BRACKET – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BRACKET/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=60+1;
var   f    :array[0..maxn,0..maxn,0..maxn] of int64;
    i,j,n,k :longint;
    s    :string;
    res,ans   :int64;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,k);
    readln(s);
    close(input);
end;
function tinh(i,c,maxc:longint):int64;
var   sl   :int64;
begin
    if f[i,c,maxc]>-1 then exit(f[i,c,maxc]);
    if i>n then
        if (maxc=k) and (c=0) then
            exit(1)
        else
            exit(0);
    sl := 0;
    if c<k then sl := sl + tinh(i+1,c+1,max(maxc,c+1));
    if c>0 then sl := sl + tinh(i+1,c-1,max(maxc,c-1));
    f[i,c,maxc]:=sl;
    exit(sl);
end;
function lan(i,c,maxc:longint):longint;
begin
    if i>n then
        begin
            inc(ans,1);
            writeln(ans);
            halt;
        end;
    if s[i]='(' then lan(i+1,c+1,max(maxc,c+1))
    else  ans := ans+ tinh(i+1,c+1,max(maxc,c+1));
    if s[i]=')' then lan(i+1,c-1,max(maxc,c-1));
end;
procedure process;
var   i,j,jj :longint;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to k+1 do
            for jj:=0 to k+1 do
                f[i,j,jj]:=-1;
    res := tinh(1,0,0);
    writeln(res);
    ans := lan(1,0,0);
close(output);
end;
procedure print;
begin
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

CATALAN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CATALAN/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ. Bạn có thể đọc code để hiểu thêm

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=21;
var
 f : array[1..2*maxn,0..2*maxn] of int64;
 i,j,n : longint;
 x,kq2 : array[1..2*maxn] of longint;
 res,kq1,k : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to 2*n+1 do read(x[i]);
  readln(k);
  close(input);
 end;
function tinh(i,tr : longint) : int64;
 var sl : int64;
 begin
  if f[i,tr]>-1 then exit(f[i,tr]);
  if i>2*n+1 then
   if tr=0 then exit(1) else exit(0);
  sl := 0;
  sl := sl + tinh(i+1,tr+1);
  if tr>0 then
  sl := sl + tinh(i+1,tr-1);
  f[i,tr] := sl;
  exit(sl);
 end;
procedure truyvan1;
 begin
  kq1 := 0;
  for i:=2 to 2*n do
   if x[i]>x[i-1] then
    if x[i]-2>=0 then
     kq1 := kq1 + tinh(i+1,x[i]-2);
  inc(kq1);
 end;
procedure lankq(i : longint);
 begin
  if i>2*n then exit;
  if kq2[i-1]-1>=0 then
   begin
    if k>tinh(i+1,kq2[i-1]-1) then
     begin
      k:=k-tinh(i+1,kq2[i-1]-1);
      kq2[i] := kq2[i-1]+1;
      lankq(i+1);
      exit;
     end;
   end
   else
    begin
     kq2[i] := kq2[i-1]+1;
     lankq(i+1);
     exit;
    end;
  kq2[i] := kq2[i-1]-1;
  lankq(i+1);
 end;
procedure truyvan2;
 begin
  kq2[1] := 0;
  lankq(2);
 end;
procedure process;
 begin
  fillchar(f,sizeof(f),255);
  res := tinh(2,0);
  f[1,0] := res;
  truyvan1;
  truyvan2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  //writeln(res);
  writeln(kq1);
  for i:=1 to 2*n+1 do write(kq2[i],' ');
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

100827E – Codeforces

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ
 • Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu rõ hơn

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=80;
var
 f : array[0..maxn,0..9,false..true,false..true,false..true] of int64;
 res : int64;
 i,j,n,tt,t : longint;
 ss : array[1..maxn] of longint;
 s,st : string;
function ok(s : string) : boolean;
 begin
  if s[1]<=s[2] then
   begin
    for i:=1 to length(s)-1 do if s[i]>s[i+1] then break;
    if (i=length(s)-1) then exit(true);
    for j:=i to length(s)-1 do
     if s[j+1]>s[j] then exit(false);
    exit(true);
   end
   else
   begin
    for i:=1 to length(s)-1 do if s[i]<s[i+1] then exit(false);
    {if (i=length(s)-1) then exit(true);
    for j:=i to length(s)-1 do
     if s[j+1]<s[j] then exit(false); }
    exit(true);
   end;
 end;
function nhohon(x,y : string):boolean;
 begin
  while length(x)<length(Y) do x := '0'+x;
  while length(x)>length(y) do y:='0'+y;
  if x<y then exit(true) else exit(false);
 end;
function tinh(i,tr : longint; tangdan,nhohon,bigger0 : boolean) : int64;
 var j,last : longint;
   sl : int64;
 begin
  if f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0]>-1 then exit(f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0]);
  if i>n then
   if {nhohon and} bigger0 then exit(1) else exit(0);
  sl := 0;
  if nhohon then last := 9 else last := ss[i];
  if tangdan then
   begin
    for j:=tr to last do
     sl := sl + tinh( i+1,j,tangdan,(nhohon) or (j<ss[i]),(bigger0) or (j>0) );
    if bigger0 then
     for j:= min(tr-1,last) downto 0 do
      sl := sl + tinh(i+1,j,false,nhohon or (j<ss[i]),bigger0 or (j>0));
   end
   else
   begin
    for j:=min(last,tr) downto 0 do
     sl := sl + tinh(i+1,j,false,nhohon or (j<ss[i]),bigger0 or (j>0));
   end;
  f[i,tr,tangdan,nhohon,bigger0] := sl;
  exit(sl);
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  n := length(s);
  //for i:=1 to n do ss[i] := ord(s[i])-ord('0');
  for i:=1 to n do ss[i] := ord(s[i])-48;
  fillchar(f,sizeof(f),255);
  res := tinh(1,0,true,false,false);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(t);
 for tt:=1 to t do
  begin
   readln(s);
   if not(ok(s)) then begin writeln(-1);continue; end;
   process;
   writeln(res);
  end;
 close(input);close(output);
end.

DEMSO – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ
 • (thuật toán đang cập nhập)

Bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn.

Code:

Pascal

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=20;
var
 a,b,tg1,tg2 : int64;
 aa : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,k,d : longint;
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..maxn,false..true,false..true] of int64; 
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure chuanbi(x : int64; var n : longint);
 var i,j : longint;
 begin
  n := 0;
  while x>0 do
   begin
    inc(n); aa[n] := x mod 10;
    x := x div 10;
   end;
  i:=1; j:=n;
  while (i<j) do
   begin
    swap(aa[i],aa[j]);
    inc(i);dec(j);
   end;
 end;
function tinh(i,tr,sl : longint; big0, small :boolean) : int64;
 var j,tg : longint;
   dem : int64;
 begin
  if f[i,tr,sl,big0,small] > -1 then exit(f[i,tr,sl,big0,small]);
  if i>n then
   if (sl<=k) and (small) then exit(1) else exit(0);
  dem := 0;
  if not small then
   begin
    for j := 0 to aa[i] do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end
   else
   begin
    for j := 0 to 9 do
     begin
      if big0 then tg := sl + ord(abs(j-tr)<=d) else tg := 0;
      dem := dem + tinh(i+1,j,tg,big0 or (j>0),small or (j<aa[i]));
     end;
   end;
  f[i,tr,sl,big0,small] := dem;
  exit(dem);
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assigN(output,fo);rewrite(output);
 
 readln(a,b,d,k);
 
 chuanbi(a, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg1 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 chuanbI(b+1, n);
 
 fillchar(f,sizeof(f),255);
 tg2 := tinh(1,0,0,false,false);
 
 writeln(tg2-tg1);
 
 close(input);close(output);
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
 
long long l, r, D, K, n;
long long f[20][10][20][2][2];
int a[20];
 
bool check(long long x)
{
  bool ans = 1;
  int top = 0;
  int tmp = x;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1);
  int dem = 0;
  FORE(i, 2, top) if (abs(a[i] - a[i - 1]) <= D) dem++;
  //if (x == 103) cout << dem<<" "<<K<<"??"<<endl;
  return (dem <= K);
}
 
long long trau()
{
  long long ans = 0;
  FORE(i, l, r) if (check(i)) ans++;
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
long long duyet(int i, int dig, int worse, bool ok, bool greater0)
{
  if (i > n){
    return (worse <= K && greater0 > 0);
  }
  if (f[i][dig][worse][ok][greater0] > -1) return f[i][dig][worse][ok][greater0];
 
  long long ans = 0;
  if (i == 1){
    FORE(x, 0, a[i]) ans += duyet(i + 1, x, worse, ok | (x < a[i]), (x > 0));
  } else {
    int last = 9;
    if (ok == 0) last = a[i];
    int wnext;
    //if (i == 3) cout << last << "??"<<endl;
    FORE(x, 0, last) {
      if (greater0 == 0) wnext = worse; else wnext = worse + (abs(x - dig) <= D);
      //if (last == 3) cout << x<< ' '<<dig<<" "<<wnext<<endl;
      ans += duyet(i + 1, x, wnext, ok | (x < a[i]), greater0 | (x > 0));
    }
  }
  f[i][dig][worse][ok][greater0] = ans;
  return ans;
}
 
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("DEMSO.inp", "r", stdin);
  freopen("DEMSO.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> l >> r >> D >> K;
  //trau();
 
  long long tmp = r, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
 
  long long ans = duyet(1, 0, 0, 0, 0);
  // cout << ans << endl;
 
  tmp = l - 1, top = 0;
  while (tmp){
    a[++top] = tmp % 10;
    tmp /= 10;
  }
  reverse(a + 1, a + top + 1); n = top;
  memset(f, -1, sizeof(f));
  if (l - 1 == 0) cout << ans;
  else{
    ans -= duyet(1, 0, 0, 0, 0);
    cout << ans;
  }
  //cout<<check(103)<<endl;
  return 0;
}

ADBRACK – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ADBRACK/

Thuật toán

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ kết hợp với thuật toán xử lý số lớn
 • Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu hơn

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100+3;
var   f    :array[-maxn..maxn,-maxn..maxn] of ansistring;
    i,j,n,k :longint;
    st   :ansistring;
    p    :longint;
    res   :ansistring;
    stack  :array[1..maxn] of char;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,k);
    readln(st);
    close(input);
end;
procedure init;
begin
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to n+1 do f[i,j]:='-1';
end;
function cong (a,b: ansistring): ansistring;
var   nho,tam,i:longint;
    res   :ansistring;
begin
    while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
    while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
    nho:=0; res:='';
    for i:=length(a) downto 1 do
        begin
            tam:=ord(a[i])+ord(b[i])-96+nho;
            nho:=tam div 10;
            tam:=tam mod 10;
            res:=chr(tam+48)+res;
        end;
    if nho>0 then res:='1'+res;
    exit(res);
end;
function tinh(i,c:longint):ansistring;
var   sl   :ansistring;
begin
    if f[i,c]<>'-1' then exit(f[i,c]);
    if i>n then
        if c=0 then
            begin
                f[i,c]:='1';
                exit('1')
            end
            else
            begin
                f[i,c]:='0';
                exit('0');
            end;
    sl:= '0';
        if c<k then
        begin
        stack[c+1]:='(';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='[';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        stack[c+1]:='{';
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c+1) );
        end;
        if c>0 then
        sl := cong( sl, tinh(i+1,c-1) );
    f[i,c]:=sl;
    exit(sl);
end;
procedure timkq(i,c:longint);
begin
    if i>n then
        begin
            res:=cong(res,'1');
            writeln(res);
            halt;
        end;
    if st[i]='(' then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='(';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=')' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='(' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='[' then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            timkq(i+1,c+1) ;
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='[';
            res:=cong(res, tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]=']' then
        begin
            timkq(i+1,c-1) ;
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='[' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
    if st[i]='{' then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            timkq(i+1,c+1);
        end
    else
        if c<k then
        begin
            stack[c+1]:='{';
            res:=cong(res,tinh(i+1,c+1));
        end;
    if st[i]='}' then
        begin
            timkq(i+1,c-1);
        end
    else
        begin
            if c>0 then
            if stack[c]='{' then
            res:=cong(res,tinh(i+1,c-1));
        end;
end;
procedure process;
var   tam:ansistring;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
    tam := tinh(1,0);
    res:='0';
    stack:='';
    timkq(1,0);
close(output);
end;
begin
    enter;
    init;
    process;
end.