Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình rất quan trọng và rất đa dạng. Lập trình viên thường học một vài ngôn ngữ nhưng vẫn có riêng một ngôn ngữ thiết yếu để làm việc...

Viết chú thích trong Java

Viết chú thích có thể là chú thích cho dòng lệnh, chú thích cho file code…

Java hỗ trợ ba kiểu chú thích như sau:

  1. // Chú thích trên một dòng, không xuống dòng
  2. /* Chú thích một đoạn */
  3. /** Javadoc * chú thích dạng Javadoc */

note-java-yeulaptrinh.pw

Đề thi, đáp án, kết quả PreVOI 2016