VODIVIDE – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Bài này có thể giải bằng phương pháp Quy hoạch động hoặc CTDL Heap. Ở đây giải theo phương pháp Quy hoạch động.

 • Gọi F[i,j] là tổng số tiền lớn nhất mà Sơn nhận được khi xét i đồng và Sơn được j đồng
 • F[i,j]:=max(F[i-1,j],F[i-1,j-1]+b[i]);

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=5000+2;
var   f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
    a,b,cs:array[1..maxn] of longint;
    res:array[1..maxn] of longint;
    dem,n,i,j:Longint;
    free:array[1..maxn] of boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(Input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do read(b[i]);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do cs[i]:=i;
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   w:longint;
begin
  w:=x;x:=y;y:=w;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   i,j,x:longint;
begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
    while x<a[i] do inc(i);
    while x>a[j] do dec(j);
    if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          swap(cs[i],cs[j]);
          inc(i);dec(j);
        end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
end;
procedure xuly;
begin
  {f[1,0]:=b[1];}
  qs(1,n);
  for i:=2 to n do
    for j:=1 to i div 2 do
        begin
          f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i-1,j-1]+b[i]);
        end;
end;
procedure trace;
begin
  i:=n; j:=n div 2;
  while (i<>0) and (j<>0) do
    begin
      if f[i,j]=f[i-1,j-1]+b[i] then
        begin
            inc(dem);
            res[dem]:=i;
            free[i]:=true;
            dec(i);dec(j);
        end else dec(i);
    end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,n div 2]);
  for i:=1 to dem do
    begin
 
      for j:=res[i]-1 downto 1 do
        if free[j]=false then
            begin
              write(cs[j],' ');
              free[j]:=true;
              break;
            end;
      write(cs[res[i]],' ');
      writeln;
    end;
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  trace;
  inkq;
end.

SPOJ – DHLOCO

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCO/

Thuật toán:

 • Sub2: QHĐ f[i] = f[i-1]+f[i-2]+f[i-3];
 • Sub3: Nhân ma trận

Code:

const
 fi='dhloco.inp';
 fo='dhloco.out';
 mt1 : array[1..3,1..3] of int64=((0,0,1) , (1,0,1) , (0,1,1));
 mt2 : array[1..3,1..3] of int64=((1,2,4) , (0,0,0) , (0,0,0));
type
 matrix = array[1..3,1..3] of int64;
var
 n : int64;
 i,j,k,m : longint;
function mul(a,b :matrix) : matrix;
 var c : matrix;
   i,j,k : longint;
 begin
  for i := 1 to 3 do
   for j := 1 to 3 do
    begin
     c[i,j] := 0 ;
     for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := (c[i,j] + a[i,k] * b[k,j]) mod m;
    end;
  exit(c);
 end;
function power(a : matrix; y : int64) : matrix;
 var tg : matrix;
 begin
  if y = 1 then exit(a);
  tg := power(a,y shr 1);
  if y mod 2 = 0 then exit(mul(tg , tg)) else exit(mul(mul(tg,tg),a));
 end;
procedure main;
var a,b,c : matrix;
begin
 // assign(input,fi);reset(input);
 // assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n,m);
 if n=1 then begin writeln(1 mod m); exit; end;
 
 if n=2 then begin writeln(2 mod m); exit; end;
 
 if n=3 then begin writeln(4 mod m); exit; end;
 a := mt1;
 b := mt2;
 a := power(a , n-3);
 c := mul(b,a);
 writeln(c[1,3]);
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

ADBRACK – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ADBRACK/

Thuật toán

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ kết hợp với thuật toán xử lý số lớn
 • Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100+3;
var   f    :array[-maxn..maxn,-maxn..maxn] of ansistring;
    i,j,n,k :longint;
    st   :ansistring;
    p    :longint;
    res   :ansistring;
    stack  :array[1..maxn] of char;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,k);
    readln(st);
    close(input);
end;
procedure init;
begin
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to n+1 do f[i,j]:='-1';
end;
function cong (a,b: ansistring): ansistring;
var   nho,tam,i:longint;
    res   :ansistring;
begin
    while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
    while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
    nho:=0; res:='';
    for i:=length(a) downto 1 do
        begin
            tam:=ord(a[i])+ord(b[i])-96+nho;
            nho:=tam div 10;
            tam:=tam mod 10;
            res:=chr(tam+48)+res;
        end;
    if nho>0 then res:='1'+res;
    exit(res);
end;
function tinh(i,c:longint):ansistring;
var   sl   :ansistring;
begin
    if f[i,c]<>'-1' then exit(f[i,c]);
    if i>n then
        if c=0 then
            begin
                f[i,c]:='1';
                exit('1')
            end
            else
            begin
                f[i,c]:='0';
                exit('0');
            end;
    sl:= '0';
        if c<k then
        begin
        stack[c+1]:='(';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='[';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='{';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        end;
        if c>0 then
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c-1) );
    f[i,c]:=sl;
    exit(sl);
end;
procedure timkq(i,c:longint);
begin
    if i>n then
        begin
            res:=cong(res,'1');
            writeln(res);
            halt;
        end;
    if st[i]='(' then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=')' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='(' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='[' then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            timkq(i+1,c+1) ;
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=']' then
        begin
            timkq(i+1,c-1) ;
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='[' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='{' then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            res:=cong(res,tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]='}' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='{' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
end;
procedure process;
var   tam:ansistring;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
    tam := tinh(1,0);
    res:='0';
    stack:='';
    timkq(1,0);
close(output);
end;
begin
    enter;
    init;
    process;
end.