VMRR–spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (Đang cập nhật)

Code:

 

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
main(){
  string s,a;
  getline(cin,s);
  cin>>a;
  int dem=0; int z; long long res; char x,y;
  x=a[0];y=a[1]; res=0;z=0;
  for(int i=s.size()-2;i>=0;--i){
    if(s[i+1]==y) z++;
    if(s[i]==x) res+=z;
  }
  cout<<res;
}

LABUDOVI – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • BFS
 • Bài này chú ý dùng phương pháp loang đồ thị để làm; chúng ta sẽ dùng 2 mảng nextx, nexty để loang ra 4 ô xung quanh của 1 ô.
 • Đầu tiên đánh dấu vị trí của 2 con thiên nga và đánh dấu tất cả các ô là nước.
 • Sau đó tiến hành loang từ con thiên nga thứ nhất. Nếu gặp con thiên nga thứ hai thì return.
  Nếu không thì tiến hành loang các ô bên cạnh là ô băng; nếu gặp ô băng thì chuyển thành ô nước, đánh dấu lại và tăng biến đếm lên 1. Tiếp tục như vậy cho tới khi gặp được con thiên nga thứ hai.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
 
#define task ""
#define fi first
#define se second
#define maxinp (int)(1500)
#define MODUL (int)(1e9+57)
#define siz(x) (int)(x.size())
#define len(x) (int)(x.length())
#define whole(x) x.begin(), x.end()
#define FOR(i, x, y) for(int i=x; i<=y; ++i)
#define FORl(i, x, y) for(int i=x; i<y; ++i)
#define FORb(i, x, y) for(int i=x; i>=y; --i)
#define FORlb(i, x, y) for(int i=x; i>y; --i)
#define MEMS(x, val) memset(x, val, sizeof(x))
#define FILEOP(x) freopen(x".inp", "r", stdin); freopen(x".out", "w", stdout);
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int, int> ii;
typedef vector<int> vi;
typedef queue<ii> qii;
typedef long long ll;
int nextx[4] = {-1, 0, 0, 1};
int nexty[4] = {0, -1, 1, 0};
bool Free[maxinp][maxinp];
int Time[maxinp][maxinp];
char a[maxinp][maxinp];
int m, n, res, nTime;
qii mainq, subq;
ii start[3];
int nInstruction = 0;
void Debug()
{
 
  cout << endl;
  FOR(i, 1, m)
  {
    FOR(j, 1, n)
    {
      cout << Time[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
  cout << endl;
 
 
}
 
 
void Enter()
{
	int cnt = 1;
	MEMS(Free, true);
 
 
	scanf("%d%d", &m, &n);
 
 
 
 
	FOR(i, 1, m)
	{
	  FOR(j, 1, n)
	  {
 
	    cin >> a[i][j];
 
 
      if(a[i][j] != 'X')
      {
        Time[i][j] = 0;
 
        mainq.push(ii(i, j));
 
        if(a[i][j] == 'L')
        {
          start[cnt] = ii(i, j);
          ++cnt;
        }
 
        Free[i][j] = false;
      }
      else Time[i][j] = 1234567890;
 
      ++nInstruction;
 
 
	  }
	}
 
}
 
//Check
bool IsValid(int _x, int _y)
{
  return(_x >= 1 && _y >= 1 && _x <= m && _y <= n && Free[_x][_y]);
}
 
void PreProcess()
{
  while(!mainq.empty())
  {
    int curx = mainq.front().first;
    int cury = mainq.front().second;
 
    ++nInstruction;
    mainq.pop();
 
    FOR(i, 0, 3)
    {
      int x = curx + nextx[i];
      int y = cury + nexty[i];
 
      if(IsValid(x, y))
      {
        if(a[x][y] == 'X')
        {
          Free[x][y] = false;
          mainq.push(ii(x, y));
          Time[x][y] = min(Time[x][y], Time[curx][cury] + 1);
        }
      }
    }
 
  }
 
  //Debug();
 
 
 
}
void FloodFill1(ii st1, ii st2)
{
  mainq.push(st1);
  Free[st1.first][st1.second] = false;
  while(!mainq.empty())
  {
    int curx = mainq.front().first;
    int cury = mainq.front().second;
 
    //Time[curx][cury] = nTime;
    ++nInstruction;
 
    mainq.pop();
 
    FOR(i, 0, 3)
    {
      int x = curx + nextx[i];
      int y = cury + nexty[i];
      ii dir = ii(x, y);
 
      if(IsValid(x, y))
      {
        Free[x][y] = false;
        if(dir == st2) return;
        if(Time[x][y] <= res) mainq.push(dir);
        else subq.push(dir);
      }
    }
 
    if(mainq.empty())
    {
      ++res;
      swap(mainq, subq);
    }
 
  }
}
 
//Process
void Solve()
{
  res = 0;
  PreProcess();
  MEMS(Free, true);
  FloodFill1(start[1], start[2]);
  printf("%d", res);
 
 
  cerr << endl;
  cerr << nInstruction << endl;
 
}
 
//Main Procedure
int main()
{
  Enter();
  Solve();
  return 0;
}

C11SEQ3 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
    tfi='';//c11seq3.inp';
    tfo='';//c11seq3.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n:longint;
    f:array[0..24]of qword;
    t:array[0..5] of qword=(244445,48889, 77789, 155578, 111356, 122227);
 
procedure dao(i:longint);
    var s:string;
        tg:char;
        i1,j,code:longint;
    begin
        str(f[i],s);
        for i1:=1 to length(s)-1 do
            for j:=i1+1 to length(s) do
                if s[i1]>s[j] then
                    begin
                        tg:=s[i1];
                        s[i1]:=s[j];
                        s[j]:=tg;
                    end;
        val(s,f[i],code);
    end;
 
procedure xuli;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        f[1]:=1;
        for i:=2 to 24 do
            begin
                f[i]:=f[i-1]*2;
                dao(i);
            end;
        if n<=24 then write(f[n])
        else writeln(fo,t[n mod 6]);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(Fi);
    rewrite(fo);
    xuli;
    close(fo);
end.

WS – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi = '';
var
 a : array[1..50000] of longint;
 val,valmax,rem : array[1..200000] of longint;
 n,k,m : longint;
 
 
procedure enter;
 var
  i,j,tmp : longint;
 begin
  n := 0;
  readln(k,m);
  i := 1;
  for j := 1 to k do
   begin
    read(tmp);
    a[i] := 1;
    inc(i,tmp);
    inc(n,tmp);
   end;
  readln;
 end;
 
procedure init(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    valmax[s] := 1;
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init(2*s,l,mid);
  init(2*s+1,mid+1,r);
  valmax[s] := valmax[2*s] + valmax[2*s+1];
 end;
 
procedure init2(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    inc(val[s],a[l]);
    exit;
   end;
  mid := (l + r) div 2;
  init2(2*s,l,mid);
  init2(2*s+1,mid+1,r);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure trans(s,l,r : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (s = 0) or (l = r) then exit;
  mid := (l + r) div 2;
  inc(val[2*s],rem[s]*(mid-l+1));
  inc(val[2*s+1],rem[s]*(r-mid));
  inc(rem[2*s],rem[s]);
  inc(rem[2*s+1],rem[s]);
  rem[s] := 0;
 end;
 
procedure Jupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = valmax[s] then
     begin
      dec(val[s],r-l+1);
      dec(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = 0 then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Jupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Jupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure Dupdate(s,l,r,u,v : longint);
 var
  mid : longint;
 begin
  if (r < u) or (v < l) then exit;
  if (u <= l) and (r <= v) then
   begin
    if val[s] = 0 then
     begin
      inc(val[s],r-l+1);
      inc(rem[s]);
      exit;
     end;
    if val[s] = valmax[s] then exit;
   end;
  trans(s,l,r);
  mid := (l + r) div 2;
  Dupdate(2*s,l,mid,u,v);
  Dupdate(2*s+1,mid+1,r,u,v);
  val[s] := val[2*s] + val[2*s+1];
 end;
 
procedure query(c : char; u,v : longint);
 begin
  if c = 'J' then Jupdate(1,1,n,u+1,v)
  else Dupdate(1,1,n,u+1,v);
 end;
 
procedure main;
 var
  i,u,v : longint;
  c : char;
 begin
  init(1,1,n);
  init2(1,1,n);
  for i := 1 to m do
   begin
    read(c);
    if c = 'C' then
     begin
      writeln(val[1]);
      readln;
     end
    else
     begin
      readln(u,v);
      query(c,u,v);
     end;
   end;
 end;
 
 
begin
 assign(input,fi);
 reset(input);
 enter;
 main;
 close(input);
end.

NKTICK – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


 • Quy hoạch động

Code:


const  fi='';
    fo='';
    max=30000;
var n,i:longint;
t:array[1..60000] of integer;
f:array[-1..60000] of longint;
r:array[0..59999] of integer;
w:text;
function min(x,y:longint):longint;
begin
  if x>y then min:=y else min:=x;
end;
procedure nhap;
begin
  assign(w,fi);
  reset(w);
  readln(w,n);
  for i:=1 to n do read(w,t[i]);
  for i:=1 to n-1 do read(w,r[i]);
  close(w);
end;
procedure xuly;
begin
    f[0]:=0; f[-1]:=0; r[0]:=max;
    for i:=1 to n do
    f[i]:=min(f[i-1]+t[i],f[i-2]+r[i-1]);
end;
procedure inkq;
begin
    assign(w,fo);
    rewrite(w);
    writeln(w,f[n]);
    close(w);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

P152SUMI – ptit

Đề bài:


Thuật toán:


Tạo một mảng quy hoạch có dạng
xau[i]==xau[i+1]? arr[i+1]=arr[i]+1 : arr[i+1]=arr[i];
với arr[0]=0;
VD: #..###
ta có;
arr[0] = 0;
arr[1] = 0; (#.)
arr[2] = 1; #(..)
arr[3] = 1; #.(.#)
arr[4] = 2; #..(##)
arr[5] = 3; #..#(##)

arr[i+1] = số cặp kí tự giống nhau từ xâu[0 -> i];
-> Với mỗi truy vấn ta có:
Số cặp giống nhau từ l->r = arr[r-1] – arr[l-1];

Code:


#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main ()
{
	string xau;
	cin>>xau;
	int arr[100005];
	arr[0]=0;
	for (int i=0; i<xau.size()-1; i++)
	{
		if (xau[i]==xau[i+1])
			arr[i+1]=arr[i]+1;
		else
			arr[i+1]=arr[i];
	}
	int m;
	cin>>m;
	for (int i=1; i<=m; i++)
	{
		int l, r;
		cin>>l>>r;
		cout<<arr[r-1]-arr[l-1]<<endl;
	}
	return 0;
}

DTTUI1 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


 • Duyệt phân tập kết hợp Chặt nhị phân
 • Bạn có thể tham khảo thuật toán Duyệt phân tập tại đây

Code:


Program DTtui1;
CONST
    fin='';
    fon='';
    maxn=40;
    maxth=1048576;
Type
    Opt=Record
        kl,gt:longint;     //Khoi luong, Gia tri
    End;
    ToHop=array [1..maxth] of Opt;
Var
    o:array [1..2] of ToHop;
    dem:array [1..2] of longint;
    amax:array [1..maxth] of longint;
    w,v:array [1..maxn] of longint;  //Weight, Value
    m,i,j,sw,sv,sum:longint;
    n,mid:byte;
    f:text;
//--------------------------------------------------
    Procedure Nhap;
    Var i:byte;
    Begin
        Assign(f,fin);
        Reset(f);
        Readln(f,n,m);
        For i:=1 to n do
            Readln(f,w[i],v[i]);
        Close(f);
    ENd;
    //------------------------------------------
 
        Procedure Sort(l,r:longint);
        Var i,j,x:longint;
            y:Opt;
        Begin
            i:=l;
            j:=r;
            x:=o[2,l+random(r-l+1)].kl;
            Repeat
                While o[2,i].kl<x Do inc(i);
                While o[2,j].kl>x do dec(j);
                If not(i>j) Then
                    Begin
                    y:=o[2,i];
                    o[2,i]:=o[2,j];
                    o[2,j]:=y;
                    inc(i);
                    dec(j);
                    ENd;
            Until i>j;
            If i<r Then sort(i,r);
            If l<j Then sort(l,j);
        End;
    //-----------------------------------------
    Procedure Luu(x:byte);
    Var k:longint;
    Begin
        inc(dem[x]);
        k:=dem[x];
        o[x,k].kl:=sw;
        o[x,k].gt:=sv;
    End;
    //----------------------------------------
    Procedure Duyet(bit,i,k:byte);
    Var j:byte;
    Begin
        If sw>m Then Exit;
        For j:=0 to 1 do
            Begin
            sw:=sw+j*w[i];
            sv:=sv+j*v[i];
            If i=k Then
                Begin
                If sw<=m Then Luu(bit);
                End
            else Duyet(bit,i+1,k);
            sw:=sw-j*w[i];
            sv:=sv-j*v[i];
            End;
    End;
    //-------------------------------------
    Procedure CheckMax;
    Var i,max:longint;
    Begin
        amax[1]:=1;
        max:=1;
        For i:=2 to dem[2] do
            Begin
            If o[2,i].gt>o[2,max].gt Then max:=i;
            amax[i]:=max;
            End;
    End;
    //-----------------------------------
    Function Find(bit:byte; x:longint):longint;
    Var dau,giua,cuoi:longint;
    Begin
        dau:=1;
        cuoi:=dem[bit]+1;
        Repeat
            giua:=(dau+cuoi) div 2;
            If o[bit,giua].kl <= x Then dau:=giua
            else cuoi:=giua;
        Until dau+1=cuoi;
        Exit(dau);
    End;
    //------------------------------------
    Procedure Xuat;
    Begin
        Assign(f,fon);
        Rewrite(f);
        Writeln(f,sum);
        Close(f);
    End;
Begin
    Randomize;
    Nhap;
    mid:=n div 2;
    Duyet(1,1,mid);
    Duyet(2,mid+1,n);
    sort(1,dem[2]);
    CheckMax;
 
    For i:=1 to dem[1] do
        Begin
        j:=Find(2,m-o[1,i].kl);
        If o[1,i].gt + o[2,amax[j]].gt > sum Then sum:=o[1,i].gt + o[2,amax[j]].gt;
        End;
    Xuat;
End.