin
 If a>b then exit(a) else exit(b);
 End;
 
 
Procedure Solve;
 Begin
 For i:=length(s) downto 1 do
  For j:=i+1 to length(s) do
   If s[i]=s[j] then
     F[i,j]:=F[i+1,j-1]+2
   else F[i,j]:= max(F[i+1,j],F[i,j-1]);
  End;
 
Procedure PrintResult;
 Begin
 i:=1;
 j:=length(s);
  While (i<=j) do
  Begin
   If s[i]=s[j] then
    Begin
     st:=st+s[i];
     st1:=s[j]+st1;
     inc(i);
     dec(j);
    end
   Else
    If F[i+1,j]=F[i,j] then inc(i) else dec(j);
  End;
   If F[1,length(s)] mod 2 =1 then delete(st1,1,1);
  st:=st+st1;
 Writeln(st);
 end;
 
 Begin
 nhap;
 Solve;
 PrintResult;
readln
end.

VODIVIDE – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Bài này có thể giải bằng phương pháp Quy hoạch động hoặc CTDL Heap. Ở đây giải theo phương pháp Quy hoạch động.

 • Gọi F[i,j] là tổng số tiền lớn nhất mà Sơn nhận được khi xét i đồng và Sơn được j đồng
 • F[i,j]:=max(F[i-1,j],F[i-1,j-1]+b[i]);

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=5000+2;
var   f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
    a,b,cs:array[1..maxn] of longint;
    res:array[1..maxn] of longint;
    dem,n,i,j:Longint;
    free:array[1..maxn] of boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(Input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do read(b[i]);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do cs[i]:=i;
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   w:longint;
begin
  w:=x;x:=y;y:=w;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   i,j,x:longint;
begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
    while x<a[i] do inc(i);
    while x>a[j] do dec(j);
    if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          swap(cs[i],cs[j]);
          inc(i);dec(j);
        end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
end;
procedure xuly;
begin
  {f[1,0]:=b[1];}
  qs(1,n);
  for i:=2 to n do
    for j:=1 to i div 2 do
        begin
          f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i-1,j-1]+b[i]);
        end;
end;
procedure trace;
begin
  i:=n; j:=n div 2;
  while (i<>0) and (j<>0) do
    begin
      if f[i,j]=f[i-1,j-1]+b[i] then
        begin
            inc(dem);
            res[dem]:=i;
            free[i]:=true;
            dec(i);dec(j);
        end else dec(i);
    end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,n div 2]);
  for i:=1 to dem do
    begin
 
      for j:=res[i]-1 downto 1 do
        if free[j]=false then
            begin
              write(cs[j],' ');
              free[j]:=true;
              break;
            end;
      write(cs[res[i]],' ');
      writeln;
    end;
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  trace;
  inkq;
end.

SPOJ – DHLOCO

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCO/

Thuật toán:

 • Sub2: QHĐ f[i] = f[i-1]+f[i-2]+f[i-3];
 • Sub3: Nhân ma trận

Code:

const
 fi='dhloco.inp';
 fo='dhloco.out';
 mt1 : array[1..3,1..3] of int64=((0,0,1) , (1,0,1) , (0,1,1));
 mt2 : array[1..3,1..3] of int64=((1,2,4) , (0,0,0) , (0,0,0));
type
 matrix = array[1..3,1..3] of int64;
var
 n : int64;
 i,j,k,m : longint;
function mul(a,b :matrix) : matrix;
 var c : matrix;
   i,j,k : longint;
 begin
  for i := 1 to 3 do
   for j := 1 to 3 do
    begin
     c[i,j] := 0 ;
     for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := (c[i,j] + a[i,k] * b[k,j]) mod m;
    end;
  exit(c);
 end;
function power(a : matrix; y : int64) : matrix;
 var tg : matrix;
 begin
  if y = 1 then exit(a);
  tg := power(a,y shr 1);
  if y mod 2 = 0 then exit(mul(tg , tg)) else exit(mul(mul(tg,tg),a));
 end;
procedure main;
var a,b,c : matrix;
begin
 // assign(input,fi);reset(input);
 // assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 if n=1 then begin writeln(1 mod m); exit; end;
 
 if n=2 then begin writeln(2 mod m); exit; end;
 
 if n=3 then begin writeln(4 mod m); exit; end;
 a := mt1;
 b := mt2;
 a := power(a , n-3);
 c := mul(b,a);
 writeln(c[1,3]);
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.